Oblike terenskega dela v geografiji


Orientacija

predstavlja osnovo pri terenskem delu in je nepogrešljiva. Z orientacijo lociramo raziskovalno pokrajino ter umestimo okolico in kraj raziskave v širši prostor. Poznamo topografsko orientacijo (kje je naše stojišče, kaj vidimo v okolici, posebnosti in značilnosti) in geografsko orientacijo (glede na strani neba).

Opazovanje

je temeljna metoda dela pri terenskem raziskovanju. Ciljno (določene pojave) ali celostno (sistematično vso pokrajino) opazujemo različne pojave, razlike ali podobnosti med njimi. Dobrega opazovanja se je potrebno naučiti - ni dovolj samo "gledati", moramo tudi "videti". Sistematično opazujemo v vseh smereh, od bližnjega k daljnemu ali obratno. Od informativnega opazovanja okolice usmerimo pozornost na ciljno opazovanje raziskovalnega objekta ali pojava. Pozorni smo na značilnosti, a znamo videti posebnosti in odstopanja.

Krokiranje terena

je natančna risba zemljišča iz ptičje perspektive v zelo velikem merilu (od 1:50 do 1:500) z vsemi podrobnostmi, ki so v času risanja prisotne. Je zahtevna tehnika dela, pri kateri moramo znati dobro opazovati, obvladati veliko posebnih tehničnih veščin (delo s pripomočki, sposobnost 3D pogleda v pokrajino, predstavljivost idr.) in obvladati celotno orientacijo v prostoru.

Skiciranje zemljišča

je "prerisan pogled v pokrajino", v katerem predstavimo osnovne značilnosti pokrajine in poudarimo pojave/elemente, ki nas zanimajo. Priročna vrsta skice je veduta - panoramska skica.

Kartiranje

je najbolj popolna oblika evidentiranja in prostorskega prikazovanja enega ali več geografskih pojavov. Z njo naravne in družbene značilnosti in posebnosti v pokrajini umestimo in prostorsko prikažemo na kartah.

Merjenje

je skupek opravil za določevanje velikosti določenih značilnosti oziroma vrednosti neke količine. Postopek vsebuje spoznavanje merilnih pripomočkov in naprav, načine dela z njimi in analizo rezultatov merjenja. Merjenja opravljamo največkrat pri spoznavanju fizičnogeografskih pojavov in procesov ter njihovih elementov v naravnem okolju, a tudi pri raziskovanju družbenega okolja.

Anketiranje in intervjuvanje

Anketa je sistematično, usmerjeno in načrtno zbiranje podatkov, mnenj, interesov ali stališč o določeni tematiki. Intervju pa je usmerjeno ustno izpraševanje ene ali več oseb.

Delo s strokovno literaturo

je nepogrešljivo vključeno v pripravo terenskega dela ali pa ga uporabljamo kot samostojne vaje. Vsebuje podrobno prebiranje različne strokovne literature in oblikovanje strokovnega pogleda na proučevano tematiko. Sčasoma nastane pester in kompleksen izbor vsebin, s katerim usvajamo različne vrste znanj o strokovni tematiki, ki jo potrebujemo. Delamo lastne izpiske, povzete in smiseln redosled. Vire vedno sproti citiramo. Poleg tega gradivo uporabimo tudi pri pisanju teoretičnega uvoda in zaključka poročila.

 


<<<