| naloge | zapis | zemljevidi | slovar | viri | avtor |


 

podeželje in mesto

 

Naselja so skupine človeških bivališč od najmanjše skupine hiš do somestij, ki tvorijo celoto. Delimo jih na podeželska in mestna naselja, te pa ločimo po velikosti, poseljenosti, vlogi. Za Slovenijo je značilna velika razpršenost naselij. Leta 2015 je bilo v Sloveniji 6035 naselij. V vsakem drugem naselju je živelo manj kot 100 prebivalcev, 59 naselij pa je bilo brez prebivalcev. Najgosteje je bil poseljen Piran (5707 preb./km2), najredkeje pa Trnovec v občini Kočevje (0,1 preb./km2)

 

 

PODEŽELSKA (RURALNA) NASELJA

MESTNA (URBANA) NASELJA

 

Podeželska naselja so vezana na zemljišče in kmetijsko dejavnost. Danes pokrajinske prvine naselij izginjajo.


 

oblike kmečkih naselij >

preobrazba podeželskih naselij >

kmečka hiša, kmečki dom, kmetija >

kozolec >

 

Mesto je večje naselje, ki ima nad 3000 prebivalcev ter posebne kulturne in arhitekturne značilnosti. Živi od nekmetijskih dejavnosti in te dejavnosti opravlja tudi za širše območje (šolstvo, uprava, zdravstvo, industrija, sodstvo...) Z načrtovanjem mest se ukvarjata urbanizem in urbano oblikovanje.


značilnost mest >

razvoj mest >

slovenska mesta >

vpliva cona mest >

 

 

Razpršena poselitev v okolici Celja - Katere probleme ustvarja razpršena poselitev?

 

Mejo med mestom in podeželjem je težko določiti. Vloga naselij, njihov izgled, oblika, dejavnost prebivalcev idr. so danes zelo prepletene. V raziskovanju naselij danes upoštevamo celoten prostor in prepletene dejavnike, ki ga sooblikujejo. Pomembno vlogo imajo prometne povezave, ponudba delovnih mest in tudi privlačnost bivalnega okolja. Govorimo o urbanizaciji podeželja.

 


imena slovenskih krajev >