Kazalo poglavij Večkotniki (splošno) Pravokotni trikotnik Abecedno kazalo

Trikotniki

Standardno označevanje trikotnika:
Oglišča označimo s črkami A, B, C.
Stranico, ki leži nasproti oglišču A (oziroma B, C) označimo a (oziroma b, c).
Notranji kot pri oglišču A (oziroma B, C) označimo α (oziroma β, γ), ustrezni zunanji kot pa α' (oziroma β', γ').

  Označevanje trikotnika

Lastnosti trikotnika

Vsota notranjih kotov v poljubnem trikotniku je 180°, vsota zunanjih kotov pa je 360°, torej:
  α + β + γ = 180°
  α' + β' + γ' = 360°

Zunanji kot v trikotniku je enak vsoti notranjih nepriležnih kotov:
  α' = β + γ
  β' = α + γ
  γ' = α + β

V trikotniku leži nasproti večji stranici vedno večji kot in obratno:
  a > b     α > β

Za stranice trikotnika velja trikotniška neenakost: dolžina poljubne stranice je vedno manjša kot vsota ostalih dveh stranic, torej:
  a < b + c
  b < a + c
  c < a + b

Računanje stranic in kotov imenujemo razreševanje trikotnika. V poljubnem trikotniku si pri tem pomagamo z naslednjima izrekoma:
Glej tudi poglavje: Obseg in ploščina

Vrste trikotnikov

Glede na stranice delimo trikotnike na tri skupine:
Glede na notranje kote delimo trikotnike na tri skupine:

Principi skladnosti trikotnikov

Skladnost trikotnikov lahko preverjamo z naslednjimi štirimi principi:

Značilne točke trikotnika

Težišče

  Težišče

Težiščnica trikotnika je daljica, ki povezuje oglišče in razpolovišče nasprotne stranice.
Vse tri težiščnice se sekajo v eni točki. To točko imenujemo težišče trikotnika (ali baricenter).
Težišče deli vsako od težiščnic v razmerju 1 : 2.

Višinska točka

  Višinska točka

Višina trikotnika je daljica, ki poteka od oglišča do nosilke nasprotne stranice in je nanjo pravokotna.
Nosilke vseh treh višin se sekajo v eni točki. To točko imenujemo višinska točka (ali ortocenter).
Klikni tukaj za gibljivi prikaz.

Središče očrtane krožnice

  Središče očrtane krožnice

Simetrale vseh treh stranic trikotnika se sekajo v eni točki. Ta točka je središče očrtane krožnice. Očrtana krožnica poteka skozi vsa tri oglišča trikotnika. Vse tri stranice trikotnika so tetive te krožnice.
Klikni tukaj za gibljivi prikaz.

Središče včrtane krožnice

  Središče včrtane krožnice

Simetrale notranjih kotov trikotnika se sekajo v eni točki. Ta točka je središče včrtane krožnice. Včrtana krožnica ima vse tri stranice trikotnika za tangente.
Klikni tukaj za gibljivi prikaz.

Kazalo poglavij Večkotniki (splošno) Pravokotni trikotnik Abecedno kazalo

Valid XHTML 1.0 Transitional