Kazalo poglavij Krog in krožnica Večkotniki - splošno Abecedno kazalo

Simetrija - simetrale

Množica točk M je simetrična (somerna) glede na premico p, če se pri zrcaljenju čez premico p preslika sama vase. Premico p imenujemo simetrala (somernica, simetrijska os) množice M.

Množica točk M je simetrična (somerna) glede na točko T, če se pri zrcaljenju čez točko T preslika sama vase. Točko T imenujemo center simetrije množice M.

  Simetrija

Simetrala daljice v ravnini

Simetrala ravninske daljice AB je premica sAB, ki je pravokotna na daljico AB in jo razpolavlja.

Za poljubno točko T iz ravnine velja:
Točka T leži na simetrali daljice AB, če in samo če je enako oddaljena od obeh krajišč daljice.
  T ∈ sAB     |TA| = |TB|

  Simetrala daljice

Simetrala kota

Simetrala kota α je premica sα, ki poteka skozi vrh kota α in ga razdeli na dva med seboj skladna dela.

Za poljubno točko T, ki leži znotraj konveksnega kota α, velja:
Točka T leži na simetrali kota α, če in samo če je enako oddaljena od nosilk obeh krakov kota.
  T ∈ sα     d(T,k1) = d(T,k2)

  Simetrala kota


Lastnost:
Simetrali sokotov sta med seboj pravokotni.

  Simetrali sokotov

Kazalo poglavij Krog in krožnica Večkotniki - splošno Abecedno kazalo

Valid XHTML 1.1