SPLETNA STRAN SE JE SEPTEMBRA 2020 PREMAKNILA NA NASLOV: https://lstefa.splet.arnes.si/

THE SITE HAS BEEN MOVED IN SEPTEMBER 2020 TO: https://lstefa.splet.arnes.si

Leon Stefanija. Naslov * Address: Oddelek za muzikologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana, tel. + 386 1 241 1434, e-mail: leon.stefanija(AT)ff.uni-lj.si

Oglasna tabla * News | | | morda uporabno ... Glasbeniki Glasbila Note Notografija Posnetki Teorija glasbe Urejevalniki zvoka Zgodovina glasbe

 

RAZISKOVANJE IN PEDAGOŠKA DEJAVNOST

slovenska glasba 20. stoletja, glasbeno spoznavoslovje, teorija glasbe, sociologija glasbe, psihologija glasbe

Projekti

SODELAVEC

Član uredniškega odbora, Ars Academica (Scientific journal of the Faculty of Dramatic Arts and the Faculty of Music, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje)

Član uredniškega odbora, Journal of Urban Culture Research (JUCER)

Član recenzentskega odbora zbirke Methodology of Music Research (Peter Lang Verlag), ur. Nico Schüler

Član uredniškega odbora, Menotyra / Studies in Art, Lithuanian Academy of Sciences and the Lithuanian Culture Research Institute.

Član uredniškega odbora revije Muzika, Muzička akademija Univerze v Sarajevu in Muzikološko društvo FBiH.

Član uredniškega odbora, Muzikološki zbornik

Član recenzentskega odbora, South Central Music Bulletin (SCMB)

Član sveta, Study Group "Music and Cultural Studies"

Član uredniškega odbora: Часопис

Spletni urednik, TheMA - Open Access Research Journal for Theatre, Music, Arts

TEACHING & RESEARCH INTERESTS

epistemology of music research, music theory, Slovenian contemporary music, sociology of music, psychology of music

Projects

OFFICES

Member of the editorial board, Ars Academica (Scientific journal of the Faculty of Dramatic Arts and the Faculty of Music, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje)

Member of the editotial board, Journal of Urban Culture Research (JUCER)

Review Board Member for the book series Methodology of Music Research (Peter Lang Verlag), Ed. Nico Schüler

Member of the editorial board, Menotyra / Studies in Art, Lithuanian Academy of Sciences and the Lithuanian Culture Research Institute.

Member, editorial board, Musicological Annual

Member of the editorial board, Muzika, Academy of Music, University of Sarajevo, Musicological Society of FB&H.

Member, review board, South Central Music Bulletin (SCMB)

Member, steering committee, Study Group "Music and Cultural Studies"

Online Editor, TheMA - Open Access Research Journal for Theatre, Music, Arts

 

IZBRANI SPISI * SELECTED WRITINGS

 

 
Samostojne publikacije * Books

Sisyphusartig schön. Porträt des Komponisten Uroš Rojko. Wien: Hollitzer Verlag, 2018.

Sizifovsko lépo: portret Uroša Rojka. Ljubljana: Filozofska fakulteta (Razprave), 2016.

Akademik Uroš Rojko: skladatelj o svojem delu in odzivi nanj. Ljubljana: Filozofska fakultete (Glasba na Slovenskem po 1918).

Stefanija, Leon / Schüler, Nico / Eerola, Tuomas / Graham, Reiko / Nering, Vanessa / Veselinovic-Hofman, Mirjana. Musical Listening Habits of College Students in Finland, Slovenia, South Africa, and Texas - Similarities and Differences. Series: Methodology of Music Research - Volume 5, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2010. ISBN 978-3-631-57268-9.

Sociologija glasbe - zgodovina, teorija in metodologija [Sociology of music - history, theory, and methodology].Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. (ISBN 978-961-237-360-3)

Prispevek k analizi institucij slovenske glasbe 20. stoletja [Contribution to the analysis of the Slovenian music institutions in the 20th century], Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2010. (ISBN 978-961-237-356-6)

 Leon Stefanija, Špela Vintar, Branka Rotar Pance, Dušan Bavdek, Nico Schüler, Matija Marolt, Peter Šavli, Miloš Zatkalik, (ur. * Eds) Pojmovnik teorije glasbe * Music Theory Concepts. (ISSN 1855-9166; 2008-)

Leon Stefanija / Nico Schüler (ur. * Eds.): Pojmovnik teorije glasbe * Music Theory Concepts. (ISSN 1855-9166; 2008-)

Računalniško podprto poučevanje glasbe * Computer-Assisted Music Learning. Ljubljana 2006. (ISBN 961-237-149-0)

Metode analize glasbe : zgodovinsko-teoretski oris * Methods of Music Analysis: Historical and Theoretical Survey. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo, 2004. [COBISS.SI-ID 215965440].
Hrvaški prevod * Croatian translation: Metode analize glazbe: povijesno-teorijski ocrt, prevedel: Mario Kopić. Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, 2008. (ISBN 978-953-6090-31-0)

O glasbeno novem: ob slovenski instrumentalni glasbi zadnje četrtine 20. stoletja * On the new in music: alongside the Slovenian instrumental music of thelast quarter of the 20th century. Ljubljana: Študentska založba (KODA), 2001. (ISBN 961-6356-68-2)

Uredništvo * Editor

Ženskost v glasbi skladateljic po 1918 : pogledi nekaterih manjših glasbenih kultur Evrope = Femininity in the female music since 1918 : views of some smaller musical cultures in Europe, (Zbirka Glasba na Slovenskem po 1918). 1. e-izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. ISBN 978-961-06-0138-8. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/. [COBISS.SI-ID297553408

STEFANIJA, Leon, KRSTULOVIĆ, Zoran, CIGOJ KRSTULOVIĆ, Nataša (uredniki). Marija Bergamo. Muzikološke sledi ob osemdesetletnici. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. ISBN 978-961-237-955-1

- MARKOVIĆ, Tatjana (urednik), STEFANIJA, Leon (urednik). Ustanove, politika in glasba v Sloveniji in Srbiji 1945-1963 = Institucije, politika i muzika u Srbiji i Sloveniji 1945-1963, (Zbirka Glasba na Slovenskem po 1918). 1. izd., elektronska. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. Ilustr. ISBN 978-961-237-790-8. http://slovenskaglasbenadela.ff.uni-lj.si/?page_id=27. [COBISS.SI-ID 281981184

- Baba Vita : notni zapisi = Baba Vita : notated songs. Ohrid: NU Zavod za zaštita na spomenicite na kulturata i naroden muzej: = NI Institute for the protection of cultural monuments and national museum; Struga: NU Naroden muzej "d-r Nikola Nezlobinski": = National museum "Dr.Nikola Nezlobinski", 2014.

- GLIGO, Nikša, Pojmovnik glasbe 20. stoletja. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. 395 str., ilustr., note. ISBN 978-961-237-564-5. [COBISS.SI-ID 265620480]. Spletni dostop: pojmovnik.fri.uni-lj.si 

- Leon Stefanija, Aleš Nagode (ur.) Slovenska glasbena dela, osebnosti in pojavi po letu 1918

- Aleš Nagode, Leon Stefanija (ur.) Osebnosti in pojavi ljubljanskega glasbenega življenja v 18. in 19. stoletju

Leon Stefanija / Nico Schüler (Eds.): Approaches to Music Research. Between Practice and Epistemology. Frankfurt am Main · Berlin · Bern · Bruxelles · New York · Oxford · Wien: Peter Lang Verlag (Methodology of Music Research, ed. by Nico Schüler, Vol. 6). ISSN 1618-842X. ISBN 978-3-631-59200-7

- Kevin Korsyn / Leon Stefanija (ur. * Eds.). Muzikološki zbornik * Musicological Annual XLV (2009-2): Glasba in psihoanaliza / Music and Psychoanalysis. Ljubljana 2009. ISSN 0580-373X.

- Leon Stefanija / Katarina Bogunović Hočevar (ur. * Eds.). Muzikološki zbornik * Musicological Annual XLIII/ (2007-2): Racionalizem magičnega nadiha: Glasba kot podoba nepojmovnega spoznavanja * Rationalism of a magic tinge: Music as a form of abstract perception.Zbornik ob jubileju Marije Bergamo Ljubljana 2007 ISSN 0580-373X.

- Leon Stefanija (ur. * Ed.). Muzikološki zbornik * Musicological Annual 41-2: Glasba in dekonstrukcija / Music and Deconstruction. Ljubljana 2005. ISSN 0580-373X.

Prevodi * Translations

ROSS, Alex. Drugo je hrup : poslušati dvajseto stoletje, (Knjižna zbirka Koda). Ljubljana: Beletrina, 2014.

RIEPEL, Joseph. Osnove glasbenega stavka, in sicer ne na stari matematični domišljijski način kroga harmonikov, temveč vseskozi z vidnimi primeri. Poglavje 1, O ritmotvorju ali redu takta, (Varia musicologica, 4). Ljubljana: Slovensko muzikološko društvo, 2005. XII, [8], 79 str., ilustr., note. ISBN 961-91237-1-9.

KIRNBERGER, Johann Philipp. Der Allezeit fertige Polonoisen- und Menuettencomponist / Vedno pripravljeni skladatelj polonez in menuetov. Ljubljana: Oddelek za muzikologijo. ISBN 961-237-152-0.

- Arnold Schönberg, Vier Lieder für Gesang und Orchester op. 22 (1913-1916). Analyse der 4 Orchesterlieder op. 22. (Prev. 2006)
- WALKER, Jonathan. Dekonstrukcija muzikologije: strup ali zdravilo?. Bilten - Slov. muzikol. druš., 2004, 19, str. 40-54.
- KADEN, Christian. Slovo od harmonije sveta : h genezi novoveškega pojma glasbe. Keria (Ljubl.), 2003, letn. 5, št. 1, str. 111-136.
- DAVIDOVIĆ, Dalibor. ...vendar je treba obdelovati naš vrt : k domačemu glasboslovju. Muzikoloski zbornik * Musicological Annual, 2000, zv. 36, str. 91-104.

 

Izbor člankov * Selection of papers

2018

- Slovenian modernisms since 1918 : evasive idea(l)s of the classical. V: MARKOVIĆ, Tatjana (ur.), BALDASSARRE, Antonio (ur.). Music cultures in sounds, words and images : essays in honor of Zdravko Blažeković. Wien: Hollitzer. [2018] , str. * pp. 149-168.
- MIHELAČ, Lorena, GRAZIO, Jelena, STEFANIJA, Leon. An analysis of the Slovenian terminology of musical forms. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 2018, vol. 44, no. 2, str. * pp. 551-566. ISSN 1331-6745. https://hrcak.srce.hr/218064.
- The scope of Slovene music emigration since 1918 : from polka to sound art. TheMA, 2018, vol. 7, no. 1-2, pp. 1-14. http://www.thema-journal.eu/index.php/thema/article/view/73.

2017

- Wandlungen des Motivbegriffs in der slowenischen Musik nach 1918 : eine Skizze der musikalischen Modernismen und Antimodernismen. V: HEISTER, Hanns-Werner (ur.), POLK, Hanjo (ur.). Bewegtes und Bewegendes : Der Motiv-Begriff in Künsten und Wissenschaften, (Musik - Gesellschaft - Geschichte, Bd. 7). 1. Aufl. Berlin: Weidler. 2017 , str. * pp. 217-232

- STEFANIJA, Leon, BLAŽEKOVIĆ, Zdravko, MARKOVIĆ, Tatjana. Repackaging heroes : emerging identities of (post-)Yugoslav music. V: HEMETEK, Ursula (ur.). Best of IsaScience : 2013-2016 : an interdisciplinary collection of essays on music and arts. Wien: Hollitzer. 2017, str. * pp. 161-181. 

- Pris/podobe v glasbi : notice ob ustvarjalnosti Uroša Rojka. V: GERM, Tine (ur.), KAVČIČ, Nataša (ur.). Litterae pictae : scripta varia in honorem Nataša Golob septuagesimum annum feliciter complentis. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2017, str. * pp. 357-366, 

- Music during the Great War in Slovenia = Glasba med prvo svetovno vojno v Sloveniji. Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X. [Tiskana izd.], 2017, letn. 53, št. 2, str. * pp. 133-148. http://muzikologija.ff.uni-lj.si/publikacije/muzikoloski-zbornik/.

2016

- Šulekovi gudački kvarteti Moje djetinjstvo in Štiri sporočila (Četiri poruke) za gudački kvartet Marijana Lipovška : bilješke uz povjest narativnosti glazbe 20. stoljeća. V: GLIGO, Nikša (ur.). Generacija 1914. : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 28. studenoga 2014. u dvorani knjižnice HAZU. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju, 2016, str. 13-25. 

- Slovenski izseljenci in glasbena ustvarjalnost po 1918 : koncepti "tujstva" v slovenski sodobni glasbi. Traditiones, ISSN 0352-0447, 2016, letn. 45, št. 2, str. 145-158. http://isn.zrc-sazu.si/files/file/Traditiones/Traditiones_45_2_separati/TR450209%20Stefanija.pdf

- Radio Ljubljana and its music policies 1928-1941. Muzikologija, ISSN 1450-9814, 2016, no. 21, str. 123-139, ilustr. http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/1450-9814/2016/1450-98141621123S.pdf.

- Ivan Zajc - a contribution to his reception history in Slovenia. V: Ivan Zajc (1832-1914) : glazbene migracije i kulturni transferi u srednjoj Europi i šire u "dugom" 19. stoljeću = Ivan Zajc (1832-1914) : musical migrations and cultural transfers in the "long" 19th century in central Europe and beyond, (Serija Muzikološki zbornici, br. 17). Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo: = Croatian musicological society, 2016, str. * pp. 269-277.

STEFANIJA, Leon, BONIN, Matej, BEUERMANN, Dimitrij, HOLCAR BRUNAUER, Ada. O koristi in škodi teorije glasbe v glasbenem izobraževanju na osnovnih in glasbenih šolah. V: ROTAR PANCE, Branka (ur.). Javno glasbeno šolstvo na Slovenskem : pogledi ob 200-letnici : tematska številka = thematic issue, (Glasbenopedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani, ISSN 1318-6876, zv. 25). Ljubljana: Akademija za glasbo, Oddelek za glasbeno pedagogiko. 2016, zv. 25, str. * pp. 203-206.

POPOVIĆ MLAĐENOVIĆ, Tijana, STEFANIJA, Leon. Muzički tekst kao polifoni trag drugosti. Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku, ISSN 0352-9738, 2016, 54, str. * pp. 57-79.

2015

- Concerto abbreviato Petra Bergama (1966) = Concerto abbreviato by Petar Bergamo (1966). Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X. str * pp. 161-166. [COBISS.SI-ID 57815394]

- Glasba protesta na Slovenskem po 1918. V: KURET, Primož (ur.). Glasba kot protest : koncerti, delavnica in drugi dogodki, mednarodni muzikološki simpozij = Music as protest : concerts, workshop and other events, international musicological symposium. Ljubljana: Festival, 2015, str. * pp. 28-33. [COBISS.SI-ID 57352802]

- Razkorak med glasbeno poetiko in estetiko pri Urošu Rojku. V: VINKLER, Jonatan (ur.), WEISS, Jernej (ur.). Musica et artes : ob osemdesetletnici Primoža Kureta. Koper: Založba Univerze na Primorskem; Ljubljana: Akademija za glasbo: Festival: Slovenska filharmonija, 2015, str. * pp. 299-306. [COBISS.SI-ID 57283682]

 

2014

- Music and state ceremonies in Slovenia after 1991. V * In: VESELINOVIĆ-HOFMAN, Mirjana (ur.). Music identities on paper and screen, (Series Musicological Studies, Collections of Papers, vol. 5). Belgrade: Faculty of Music, 2014, str. * pp. 341-347. [COBISS.SI-ID 54464610]

- Music as a pointer of national identity in Slovenia after 1991. Mousikos Logos. [Online ed.], 2014, issue 1, 1, http://m-logos.gr/issues/i0001/a0011-stefanija. [COBISS.SI-ID 54095202]

- Profanation in Slovenian contemporary symphonic music? = Profanacija v sodobni slovenski simfonični glasbi?. Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X. 2014, 50, zv. 2, str. * pp. 101-110, 10.4312/mz.50.2.101-110. [COBISS.SI-ID 56517218]

- "Unconscious syncretism and wilful pragmatism" : a note on the Slovenian salon music's aesthetics at the end of the nineteenth century. Mousikos Logos. [Online ed.], 2014, issue 1, 2. http://m-logos.gr/issues/i0001/a0015-stefanija. [COBISS.SI-ID 54094690]

- Vinko Globokar : a non-musical poetics of music. Ars academica, ISSN 1857-9477, 2014, god. 1, br. 2, str. * pp. 63-71. [COBISS.SI-ID 56968290]

 

2013

- Levers of satire in twentieth-century music. V: COLLINS, Denis (ur. * Ed.). Music theory and its methods : structures, challenges, directions, (Methodology of music research, ISSN 1618-842X, vol. 7, Bd. 7), str. * pp. 301-333. [COBISS.SI-ID 52474978

- Authorship in an Era without Geniuses. In: KNAUS, Kordula (ur. * Ed.), KOGLER, Susanne (Ed.). Autorschaft - Genie - Geschlecht : musikalische Schaffensprozesse von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart, (Musik - Kultur - Gender, Bd. 11). Köln: Böhlau, 2013, pp. 241-251. [COBISS.SI-ID 51189090

- Koncept narave v slovenski glasbi. V * In: KURET, Primož (ur.). Imaginacija narave v umetnosti ali "Glasba naj posnema naravo v njenem načinu delovanja" : koncerti, delavnice in drugi dogodki, mednarodni muzikološki simpozij, razstava = The imagination of nature in art or "Music should imitate nature in her manner of operation" : concerts, workshops and other events, international musicological symposium, exhibition. Ljubljana: Festival, 2013, str. * pp. 35-39. [COBISS.SI-ID 51406178

 

2012

- Between a "historical" significance and a wish : music as a fingerprint. In: MIKIĆ, Vesna (ur. * Ed.), PERKOVIĆ-RADAK, Ivana (ed.), POPOVIĆ MLAĐENOVIĆ, Tijana (ed.), VESELINOVIĆ-HOFMAN, Mirjana (ed.). Between nostalgia, utopia, and realities, (Musicological studies, Collections of papers, vol. 4). Belgrade: University of Arts, 2012, str. * pp. 21-28. [COBISS.SI-ID 48880482

- Between nature and culture : a note on David Huronʼs "musicological repercussion". V: BARBO, Matjaž (ur.), HOCHRADNER, Thomas (ur. * Ed.). Music and its referential systems, (Specula spectacula, 3). Wien: Hollitzer Wissenschaftsverlag, 2012, str. * pp. 77-85. [COBISS.SI-ID 48309346

- Between a "historical" significance and a wish : music as a fingerprint. In: MIKIĆ, Vesna, PERKOVIĆ-RADAK, Ivana, POPOVIĆ MLAĐENOVIĆ, Tijana, VESELINOVIĆ-HOFMAN, Mirjana (ur. * Eds.). Between nostalgia, utopia, and realities, (Musicological studies, Collections of papers, vol. 4). Belgrade: University of Arts, 2012, str. * pp. 21-28. [COBISS.SI-ID 48880482

 

2011

- Satira v glasbi, v: Ars & humanitas : revija za umetnost in humanistiko ISSN: 1854-9632.- 5, 2 (2011), str. * pp. 11-47.

- Marijan Lipovšek in poustvarjalnost, v: Glasbeno-pedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani, 2011, str. * pp. 55-67.

- Outside of musicology. In: Approaches to music research: between practice and epistemology / Leon Stefanija, Nico Schüler (ur. * Eds.), Frankfurt am Main [etc.] : Peter Lang, 2011, str. * pp. 43-47.

 

2010

Translating geographical places into music (Tradurre (in) Europa - Festival a Napoli, 22-29 Novembre 2010)

- Leveling national identities : the case of Slovenian music. In: Collect. d'étud. musicol., 2010, 98, pp. 101-112. [COBISS.SI-ID 43648098]

- Defining Slovenian music : nationality, culture, or politics?. In: BOISITS, Barbara, SZABÓ-KNOTIK, Cornelia (Eds.). Musik und Identität : Beiträge zur Musikgeschichte Zentraleuropas, (Musicologica Austriaca, Jahrg. 2009, 28). Wien: Praesens: Österreichische Gesellschaft für Musikwissenschaft, cop. 2010, pp. 45-74. [COBISS.SI-ID 43645538]

- Glasbena ustvarjalnost in poustvarjalnost na Slovenskem v 20. stoletju : dosežki in poti naprej. V: De musica disserenda, 2010, letn. 6, št. 1, str. 9-19. [COBISS.SI-ID 31598381]

- Geografske opredelitve glasbe - opombe k zgodovini vrednotenja sodobne slovenske glasbe. In: KURET, Primož (Ed.). Mediteran - vir glasbe in hrepenenja evropske romantike in moderne. Ljubljana: Festival, 2010, pp. 44-50. [COBISS.SI-ID 42072162]

 

2009

- Idea(l)s of the Slovenian musical modernity. In: GLIGO, Nikša, DAVIDOVIĆ, Dalibor, BEZIĆ, Nada (Eds.). Glazba prijelaza: svečani zbornik za Evu Sedak : essays in honour of Eva Sedak. Zagreb: ArTresor naklada: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio, 2009, pp. 277-281. [COBISS.SI-ID 41615458]

- Convolutions of musical meaning - a sociopsychological note on listening to music. In: Musicological Annual 45/2, 2009, pp.  55-76. [COBISS.SI-ID 41618274]

- Nova stvarnost 1920ih in glasba: med potrebnim, možnim in smiselnim. V: KURET, Primož (ur.). Glasba v dvajsetih letih 20. stoletja. Ljubljana: Festival, 2009, str. * pp. 40-49. [COBISS.SI-ID 38686050]

- Musik hassen. In: SCHRAMM, Michael (ur.). Musik in Fremdwahrnehmung und Eigenbild : Dokumentation zum Symposium, (Militärmusik im Diskurs, Bd. 4). Bonn: Militärmusikdienst der Bundeswehr, 2009, pp. 86-92. [COBISS.SI-ID 40410722]

 

2008

- Kulturologija ali fenomenologija? - muzikologija in identiteta slovenske glasbene sodobnosti. V: KURET, Primož (ur.). Osebnost, nacionalna identiteta v glasbi v obdobju globalizacije : koncerti, mednarodni muzikološki simpozij : concerts, international musicological symposium. Ljubljana: Festival, 2008, str. 58-64. [COBISS.SI-ID 37072994]  

- Uroš Krek : ustvarjalna izhodišča in zapuščina. V: Muzik. zb., 2008, letn. 44, št. 2, str. 11-16. [COBISS.SI-ID 38164322]

- Music analysis and analysing music: notes on some frictions between ideals and practices in music analysis. In: ŽIVKOVIĆ, Mirjana (ed.), STEFANOVIĆ, Ana (ed.), ZATKALIK, Miloš (ed.). Muzička teorija i analiza 5 : zbornik Katedre za muzičku teoriju, (Zbornik Katedre za muzičku teoriju, 5). Beograd: Fakultet muzičke umetnosti: Signature, 2008, pp. 105-118, note. [COBISS.SI-ID 38165346]

- Calibrating modernisms : the idea(l)s of musical autonomy in Slovenian contemporary music. In: DESPIĆ, Dejan, MILIN, Melita (Eds.). Rethinking musical modernism : proceedings of the International conference held from october 11 to 13, 2007, (Academic conferences, SASA, SANU, Department of fine arts and music, Vol. CXXII, Knj. 122, Book 6, knj. 6). Belgrade: Serbian Academy of Sciences and Arts: Institute of Musicology of the SASA, 2008, pp. [219]-229, note. [COBISS.SI-ID 37395810

- Kulturologija ali fenomenologija? Muzikologija in identiteta slovenske glasbene sodobnosti. V: KURET, Primož (ur.). "Osebnost, nacionalna identiteta v glasbi v obdobju globalizacije". Ljubljana: Festival, 2008, str. 58-64. [COBISS.SI-ID 37072994]

- Popularity of Slovenian popular music : a psycho-social outline. In: BIELEFELDT, Christian / DAHMEN, Udo / GROSSMANN, Rolf (Eds.). PopMusicology : Perspektiven der Popmusikwissenschaft, (Kultur- und Medientheorie). Bielefeld: Transcript, 2008, pp. 94-118. [COBISS.SI-ID 36340578]

 

2007

- O uporabnosti glasbe: funkcije slovenske glasbe v sodobnosti. * On the usage of music: functions of Slovenian music today. V: KURET, Primož (ur.). Glasba za družabne priložnosti, glasba za razvedrilo, glasba za vsak dan : koncerti, predstava, Mednarodni muzikološki simpozij: concerts, performance, International Musicological Symposium. Ljubljana: Festival, 2007, str. 74-81. [COBISS.SI-ID 34244194]

- Functions of music : a survey of research vocabularies = Muzikos funkcijos : tyrimu terminologijos apžvalga. Liet. muzikol., 2007, [Št.] 8, pp. 6-17. [COBISS.SI-ID 37010018]

- Globalizing musical identities : remarks on the semiotics of music. In: MARKOVIĆ, Tatjana (ed.), MIKIĆ, Vesna (ed.). Musical Culture & Memory, (Series Musicologial Studies, no. 2). [Belgrade]: Ton plus, 2008, pp. 8-15. [COBISS.SI-ID 37021538]

- Učinek glasbe: notice k raziskavam pojma. Muzikološki zbornik, 2007, 43/1, str. 29-42. [COBISS.SI-ID 36249698]

- Le tolerantisme musical - komentarji k študiji Antoinea Bemetzriederja o nacionalnih glasbenih kulturah v 18. stoletju: pripombe k spoznavoslovju glasbe. Muzikološki zbornik, 2007, 43/2, str. 179-215. [COBISS.SI-ID 36260962]

- Relativna avtonomija glasbe : primer Ljubljanskega dnevnika 1951-1961. De musica disserenda, 2007, letn. 3, št. 1, str. 87-100. [COBISS.SI-ID 34989922]

 

2006

- The Idea of the Absolute as Idea of Processuality: The Case of Uroš Rojko. In: JANELIAUSKAS, Rimantas (Ed.). Muzikos komponavimo principal : kurybos procesas : In: 5-oji tarptautine muzikos teorijos konferencija, Vilnius, 2005 spalio 13-15 * Creative Process = 5th International Music Theory Conference, Vilnius, October 13-15, 2005. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija: Lietuvos kompozitoriu sajunga: Rimantas Janeliauskas, cop. 2006, pp. 38-47. [COBISS.SI-ID 33266274]

- Topologija meril o slovenski glasbi po letu 1945. V: Primož Kuret (ur.) Stoletja glasbe na Slovenskem. Ljubljana: Festival Ljubljana, 2006, str. 36-43. [SBN 961-91596-1-6]

- La nationalité en musique : la Slovenité de la musique slovène et son domaine. Etudes Balkaniques (publication du Centre de recherches interdisciplinaires Pierre Belon (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, EHESS, Paris) (Paris), 2006, 13, pp. 21-59. [COBISS.SI-ID 35015010].

- Between autonomy of music and the composer's autonomy. Notes on Modernisms and Traditionalisms in Slovenian Music of the 20th Century. In: Musicology, 2006, June 6, pp. 117-145. [COBISS.SI-ID 34958178]

- On National Identity in Slovenian Music in the Globalization Prosesses Since 1991. South Central music bulletin. [Online ed.], 2006, 4/2, pp. 12-23 [COBISS.SI-ID 32501602]

 

2005

- The Hermeneutics of Music: Between Systematic Theory and Pragmatic Approach. V: SCHÜLER, Nico (ur.). On methods of music theory and (ethno-) musicology : from interdisciplinary research to teaching, (Methodology of music research, Methodologie der Musikforshung, Vol. 4 =, Bd. 4). Frankfurt am Main; New York: P. Lang, cop. 2005, str. 39-58. [COBISS.SI-ID 31192674]

- Izhodišča hermenevtike glasbe: štirje pogledi. Phainomena (Ljubljana), nov. 2005, letn. 14, št. 53/54, str. 229-264. [COBISS.SI-ID 31765858]

- Historicizing Postmodernity and Its Range With Regard to Slovenian Music of the Last Quarter of the 20th Century. In: MARKOVIĆ, Tatjana / MIKIĆ, Vesna (Eds.). Music & networking : [the Seventh international conference]. Belgrade: Signature: Faculty of Music, 2005, pp. 28-36. [COBISS.SI-ID 31392354]

- Hermenevtika glasbe: teoretski sistem ali pedagoška metoda? Hermeneutics of music: theoretical system or pedagogical method? V: Glasbeno-pedagoški zbornik, Ljubljana 2005, zv. 5, str. 193-227. [COBISS.SI-ID 29920098]

- Kompozicijska zasnova in estetske rešitve Pahorjevih klavirskih skladb. V: ŠKULJ, Edo (ur.). Pahorjev zbornik. Ljubljana: Akademija za glasbo, 2005, str. 125-140. [COBISS.SI-ID 31190626]

- Avantgardnost klasičnega: Opombe h glasbeni poetiki Uroša Rojka. V: KURET, Primož (ur.). Kontinuiteta in avantgarda - med tradicijo in novimi izzivi, Ljubljana: Festival Ljubljana, 2005, str. 70-77. [COBISS.SI-ID 29907298]

- Glasbena Matica: zadnja leta?. V: NAGODE, Aleš (ur. ). 130 let Glasbene Matice : [zbornik prispevkov s Strokovnega posveta ob 130-letnici Glasbene Matice v Ljubljani, 14. novembra 2003]. Ljubljana: Kulturno društvo Glasbena Matica, 2005, str. 39-52. [COBISS.SI-ID 29528930]

 

2004

- Totalitarnost režima in glasba : iz arhiva Društva slovenskih skladateljev v petdesetih letih 20. stoletja. V: CIGOJ KRSTULOVIĆ, Nataša / FAGANEL, Tomaž / KOKOLE, Metoda (ur.). Muzikološke razprave : in memoriam Danilo Pokorn. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004, str. 135-146. [COBISS.SI-ID 23442477]

- Elusive Contents : two notes on socialist realism and Slovenian music. In: BEK, Mikulaš, CHEW,Geoffrey, MACEK, Petr (Eds.). Socialist realism and music, (Colloqvia Mvsicologica Brvnensia,Vol. 36). Praha: Koniasch Latin Press; Brno: Institute of Musicology, Faculty of Arts, Masaryk University Brno, 2004, pp. 158-168. [COBISS.SI-ID 27122786]

- New versus old in the Slovenian compositional practise of the last quarter of the 20th century. In: BEK, Mikulaš, MAČEK, Petr (Eds). Horror novitatis, (Colloqvia Mvsicologica Brvnensia, Vol. 37). Praha: Koniasch Latin Press; Brno: Institute of Musicology, Faculty of Arts, Masaryk University Brno, 2004, pp. 158-172. [COBISS.SI-ID 27124834]

- Muzyka sloweñska po II wojnie swiatowej. Opcje (Katow., Druk), maj 2004, nr. 1/2 (54/55), str. * pp. 131-141. [COBISS.SI-ID 27196514]

 

2003

- Slovenian Music in Postmodernity : A Time of Dismemberment or Unification?. World new music magazine, 2003, No.13, pp. 25-37. [COBISS.SI-ID 23234402]

- On Vinko Globokar : About Music Which Refuses to be Merely Music. World new music magazine, 2003, No.13, pp. 43-51. [COBISS.SI-ID 23234658]

- Ein Vergleich der Musikalischen Poetiken von Uroš Rojko und Lojze Lebič. Die Postmoderne als Ästhetische Rezeptionserfahrung. V: BERGAMO, Marija (ur.). Glasba kot jezik?, (Varia musicologica, 3). Ljubljana: Slovensko muzikološko društvo, 2003, str. 139-145. ISBN 961-91237-0-0 [COBISS.SI-ID 24366946]

 

2002

- Slišano, predstavljeno in razbrano = Heard, Presented, Understood : Razmislek o obsegu področja analize glasbenega dela. V: Muzik. zb., 2002, zv. 38, str. 19-30. [COBISS.SI-ID 21068130]

- O glasbi, ki noče biti samo glasba : spremna beseda. V: GLOBOKAR, Vinko. Laboratorium. V Ljubljani: Slovenska matica, 2002, str. 231-242. [COBISS.SI-ID 21191266]

- Ob osemdesetem rojstnem dnevu akademika, profesorja Uroša Kreka - voščilo muzikologa. V: KREK, Uroš. Uroš Krek 80 let. Ljubljana: Radio Slovenija, [2002], str. [2-3], portret.

 

2001

- Kompozicijske zasnove v slovenski instrumentalni glasbi zadnje četrtine 20. stoletja. Muzik. zb., 2001, zv. 37, str. 113-127. [COBISS.SI-ID 17203554]

- Glasba in slovenska glasba XX. stoletja. V: JANČAR, Drago, VODOPIVEC, Peter (ur. ). Slovenci v XX. stoletju : simpozij. V Ljubljani: Slovenska matica, 2001, str. 186-196. [COBISS.SI-ID 18051170]

 

2000

- Izhodišča oblikovanja glasbenega stavka v slovenski sodobni simfonični glasbi. V: SNOJ, Jurij, FRELIH, Darja (ur.). Zbornik ob jubileju Jožeta Sivca. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2000, str. 267-282. [COBISS.SI-ID 13938477]

 

1999

- Umevanje "starega" in "novega" v novejši slovenski glasbi, doktorska disertacija * Comprehension of the "old" and the "new" in the contemporary Slovenian music, docroral dissertation, Ljubljana: FF UL, 1999. [COBISS.SI-ID 106742272]

 

1998

- K razumevanju posvetne glasbe Antona Foersterja. V: ŠKULJ, Edo (ur.). Foersterjev zbornik, (Knjižnica Cerkvenega glasbenika, Zbirka 5, Knjižna zbirka, zv. 12). Ljubljana: Družina, 1998, str. 109-121. [COBISS.SI-ID 9507170

 

1997

- Slovene music : 1990-1996. In: ŠUVAKOVIĆ, Miško (ur.). Exclusivity and coexistence. Belgrade: Faculty of Music, 1997, pp. 108-116. [COBISS.SI-ID 7655010]

 

1996

- Allen Forte: vprašanja ob teoriji nizov/množic, Muzikološki zbornik 32, 1996, str. * pp. 107-120. [COBISS.SI-ID 3290978]

 

1995

- Osterc in Hába. Muzik. zb. * Musicological Annual , 1995, 31, str. 33-41. [COBISS.SI-ID 58610688]


Seznam vseh spisov * Detailed list of writings: (http://www.cobiss.si
)