ISMN

Priročnik za uporabnike

Vsebina

Predgovora
1. Uvod
2. Kako je sestavljena mednarodna standardna številka za glasbene tiske (ISMN)
2.1. Elementi
2.1.1. Razlikovalni element
2.1.2. Oznaka založnika
2.1.3. Oznaka enote
2.1.4. Kontrolna številka
2.2. Število mest v vsakem elementu in kako jih prepoznamo
3. Namen oznak ISMN
4. Načela in postopki, ki se jih mora držati založnik, ki sam označuje svoje publikacije
4.1 Dodelitev oznake založniku
4.2 Dodeljevanje oznak gradivu
4.3. Odgovornost
4.4. Register
4.5. ISMN za zaloge ali številčenje izdaj
5. Založnik, ki sam ne dodeljuje oznak ISMN
6. Uporaba oznak ISMN
6.1. Faksimilirani ponatisi in izdaje v mikrooblikah
6.2. Različne vezave
6.3. Različni formati
6.3.1. Partiture in parti
6.3.2. Partiture kot del kompleta
6.3.3. Parti, ki so na razpolago kot samostojne enote
6.3.4 Parti, ki so na razpolago kot samostojne enote, pa tudi v kompletu
6.3.5. Parti, ki so na razpolago samo v kompletu
6.3.6. Nekateri parti so na razpolago posamezno, nekateri v kompletu
6.3.7. Paket z več kopijami
6.4. Različne priredbe
6.5. Publikacija v več zvezkih
6.6. Publikacija z dopolnilnim gradivom
6.7. Antologije in odlomki
6.8. Izdaje iz starejše zaloge
6.9. Odkupljene pravice drugih založnikov
6.10 Medzaložniške izdaje
6.11 Prodaja in distribucija preko posrednikov
6.12. Založniki s sedeži v več krajih
6.13. Oznaka ISMN se ne sme ponovno uporabiti
7. Tiskanje in objavljanje oznak ISMN
7.1. Tiskanje oznak ISMN na glasbenih tiskih
7.1.1. Mesto oznake ISMN
7.1.2. Popis vseh oznak ISMN, ki pripadajo celotni publikaciji
7.2. Tiskanje oznak ISMN v strojno čitljivi obliki
7.3. Izdelava 13-mestne črtne kode - navodila za izdelovalce tiskarskega filma
7.4. Objavljanje oznak ISMN
8. Upravljanje sistema ISMN
8.1. Upravljanje na mednarodnem nivoju
8.2. Upravljanje na nacionalnem ali regionalnem nivoju
9. ISMN in druge mednarodne standardne številke
9.1. ISBN
9.2. ISSN
9.3. ISRC

Predgovor

Potem, ko je bila delovna verzija priročnika za uporabnike sistema ISMN že nekaj časa v uporabi, je to prva popolnejša interpretacija standarda ISO 10957. Prvi osnutki so delo Lenore Coral (Cornell University Library, Ithaca) in Anders Lönn (Music Academy Library, Stockholm). Izdajo, ki jo imamo pred seboj, je s svojimi dragocenimi predlogi dopolnila Jane Thacher (Ottawa).

Prvi priročnik za uporabnike sistema ISMN je izšel v Nemčiji že avgusta 1994, kar je dokaz za izredno zanimanje založnikov za sistem ISMN na nemško govorečem področju.

Pogovori in pogajanja z EAN International so še vedno v teku z namenom, da bi se doseglo čim boljše in tesnejše sodelovanje. Zaradi tega je poglavje o črtni kodi izpuščeno, sicer pa je priročnik popoln. Ker je povpraševanje po priročniku veliko, prihaja ta izdaja ponovno kot delovna verzija priročnika. Dokončna izdaja bo pripravljena v avgustu 1995.

Hartmut Walravens

Berlin, februar 1995

Predgovor 2. Izdaji

Prva izdaja priročnika za uporabnike sistema ISMN je pošla leto dni po izidu. Mednarodna agencija za ISMN je izkoristila to priložnost za pregled in pripravo priročnika za 2. izdajo. Nekatere tiskarske pomote in napake so odpravljene, pa tudi pogovori in pogajanja z EAN International so pripeljala do uspešnega soglasja v zvezi z uporabo črtnih kod.

Gospa Jane Thacher je ponovno prispevala nekaj dragocenih pripomb, ki smo jih z veseljem upoštevali.

Med tem časom se je sistem ISMN razširil po vsej Evropi, na podlagi ISMN-a je izšla prva izdaja Music in Print, medtem ko prvi International ISMN Music Publishers’ Directory pričakujemo prav kmalu.

Hartmut Walravens

Berlin, januar 1996

1. Uvod

Ko se je sistem ISBN izkazal kot zelo uporabno in racionalno orodje v poslovanju s knjigo, so se oglasili tudi glasbeni založniki in zahtevali podobno standardno oznako za glasbene tiske. Zastoj v pripravah je povzročila polemika o tem, ali bi preprosta identifikacijska številka zadoščala ali bo potrebna še kakšna dodatna bibliografska koda, ki bo predstavljala vez med partituro in posameznimi glasovi.

Ko je britanska podružnica Mednarodnega združenja glasbenih knjižnic, arhivov in dokumentacijskih centrov (IAML-UK Branch) podala Mednarodni agenciji za ISBN predlog o 10-mestnem številu brez bibliografskih kod in je bila shema objavljena v ISBN Review, je takoj požela široko odobravanje. ISO/TC 46 je sprejel ta predlog kot delovni projekt in po intenzivnih pogajanjih med evropskimi in ameriškimi založniki in strokovnjaki je bilo soglasje doseženo na srečanju evropskih in severnoameriških strokovnjakov v Ottawi.

Glavni argument proti poprejšnji zamisli o 13-mestni oznaki sta bila dolgoletna izkušnja s sistemom ISBN in možnost vključitve 10-mestne oznake v 13-mestni mednarodni sistem črtnih kod s preprosto razširitvijo sistema ISBN. Delovne skupine ISO so v rekordnem času pripravile osnutek, ki je že konec leta 1993, ko je bil objavljen v Ženevi, postal uraden dokument.

Načelno lahko obravnavamo sistem ISMN kot del sistema ISBN. Da bi se izognili zamenjavam zaradi podobnostih med dvema skupinama 10-mestnih številk, je bilo uvedeno nekaj razlik:

Oznaki ISBN in ISMN sta lahko spremenjeni v 13-mestno črtno kodo, upoštevati pa je treba, da sta običajno rabljeni brez črtne kode, npr. pri naročanju, bibliografski identifikaciji in notranjemu poslovanju v knjižnicah. Navedene razlike so potrebne v izogib možnim zamenjavam.

Sistem ISMN nudi vse možnosti popolne racionalizacije pri izdajanju glasbenih tiskov, pri poslovanju v glasbenem svetu in v glasbenih knjižnicah.

2. Kako je sestavljena mednarodna standardna številka za glasbene tiske (ISMN)

Vsaka mednarodna standardna številka za glasbene tiske (ISMN) je sestavljena iz oznake M in devetih številk. Kadarkoli je ta oznaka natisnjena ali zapisana, je pred številkami še akronim ISMN.

Opomba: Poleg akronima ISMN se lahko v deželah, kjer ne uporabljajo latinične pisave, doda še ISMN v pisavi, ki je tam v uradni rabi.

2.1. Elementi

Oznaka ISMN je razdeljena na tri elemente, dva od teh sta spremenljive dolžine. Kadarkoli je oznaka ISMN natisnjena, so posamezni elementi med seboj ločeni z vezajem ali presledkom. Trije elementi oznake ISMN so:

2.1.1. Razlikovalni element

Začetna črka M razlikuje ISMN od ISBN-a.

2.1.2. Oznaka založnika

Ta element označuje vsakega posameznega glasbenega založnika.

Oznaka založnika identificira točno določenega založnika posameznega glasbenega tiska. Založniki z zelo velikim številom izdanih glasbenih tiskov imajo krajšo oznako založnika, založniki z manjšim številom izdanih glasbenih tiskov pa imajo daljšo oznako (za dodeljevanje oznak založnikom glej 2.2).

2.1.3. Oznaka enote

Ta element označuje eno samo izdajo nekega dela ali več različnih enot znotraj tega dela, npr. partituro, žepno partituro, komplet partov za pihala, part oboe itn.
Za potrebe standarda je enota vsak samostojni sestavni del glasbene publikacije, ki je ločeno v prodaji, dobavljiv ali oprijemljiv.

Založnik dodeli to oznako posamezni enoti znotraj razpona, ki mu je bil dodeljen, dolžina oznake pa je odvisna od velikosti založnika.

Običajno dodeljujejo oznake enot založniki sami (za založnike, ki oznak ne dodeljujejo sami, glej 5). Založniki, ki samostojno razpolagajo s svojim razponom, lahko uporabijo oznake enote že pri načrtovanju svojih tiskanih glasbenih izdaj, ali pa s temi oznakami označijo material zgolj za izposojo.

2.1.4. Kontrolna številka

To je samostojna enomestna oznaka na koncu celotnega niza, ki avtomatsko preverja pravilnost oznake ISMN, je pa izračunana računalniško.

Kontrolna številka je izračunana po modulu 10 z izmenjajočimi se utežmi 3 in 1 od leve proti desni. Začnemo s predpono M, ki šteje kot 3.

To pomeni, da vsako od prvih devet oznak ISMN-a (vendar brez kontrolne številke) množimo po vrsti z izmenjajočima se številoma 3 in 1 od leve proti desni. Vsota tako dobljenih zmnožkov in kontrolne številke mora biti deljiva z 10 brez ostanka.

Npr.

Ker je število 70 deljivo z 10 brez ostanka, je M 345-524680-5 veljavna mednarodna standardna številka za glasbene tiske.

2.2. Število mest v vsakem elementu in kako jih prepoznamo

Število mest v elementih 2 in 3 je spremenljivo, čeprav jih je skupaj vedno 8, z enomestno kontrolno številko jih je vedno 9. Zaradi lažjega branja elementov ISMN-a so le-ti ločeni med seboj s presledki ali vezaji. V računalniškem zapisu se ti presledki ali vezaji ne obdržijo, ker temelji prepoznavanje oznake na stalnem številu mest.

Založnik z večjo založniško produkcijo bo dobil 3 ali 4-mestno oznako. Založnik z manjšo produkcijo bo dobil 5, 6 ali 7-mestno oznako.

Naslednja piramida kaže eno od možnih razdelitev oznak založnikom:

Oznaka založnika Skupno število razpoložljivih oznak za enote 000 - 099 100000 1000 - 3999 10000 40000 - 69999 1000 700000 - 899999 100 9000000 - 9999999 10 Če pogledamo oznako enote M 299102340, vidimo, da oznaka založnika ne more biti 299, pač pa je lahko ta oznaka le 2991. Četudi manjkajo pravilni presledki ali vezaji, že hiter pogled na piramido pove, da je oznaka založnika tega primera lahko le 2991.

3. Namen oznak ISMN

Oznake ISMN uporabljamo za identifikacijo glasbenih tiskov, pa naj bodo le-ti v prodaji, za izposojo, razpoložljivi zastonj ali pa zgolj zaradi zaščite avtorskih pravic.

Oznak ISMN ne uporabljamo za knjige o glasbi, ki dobijo mednarodno standardno knjižno številko (ISBN). O dodeljevanju različnih standardnih oznak glej poglavje 9.

Vsak posamezno razpoložljivi sestavni del glasbenega tiska mora imeti svojo lastno oznako ISMN.

Enote, ki imajo oznako ISMN:

Enote, ki nimajo oznak ISMN:

4. Načela in postopki, ki se jih mora držati založnik, ki sam označuje svoje publikacije

4.1 Dodelitev oznake založniku

Oznako založnika dodeli založbi nacionalna ali regionalna agencija za ISMN, ki določi tudi število mest za oznake enot glede na dolžino oznake založnika. Da bi se založniku dodelila najustreznejša oznaka oziroma njena dolžina, mora založnik nacionalni agenciji posredovati čim več informacij o svoji založniški produkciji, o preteklih, sedanjih in prihodnjih založniških programih. Za založnike z več sedeži glej 6.12.

4.2 Dodeljevanje oznak gradivu

Založnik je odgovoren za pravilno dodeljevanje oznak posameznim enotam, ki jih izdaja. Priporočljivo je, da je oznaka ISMN dodeljena v trenutku, ko se začne proces fizične izdelave te enote.

4.3. Odgovornost

Založnik mora določiti osebo, ki bo skrbela za dodeljevanje oznak ISMN dosledno in v skladu s pravili.

4.4. Register

Vsak založnik mora voditi register oznak ISMN, ki jih je dodelil svojim glasbenim tiskom. Register mora vsebovati oznako ISMN, avtorja, naslov in format, kadar je to mogoče.

4.5. ISMN za zaloge ali številčenje izdaj

Založnik lahko uporabi oznake ISMN tudi za vodenje svoje zaloge ali številčenje izdaj. Založnik, ki želi istočasno z ISMN obdržati tudi svoj lastni sistem označevanja zalog ali številčenja svojih izdaj, bo moral sam poskrbeti za prevajanje med različnimi sistemi številčenja.

5. Založnik, ki sam ne dodeljuje oznak ISMN

Če se založnik odloči, da iz kakršnegakoli razloga ne bo sam prevzel odgovornosti za dodeljevanje oznak ISMN svojim glasbenim tiskom, ima nacionalna agencija dve možnosti:

Ta postopek se izrecno priporoča samo za založnike, ki le občasno izdajo kak naslov in se zanje predvideva, da nikoli ne bodo imeli možnosti, da bi sami dodeljevali oznake ISMN.

V tem primeru je oznaka ISMN, če se založnik strinja, lahko tiskana na publikaciji. Tak založnik lahko kasneje tudi sam prevzame odgovornost za dodeljevanje lastnih oznak.

6. Uporaba oznak ISMN

Posamezna oznaka ISMN mora biti dodeljena vsaki različni izdaji neke enote. Prav posebno pa:

Nespremenjen natis ali nespremenjen ponatis iste enote v istem formatu in istega založnika ne dobi nove oznake ISMN, razen v primeru nove vezave (glej 6.2). Tudi na zahtevo izdelana reprodukcija iz istega izvirnika, četudi je opremljena z novim datumom izda, ne dobi nove oznake ISMN.

Oznaka ISMN se zaradi spremembe cene ne spremeni.

6.1. Faksimilirani ponatisi in izdaje v mikrooblikah

Faksimiliranemu ponatisu, ki ga izda drugi založnik, mora biti dodeljena posebna oznaka ISMN. Izdaja v mikroobliki ima vedno svojo lastno oznako ISMN.

6.2. Različne vezave

Posebna oznaka ISMN mora biti dodeljena vsaki različni vezavi, v kateri je posamezni naslov izdan, četudi je vsebina popolnoma enaka. Tako imata na primer trdo in mehko vezani izdaji istega naslova vsaka svojo oznako ISMN.

Npr.

Partitura : broširana vezava
Partitura in komentar : v škatli
Vokalna partitura brez spremljave : broširana vezava
Vokalna partitura brez spremljave : platnena vezava

= 4 oznake ISMN

Isti naslov v različnih vezavah : vsaka vezava ima svojo ISMN oznako.

Npr.

Partitura za izvajanje : broširana vezava
Partitura za izvajanje : brez ovoja

= 2 oznaki ISMN

Kadar je vsebina enote nespremenjena, sprememba likovne opreme ali sprememba barve in druge manj pomembne spremembe v vezavi med enim in naslednjimi natisi, ne predstavljajo spremembe v vezavi in zato nova oznaka ISMN ni upravičena.

6.3. Različni formati

Posebna oznaka ISMN mora biti dodeljena vsakemu delu, ki ga je moč posamič kupiti ali kako drugače pridobiti. Priporočljivo je, da je na enem ali več delih take publikacije naveden spisek vseh oznak ISMN, ki so bile dodeljene posameznim sestavnim delom (dalje glej 7.1).

6.3.1. Partiture in parti

V publikaciji, ki jo sestavljajo partiture in parti, mora dobiti svojo oznako ISMN partitura, komplet partov kot celota in vsak posamezni part, če je na voljo kot samostojna enota.

Npr.

Partitura
Vokalna partitura brez spemljave
Komplet zborovskih partov
Posamezni zborovski part

= 4 oznake ISMN

6.3.2. Partiture kot del kompleta

Če je partitura na razpolago samo kot ena enota znotraj kompleta in ne kot posamezna enota, ki je na prodaj, mora ta enota imeti isto oznako ISMN kot celota. Če pa je predvideno, da bo kdaj v prihodnosti ta enota na razpolago tudi kot samostojna enota, mora dobiti svojo lastno oznako ISMN.

Npr.

Klavirski izvleček in 2 parta (na razpolago samo v kompletu)
= 1 oznaka ISMN

Klavirski izvleček in oba parta imajo samo eno oznako ISMN.

Če pa je partitura na razpolago kot samostojna enota in kot del kompleta, morata partitura in komplet imeti vsak svojo ISMN oznako.

Npr.

Partitura
Partitura in parti (komplet)

= 2 oznaki ISMN

Partitura bo imela svojo oznako ISMN in komplet partiture s parti svojo.

6.3.3. Parti, ki so na razpolago kot samostojne enote

Vsak samostojno natisnjeni part, ki nastopa istočasno tudi kot samostojna enota, ima svojo oznako ISMN.

Npr.

Part za I. violino
Part za II. violino
Part za violo
Part za violončelo

= 4 oznake ISMN

6.3.4 Parti, ki so na razpolago kot samostojne enote, pa tudi v kompletu

Če so samostojno natisnjeni parti istočasno na razpologo kot komplet in kot samostojne enote, morajo imeti ti parti vsak svojo oznako ISMN, kot mora imeti svojo oznako ISMN tudi celotni komplet.

Npr.

Part za violino
Part za violo
Part za violončelo
Komplet partov

= 4 oznake ISMN

6.3.5. Parti, ki so na razpolago samo v kompletu

Če posamezni instrumentalni in vokalni parti niso na razpolago kot samostojne enote, ampak samo v kompletu, dobi oznako ISMN samo komplet partov, posamezni natisnjeni parti dobijo isto oznako ISMN.

Npr.

Partitura
Komplet partov

= 2 oznaki ISMN

Partitura bo imela svojo oznako ISMN; vsak posamezni part bo dobil samo oznako ISMN celotnega kompleta partov.

Opomba: Posamezni parti, ki so na razpolago samo v kompletu, bodo dobili svoje lastne oznake ISMN le, če bodo in ko bodo na razpolago tudi posamezno.

6.3.6. Nekateri parti so na razpolago posamezno, nekateri v kompletu

Če so nekateri od samostojno natisnjenih partov na razpolago kot samostojne enote, drugi pa samo v kompletu, bo vsak izmed samostojnih partov dobil svojo oznako ISMN kot samostojna enota, ostali parti pa bodo dobili oznako ISMN kompleta, ki mu pripadajo.

Npr.

Partitura
Komplet partov
Komplet partov za pihala, trobila itn.
Part I. violine
Part II. violine
Part za violončelo/kontrabas

= 6 oznak ISMN

6.3.7. Paket z več kopijami

Kadar je posamezna, sicer samostojna enota, na razpolago tudi v paketu, ki vsebuje izključno več kopij te enote, celotni paket dobi svojo enkratno ISMN oznako.

Npr.

List z besedilom
Paket listov z besedilom (100 kopij)

= 2 oznaki ISMN

6.4. Različne priredbe

Če založnik izda naslov v več kot eni priredbi ali verziji, ima vsaka priredba ali verzija svojo oznako ISMN.

Npr.

Klavir solo
Priredba za dva klavirja
Priredba za orgle

= 3 oznake ISMN

Visoki glas
Srednji glas

= 2 oznaki ISMN

6.5. Publikacija v več zvezkih

Kadar izide publikacija v več zvezkih, ima celota svojo oznako ISMN, svojo lastno oznako ISMN pa imajo tudi posamezni zvezki (glej 9.2).

Npr.

Zvezek 1
Zvezek 2
Zvezek 3

= 4 oznake ISMN

Ena oznaka ISMN za vsak posamezni zvezek in ena oznaka ISMN za celoto.

Partitura
Kritično poročilo (na razpolago samostojno)

= 3 oznake ISMN

Ena oznaka ISMN za komplet in po ena za partituro in komentar.

Opomba: Če prinaša eden izmed teh zvezkov samo tiskano besedilo, lahko dobi ta zvezek poleg oznake ISMN tudi oznako ISBN.

6.6. Publikacija z dopolnilnim gradivom

Kadar vsebujejo glasbeni tiski tudi dopolnilno gradivo, kot so samostojno izdana besedila pesmi ali verzi, komentar in podobno ter so te enote na razpolago le v paketu, dobi dopolnilno gradivo isto oznako ISMN kot osnova, ki jo to gradivo dopolnjuje.

Npr.

Partitura
Kritično poročilo (ni na razpolago ločeno)

= 1 oznaka ISMN

Glas in klavirski part
List z verzi (ni na razpolago ločeno)

= 1 oznaka ISMN

Če je dopolnilno gradivo v prodaji posamezno in v kompletu, obravnavamo celotno publikacijo kot publikacijo v več zvezkih v skladu z določili 6.5.

6.7. Antologije in odlomki

Antologije in odlomki dobijo lastne oznake ISMN, ne glede na to, ali so enote v antologiji ali obsežnejših delih že bili kdaj objavljeni ali pa so na tržišču že zdavnaj pošli.

Oznaka ISMN, ki jo je enota že imela v kakšni poprejšnji izdaji, je lahko navedena na dnu prve strani vsakega kosa. Take oznake ISMN morajo biti strogo ločene od oznake nove izdaje.

6.8. Izdaje iz starejše zaloge

Založnikom priporočamo, da začnejo kar najhitreje označevati z oznakami ISMN tudi svoje publikacije iz dosedanje zaloge in jih objavljati v svojih katalogih.

Enoti iz svojih poprejšnjih programov naj dodelijo oznako ISMN in jo natisnejo ob njenem prvem možnem ponatisu.

6.9. Odkupljene pravice drugih založnikov

Kadar je založnik ali agent z izključno pravico prodaje kupil pravice za neko glasbeno delo od drugega založnika in izda to delo kot svojo izdajo, mora izdaja dobiti oznako ISMN novega založnika. Če je več založnikov kupilo te pravice, vsak za svoje območje, bo delu vsak založnik dodelil tudi svojo oznako ISMN.

6.10 Medzaložniške izdaje

Publikacije, izdane v medzaložništvu ali kot skupni natis z drugimi založniki, lahko dobijo oznako ISMN vsakega v projektu sodelujočega založnika. Oznake ISMN v impresumu navedenih založnikov morajo biti v publikaciji natisnjene in jasno identificirane.

6.11 Prodaja in distribucija preko posrednikov

V skladu z načeli sistema ISMN dobi vsaka posamezna izdaja, ki jo izda določeni založnik, eno samo oznako ISMN. Oznaka ISMN se ohrani ne glede na to, kje in kdo glasbene tiske distribuira ali prodaja. Distributer lahko dodeli oznako samo v naslednjih izjemnih primerih:

6.12. Založniki s sedeži v več krajih

Založnik, ki deluje v več krajih, ki so na publikaciji navedeni vedno skupaj, bo publikaciji dodelil eno samo oznako ISMN.

Založnik, ki deluje v več jasno ločenih podružnicah v različnih krajih, ima lahko posebno oznako založnika za vsako podružnico. Kljub temu ima publikacija samo eno oznako ISMN; dodeli jo podružnica, ki je za publikacijo odgovorna.

6.13. Oznaka ISMN se ne sme pod nobenim pogojem ponovno uporabiti!

Oznaka ISMN, ki je že enkrat bila izrabljena, se ne sme pod nobenim pogojem ponovno uporabiti. Z doslednim upoštevanjem tega pravila se izognemo zmedi in zamenjavam. Seveda pa kljub temu prihaja do napak. V takem primeru se mora oznaka ISMN črtati s seznama porabljenih oznak in se ne sme ponovno uporabiti. Založniki bodo kljub temu imeli na voljo dovolj oznak ISMN, vendar pa morajo seznam nepravilno uporabljenih oznak in z njimi povezanih naslovov sporočiti nacionalni agenciji.

7. Tiskanje in objavljanje oznak ISMN

Za učinkovito delovanje sistema ISMN morajo biti oznake ISMN natisnjene na enoti sami. Zaradi lažje berljivosti morajo biti oznake ISMN dovolj velike, če je le mogoče najmanj 9 točk.

7.1. Tiskanje oznak ISMN na glasbenih tiskih

7.1.1. Mesto oznake ISMN

7.1.2. Popis vseh oznak ISMN, ki pripadajo celotni publikaciji

Zelo priporočljivo je, da je vsaj na eni enoti naveden seznam vseh oznak ISMN (z dodanimi ustreznimi pojasnili), ki so bile dodeljene vsakemu posameznemu sestavnemu delu te publikacije. Če je le mogoče, pa naj bo takšen seznam naveden še na kateri drugi enote te publikacije.

Npr.

ISMN M-321-76543-6 (partitura)
ISMN M-321-76544-3 (vokalna partitura brez spremljave)
ISMN M-321-76545-0 (komplet partov)
Pojasnila v jeziku publikacije so zgolj ilustrativna.

Seznam mora biti objavljen vsaj na partituri, še bolje pa je, če se pojavi tudi na vokalni partituri ali celo na vsakem od delov.

ISMN M-321-76546-7 (partitura, vezana)
ISMN M-321-76547-4 (partitura, broširana)

Seznam mora biti objavljen na trdo vezani in broširani partituri.

Za publikacijo v več zvezkih (primerjaj 6.5):

ISMN M-321-76548-1 (komplet)
ISMN M-321-76549-8 (zv. 1)
ISMN M-321-76550-4 (zv. 2)
ISMN M-321-76551-0 (zv. 3)

Seznam mora biti naveden v vseh treh zvezkih; v vsakem zvezku mora biti vsaj ISMN za celoto in ISMN za ustrezni zvezek.

Če je komplet partov distribuiran v ovoju, mora biti oznaka ISMN kompleta natisnjena na ovoju. Na ovoju morajo biti natisnjene tudi oznake ISMN posameznih partov, če so ti parti na razpolago tudi posamezno.

7.2. Tiskanje oznak ISMN v strojno čitljivi obliki

Za namene optičnega prepoznavanja znakov (OCR) mora biti oznaka ISMN natisnjena v formatu OCR-B.

Zaradi hitrega širjenja sistemov za branje črtnih kod po vsem svetu je priporočljiva uporabo 13-mestne črtne kode.Vse črtne kode se začnejo s predpono države, razen tistih na knjigah, serijskih publikacijah in glasbenih tiskih. Zaradi mednarodnega omrežja založniškega sveta veljajo predpone 978 za knjige, 977 za serijske publikacije in 979 za glasbene tiske kot "območje knjig".

Predponi 979 sledi celotna oznaka ISMN vključno s kontrolno številko. Ob tem dobi črka M številčno vrednost 0.

Primer spreminjanja oznake ISMN v kodo "območja knjig":

ISMN         M-345-12345-8
M=0 0345123458
Dodamo predpono 979    979034512345-8

To je ISMN številka "območja knjig".

Tiskanje oznake ISMN s simboli črtne kode:

7.3. Izdelava 13-mestne črtne kode - navodila za izdelovalce tiskarskega filma

Pri izdelavi tiskarskega filma za natis kode na publikaciji je treba upoštevati naslednje postopke:


Te postopke je potrebno opraviti z računalniškim programom.

Pri izdelavi črtne kode je potrebno upoštevati tehnična navodila EAN.

To so le osnovna pravila za tiskanje ISMN v strojno čitljivi obliki. Znatno več dodatnih navodil in priporočil za tiste, ki želijo ISMN natisniti v računalniško prepoznavni obliki, je na voljo pri nacionalni ali regionalni agenciji, kjer so na voljo tudi imena izdelovalcev črtnih kod na njihovem območju.

7.4. Objavljanje oznak ISMN

Oznake ISMN naj se pojavijo v vseh založnikovih katalogih in popisih zalog, reklamnih letakih, brošurah in drugem propagandnem gradivu.

Priporočljivo je, da je v teh gradivih oznaka ISMN natisnjena na vidnem mestu ob naslovu in opisu enote, ki jo označuje. Oznaka ISMN naj bo vedno izpisana v popolni obliki, vključno s pripisom "ISMN", čeprav le-to lahko opustimo, kadar je nesporno, da gre za Mednarodno standardno številko za glasbene tiske.

8. Upravljanje sistema ISMN

Upravljanje sistema ISMN poteka na treh nivojih: mednarodnem, nacionalnem ali regionalnem in založniškem.

8.1. Upravljanje na mednarodnem nivoju

Upravljanje sistema ISMN je v rokah Mednarodne agencije za ISMN (International Standard Music Number Agency), katere Strokovni svet združuje predstavnike ISO, predstavnike glasbenih založnikov in glasbenih knjižnic (npr. International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres - Mednarodno združenje glasbenih knjižnic, arhivov in dokumentacijskih centrov).

Naslov Mednarodne agencije je:

International ISMN Agency
Staatsbibliothek zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz
Potsdamer Strasse 33
D-10772 Berlin
Tel.: (030) 266-2496 ali 2498
Fax: (030) 266-2378
Telex: 183160 staab d
e-mail: ismn@sbb.spk-berlin.de

Glavne naloge Mednarodne agencije so:

Dodatne naloge pa so še:

8.2. Upravljanje na nacionalnem ali regionalnem nivoju

Dodeljevanje oznak založnikom in povezava založnikov v sistem ISMN je običajno v rokah nacionalne ali regionalne agencije. Slednje imenuje Mednarodna agencija s pogodbo. Naloge nacionalne ali regionalne agencije so:

Slovenska nacionalna agencije za ISMN deluje pod okriljem Narodne in univerzitetne knjižnici v Ljubljani. Naslov je:

Narodna in univerzitetna knjižnica
Slovenska agencija za ISMN
Turjaška 1, p.p. 259
1000 Ljubljana
Tel.: (061) 2001-110, 2001-142, 2001-151
Fax.: (061) 1257-293
e-mail: ismn@nuk.uni-lj.si

9. ISMN in druge mednarodne standardne številke

9.1. ISBN

Z distribucijo glasbenih tiskov se lahko ukvarja tudi knjigotrška mreža. Založniki, ki izdajajo glasbene tiske s takim namenom, lahko poleg oznake ISMN dodajo še oznako ISBN (International Standard Book Number).

Včasih je težko presoditi, ali je publikacija (npr. pesmarica, cerkvena pesmarica ali album pretežno z besedilom ali slikovnim gradivom) glasbeni tisk, “normalna” knjiga ali oboje. Tudi v takih primerih ima lahko publikacija obe oznaki. Če želi založnik uporabiti samo eno izmed teh dveh oznak, je odločitev v njegovih rokah, vendar je v primeru dvoma potrebno uporabiti oznako ISMN.

S sistemom ISBN upravljajo Mednarodna agencija za ISBN in nacionalne agencije. Naslov Mednarodne agencije je enak kot za ISMN:

International ISBN Agency
Staatsbibliothek zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz
Potsdamer Strasse 33
D-10772 Berlin
Tel.: (030) 266-2496 ali 2498
Fax: (030) 266-2378
Telex: 183160 staab d
e-mail: isbn@sbb.spk-berlin.de

Naslov Slovenske nacionalne agencije za ISBN je:

Narodna in univerzitetna knjižnica
Slovenska agencija za ISBN
Turjaška 1, p.p. 259
1000 Ljubljana
Tel.: (061) 2001-110, 2001-142
Fax.: (061) 1257-293
e-mail: isbn@nuk.uni-lj.si

Uporaba sistema ISBN je opisana v posebni knjižici.

Kadar sta dodeljeni obe oznaki, to je ISMN in ISBN, morata biti obe natisnjeni na publikaciji in med seboj jasno ločeni.

9.2. ISSN

Poleg oznak ISMN in ISBN obstaja še ISSN (International Standard Serial Number) za enkratno označevanje serijskih publikacij.

Kot serijska publikacija se obravnava vsaka publikacija ne glede na medij, ki izhaja v zaporednih zvezkih, običajno s številčnimi ali časovnimi oznakami, in se nadaljuje brez predvidenega konca. (Serijske publikacije je potrebno razločevati od monografskih publikacij v več zvezkih, katerih konec izhajanja je predviden z določenim številom zvezkov. Glej 6.5.)

Serijske publikacije vključujejo periodične publikacije in zbirke. Obstaja le malo periodičnih glasbenih tiskov, toda veliko glasbenih tiskov izide v zbirkah.Tako morajo periodični glasbeni tiski in zbirke dobiti oznako ISSN za naslov, ki bo ostal nespremenjen ves čas izhajanja periodične publikacije ali zbirke, medtem ko dobijo posamezni naslovi glasbenega tiska znotraj zbirke oznako ISMN. Če se spremeni naslov periodične publikacije ali zbirke, se spremeni tudi oznaka ISSN.

Sistem ISSN upravlja International Serials Data System (ISDS). Njihov naslov je:

ISSN International Centre
20 Rue de Bachaumont
75002 Paris
France
Tel.: + 33 1-44-88-22-20
Fax: + 33 1-40-26-32-43
e:mail: issnic@issn.org
website: http://www.issn.org

Založniki serijskih glasbenih tiskov naj se za dodelitev oznak ISSN za svoje publikacije obrnejo na ISSN International Centre ali na nacionalni ISSN center.

Naslov slovenskega nacionalnega ISSN centra:

Narodna in univerzitetna knjižnica
ISSN center Slovenija
Turjaška 1, p.p. 259
1000 Ljubljana
Tel.: (061) 2001-110, 2001-138
Fax.: (061) 1257-293
e-mail: issn@nuk.uni-lj.si

Oznak ISSN založniki ne dodeljujejo sami.

Kadar sta dodeljeni obe oznaki, to je ISMN in ISSN, morata biti obe nastisnjeni na publikaciji in med seboj jasno ločeni.

9.3. ISRC

Oznaka ISMN ni namenjena zvočnim posnetkom in videoposnetkom (razen tistih, ki tvorijo del glasbenih tiskov; glej Poglavje 3). ISRC (International Standard Recording Code) številči vsak posnetek umetniškega dela (vendar ne fizične enote) ne glede na okolje ali medij na katerem je delo izdano.

Sistem ISRC upravlja IFPI (International Federation of Phonogram and Videogram Producers). Njihov naslov je:

IFPI Secretariat
54 Regent Street
London W 1 R 5PJ
United Kingdom


ISMN - Priročnik za uporabnike
Prevedla in uredila Alenka Kanič
Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana,
Slovenska agencija za ISMN
Ljubljana, 1999


Narodna in univerzitetna knjižnica

Marec 1999