Jezikovni prispevek

Nazaj na glavno stran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Joža Repar Lakovič, http://www2.arnes.si/~jlakov1/

Določena vprašanja se ponavljajo pri različnih piscih, zato vam bom olajšala delo, saj bo marsikateri odgovor na vaše vprašanje že zapisan. Ker so vprašanja po tematiki zelo različna, sem odgovore razvrstila kar kronološko in jih bom sproti z vašimi vprašanji dopolnjevala.


1. vprašanje 

R. H. sprašuje, kako se pravilno zapiše beseda nadaljnji. Kot primer navaja v nadaljni proizvodnji bomo uporabili ...

Odgovor

Številni avtorji imajo podobne težave pri zapisu besede nadaljnji. Pravilen je zapis z dvema j-jema: nadaljnji. Velikokrat se pojavi podobna težava pri zapisu besede življenjski, kjer ponavadi večina zapiše življenski brez drugega j.


2. vprašanje 

Z. P. sprašuje, kako je z vejico pred in da. Ali se piše ali ne?

Odgovor

Avtorji večinoma ne poznajo pravil pri pisanju vejic med prirednim in podrednim veznikom.

Vejico pišemo samo pred prvim veznikom, npr.: in če, in ker, in da ...


3. vprašanje 

M. D. sprašuje za konkretno pomoč pri lektoriranju. V podjetju lektorira vlogo za odličnost in ima težave s tujkami.

... vodenje je za nas kontinuiran izziv ...

Sodelavce vodimo bolj kot "coach" ali "sparing partner", ne pa kot nekdo, ki zadaja naloge in skrbi za kontrolo izvajanja.

Odgovor

V takih primerih je zelo težko pomagati brez celotnega besedila. Poleg tega v teh primerih ne gre za tujke, ampak za neprevedene besede. Če prav razumem, so vzete iz sveta športa. Pred lektoriranjem je treba celotno besedilo posloveniti. Dobesedno se ne da prevajati, zato tudi ne lektorirati.

Coach in sparing partner ni isto. Coach je trener, tisti, ki uči, svetuje;

sparing partner pa je na voljo kot aktivni sodelavec. Poskušam posloveniti, vendar ne vem zagotovo,

če sem ujela stil povedanega.

... vodenje je za nas stalni izziv ...

... Sodelavce vodimo bolj kot "svetovalci" ali "aktivni sodelavci". Nismo le tisti, ki dajejo naloge in preverjajo izvajanje.

... sodelavcem podeljujemo kompetence odločanja in delegiramo odgovornost ...

Tako iztrgane povedi ne morem lektorirati. To je treba najprej razumeti in nato smiselno popraviti.

Kako se lahko sploh delegira odgovornost?


4. vprašanje

P. S. sprašuje, kako je s pisanjem datumov in ure na vabilu, pri njem na poroko.

Vabiva vas ob 16 na dvorec Zemono. Ali je to prav?

Odgovor

Imate več možnosti:

Ob 16.00 Vas (v lahko zapišete z veliko začetnico, če izražate še posebno spoštovanje) vabiva

v dvorec Zemono.

Ob 16. uri Vas vabiva ...

Kaj pa datum? Npr.: 28. 8. 2000, ob 16.00, Vas ... ali 28. avgusta 2000, ob 16.00, Vas ... 


5. vprašanje

Ga. Nika sprašuje, kako je s sklanjanjem priimkov Poljšak in Nemec. Ali je pravilno v rodilniku Poljška ali Poljšaka, Nemca ali Nemeca.

Odgovor

Besede s polglasnikom v zadnjem zlogu osnove le-tega izgubijo v sklonskih oblikah. Neobstojni polglasnik imajo tiste besede, katerih osnova se pred neničto končnico končuje na zvočnik ali nezvočnik, samostalniki s priponskim obrazilom -c ali -k, kar velja v primeru Nemec. Pravilno je Nemec, Nemca ...

Tudi nekateri samoglasniki (a, e, i) so neobstojni in izginjajo ali se zaradi drugačnega glasovnega okolja ali drugačne oblikoslovne kategorije pojavljajo sredi soglasniškega sklopa. Pogosto se to dogaja pri slovanskih lastnih imenih. Torej se po teh pravilih pravilno sklanja Poljšak, Poljška ...


6. vprašanje

Z. P. sprašuje, kako se piše znak za odstotek, stično ali nestično s številko. Kako se pišeta pravilno številka in znak za stopinjo? Kako je z veliko začetnico pri alinejnem naštevanju?

Odgovor

- Znak za % se piše s presledkom za številko: 10 %.

- Predznak, številka, presledek,  stično znak za stopinjo in C:   +10 ºC.

- Če imamo v sklopu alineje več stavkov in na koncu zaključimo poved s piko, se začetek vsake naslednje alineje piše z veliko začetnico. Pri obsežnejših besedilih je zaradi preglednosti bolje, da namesto alineje uporabite ustrezno številko ali črko.


7. vprašanje

M. L. sprašuje, kako naj v diplomi označuje poglavja, npr. 1.2. Plastika kot ... ali 1.2 Plastika kot ...

Odgovor

Oboje je možno in pravilno. Pazite le, da boste skozi celotno nalogo uporabljali enak način oštevilčenja poglavij pri nalogi.


8. vprašanje

L. J. sprašuje, kako se pravilno sklanja ime Lali: Lalini ali Lalijini čevlji?

Odgovor

Vaše vprašanje spada med posebnosti tvorjenja svojilnih pridevnikov iz samostalnikov. S priponskim obrazilom -in delamo svojilne pridevnike iz samostalnikov ženskega spola, ki pomenijo osebo, žival, ustanovo.

Če se osnova v imenovalniku končuje na samoglasnik, se za i, y podaljša z j, za e, a, o, u pa ne obvezno: Kitti - Kittijin, Minu - Minujin ...

Če ima tak samostalnik vzporednico s končnico -a, delamo pridevnike na -in: Mici - Micin (Mica).

V vašem primeru je namesto Lali možna tudi oblika Lala, zato se lahko sklanja Lali - Lalin; če oblika Lala ni možna, se sklanja samo Lalijin ...


9. vprašanje

L. B. sprašuje, kaj je pravilno: Ob vašem rojstnem dnevu vam čestitam in želim srečo, zdravje, zadovoljstvo in vse dobro; ali Ob vašem rojstnem dnevu vam iskreno čestitam in želim sreče, zdravja, zadovoljstva in vse dobro.

Odgovor

pravilno je: Ob vašem rojstnem dnevu vam iskreno čestitam in želim zdravja, sreče, zadovoljstva in vse dobro.


10. vprašanje

M. S. sprašuje, kakšna je pravilna okrajšava za milijardo.

Odgovor

Pravilna okrajšava za milijardo je mrd, za milijon pa mio.


nazaj na začetek

Nazaj na glavno stran