Jezikovni prispevek

Nazaj na glavno stran

Tsunami ali cunami 

Joža Repar Lakovič, http://www2.arnes.si/~jlakov1/

 

Med številnim vprašanji je prav zdaj aktualno vprašanje o zapisu besede cunami ali tsunami. Malo sem pobrskala po pravopisnih pravilih in slovarjih in pripravila kratko obrazložitev v zvezi z zapisom. Samo na kratko bom povzela načelna stališča slovenskega knjižnega jezika do rabe prevzetih besed (Slovenski pravopis ZRC, 2001).

Besede in besedne zveze, ki jih jezik prevzema iz drugih jezikov, knjižni jezik pa jih dobiva tudi iz narečij, se imenujejo prevzete. Prevzete besede in besedne zveze so lahko občna ali lastna imena. Podomačujemo jih v izgovoru, oblikoslovju in skladenjski rabi, v pisavi pa ločimo popolno in delno poslovenitev. V slovenski knjižni jezik prevzete besede izgovarjamo z glasovi in naglasom slovenskega knjižnega jezika. Tuje glasove zamenjamo z najbližjimi slovenskimi. Na koncu pravopisnih pravil so preglednice za okoli 50 posameznih tujih pisav, med njimi je tudi preglednica za japonsko pisavo (preglednice so pregledali tudi tuji strokovnjaki, za japonsko pisavo npr. Ch. Shigemori - Bučar). V preglednici je japonski ts zapisan kot c in za primer je naveden prav zapis besede cunami.

Poglejmo, kako se je zapis besede spreminjal  v slovarjih. 

1. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (DZS, 1997) je zapisan samo izraz tsunami z razlago, da je to strokovni termin iz geologije "... zelo visok, dolg morski val ob potresu ali vulkanskem izbruhu na morskem dnu: zavarovati pristanišče pred tsunamijem".

2. V Slovenskem pravopisu (ZRC, 2001) pa nas pod geslom tsunami (str. 1596) napotijo na izraz cunami, kjer je zapisana razlaga popotresni morski val (str. 419). Tu zapis tsunami ni več zaželen!

3. Pa poglejmo še v Veliki slovar tujk (CZ, 2002). Na str. 1192 najdemo izraz tsunami z naslednjo razlago: " ... [jap. viharni val tsu pristanišče + nami val] gl. cunami". Na strani 172 je tudi obrazložitev pojma cunami, katerega razlaga se malo razlikuje od razlage pri tsunamiju, kar je sicer malo nenavadno, vendar pa dovoljuje tudi zapis izraza tsunami.

Kako pisati? Po zadnjem veljavnem pravopisu samo cunami, po slovarju tujk je možno oboje, kaj pa pravi geološka stroka, tako hitro nisem mogla preveriti. Na internetnih straneh sem našla v Geslovniku  knjižnice oddelka za geografijo zapis tsunami; Fakulteta za promet in pomorstvo uporablja pri predlaganih temah za seminarske naloge zapis tsunami; pri Agenciji Republike Slovenije za okolje  je v članku o potresih uporabljen izraz tsunami. Sama se pridružujem tistim, ki želijo prevzete besede čim bolj posloveniti. Tako postanejo bolj podobne našemu izgovoru in našemu načinu zapisovanja. 

nazaj na začetek

Nazaj na glavno stran