INTERNET - SEZNAM NEKATERIH UKAZOV ZA HP
SEZNAM NEKATERIH UKAZOV ZA IZGRADNJO HP

Da brskljalnik (Netscape, Internet Explorer...) upošteva ukaze, ki so mu namenjeni, moramo vedno ukaze postaviti med znaka <.....>. Tiste ukaze, ki jih je treba preklicati, pa postavimo med </.....> (pomemben je slash).


ZAČETEK IN KONEC DOMAČE STRANI

<HTML>
<HEAD>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
<TITLE>Kratek naslov HTML dokumenta</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>Tu napišite naslov</H1>
Tu napišite kar vas je volja, vaš tekst.<P>
</BODY>
</HTML>

VELIKOST PISAVE

<Hn>, n=1,2,3,4,5,6 ali <FONT SIZE=n>, n=x

Nek pomemben naslov!

Naslov h2

Naslov h3

Naslov h4

Naslov h5
Naslov h6

TIP PISAVE

 • Normalna pisava;
 • <B> ... </B> - poudarjena pisava (bold);
 • <I> ... </I> - poševna pisava (italics);
 • <TT> ... </TT> - neproporcionalna (typewriter) pisava;
 • ". . .&nbsp;&nbsp;&nbsp;. ." - ". . . .   . ." trije dodatni presledki
 • <p style="text-indent: 5em;">
  Prva vrstica tega odstavka se bo zamaknila za pet znakov.
  </p>

  Prva vrstica tega odstavka se bo zamaknila za pet znakov.

 • <U> ... </U> - podčrtan tekst
STANJE PISAVE

 • <VAR> ... </VAR> - oznaka spremenljivk (variables);
 • <STRONG> ... </STRONG> - močno poudarjen tekst;
 • <BLINK> ... </BLINK> - utripajoč tekst;
 • <CITE> ... </CITE> - citati;
 • <SAMP> ... </SAMP> - primeri (samples);

CENTRIRANOST STAVKOV

<DIV ALIGN="LEFT"|"CENTER"|"RIGHT"> ... </DIV>
<P ALIGN="LEFT"|"CENTER"|"RIGHT"> ... </P>
<CENTER> ... </CENTER> je enako kot <P ALIGN="CENTER"> ... </P>


<P ALIGN="LEFT"> Levo naravnan tekst.<BR>

Levo naravnan tekst.


<P ALIGN="RIGHT"> Desno naravnan tekst.<BR>

Desno naravnan tekst.


< P ALIGN="JUSTIFY"> Oboje stransko poravna tekst </P">

<CENTER> Centriran tekst.</CENTER>
Centriran tekst.

CRTE

Vodoravne črte

<HR>
<HR [WIDTH=X] [ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT] [SIZE=Y]>


<HR>


<HR ALIGN=CENTER WIDTH=80%>

<HR ALIGN=LEFT WIDTH=500> SIZE=50>

Pozor (zapis rezerviranih znakov <, >, ", & )!
Rezervirana znaka "<" in ">" uporabimo v prikazu na html strani z ukazoma:
- &lt; za < in &gt; za >
- za znak " uporabimo &quot;
- za znak & uporabimo &amp;
Ta stran je bila narejena v glavnem s temi ukazi ( &lt; , &gt; , &quot; , &amp; ).PROPORCIONALNI TEKST
<PRE>
Ohrani proporcionalnost teksta, tekst 
je prav takšen kot 
v tekstovnem editorju
(Notepad ali kak drug editor).
</PRE><FONT COLOR=ime barve v Angleščini>Barva pisave </FONT>
(recimo živo zelena je lime, rumena je yellow ...
primer <FONT COLOR=YELLOW> TEKST </FONT> )

<marquee> Premikajoči tekst </marquee>
Premikajoči tekst
- ukaz marquee ima se naslednje funkcije:
<marquee DIRECTION=right BGCOLOR=blue > in še ostale - glej spodaj Premikajoči tekst
* WIDTH: širina (WIDTH = integer)
* HEIGHT: višina (HEIGHT = integer)
* DIRECTION: smer premikanja (DIRECTION = LEFT | RIGHT)
* BEHAVIOR: način premikanja, skakanje levo - desno, itn (BEHAVIOR = SCROLL | SLIDE | ALTERNATE)
* SCROLLDELAY: časovni zamik med prikazom - skoki (SCROLLDELAY = integer)
* SCROLLAMOUNT: kako daleč skoči (SCROLLAMOUNT = integer)
* LOOP: število ponovitev v zanki (LOOP = INFINITE | number of loops)
* BGCOLOR: barva ozadja (BGCOLOR = color expression)
* HSPACE: širina ozadja (HSPACE = integer)
* VSPACE: višina ozadja (VSPACE = integer)


HIPERTEKSTNE POVEZAVE

<A HREF="http://www2.arnes.si/guest/gljsentvid10/index.html">
Domača stran Astronomskega krožka Gimnazije Šentvid-Ljubljana </A>
- tako lahko pridete na mojo domačo stran.


Povezave znotraj teksta
<HREF="#lokacija2" > Kar koli </A>
ukaz kamor želimo skočiti <A NAME="lokacija2" > </A>
(sledi primer -skok na konec dokumenta)

SLIKE V HTML

<IMG SRC="URL_slike">
<IMG SRC="http://www2.arnes.si/guest/gljsentvid10/scuka1.jpg">

To je slika iz galerije kometov.

<IMG ALT="" WIDTH=200 HEIGHT=68 SRC="scuka1.jpg">

Tej sliki je dolocena velikost.

<A HREF="scuka1.jpg "> <IMG ALT="" WIDTH=200 HEIGHT=68 SRC="scuka1.jpg"></A>
Tudi to slikico lahko presnamemo na računalnik, ob kliku se sama pojavi na strani.


Preprosta animacija s pomočjo miške na treh slikah (dogodki: 1 - z miško gremo na sliko, 2 - kliknemo, 3- gremo iz slike)
<img name="slika40" src="zrcalo_noz3.gif" onmouseover="slika40.src = 'zrcalo_noz4.gif'" onmouseout="slika40.src='zrcalo_noz3.gif'" onclick="slika40.src='zrcalo_noz5.gif'" height="250">


OZADJE HTML-ja

<BODY BACKGROUND="URL_slike">

<BODY BGCOLOR=#RRGGBB TEXT=#RRGGBB LINK=#RRGGBB VLINK=#RRGGBB ALINK=#RRGGBB>

<BODY BGCOLOR=angleško ime željene barve>

TABELE

<TABLE BORDER=3 WIDTH=70%>
<CAPTION ALIGN=BOTTOM>To je naslov tabele </CAPTION>
<TR ALIGN=CENTER><TD>opis 1. stoplca</TD> <TD COLSPAN=2 >opisa 2. in 3. stolpca</TD> </TR>
<TR><TD>vrednost 1</TD> <TD>vrednost 2</TD>
<TD>vrednost 3</TD></TR>
<TR><TD>vrednost 4</TD> <TD>vrednost 5</TD>
<TD>vrednost 6</TD></TR>
<TR><TD>vrednost 7</TD> <TD>vrednost 8</TD>
<TD>vrednost 9</TD></TR>
</TABLE>
To je naslov tabele
opis 1. stoplca opisa 2. in 3. stolpca
vrednost 1 vrednost 2 vrednost 3
vrednost 4 vrednost 5 vrednost 6
vrednost 7 vrednost 8 vrednost 9


Še nekateri atributi v tabelah za posamezna polja:
<td background="snezi.gif">
<td width="10" valign="top" align="right"> ali valign = "bottom " align="left"
<td bgcolor = blue width="300">
Modra barva ozadja polja


Imena barv in sRGB vrednosti
 ·  Black = #000000  ·  Green = #008000
 ·  Silver = #C0C0C0  ·  Lime = #00FF00
 ·  Gray = #808080  ·  Olive = #808000
 ·  White = #FFFFFF  ·  Yellow = #FFFF00
 ·  Maroon = #800000  ·  Navy = #000080
 ·  Red = #FF0000  ·  Blue = #0000FF
 ·  Purple = #800080  ·  Teal = #008080
 ·  Fuchsia = #FF00FF  ·  Aqua = #00FFFF
 • Barve - kodiranje - razsirjena paleta.

  OKVIRJI

  <FRAMESET [COLS="C1,C2,..."] [ROWS="R1,R2,..."]>
  <FRAME SRC="URL" NAME="ime" [MARGINWIDTH=x] [MARGINHEIGHT=y] [NORESIZE]>
  </FRAMESET>
  <NOFRAMES> ... </NOFRAMES>

  <FRAMESET ROWS="30%,70%">
  <FRAME SRC="*.html" NAME="*">
  <FRAME SRC="*.html" NAME="*">
  </FRAMESET>
  <NOFRAMES>
  Vas WWW brkljalnik ne zna prikazovati okvirjev.
  </NOFRAMES>

  ZVOK in Internet

  Načeloma lahko preko HTML dokumentov prenašamo vse znane formate za reprodukcijo glasbe na računalnikih. Vse je torej odvisno od zvočnih kartic in programov na vašem računalniku. Podal bom primere za MID in WAV format.

  PRIMER (WAV) 1:
  <A HREF="konec.wav"> Znan zvok, konec.wav.</A>
  Znan zvok, konec.wav.

  PRIMER (MID) 2: enak ukaz kot v primeru ena, le da je format MID.
  <A HREF="ragtune.mid"> Pesem ragtune.mid. </A>
  Pesem ragtune.mid.

  PRIMER 3: deluje za vsak MIDI player in pomeni, da se bo izbrana skladba izvajala v ozadju med vašim pregledovanjem domače strani.
  <EMBED SRC="palette.mid" AUTOSTART=true LOOP=false> <BGSOUND SRC="palette.mid" LOOP=1>
  Klikni na ikono in slišal boš prikupno skladbo palette.mid.

  VEČ o glasbi in Internetu si preberite na strani:
  http://www.delphi.com/pubweb/audio.html#coding.


  ANIMACIJE

  Za animacije je kar nekaj VRML orodij (C++, HTML, Java and JavaScript, Office 97, PERL, Photoshop, VBScript, Visual Basic, 3D Studio, GIF-Construction-Set ...). VRML pomeni Virtual Reality Modeling Language. Nekaj nasvetov za sicer omejeno a zelo preprosto in dokaj solidno orodje GIF-CONSTRUCTION-SET.

  Program GIF-CONSTRUCTION-SET boste našli na Internetu (opcija Net Search ...).
  Koraki do animacije so lahko taki:

  1. S kakšnim izmed programov za risanje ali prikazovalnikom scaniranih slik narišemo ali izberemo slike v formatu GIF (deluje tudi jpg, lahko so težave), ki bodo v zaporednem prikazovanju na ekranu dale vtis gibanja, oz. željene dinamike. Slike naj ne bodo prevelike (ne več kot nekaj 10 KB).
  2. Poženemo GIF-CONSTRUCTION-SET, izberemo File in nato opcijo Animation Wizard... kliknemo Next.
  3. Zdaj izberemo opcijo Yes, for Use with a Web page in kliknemo Next.
  4. Odločimo se za Loop Indefinitely ali drugo in kliknemo Next.
  5. Izberemo Photorealistic ali drugo in kliknemo Next.
  6. Določimo časovni zamik med prikazovanjem slikic Delay in kliknemo Next.
  7. Kliknemo Select in s klikanjem izbiramo slike, tako da ves čas tiščimo tipko Control. To so slike, ki smo jih že prej naredili. Po izboru kliknemo OK in nato Next in še Done. Počakamo, da se slike namestijo v datoteko za animacijo.
  8. Z opcijo View pogledamo kako uspešno smo animirali določen pojav, če nismo zadovoljni, potem postopek ponovimo.
  9. Na koncu še z opcijo File in Save As izberemo ime.gif in gif file prenesemo na domačo stran.
  10. Primer animacije tvorbe slike pri zbiralni leči.
   <IMG ALT="" SRC="zbi_le_k.gif"> Animacija
   Klikni na sliko in POVEČAJ animacijo.

 • Java koda in HTML

  Java je programski jezik podoben c-ju. Z Javo lahko na HTML strani: animiramo, postavljamo različne maske in matematične procedure za izračun določenih količin, manipuliramo s podatki (server, odjemalec) itd. ...

  V glavi (HEADER) mora pisati <script language="JavaScript"> in potem sledi Java koda, za <!-- ali // lahko napišemo kak komentar, na koncu pa z ukazom </script> zaključimo Java kodo. Sledi </HEADER>, <BODY> in nekje na HTML strani forma (med <form> </form>) za izvršitev Java ukazov.

  Oglejmo si primer Java zapisa pretvorbe med Fahrenheiti in Celzijevimi stopinjami.

  <HTML>
  
  <HEADER>
  <TITLE>SEZNAM NEKATERIH OSTALIH ENOT IN PRETVORB</TITLE>
  <script language="JavaScript">
  <!--
  
  // dva sleša služita za komentarje
  
  function calcf(form)
  {
      form.ftemp.value = Math.round(((9.0/5.0 ) * form.ctemp.value + 32)*100)/100
  }
  
  function calcc(form)
  {
      form.ctemp.value = Math.round(((5.0/9.0) * (form.ftemp.value - 32))*100)/100
  }
  
  
  <!-- done -->
  </script>
  </HEADER>
  <BODY>
  .
  .
  .
  Zgornji izračun iz glave vključimo v stran s formo in z ukazi spodaj.
  
  
  <center>
  <form>
  <input type=text size=5 name="ctemp" value="0">°C
  <input type="button" value="->" onClick="calcf(this.form)">
  <spacer type=horizontal size=20>
  <input type="button" value="<-" onClick="calcc(this.form)">
  <input type=text size=5 name="ftemp" value="32">°F
  </form>
  </center>
  <p>
  .
  .
  .
  </BODY>
  </HTML>
  
  
  Kako deluje zgornji primer vključitve Java kode v HTML stran.


 • Opisi in prevodi nekaterih kratic HTML kode !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Ukazi za nekatere simbole, potence, indekse ...

 • Ukazi za nekatere simbole, potence, indekse (iz http://www.barzilai.org/math_sym.htm)

 • HTML navodila iz www.fiz.uni-lj.si

 • Zgodovina Interneta.

 • lokalno, iz www.fiz.uni-lj.si

  Nazaj na notranje povezave.
  Nazaj na domačo stran
  Nazaj na Internet in HTML navodila.

  Do sedaj je to stran obiskalo veliko ljudi.