3. Present Perfect Simple

Tvorba:

Tvori se s pomožnim glagolom HAVE (ali HAS pri he/she/it) + (NOT) + glagol v 3. obliki (pretekli deležnik – past participle).

Trdilna oblika:

I
have
worked in this factory for 25 years.
been a teacher since 1997.
been married for 30 years
You
We
They
He
has
She
It

Nikalna oblika:

I
haven't
(have not)
been to Portorož since 1987.
seen the movie yet.
You
We
They
He
hasn't
(has not)
She
It

Vprašalna oblika:

Have
I
ever been to New Zealand?
seen the movie?
you
we
they
Has
he
she
it

Raba:

1. dejanja, ki so se začela v preteklosti in so še vedno aktualna:

I have been a teacher since 1997. (In še vedno sem učitelj);
She hasn’t visited us for 2 years. (In še vedno nas ni obiskala.)

2. življenjske izkušnje, kjer točen čas izkušenj ni pomemben (se ne pove):

I have never been to Holland.
Have you ever visited Rome?

3. rezultat dejanja, kjer točen čas tega dogodka ni pomemben (se ne pove):

What have you done with your car? – I have sold it.

Kadar hočemo povedati točno, kdaj se je nekaj zgodilo, moramo obvezno uporabiti čas Past Simple:

When did you sell your car? – I sold it last week.

Tipični časovni prislovi za ta čas: since (od točnega datuma naprej – since yesterday, since August), for (izrazimo, koliko časa nekaj traja/ne traja – for 3 days, for an hour), yet, ever, never, recently, ever since (odkar), all my life in podobno.

Na vrh.