pomoč pri učenju angleščine

 

 
 

vaje - nepr. glagoli

 

     
domov  


TABELA NEPRAVILNIH GLAGOLOV
 

V 7. razredu spoznaš poleg osnovne oblike (infinitive) še 2. obliko (past simple).
V 9. razredu osvojenemu znanju 7. razreda dodaš še 3. obliko (past participle).
 

infinitive
1. oblika
past simple
2. oblika
past participle
3. oblika
slovenski prevod
be was, were been biti
become became become postati
begin began begun začeti
blow blew blown pihati
break broke broken razbiti
bring brought brought prinesti
build built built zgraditi
burn burned/burnt burned/burnt goreti, zažgati
buy bought bought kupiti
catch caught caught ujeti
choose chose chosen izbrati
come came come priti
cost cost cost stati (€)
cut cut cut rezati
do did done narediti
draw drew drawn narisati
drive drove driven voziti
drink drank drunk piti
eat ate eaten jesti
fall fell fallen pasti
feel felt felt čutiti
fight fought fought bojevati
find found found poiskati
fly flew flown leteti
forget forgot forgotten pozabiti
forgive forgave forgiven oprostiti
get got got dobiti
give gave given dati
go went gone iti
grow grew grown rasti
hang hung hung viseti
hear heard heard slišati
hit hit hit udariti
hold held held držati
hurt hurt hurt raniti
keep kept kept obdržati
know knew know vedeti
lay laid laid položiti
learn learned/learnt learned/learnt učiti se
leave left left pustiti
lie lay lain ležati
lose lost lost izgubiti
make made made narediti, izdelati
meet met met srečati
pay paid paid plačati
put put put položiti
read read read brati
ring rang rung zvoniti
run ran run teči
say said said reči
see saw seen videti
sell sold sold prodati
send sent sent poslati
set set set postaviti
sing sang sung peti
sit sat sat sedeti
sleep slept slept spati
speak spoke spoken govoriti
stand stood stood stati
steal stole stolen ukrasti
sweep swept swept pometati
swim swam swum plavati
take took taken vzeti
teach taught taught učiti
tell told told povedati
think thought thought misliti
understand understood understood razumeti
wake woke woken zbuditi
win won won doseči, osvojiti
write wrote written pisati
nasveti za učenje  
besedišče  
slovnica  
tabela nepravilnih glagolov  
spletni slovar  
glasbeni kotiček  
koristne povezave