Dragan Milosavljevič: Terminološki glosar za področje geologije – stratigrafije

Slovensko

Angleško

akumulacija

accumulation

alge

algae

apnenec s cladocoropsisi

cladocoropsis limestone

apnenčevo-dolomitne breče

limestone-dolomite breccias

apneni mulj

limy mud

bazalni del

basal part

biointrasparitni apnenci

biointrasparitic limestones

biomikritni apnenci

biomicrites

biosparitni apnenci

biosparitic limestones

biostromalni tip sedimentacije

biostromal sedimentation

biostromi

biostromes

bitumenizacija premoga

bitumenization of coal

bituminozni dolomit

bituminous dolomite

bituminozni temno sivi zrnati dolomit

bituminous dark grey grained dolomite

bočno in vertikalno menjavanje facij

lateral and vertical facies alternation

briozoji

bryozoans

debelozrnati dolomit

coarse-grained dolomite

debelozrnati dolosparit

coarse-grained dolosparite

diagenetski nastanek

diagenetic origin

diagenetski procesi

diagenetic processes

dinarska karbonatna platforma

 
 

dinaric carbonate platform

dinarski prelom

dinaric fault

doggerska favna

the Dogger fauna

dolomitni drobci

dolomite fragments

dolomitni lapor

dolomitic marl

dolomitno-apnenčevo zaporedje

dolomite-limestone succession

epirogenetska premikanja

epeirogenic movements

črni premog

hard coal

erozija

erosion

fenestralni apnenci

fenestral limestones

foraminifere

foraminifers

formacija marogastih apnencev

formation of spotted limestones

geodinamična dogajanja

geodinamic events

gomoljasti dolomit

nodular dolomite

grebenski tip sedimentacije

reef type of sedimentation

hematitizirani ooidi

hematitized ooids

hidrosfera

hydrosphere

impregnirani bitumen

impregnated bitumen

intraformacijska dolomitna breča

intraformational dolomitic breccia

intraklasti

intraclasts

izdanek

coal outcrop

izklinitev

wedging out

izklinjevanje plasti

wedging out of the beds

jalovišče

dumping-ground

kalcitno vezivo

calcitic cement

karbonatne kamenine

carbonate rocks

karbonatne prikamenine

adjacent carbonate rocks

karbonatno blato

lime mud

kartiranje

mapping

klasifikacija apnencev

petrographic classification

klasifikacija karbonatnih kamenin

classification of carbonate rocks

konglomerati

conglomerates

kopenska in močvirna flora

land and marsh flora

korelacija liasnih plasti

correlation of Liassic beds

krovnina

hanging wall

laguna

lagoon

laporaste lise

marly spots

laporasti dolomit

marly dolomite

leča

lense

lias

Liassic

liasne plasti

Liassic beds

limonitizirani ooidi

limonitized ooids

litificirani biosparitni apnenec

lithified biosparitic limestone

litiotidne školjke

lithiotid bivalves

litiotidni dolomit

Lithiotis dolomite

litiotidni dolosparit

lithiotis dolosparite

litiotidni horizonti

Lithiotis horizons

litologija

lithology

litosfera

lithosphere

lumakele

lumachellas

lumakelni tip

coquina type

makrofosili

macrofossils

matična facija

basic facies

medplimska področja

tidal areas

medplimsko okolje

intertidal sea

metamorfni procesi

metamorphic processes

mikrit

micrite

mikritni apnenec

micritic limestone

mineraloška in kemična sestava

mineralogical and chemical composition

močvirna gozdna facija

marshy forest facies

moluski

molluscs

Munsellov ROCK COLOR CHART

Munsell's ROCK COLOR CHART

nadplimski pas

supratidal environment

nadplimsko okolje

supratidal sea

nanos rastlinskega materiala

plant material accumulation

nastajanje karbonatov

deposition of carbonate mud

navzkrižna laminiranost

cross-lamination

nedoločljiv organski detritus

undeterminable organic remains

onkoidi

oncoids

oolitni apnenec

oolitic limestone

orbitopsele

orbitopsellas

orogenetska premikanja

orogenic tectonic movements

paleogeografska študija

paleogeographic study

paleogeografske razmere

palaeogeographic conditions

paralično-limnični pogoji

paralic limnic conditions

pasnatost

lamination

pasovec

laminated limestone

pas postopnega prehoda

transitional belt

pelmikrit

pelmicrite

plastnat

stratified

plitvenje morja

shallowing of the sea

plitvomorska sedimentacija

shallow-water sedimentation

plitvovodni bazen

shallow-marine basin

plitvovodno zaporedje

shallow-water succession

ploščast

platy

podmorske trate

submarine lawns

poznodiagenetska dolomitizacija

late diagenetic dolomitization

premog

coal

premogonosne plasti

coal-bearing beds

premogonosno sedimentno zaporedje

coal sedimentary sequence

premogova glina

coal clay

premogova substanca

coal substance

premogov skrilavec

coal shale

prikamenine

adjacent rocks

priobalna zona

lithoral zone

prodniki

pebbles

prvotni apnenec

primary limestone

reto-liasno premogovo obdobje

Rhaeto-Liassic coal period

rjavi premog

brown coal

rov

trench

satasti dolomit

saturated dolomite

sedimentacija

sedimentation

sedimentne teksture

depositional texture

skeleti litiotid

Lithiotis skeletons

skrilav lapor

shaly marl

sloj premoga

coal seam

sorodnost liasnih profilov

analogy of Liassic stratigraphic columns

sparitni dolomit

sparitic dolomite

spodnji dolomitni člen

Lower Dolomite member

spodnji malm

Lower Malm

spodnji vložek

lower interbed

srednjeliasna starost

Middle Liassic age

srednji malm

Middle Malm

stilolitni šivi

horizontal parallel stylolites

stratigrafska karbonatna skladovnica

stratigraphic carbonate sequence

stratigrafska lega

stratigraphic position

stratigrafski stolpec

stratigraphic column

stratimetrijsko profiliranje

stratimetric profiling

stromatolit

stromatolite

stromatolitni apnenec

stromatolitic limestone

subsidenca

subsidence

tektonska premikanja

tectonic movements

trodimenzionalno pojmovanje

three dimensional comprehension

ugodni klimatski pogoji

favourable climate conditions

vlažna klima

humid climate

vložki

interlayers

vodoravna laminiranost

horizontal lamination

zakrasevanje

karstification

zgornjeliasni apnenci

Upper Liassic limestones

zgornjeliasni marogasti apnenec

Upper Liassic spotted limestone

zrahljati kamenino

loosen the rock

Komentar

Besedilo, ki sem si ga izbral za obravnavo pri tej seminarski nalogi, je iz področja geologije. Izvzeto je iz zbornika Geologija 1998 (Geološki zavod Slovenije, 1999). Geologija je ponavadi nam jezikoslovcem dokaj tuja. Gre za specifično področje, ki pri nas sega celo v čase Avstro-Ogrske, se pravi, da ima določeno preteklost in dediščino. Kljub bogati preteklosti in vrsti publikacij v slovenskem jeziku, je ogromno literature v tujih jezikih. Žalostno dejstvo je, da v Sloveniji ne obstaja slovensko-angleški ali angleško-slovenski terminološki geološki slovar, tako da ne gre za področje, katero je povsem pokrito s slovensko terminologijo.

Geologija ima ogromno podpodročij, na primer paleontologija, hidrogeologija, seizmologija, tektonika, petrologija, sedimentologija, rudišča,... Jaz sem izbral besedilo s področja stratigrafije, ki se v prvi vrsti ukvarja s preučevanjem zemeljske površine, njene sestave in oblike.

Glede na to, da moj sostanovalec študira geologijo, sem imel dostop do želenih informacij iz prve roke, pa tudi knjižnica Oddelka za geologijo me je oskrbela z vso potrebno literaturo.

Avtor obdelanega članka je Stevo Dozet, član raziskovalnega sektorja Geološkega zavoda Slovenije. Gre za ubeseditev dolgoročne raziskave v slovenščini in v angleščini. Ker ni omenjen noben prevajalec, je avtor po mojem mnenju članek sam prevedel, namreč pri navajanju literature je opazno, da je kaj nekaj njegovih novejših publikacij objavljenih v angleščini. Res pa je tudi, da je ogromno literature za študij geologije na voljo le v angleškem jeziku.

Članek ni primer celotnega prevoda. S tem mislim, da avtor določenih delov besedila ni prevedel, se pravi da jih je izpustil, na drugi strani pa nekaterih odsekov ni moč zaslediti v prevodu. Zdi se, da gre za dve različici enega besedila, vendarle sta besedili skorajda identični.

Besedilo je v izvirni obliki vsebovalo precej fotografij, tabel in risb, katerih tukaj nisem vključil.

V besedilu sicer ni mnogo napak kar se tiče terminov, razen ene. Avtor oz. prevajalec je prevedel slovensko besedno zvezo korozijske luknje z erosion holes. Corrosion in erosion sta si fonetično zelo podobni besedi in hitro se zgodi, da ju zamenjamo, kot je primer tukaj. Zasledil sem pa nekaj napak na področju jezikoslovja, npr. napačna raba has/have, množinska oblika -s ali kakšen napačno uporabljen predlog, kar potrjuje mojo domnevo, da je članek prevedel avtor. Ne me narobe razumeti. S tem ne trdim, da strokovnjaki različnih področij, ki svoje članke sami prevajajo in jih tudi objavljajo, nimajo zadostnega znanja tujega jezika. Vendarle gre za strokovni članek, v katerega ne sodijo pomenske ali jezikovne napake, katerim se da preprosto izogniti. Neuradno namreč velja, da prevajalci tovrstnih besedil niso sposobni v redu prevest, ker niso doma na tem področju, kar pa seveda ti strokovnjaki so. Žal pa le-ti niso doma na jezikoslovnem področju, rezultati tega pa so lahko zelo smešni. Po mojem mnenju je prevod najboljši takrat, kadar omenjeni stranki sodelujeta.

Strokovno izrazje vsebuje v prevodu nekaj anglizmov. Nekaj primerov: akumulacija, formacija, intraformacijski, sedimentacija, substanca,...

Kar nekaj strokovnih izrazov pa je grškega oz. latinskega izvora, npr. bitumenizacija, briozoji, epirogenetski, foraminifere, stromatolit,...

Ne morem reči, da sem nad prevodom razočaran. Besedilna tematika je sama po sebi take narave, da besedilo vsebuje v prevodu tudi strokovne izraze, ki niso slovenskega izvora. Dolga zgodovina geologije na Slovenskem pa priča o tem, da imamo kar nekaj ‘lepih’ slovenskih izrazov s tega področja, npr. krovnina, breča, izdanek, izklinitev, jalovišče,...

Pogovarjal sem se z nekaterimi geologi, ki so mi nekako opisali postopek prevajanja strokovnega članka v slovenščino. Avtor uporabi angleško-angleški slovar, tako da si lahko predstavlja, kaj dejansko nek izraz pomeni. Nato po najboljši presoji skuje nek prevod, ki se mu zdi ustrezen. Pri tem se opira na lastno inteligenco in interne konvencije geologov, ker kot omenjeno že prej normativni priročnik ne obstaja.

Ko sem se odločil za to besedilo, sem se vprašal, katere priročnike, učbenike, knjige je prevajalec tega besedila uporabljal pri prevajanju. V knjižnici na Oddelku za geologijo sem našel naslednje publikacije, s katerimi bi si prevajalec lahko pomagal pri prevajanju:

 1. Webster’s New World Dictionary, Second College Edition, The World Publishing Company, USA, 1976
 2. Dictionary of Geological Terms, Third Edition, Dolphin Books, Doubleday & Co., New York, 1962
 3. Whitten, D.G..A. with Brooks, J.R.V., Geology, Penguin Books, 1972
 4. Moore, W.G., The Penguin Dictionary of Geology, Fifth Edition, Penguin Books, 1974
 5. Whitten, D.G..A. with Brooks, J.R.V., The Penguin Dictionary of Geology, Penguin Books, 1972

Edine publikacije v slovenščini, ki bi lahko bile koristne pri prevajanju tovrstnega besedila, so:

 1. Leksikon geologije, Cankarjeva založba
 2. Gregorač, Vid, Mali leksikon geologije, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 1995
 3. Pavšič, Jernej in Pleničar, Mario,...Geološki terminološki slovar, Delovno gradivo 1992-1999, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana, 1999

Pri slednjem viru gre za neobjavljeno delo, ki je na voljo le v knjižnici Oddelka za geologijo. Gre za pilotni projekt, kjer poskušajo različni profesorji geologije zajeti čim več geoloških terminov v eno knjigo.

Pri iskanju morebitnih virov pa seveda nisem zanemaril interenta, kjer sem našel kar nekaj koristnih spletnih strani:

 1. http://www.bgs.ac.uk/free/reports/reports.html

Gre za primer vzporednega besedila.

 1. http://www.nrcan.gc.ca/gsc/library_e.html

To je spletna stran Geological Survey of Canada, kjer je moč obiskati podatkovne zbirke več knjižnic po vsej Kanadi, ki so specializirane za geološko tematiko.

 1. http://usgs-georef.cos.com/

Spletna stran Gological Survey of the United States, ki je daleč najobsežnejša med vsemi. Vrsta knjižnic, publikacij, novosti...

 1. http://interactive2.usgs.gov/glossary/index.asp

Obsežen glosar prej omenjene spletne strani, ki je žal na vpogled le če imaš ID.

Terminološki slovarček, ki sem ga naredil za to seminarsko nalogo, obsega nekaj čez 150 besed in besednih zvez in njihovih prevodov v angleški jezik. Izrazje, zajeto v tem slovarčku, je zlasti značilno za področje stratigrafije. Glede na to, da pri nas ne obstaja noben normativni priročnik za to področje, je to le majhen začetek na poti do kakšne obsežnejše publikacije, ki jo Slovenija nujno potrebuje.