Božo REPE

 

Biografija Bibliografija Teksti Obvestila

email

Biography  Bibliography Papers

Božo Repe je bil rojen leta 1956 v Spodnjih Gorjah pri Bledu. Je redni profesor za sodobno zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V letih 1999-2000 je bil predstojnik Oddelka za zgodovino. Od leta 2009 vodi programsko skupino Slovenska zgodovina. Njegovo raziskovalno področje so sodobna slovenska, južnoslovanska in srednjeevropska zgodovina. Ukvarja se tudi z vprašanji pouka zgodovine v šoli in je avtor ali soavtor enega osnovnošolskega (tudi prilagojene različice za pouk v madžarščini), dveh srednješolskih (vsi so bili večkrat ponatisnjeni) in enega univerzitetnega učbenika ter več drugih učnih gradiv. Leta 1994 je bil kot predavatelj in aktivni udeleženec na štiritedenskem seminarju o izobraževanju na UCLA ter eden od zunanjih ocenjevalcev za nacionalne standarde pouka državljanske vzgoje in podobnih predmetov v ZDA. V okviru nevladne organizacije Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe že leta aktivno sodeluje pri pripravi učnih gradiv in izobraževanju učiteljev v Jugovzhodni Evropi. Doslej je bil mentor 412 diplomantom na starem programu, 16 na prvi bolonjski in enemu na magistrskem bolonjskem študiju, 25 magistrantom in 15 doktorandom.


Raziskovalno se posveča predvsem naslednjim sklopom: položaj Slovencev v različnih državnih tvorbah, pri čemer je nekaj temeljnih del posvetil zlasti kraljevini Jugoslaviji in socialistični Jugoslaviji; primerjava položaja slovenskega naroda z drugimi; razpad Jugoslavije, demokratizacija in osamosvojitev Slovenije (o čemer je prav tako napisal nekaj temeljnih del); vprašanja demokracije, parlamentarizma in civilne družbe; razmerje med konservativizmom in modernizmom, vsakdanje življenje in kultura, biografije pomembnejših političnih osebnosti, zgodovina diplomacije. Veliko pozornosti namenja tudi vprašanjem zgodovinopisja, oblikovanju zgodovinske zaveti in uporabi zgodovine v javnosti (na tem področju je tudi sodelavec SJM). V zadnjem obdobju se intenzivno posveča družbenim procesom v samostojni Sloveniji. Po Cobissu presega 1500 bibliografskih enot. Je avtor ali soavtor 17 znanstvenih in 6 strokovnih monografij 38 izvirnih in 16 preglednih znanstvenih člankov, 39 samostojnih znanstvenih sestavkov ali poglavij v monografski publikaciji in 128 v strokovnih monografijah; 34 znanstvenih prispevkov na konferenci (1.06 i n 1.08), 26 enciklopedičnih gesel (med njimi obsežno geslo o zadnjih balkanskih vojnah za prestižno Encyclopedia of Human Rights; Oxford, New York: Oxford University Press, 2009); okrog 100 strokovnih in več kot 70 poljudnih člankov. Njegovi članki in knjige so bili v različnih jezikih objavljeni v več kot šestnajstih državah. Med odmevnejšimi deli so: Obračun s Perspektivami (Ljubljana 1990); »Liberalizem« v Sloveniji (Ljubljana 1992); The Repluralization of Slovenia in the 1980s (soavtor, University of Washington, Seattle 2000); Slovenci v osemdesetih letih (Ljubljana 2001); Jutri je nov dan. Slovenci in razpad Jugoslavije (Ljubljana 2002); Viri o demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije (tri knjige, Ljubljana 2002-2004); Oris sodobne obče in slovenske zgodovine (soavtor, Ljubljana 2003); Rdeča Slovenija. Tokovi in obrazi socializma (Ljubljana 2003), Prelom. Svet in Slovenci 1914-1918 (soavtor, Ljubljana 2005, knjiga je leta 2012 izšla tudi v ruskem prevodu); Wieser Geschichte, Europäischer Osten: Slowenien (soavtor,Celovec, 2006); Kriza. Svet in Slovenci od konca prve svetovne vojne do srede tridesetih let (soavtor, Ljubljana 2008); Resistance, Suffering, Hope. The Slovene Partisan Movement 1941-1945 (soavtor in sourednik, Ljubljana, Trst 2008); Pred časom. Portret Staneta Kavčiča (soavtor, 2009), O feldmaršalu Svetozarju Boroeviću de Bojni (soavtor, 2010): Between myths and ideology: some views on Slovene contemporary historiography (Ljubljana,2010).


Bil je gostujoči profesor na univerzi Vytatus Magnus v Kaunasu (Litva), s predavanji pa je gostoval tudi na drugih univerzah in inštitutih, med drugim na dunajski, bratislavski in graški univerzi, na univerzi Karla Velikega v Pragi in na Norwegian university of Science and Technology v Trondheimu. Študijsko je večkrat raziskoval na Österreichische Ost-und Südosteuropainstitut na Dunaju in na Institut d’histoire du temps présent v Parizu. Bil je vodja slovenskega dela slovensko-makedonske raziskovalne skupine, ki je izdala dvojezičen zbornik Slovenci in Makedonci v Jugoslaviji (1999), nekaj časa pa tudi vodja slovenskega dela slovensko-avstrijske komisije, ki je izdala delo Slovensko-avstrijski odnosi v 20. stoletju = Slowenisch-österreichische Beziehungen im 20. Jahrhundert (2004). Trenutno sodeluje v več mendarodnih projektih (Mauthausen Survivors Research Project", Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Zeitgeschichte, Universität; The Joint History Project: History of Southeast Europe since 1945, ki ga izvaja mednarodna nevladna organizacija Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe s sedežem v Solunu; Varietes of Democracy, ki ga izvajata Univeza v Gothenburgu, Švedska in Kellog Institute, University of Notre Dame, ZDA). Kljub temu, da za humanistiko ni celovitega načina ugotavljanja citiranja, na njegovo odmevnost kažejo že delno dosegljivi citati: po »Google učenjak« je kot avtor citirani vsaj 170 krat, po »Wos« bazi 27 krat in po »Sistory« 60 krat. Med najbolj citirana dela po »Wos« sodita knjiga Jutri je nov dan. Slovenci in razpad Jugoslavije in Rdeča Slovenija ter članek Vloga slovenskega punka pri širjenju svobode v samoupravnem socializmu sedemdesetih.


Je kolumnist revije Mladina, občasno pa objavlja prispevke tudi v dnevnih časopisih in na medijskih spletnih straneh ter sodeluje pri pripravi dokumentarnih oddaj in filmov. Za domače in tuje medije je dal blizu devetdeset intervjujev.

Božo Repe was born in 1956 in Spodnje Gorje near Bled. He is a Full Professor of Contemporary History at the Faculty of Arts in Ljubljana. Between 1999 and 2000, he was Head of the Department of History. Since 2009, he has been the project manager of the group Slovene History. His research area includes contemporary Slovene, Southern Slavic and Central European history. He also deals with the issues of history lessons in schools. He is the author and co-author of one primary school textbook (also of the adapted version for lessons in Hungarian), two secondary school textbooks (all of which have been reprinted many times), one university textbook and several other study books. In 1994, he took part in a four-week seminar on education at the University of California, Los Angeles (UCLA) as a lecturer, an active participant and one of the external assessors of the national standards for the subject of national education and similar subjects in the United States of America (USA). In the framework of the non-governmental organisation Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe, he has been actively helping with the preparation of study material and teacher training in Southeast Europe for many years. So far, he has mentored 412 Bachelors of the old study programme, 16 Bachelors of the Bologna first cycle programme and one Bachelor of the Bologna second cycle programme, 25 Masters and 15 PhDs.


In his research, he has been focusing on the following issues: the position of Slovenes in different state formations (he wrote some of his fundamental works on the Kingdom of Yugoslavia and the Socialist Yugoslavia); the comparison of the position of the Slovene nation to other nations; the disintegration of Yugoslavia, the democratisation and independence of Slovenia (he also wrote some fundamental works on these issues); the question of democracy, parliamentarianism and civil society; the balance between conservatism and modernism; everyday life and culture; biographies of important political personalities; and history of diplomacy. He pays a lot of attention to the questions of historiography, formation of historical awareness and use of history in public (in this field, he is also a member of staff in the project Slovensko javno mnenje (SJM) [Slovene Public Opinion Survey]. Lately, he has been focusing intensely on societal processes in independent Slovenia. In the COBISS (Co-operative Online Bibliographic System and Services), his work exceeds 1,500 bibliographic units. He is the author or co-author of 17 scientific and 6 professional monographs, 38 original scientific and 16 overview articles, 39 independent scientific and 128 independent professional component parts or chapters in a monograph, 34 published scientific conference contributions (1.06 and 1.08), 26 encyclopaedia entries (among which an extensive entry on the last Balkan wars for the prestigious Encyclopaedia of Human Rights; Oxford, New York: Oxford University Press, 2009), and around 100 professional and more than 70 popular articles. His articles and books were published in different languages in more than 16 countries. Some of the most talked-about publications are: Obračun s Perspektivami [Confronting Perspectives] (Ljubljana 1990); »Liberalizem« v Sloveniji [“Liberalism” in Slovenia] (Ljubljana 1992); The Repluralization of Slovenia in the 1980s (co-author, University of Washington, Seattle 2000); Slovenci v osemdesetih letih [Slovenes in the Eighties] (Ljubljana 2001); Jutri je nov dan. Slovenci in razpad Jugoslavije [Tomorrow Is a New Day. Slovenes and the Disintegration of Yugoslavia] (Ljubljana 2002); Viri o demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije [Sources on the Democratisation and Attainment of Independence of Slovenia] (three volumes, Ljubljana 2002-2004); Oris sodobne obče in slovenske zgodovine [Outline of Contemporary General and Slovene History] (co-author, Ljubljana 2003); Rdeča Slovenija. Tokovi in obrazi socializma [Red Slovenia. The Currents and Faces of Socialism] (Ljubljana 2003); Prelom. Svet in Slovenci 1914-1918 [A Break. The World and the Slovenes 1914-1918] (co-author, Ljubljana 2005; the book was also published in the Russian translation in 2012); Wieser Geschichte, Europäischer Osten: Slowenien (co-author, Klagenfurt 2006); Kriza. Svet in Slovenci od konca prve svetovne vojne do srede tridesetih let [A Crisis. The World and the Slovenes from the End of World War I to the Middle of the Thirties] (co-author, Ljubljana 2008); Resistance, Suffering, Hope. The Slovene Partisan Movement 1941-1945 (co-author and co-editor, Ljubljana, Trieste 2008); Pred časom. Portret Staneta Kavčiča [Ahead of His Time. A Portrait of Stane Kavčič] (co-author, 2009); O feldmaršalu Svetozarju Boroeviću de Bojni [On Field Marshal Svetozar Boroević de Bojna] (co-author, 2010); Between myths and ideology: some views on Slovene contemporary historiography (Ljubljana 2010).


He was a visiting professor at Vytatus Magnus University in Kaunas, Lithuania, and he delivered guest lectures at other universities and institutes, such as the Universities of Vienna, Bratislava and Graz, Charles University in Prague and the Norwegian University of Science and Technology in Trondheim. He has often done research at the institutes Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut in Vienna and Institut d’histoire du temps présent in Paris. He was the leader of the Slovene part of the Slovene-Macedonian research group which published the bilingual collection Slovenci in Makedonci v Jugoslaviji [Slovenes and Macedonians in Yugoslavia] (1999). For a while, he was also the leader of the Slovene part of the Slovene-Austrian commission, which issued the book Slovensko-avstrijski odnosi v 20. stoletju = Slowenisch-österreichische Beziehungen im 20. Jahrhundert [The Slovene-Austrian Relations in the 20th Century] (2004). He is currently participating in several international projects (Mauthausen Survivors Research Project, Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Zeitgeschichte, Universität Wien; The Joint History Project: History of Southeast Europe since 1945, carried out by the Thessaloniki-based international non-governmental organisation Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe;
Varieties of Democracy, carried out by the University of Gothenburg, Sweden, and the Kellogg Institute at the University of Notre Dame, United States of America). Despite the fact that there is no comprehensive citation index in the field of the humanities, his distinguished position as a scholar can be demonstrated by partially accessible quotes. According to the online services Google Scholar, Web of Science (WoS) and Sistory, he has been quoted at least 170, 27 and 60 times respectively. According to WoS, his most quoted publications are the books Jutri je nov dan. Slovenci in razpad Jugoslavije [Tomorrow Is a New Day. Slovenes and the Disintegration of Yugoslavia] and Rdeča Slovenija [Red Slovenia], and the article Vloga slovenskega punka pri širjenju svobode v samoupravnem socializmu sedemdesetih [The Role of Slovene Punk in Spreading Freedom in the Self-Governing Socialism of the 1970s].


He is a columnist for the Mladina magazine. In addition, he occasionally writes features for daily newspapers and media websites, and helps to prepare documentary programmes and films. He has done approximately 90 interviews for domestic and foreign media.

Celotna bibliografija

Aktualni članki

 

 

KNJIGE, BOOKS, ...

Complete bibliography

Selected articles in English and other languages

AV sektor : Posneta predavanja in linki do drugega AV gradiva( klepetalnice, Studio City, Videolectures, Predavanja v Cankarjevem domu in še mnogo več)

 

Matjaž REBOLJ decembra 2005, dodano 24.11.2007, zadnja poprava 28.11.2015

 

število obiskov po 8.1.2006