Maklaužau turn

Marko Razpet, 2006

Maklaužau turn je uastajnk cíerkue suetga Maklauža u Lábneh. Staji za Homcam, glíedanu s čeplejske strani, nmá prač uat císte Labne-Púče. Čeplešáni ga s saje uasi na mo'rje uidet, Zakrižáni mpa Garjáni ga pa lahk, če j le má lípš ureme n nmá stíegneje urát. Pa še kar sto'rm puot se da turna pride tut s Cíerkna: greš pa Bo'rcah mimu spamenika čegaruon prot Rálnam, se zasukaš če pad Bička n je mahneš nad Melinarjem pa klancu, na morš falit, le má zdílan prideš čegar da turna. Bel kamút se j pa kár s tomobilam zapelet čegar skúz Lábne al pa Púče.

Líta 1595 je crklajnska fára preglíedau arhidiakuon Daniel Bellio. Uamejnen je tut suet Maklauž u Lábneh. Kujst piše u kalamuonah dal u Čedadu mpa Uidmu. Na zemleuidu crklajnske fáre (praj'je de j zemleuid s ta druje palauice osn'najstga stulítje, ni jem pa čest za ueríet) je cíerku suetga Maklauža (S. Niccolo) lpú zacáhnana, mpa tut lábnska cíerku suetga Duhá (S. Spirito), kuko'ršna medruj paznáma. Ki se j gadilu z Maklaužaua, lahka sám ugibama. Na zemleuidu cesárje Júžafa, púba Marije Teríezje, ka j zaglíedau luč suetá (zemleuit, ne púp) na začíetku deuetnajstga stulítje, je tut uidet, či j bla cíerku suetga Maklauža. Tut na cíerku suetga Duhá nisa pazabil. Zemleuit s cajta ta proue suetoune uojske ma pa že pacáhnana sám ana lábnska cíerku.

Kadáj sa j nardil? Búh uí! Kot káže, sa turn pazidál pasep, kuko'ršna je bla učás nauáda, n tú zla dabru, ka še danc staji n se upíera cajtu, patresam, palítn uračin, uítru, strílam, snígu n líedu. Uondo'r sa slike za priča, kaku se turn pačásu padíera. Škuoda! Austrici al pa Šuicari b nardil tam gar cíla bažje puot.

Suetga Maklauža cíerkuca,
notr je namálana na míerklca.
Uana mene glíeda,
jest pa nuo.
Ieza me pabáše,
bo'rš za nuo.

Kadáj n zaki se j cíerku pado'rla? Mo'rbit je uajn trejšlu n je zgarí, ka j bla patauejčm lsíena, turn pa kamnit. Sej u Lábneh zla radu tríska n usake tulk cajta pagari kešn kazu al pa štála. Ni še douga, ka j trejšlu u zgari uamejnena cíerku suetga Duhá, ka sa j še glih tistu líta paprajl.

Praj'je pa tut, de j bi ntu cíerkui suetga Maklauža súj cajt narjen smo'rtn gríh prot ta šest baži zapauet, pa sa j po'ržgál, de se p s tem gríh uačistu. Tačes sa, kot káže, še ueríel u couprnce, ka sa patauejčm kamplile na go'rmadah. Sa djál, de se ko'rui na smí prelit, zatú sa pa ldi uganablel z uagnam.

Patle sa pa rajš nardil naua cíerku (1723) na drujmu místu, pa tut suetmu Maklaužu je nisa ueč pasuetil. Zglíeda, de j rís mogu bit an uelk gríh umís, če ne b nardil po'r turnu usaj kešnu známne al pa kapíelca, kuko'r sa nardil po'r ta stár cíerkui u Jágaršah. Táka je bla učás nauáda.

Če dabru paglíedate ta stára mpa ta naue slike, níki sprememb - na slábš - le je. Recima stobra ga u lin ni ueč.

Na tel slik je rezbaríe Hrámšarjejga Eneta. Uan ih je še níki urízau, recima tále. Líua slika je naríedu Cinkau Franc - Franc Peternelj - crklajnsk fatagraf n pazlatár.

Je pa tut ana prajca, ka práj, de sa ntu fuonda cíerkue suetga Maklauža zakapál an zgún, pouhn zlatá. Tú nej bi blu pauíezanu s číenčam, de Lábne staije na sam'mu zlátu. Kuko'rkol je že blu, adn sa pa le nasíedl n tam uakúl Maklaužajga turna pad Itálje use prekapál, de b najd šac. Tačes sa se latil tut kapájne kufríene rude, pa ta druj uojsk pa sa bo'rbal še za mangánam gar nad Lábnem. De sa se rís šli knaparíe tam gar uakúl Lábn, je za priča tut ledinsku imíe Knápajca. Suít, číer je stá cíerku suetga Maklauža, je bi cerkuíen, zdej pa praj'je, de sa ga an kanc dál Pahajáčejm, an kanc pa Lajnarjejm.

[ Foto: M. Razpet, Š. Rutar | Naríčnu spletiše | Uasebnu spletiše ]

[ Maje puot u šúla | [ Labinje in Miklavžev turn | CIP - Kataložni zapis o publikaciji ]