Kaku sa crklajnske lárfe po'ršle u muzej

n neh še ne kamplena štuorje

Napisau: Štíefn Rutar -Drieškau

U Planin, mísca ueličga trauna duajststudrujga líta.

Skari duí lít sn práju ta prájm ldíem da pa Cíerknam, de kaku sa po'ršle crklajnske lárfe u muzej če u Jeblána, pa ni bedn neč zmoknu, zatú sn spadejnu pisajne na ihta zapisau.

Purgarjeua Anka, uamažena Tomelj, s so'rcem še danc ta práua Crklajnka, žui tam u Kamaucah, na ta drujmu kancu do'ržaue (u Prekmuri) že uad líta 1938 n še čest pa crklajnsku gauari n misl, práj, de j use ukop šlu na ta uiža:

Guštinau Píeto'r je tri táče lárfe, ka ih nuosje crklajnsk laufari, naraču u díla že pred uojska po'r sajmu n za tú díla zaupajna urídnmu po'rjatlnu n uo'rstniku, paduobarju, fatagrafu mpa pazlatáru, Cinkajmu Francu (Franc Peternelj, 1883-1951) n mu ih je že unaprej tut pláčeu. De b lárfe naríedu, je mogu Cinkajga douga cajta čakat, ka j bi paznán pa saj líegnast. Dnár, ka ga j dabiu uad nega, je pa tut že zapráju. Ka j Píeto'r druč ajnkat Cíerkna uabjeskau, je pabárau Cinkajga, če j lárfe že naríedu, pa mu j paštenu pauídau, de j ih še začíeu ni, ki šele naríedu, m pa dnár že zapráju. Píeto'r je lárfe Cinkajmu še ajnkat pláčeu n prajca se j panauila.

Ka j Píeto'r u'uideu, de s tele muoke nau kruha, je pabárau Zalázarjejga Guaštinčka (Avguštin Hadalin, 6. avgust 1876, 6. julij 1949), ka mu j lárfe na kancu le naríedu. Narjene lárfe j blu tríba še če u Jeblána sprajt. Tú díla sta uaprajla u septembru líta 1938 Purgarjeu Franc - Franc Mezek, (1887 Cerkno-1972 Kamovci), Maistrau borc, n ngoua hčíerka Anka - Ana Mezek (r.1921 Cerkno). Uabá sta bla číe namejnena, ka sta imí po'r Petrajih sasídah saje žláhta. S kufram, po'r Balantáču prou pasep za tú kuplenm, n saje ruoba, sta j pabrá s kuríera čedal h Suetluci (Most na Soči) n patle naprej s cugam čez gríenca skúz Jesenice u Jeblána.

Tačes je bi kanfin sret tunela met Padbo'rdam mpa Bahinska Bistro'rca. U Bisto'rc ima je teu jugaslauajnsk carinik tiste tri lárfe uacarint, pa še sám ni uídeu, kaku se táčm rčím stríže. Na pamúč je paklicau sajga ta uišiga. Imí sta srejče, ka j bi tejst, ka j p'oršu, glih ana stára sábla uat Purgarjejga še s ta proue uojske. Carinejne lárf je blu bo'rš kamplenu, tak de jema ni blu tríba neč pláčet n še an šluk kausne sta so'rklna u ta bližn kantin. Uí se, kaku j takat, ka se dua táčga člauíka pa dougmu cajtu druč srejčeta. Šlišalu se je, de ih je tut cug mogu nmá pačákat.

Lárfe sta še tejst dán dá Guštinajmu Petru na Linhartaj 12 tam u Jeblán. Petraua držina jema je u zahuála tejst uečíer nardila uečíerje, kuodo'r sa gauaril sam uad lárf n frišnih crklajnskih dagatkah n falauzah. Pa uagledu lárf je Píeto'r Purgari djau: Uiš, Franc, Cinkau bi h búlš naríedu.

Tele tri lárfe sa tiste, ka ih je Guštinau Píeto'r hmál pa uojsk dau u Etnografsk muzej tam u Jeblán.

Z líue po'rt če na dísna sledije lárfe "Ta tíerjestga", "Pusta" n pa "Ta stárga". Slike sa uon stoknene z anga separáta u nímšk špráh, ka ima naslou "Masken in Mitteleuropa", kar pamín maske u srejdn Euruop. Pisajne j po'ršlu spad ruok prafesarje dúhtarje Kuretajga Maklauža, rajenga u To'rstu (Niko Kuret, 1906-1995). Uelika škuoda je al pa ne, de ni bi rajen po'r Kuretu u Cíerknam, ka se j gaspút za nas Crkláne n na náše nauáde s so'rcam hadú brigau. Slike je ucimprau pa Božo Štajer (1910-1967). Tak kot je napisanu, p se pa lahk rajtalu, de j blu tú hmálu pa uojsk. Líta, ka j tú uon po'ršlu, ni na nemu napisanu, je pa Uačánčeu Marko uon zbozgau, de j Polde Šmit (Leopold Schmidt, 1912-1981) ríč na suetlu spráju líta 1955 ga na Dunaju. Tut tú ni šuah, de sa nas že tačes štíl za n kanc srejdne Euruope.

Gaspút Kuret je že prít napisau an krátk po'rspíuk "Pustne šeme na Cerkljanskem", ka se j dá prebrát u reui Etnolog. Uan že to práj, de j tríba Laufaríe uažuít, ka se bo le dálu.

Ka j bi Purgar ajnkat bo'rš pa uojsk p'or saj sasídn žláht, mu j Píeto'r djau: Medua sua uojska prežui, tiste tri lárfe Zalázarjejga Guaštinčka po'r men dama tut, sm ih pa zdej dáu u jeblajnsk muzej na guišnu.

Po'rspíuk je bi napisan u čast Zalázarjejga Guštinčka, ka j žiu n umrou ga na Bo'rcah, de p se ga nmá s pazábe zbo'rbalu, zatú se tú pisajne lahk kráde na use mile uiže, s slikam uríet, sám de se pauí, kuot se j ki ukrádlu, ka j blu za nega kajt cajta panucanga.

Po'rpis, spisan u Jeblán, hadú na začíetku prasinca duajststutrejčga líta

Našlišau sn gauarit, de j zguornu pisajne "prajca". Rís je, de j u nemu an sám fáler za paprajt. Po'rnasuauca lárf sta takat po'ršla če u Jeblána, že na južne n ne na uečíerje, celú čez gríenca u Bahinsk Bisto'rc, četud je tam cug neh mogu má pačákat. Danc b za ta puot mo'rbit če u Jeblána da uečíera le po'ršu. Za prou fíerčne: za uapoudne sa ídl "čufte u golažu". De b zguornu pisajne še bel patkrepiu, po'rdajem kuitnga Zalázarjejga Guštinčka za lárfe Guštinajmu Petru z ngojm patpisam mpa sapatpisam ta stárga Teškána (Avgust Toškan) za guišnast. Škuoda, de na kuitnh ni benga dátuma, a tú j čest Crklánam paduobnu. Tak kot se uit, sa larfe takat kaštále 90 líer, kar je blu takat glih an pár telíet. Anu tele j takat kaštálu kajt ueč ko danc.

Petraua hiša na Linhartaj 12 sa pa uojsk pado'rl ka sa dílal Gaspadarsku rastauiše n ka se j sšíeru Slauenijalís mpa ka sa Linhartaua prestajl bel čegar. Sa pa po'rzanesl an Petraj smrík mpa uarhu. Tá duá sta uasuetmu Júžafu líta duajststutrejčga še rásla. Blizu neh se pejlete, če ste po'r Slauenijalísu kupil kešna merejna n ste je preuzíel u skladišu dal spadi.

Dúr še zmíeri temu pisajnu na uo'rjáme, se nej uaglíeda še tú pisajne gaspúda Radota Jelinčiča, ka j blu anjkat uabjaulenu u "Po'rmúrskih nauicah".

Gaspút magisto'r Igor Cuetko z "Etnografskga muzeje" tam u Jeblán m je dníe 23. prasinca 2003 po'rštimau ana rajsa lárf uat crklajnskih laufarjeu an párih ldi, ka sa neh ucimpral. Uači sn uo'rgu sám na "Ta tíerjestga", ka j bi únmu na slik Božota Štajerje čest paduobn. Tega sn preslikau pačíes n pauo'rh, pa dougač n ušríek, sprít n uadzát. Uo's srejčn sn bi, ka j uad zát lárfe na dísn strán hitra nad ustam s plajbeznam po'rpisan an dátum: 5. II. 38. Tejst 38 b lahk bi tut 37. To blu fajn paklicat anga, ka se na pisajne má bel dabru spazná.

Po'rpis, spisan u Planin, u strít suejčna duajststutrejčga líta

Uat telih treh sn lárfa uat "Pusta" najdu u Crklajnskmu muzeju, kár je tut prou, sam slikat sn je mogu jet an dán pa suejčnc dvajststutrejčga líta u rastaurato'rska dílaunca uad Gariškga muzeje ntu uil Bartolomei (Baštján), ka j dal u Soukánu.

An paglet na hito'rca met tá slika n úna uad Božota Štájerje pauí, de ima tá "Pust" brázde - gube ga pa čelu - na Božotaj slik ih pa ni. To b lahk kešn djau, de tá ni Zalázarjejga n de j tú druga lárfa. Pa majm tú nkuko'r na more bit rís. Brázde sa Crkláni bel pazna na lárfa paseb dadál. Tú pa uatpíera naue prázne lukne u zgadauin Laufaríe. Pa paglejma:

Ta prejkat: De sma "Pusta" tíl nardit má bel starikajga.
Ta drujkat: De ga j že takat zasko'rbílu za tistu, kár mu j namejnenu, četud ga usáku líta paseb ubijema.
Ta trejčkat: De sma tíl tam u Jeblán ane pretentat, de tista lárfa ni nehna, kár je tut nam Crklánam čest paduobnu.
Ta četo'rtkat: De ...
Tejst, ka se u tá lárfa pasep na finu uaglíedau, n še tak, ka se na tú má spazná, bo lahk po'ršu da tega, de sa ble tiste brázde gar pa Pustajmu čelu bel patle dadáne. Tele ta prou líta nisa ble narjene, kár slike n film zgauarnu pauíje. De j tá lárfa rís uad Zalázarjejga, se uit tut pa ngojmu dílu uad uadzát. Hadú duobo'r je bi. Mo'rbit ta búlš. U bát je j tríba nasit.

Pamislte tut na tú, kulk sa lárfe prouzaprou to'rpíežne. Kajt dícau ih je že nasilu, sapl sa u neh, trízn al pa tut ne, n ualál sa se u neh, n tú ne sám na kapcinarskmu plíesu, pa sa še cíle. Guštinčk ih je pa ta prej natoknu ga na maluon n sapu skúzne.

Lárfa "Ta stárga" je bla tut u Cíerknam. Šlišau pa sn, de je j ajnkat adn palamu, ka se j najne usíedu, tak de j mogu Hrámšarjeu Ene na hito'rca naua nardit. Ta paluomena je Monau Janko tak ukop palimau, de j zuni štautna zglíeda, za nasit pa ni bla ueč. Kuot se danc skriua, sam Búh uí.

Kár je zgari pauídanu, ni glih kešnu ueliku uatkritje, je pa ana lípa naua ruo'ža u nášmu crklajnskmu laufarskmu kránclnu. Luoži mu bo pakimat kot uatkimat. Mo'rbit pa tú tut uatpíera ana druga uelika lukne u crklajnsk Laufari, ka skrajša níenu 42 lít dougu pačiuajne za tejst cajt, ka j pretíeku uat pisajne kuitnge Zalázarjejga Guštinčka na n kuos papíerje za zauiuajne putra da uabnauitue líta 1956. Usi pišuoč sa ih kar preskačil, ka ih mo'rbit uidet ni blu. Lahk se reče, de sa negoue lárfe začíetk anga bel papisanga uabduobje, ka ga j ta druga uojska kumi má prekinla, da níene uabnauitue. Tú j anu lípu uabduobje, ka še ni neč razjeskánu n se mo'rbit datika še kešnga zgoblenga, takat zuíčga Crklána. Bres tega pa Laufaríe nau náša, crklajnska, nau imí urídnast n laufarjem n drujm kešna uaslaríe u gláua še u mislih nau po'ršla.

Mo'rbit se u kešnga má bel príelu, de p šou to má naprej, se medruj Crkláni uad Zalázarjejga Guštinčka tak mále uíma, pa naš člajk je bi. Sám se ga še zmislm, pa tut kešn druj se ga še. Ga na Bo'rcah je dílau prou lípe lsíene cuokle. Ngoua slika sn usaj tri líta jeskau. Uídet je tríba, de brez nega danc Laufaríe na bi blu. Še uídl na bi, ki nej bi tú blu. Pahitma, duko'r je še cajt! Mo'rbit ga pa Bo'rcah ta stari ldíe še ki uíje uad nega. Usáka naua besída bo ajnkat, po'r maj duš, če ni že zdej, čistga zlatá urídna n prajca se u še ajnkat panauila, tak kot se j panauilu naračuajne nauih lárf po'r Cinkajmu Francu.

Na temu místu majnka sam šen po'rpis za kanc tele štuorje.

Rihta: M. Razpet. Zádna sprememba: ua suetmu Antuonu Pušaunku líta 2006.