Kuiz uad damači n kár zraun spáda


Za uatgauar po'rtisn na ta práj knaf na líj strán!
 1. Kaku se j učás djálu po'r tel hiš?


  Po'r Slugu.
  Na Kurjejc.
  Po'r Petru u gráp.
  Na rúobu.

 2. Kaku se reče taku zuíezan slám za stríhe?


  Snap.
  Škúpnk.
  Fušta.
  Bríme.

 3. Kíer suetnik damuje u tel cíerkui?


  Suet Jur.
  Suet Maklauš.
  Suet Ubald.
  Suet Jošt.

 4. Mašina na slik se j nuca po'r mlátui. Kaku se j reče?


  Gredeše.
  Uiunk.
  Rejta.
  Mlatiunca.

 5. Kíera cíerku na Crkljanskm se panáša s táka malaríe?


  Suetga Tamáže u Nauákah.
  Suetga Ubalda u Uaríhku.
  Suetga Urha u Rauneh.
  Suetga Jerna u Cíerknam.

 6. Kíera kmetíe j na slik?


  Gúopalše.
  Kamlúonarše.
  Mekinauše.
  Laniše.

 7. Čegáua hiša u Cíerknam je uidet na slik prou ta zádna?


  Papadopalaua.
  Karuzaua.
  Zajčeua.
  Monaua.

 8. Na kíermu kancu Cíerkna sa tele hiše?


  Na Lehah.
  U Sigadah.
  U Strán.
  U Mastani.

 9. Či staji ta spomenik?


  U Láscu.
  U Zakúojc.
  Na Ríc.
  U Planin.

 10. Kíera uada j na slik mpa či?


  Cíerknca u Laznicah.
  Zapúoška u Mastani.
  Uarísauka u Stiskah.
  Cíerknca na Želinu.

 11. Či stajije tele suisu?


  Med Makatúonam mpa Melinkam.
  Blizu nauáške rajde.
  Nat císta med Maruškaucam mpa Stráža.
  Met Skednam mpa Ualounca.

 12. To j bla ejnkat francúska kamánda. Či?


  Po'r Bridnku u Planin.
  Po'r Rinku na Ríc.
  Po'r Píerhu na Mlák.
  Po'r Uarlu u Cíerknam.

 13. Kíera kmetíe se pazim zjutre taku skriua u sínc?


  Zalázarjeua u Zakrižu.
  Zimaua u Číeplezu.
  Jerámaua u Patplečeh.
  Bendíetaua u Crklajnskmu Uo'rhu.

 14. H kíer hiš u Cíerknam spáda ta partúon?


  Pudlčkaj.
  Púrznsk.
  Jamšekaj.
  Gabríelaj.

 15. Či je taku pakritu karita?


  U Šebrejlenah.
  Na Bukajm.
  U Garejnih Jáznah.
  U Palicah.

 16. Tú je po'rpráua, ka se j reče kaštrúon. Za ki se ga nuca?


  Za spraulajne uo'rnice z uabrujnka ntu kripa.
  Za ulíčejne čo'rt, pa kíerih se sadi krampíer al pa síerk.
  Za pregajnajne jáscau, ko'r silje ntu síerk.
  Za drablejne húoste, ka se j patle pauíeže u fušte.

 17. U Zakúojc se greje kmečk turizm po'r:


  Karenincu.
  Uabidu.
  Flandru.
  Čufru.

 18. Za "Palítje u Zakúojc" sa uabejsl gar u kazu ana gnát. Kadu j dabi?


  Tejst, ka tak mačnú pihne, de se gnát zaguga.
  Tejst, ka narbel natajnčnu pauí, kulk uesaku gnát meji.
  Tejst, ka j kapac sklatit dal gnát s soudam za 2 €.
  Tejst, ka zná taku uesaku skačit, de se gnát datákne.

 19. Kíera znána kmetíe j na slik?


  Slabíetaua.
  Múočnkaua
  Kacinaua.
  Lúogarjeua.

 20. To se skúz grmouje uit an crklajnsk grič. Kíer?


  Rúodne.
  Lajše.
  Meduejk.
  Škúofje.

 21. Kíera kmetíe je na sret slike?


  Kumraua.
  Šemčeua.
  Purgarjeua.
  Nauinska.

 22. Te žuálce sa se nastajle na n lip pred cíerkuije suete Áne. Kaku se reče an uad neh?


  Šúštar (Phyrrhocoris apterus).
  Kresnica (Lamprohiza splendidula).
  Drekabrbala (Aphodius fimetarius).
  Pikapolonca (Anatis ocellata).

 23. Kíera kmetíe je tam uadzát?


  Slamouje.
  Marinkauše.
  Mekinauše.
  Dalejnčeuše.

 24. Tú je po'rpráua, ka se j reče muš. Za ki se ga nuca?


  Za učejne abecede.
  Za dúoplh štajnga.
  Za zadíuajne kašau.
  Za uaznačuajne začíetka.

 25. Na uo'rhu kíerga griča je bla pasníeta ta slika?


  Beukajga uo'rha.
  Púrzna.
  Kúojce.
  Škúofje.

 26. Či je (bi) ta múst n čes kíera uada?


  U Mastani čez Zapúoška.
  U Lúogu čes Cíerknca.
  U Cígunc čez Uarisauka.
  U Málnu čes Cíerknca.

 27. Kíera uás se panáša s tá kapíelca.


  Palice.
  Ríka.
  Jesenica.
  Paláne.

 28. Kíera j pa tále damačíe?


  Toše.
  Hmenica.
  Míedo'rce.
  Úognca.

 29. Či staji hišca na slik?


  Pat Cimprauka.
  Na Uataunku.
  Na Uo'rhulcah.
  Nad Kacinam.

 30. Kadu se j radiu u tel hiš?


  Matematik Franc Múočnk.
  Arhitekt Píeto'r na Rúoj.
  Skladátl Píeto'r Jeríep.
  Málar Jákap Raspíet.

 31. Na kíer hiš je táka gaueje gláua?


  Na Čápalaj.
  Na Púrznsk.
  Na Pudlčkaj.
  Na Júškaj.

 32. Kíera hiša se skriua za tem dríujem?


  Búolantaua.
  Teškánaua.
  Kloužarjeua.
  Bičkaua u Rálneh.

 33. Kaku se reče po'r tel hiš?


  Na Hmenic.
  Po'r Tináču.
  Po'r Galúobu.
  Za Krúogam.

 34. Kíera hiša se panáša s táčm detajlam na urátih?


  Uaštaríe u Lúogu.
  Beukaua damačíe u Zakúojc.
  Zadružn dom u Uatáležu.
  Púšta n županstua u Cíerknam.

 35. Kíera stauba ima tak uhod?


  Ta uelika palacina u Cíerknam.
  Ta dísna kasárna uadzád na ta stár Et.
  Fárauž u Raunah.
  Nauášk gasilsk dom.

 36. Kíera hiša na Cerklajnskm ima tak blížn?


  Jurjeua u Garjeh.
  Uarlaua u Cíerknam.
  Bendíetaua u Crklajnskmu Uo'rhu.
  Rinkaua na Ríc.

 37. Kíera zrauilna rastlina ima ták cuít?


  Karejne.
  Grášca.
  Bozg.
  'Rmán.

 38. Ki je blu učás to noto'r?


  Skladiše municje.
  Gasilsk dom.
  Klaunca.
  Paražúon.

 39. Či sa pastajl stáru karita n pasadil uajn rúože?


  Za Bridnkaua hiša u Šebrejlenah.
  Pred ta stára šúla u Cíerknam.
  Pred Raunska jáma.
  Pred Límbaua hiša u Lábneh.

 40. Kíer grič je tam uadzád?


  Kúojca.
  Cimprauka.
  Lajše.
  Ta Uelk Kouk.

 41. Kíer crklajnšč pasebnež je učás stanouau u tel hiš?


  Plajnkúon.
  Uapáltarjeu Žuán.
  Tiunkar.
  Frohtar.Puntau je  uat  múožnih.

Če pa kuizau še nis set, pejt še na ta plátlc paglíedat.

Kár je narúobe al pa p še lahk blu, pa sparačte pa letrúonšč púšt na naslou: Marko.Razpet[afna]guest.arnes.si

Papráju mpa dapounu M. R. uasuetmu Jákapu líta 2007.