NEKAJ PRIMEROV NAVODIL ZA PISANJE SPISA


Navodila se nanašajo na pisanje spisa na književno temo in so nastala na seminarju za mentorje tekmovanja za CP na Vrhniki.
Odlomki, na katere se nanašajo navodila, so označeni kar s številkami strani knjige Človek na obeh straneh stene (MD 1999).
 


1. str. 42-43
UDARJENI Z NEVIDNIM PEČATOM

V spisu razmišljajte o odnosu glavne osebe do sveta in sebe ter svoje razmišljanje utemeljite (ponazorite) s tremi primeri iz odlomka. Ugotovite, kako se v odlomku kaže odtujenost glavne osebe. Poiščite primer za notranji monolog.

2. str. 48-49
VEČNI BEGUNEC
Primerjajte dve različni rabi pisave: besedilo, napisano v poševnem tisku, primerjajte z ostalim besedilom. Ugotovite, kaj izvemo o odnosu glavne osebe do Katje. Kaj literarni osebi, ki se označi za begunca, pomeni dom?  Utemeljite s citatom iz odlomka. Opišite prevladujoče bivanjsko stanje (čustva) glavne osebe.

3. str. 58-59
KATJA - MODERNA ŽENA
Ugotovite, kako glavna oseba doživlja Katjo. Kako se kaže njegova razdvojenost? S pomočjo odlomka razložite značajske poteze, ki se kažejo v junaku. Imenujte tipa pripovedovalca  in razložite, kako je ta povezan z dogajanjem v junaku. Katera slogovna sredstvo v odlomku prevladujejo in zakaj? Kakšna je njihova vloga pri prikazu junaka, njegovega odnosa do Katje in sebe? Umestite odlomek v dogajalni čas, prostor in kontekst celotnega dogajanja.

4. str. 86-87
USODNO SREČANJE
Predstavite razvoj odnosa med glavno osebo in žensko iz odlomka, kakor ste ga spoznali iz nadaljevanja romana. Primerjajte ga z odnosom do žene. Svoje ugotovitve utemeljite s primeri (dogodki) iz romana.

5. str. 130-131
POTREBUJEM TE
Ugotovite glavni motiv odlomka. Primerjajte Katjo in Marijo ter odnos glavnega junaka do obeh. Kako se ta odnos spremeni do konca romana? Predstavite tudi odnos obeh žensk do glavnega junaka. Določite dogajalni čas in prostor. V odlomku poiščite tri slogovna sredstva in navedite primere zanje.

6. str. 146-147
PRED VRATI RESNICE
Ugotovite, katero razpoloženje prevladajuje v glavni osebi. Svojo odločitev utemeljite s citati iz odlomka. Kateri so neposredni vzroki za takšno razpoloženje? Povežite občutje glavne osebe v odlomku z njenim splošnim bivanjskim občutjem.
  

Ç NAZAJ