NALOGE, MNENJA IN DRUGO...

NALOGE  ZA PRIPRAVO NA TEKMOVANJE


Na tem mestu so objavljene naloge (A), ki so nastale v okviru seminarja za mentorje tekmovanja, na Vrhniki, 15. 11. 2002, ter vse izvirne naloge (B), ki so jih pripravili udeleženci seminarja kot seminarsko nalogo. Naloge so avtorizirane.


A. NALOGE, KI SO NASTALE V DELAVNICI

 1. Imenuj vse tri dele romana Filio ni doma.

  __________________      __________________        _________________ 

   

 2. Obkroži pravilno. 


  Prvoosebna pripovedovalka je značilna za prvi / drugi / tretji del romana.

   

 3. Kaj pomeni »mlinčke talat«? Razloži z besedno zvezo.

  _____________________________________________________________

   

 4. Katere izmed naštetih oseb so naklonjene Heleni? Obkroži jih.


  Poveljnik straže / Lukrija / Luce / Uri / Kate / Mare / Filio


  Naštej še tri osebe, ki so naklonjene Uriju. _______________________________

   

 5. Navedi tri spremembe, ki jih uvede Helena po prihodu na otok.

  ________________________________

  ________________________________

  ________________________________

   

 6. Na kratko napiši, zakaj ima Helena na otoku privilegiran položaj.

  _____________________________________________________________

   

 7. Imenuj mesta na otoku. ___________________________________________

   

 8. Navedi tri dela, ki jih na otoku opravljajo moški, in tri dela, ki jih opravljajo ženske.


  Moški: ________________________________________________________

  Ženske: _______________________________________________________

   

 9. Kdaj se smejo javno srečevati ženske in moški?

  _____________________________________

   

 10. Zakaj hodijo ženske po otoku v copatih?

  ____________________________________

   

 11. Kdo so tri poglavarke na otoku? Imenuj jih in dopiši njihovo glavno opravilo.

  __________________      __________________      _________________

   

 12. Zapiši, zakaj je Uri poimenoval deklico Filio.

  _________________________________________

   

 13. Filio pomeni (obkroži pravilno):
   

  1. filatelistka.

  2. znanilka sprememb.

  3. sin.

   

 14. S čim je bila Filio fizično zaznamovana? _____________________________

   

 15. Kdaj seje morala Filio preseliti v pritličje? Obkroži pravilen odgovor. 
   

  1. Ko je stara 8 let.

  2. Ko je stara 15 let.

  3. Ko je stara 17 let.

   

 16. Navedi neposredni povod za to, da Filio pobegne z otoka.

   _________________________________________________________

   

 17. Imenuj osebo, ki spremlja Filio domov z otoka. ______________________

   

 18. Kateri motiv prevladuje na delih slikarke Filio? ______________________
   

 19. Obkroži pravilen pomen besedne zveze: »kljuvati po meni«. 
   

  1. Vznemirjati me.

  2.  Mi povzročati bolečino.

  3.  Mi poškodovati telo.

   

 20. Katera materialna dobrina omogoči Filio pot na celino in življenje tam?

  ____________________________

   

 21. Koliko je star Uri, ko odide v Spodnje mesto? ___________________

   

 22. Katera literarna oblika se pojavlja v romanu? Obkroži pravilen odgovor. 
   

  1. Reportaža.

  2. Potopis.

  3. Dnevnik.

   

 23. menuj tri simbole, ki se pojavljajo v romanu.

  ___________________    __________________      _________________

   

 24. Kakšne vrste roman je Filio ni doma? Navedi tri oznake.

  ___________________    __________________      _________________

   

 25. Razloži besedno zvezo: »umetna svoboda tople grede«, kot jo razumeš po

  prebranem romanu.

   

 26. Nekaj predlogov (za razmišljanje) za pisno nalogo:  

  • svoboda v mislih in svoboda izbire v ljubezni,

  • odnosi med moškimi in ženskami v romanu,

  • odnosi med ženskami v romanu,

  • odnosi med moškimi v romanu,

  • nesvoboda posameznika,

  • odnos: mati – hči – vnukinja,

  • Helena – mati in babica,

  • Helena – prijateljica,

  • Helena – upornica,

  • Helena: ostati ali zbežati

  • otok – simbol totalitarizma,

  • totalitarni režim in demokracija,

  • oblast in nasilje,

  • štiriindvajset ur na otoku,

  • odtujenost čustev,

  • Poveljnik: boj med čustvi in razumom,

  • manipulacija s človekom,

  • Urijevo doživljanje ljubezni do Filio,

  • Filio pride deset let po babičini smrti ponovno na otok. 

 


B. NALOGE IZ SEMINARSKIH NALOG UDELEŽENCEV SEMINARJA
 


Prof. Jasna Levačič, Srednja elektro in strojna šola, Kranj

 

Predlog za esej (razmišljanje ob odlomku): SVOBODA IZBIRE V LJUBEZNI

Odlomek na str.191: ko vidi Uri na seznamu za razporejanje nočnih obiskov zapisano ime Filio.

 

Nekaj smernic za pisanje eseja:

Primerjajte svobodo izbire partnerja v sedanjem času in pred stoletjem v Sloveniji. Spomnite se na slovenske avtorje, ki so o tem pisali.

Primerjajte evropsko gledanje na izbiro partnerja in položaj žensk z islamskim.

Razčlenite položaj žensk in moških na otoku, njhovo odtujenost, opišite njihove priložnosti za medsebojne stike.

Razmislite, kako bi se lahko roman drugače zaključil.

 


Prof. Silva Kastelic, Srednja zdravstvena šola, Ljubljana

 

 1. Naloge ob odlomku na strani 5, od: Stala sem sredi razstavnega prostora... do: Stal je tam, kakor da bi me čakal.


 2.  
  1. V kateri del romana spada odlomek? __________________________

  2. Poimenujte vse tri dele romana. ______________________________

  3. Določite dogajalni prostor in čas, v odlomku in v celem romanu. ______ _______________________________________________________

  4. Kdo je moški, ki je prišel na otvoritev razstave? __________________

  5. Ali ima grba kakšen simbolni pomen? Razložite. _________________ ______________________________________________________


   

 3. Ali glavne osebe (Helena, Filio, Uri, Poveljnik, Ante) rade berejo?  DA   NE 4.  
 5. Katera socialna zvrst prevladuje v romanu? Razložite ob spodnjih primerih.
   

  Ti veš, da je bila ona ženska, ki je umrla takrat v tej hiši, tvoja mati?

  Filio, pozabila si, kaj vse imaš za seboj, to z njo si tako čakala.

  __________________________________________________________________
   

   

 6. Kdo je izrekel naslednje besede in komu so bile namenjene?
   

  Tu živim, delamt am, je stegnil roko skozi odprta vrata na drugo stran obokanega balkona.Tu ne bova sedela,j e nadaljeval. Hodila bova delat k njim, dol. Malo pisarniškega.
   

  Kdo: ______________________   Komu: _________________________
   

   

 7. Povežite osebe in njihove karakteristike.
   

  OSEBE                                     KARAKTERISTIKE

  Helena Brass                           židovskega porekla

  Filio                                           vzvišen, oblastiželjen

  Poveljnik straže                       pametna, pogumna, odločna

  Uri                                             ustvarjalka, piše dnevnik, močna osebnost


   

 8. Obkrožite pravilno.
   

  Vzrok psihičnega zla v romanu je :
   

  1. v okolju.

  2. v osebah.

  3. v družini.


Prof. Alenka Plohl Podgorelec, Maribor
 

 1. Obkroži pravilno. Kljuvati za Filio pomeni:


 2.  
  1. vznemirjati.

  2. povzročati bolečino

  3. poškodovati telo.

    

 3. Kateremu mitološkemu trpinu je orel vsak dan znova izkljuval obnovljena jetra? Morda veš tudi zakaj?

  ___________________________________________________________


   

 4. Imenuj slovenskega pesnika in naslov njegove pesmi, v kateri je zapisal verza:
   

  Kdo ve

  kragulja odgnati, ki kljuje srce...

  ______________________________________

   


Prof. Irena Potočar Papež, Gimnazija Novo mesto

 

Preberi odlomek in odgovori na vprašanja.

 

Po nekaj dneh sva odšli do šole. Lena me je držala kot še nikoli. Mesto je počivalo v zgodnjem popoldnevu, za novo moč pred večerom. Vedno bolj sem se izogibala srečanjem. Nikomur nisem verjela. Otroke bom vendarle morala dobiti. Samo Filio ne morem šolati. Šli sva mimo zaprtih oknic in vrat, zbrano in odločno. Na robu trga, pred cerkvijo sva nenadoma zagledali nekaj žensk, ki so naju čakale.

(1) Opozorila naju je gospodinja, da čakajo vsak dan, vendar sva na to pozabili. Šli sva proti njim. Vsaka moč je nevarna in ta še bolj, ker je bila neznana. Zatrepetali sva. Sovražile so obe in videla sem, kako si želijo, da bi me žalile in ponižale. Celo več. Ene so držale v rokah debele palice, podobne Katini in jih pripravljale.

 

 1. Iz katerega dela romana je odlomek? ______________________

 2. Kdo je pripovedovalec? ________________________________

 3. Ali je podčrtano osebno ime v pravem sklonu? ________________________

 4. Imenuj podčrtano slogovno sredstvo (1). _____________________________

 5. Pravopisno uredi zadnjo poved.

 6. Kaj se je zgodilo v nadaljevanju? ___________________________________

 

 

Predlog za esej (razmišljanje ob odlomku) - Helena v zaporu.

Odlomek na str. 76: od Legla bom ... do Sedla sem takrat, si objela kolena in popevala (4. odstavek).

 

Navodila za pisanje eseja:

 1. Natančno preberite odlomek in ugotovite, iz katerega dela romana je.

 2. Na kratko opišite, kaj se je zgodilo pred tem.

 3. Označite osrednjo osebo, ki nastopa v tem odlomku.

 4. Razmislite o motivu svobode oz. pravice do prostosti in napišite, na kakšen način se pojavlja v tem delu romana.

 5. Napišite, ali se vam zdi za predstavljeni odlomek primerna dnevniška oblika zapisa. Svojo odločitev tudi utemeljite.

 6. Predstavite in utemeljite svoje mnenje o osnovni človekovi pravici do (telesne in duševne) svobode.

 7. Pisni nalogi dodajte izviren naslov.

 

 


Prof. Mojca Hafner, SEŠ Ljubljana

 

 1. Za Berto Bojetu je izraz "ženska literatura" (obkrožite pravilno):
   

  1. manjvreden.
  2. večvreden.

  3. nima odnosa do izraza.


  4.  
 2. Razložite, kako vi razumete naslov romana.

  __________________________________________________________

   

 3. Pojasnite, kako razumete trditev Alojzije Zupan Sosič, da junaki romana ne trpijo toliko zaradi totalitarizma, ampak največje zlo nosijo v sebi.

  ___________________________________________________________

   

 4. Kaj ljudem na otoku predvsem pomaga preživeti v odtujenih razmerah? Obkrožite pravilno.
   

  1. Delo.

  2. Človeška toplina.

  3. Družabna srečanja.

   

 5. Kaj je bil vzrok, da so Helena Brass in skupina ribičev ostali na otoku?
   

  Helena: ______________________________________________

  Ribiči: _______________________________________________

   

 6. V treh povedih povzemite življenje Helene Brass, preden je prišla na otok.

  ________________________________________________________

  ________________________________________________________

  ________________________________________________________

   

 7. Navedite tri načine, na katere so se ženske odzivale na Helenino življenje  in ravnanje.
   

  1. _____________________________________________________

  2. _____________________________________________________

  3. _____________________________________________________
    

 8. Dopolnite.

Helenina hči je svojo hčer Filio prvič želela ob sebi, ko ______________. Tedaj jo je  Filio videla, kako se je _____________________ in odletela. Filio se je mučnega spomina želela rešiti tako, da je mater ___________.

 

JEZIKOVNA ANALIZA

 

 1. S podčtovanjem določite stavčne člene.

Pomagala mi boš odnesti mater na pokopališče.

Trstika ob poti nas je ljubeznivo skrivala pred Spodnjim mestom.

 

 1. Podčrtajte enodelne stavke.

Blagoslovljen.

Včasih sem ga videl.

Filio je odprla oči na skrinji ob zidu.

Odleglo mi je.

 

 1. S pomočjo simbolov S napišite skladenjsko sestavo povedi in pripišite vrsto odvisnikov.

Dobivala sva se na jasi, kjer me je nekoč ujela in ki sem jo poznal že iz otroštva.

Čutila se, da sem živa, in veselila sem se.

 

 1. V zvezah povedi podčrtajte naveznik in besedo, na katero se navezuje. Pripišite vrsto naveznika.

Oblekla sem klotasto obleko z drobno čipko. Sama sem jo naredila.
Prehodila sem mesto v vse smeri. Bilo je manjše, kot sem mislila.
 

 1. K spodnjim povedim pripišite vrsto retorične figure. Izbirate lahko med:

okrasni pridevek, retorično vprašanje, brezvezje, inverzija, primera, poosebitev.

Čutila sem se močno, kakor da bi ubila zmaja. ____________

Trstika ob poti nas je ljubeznivo skrivala pred Spodnjim mestom. ______

Otroke in ženske sem videvala ob jutrih, opoldan, zvečer. ____________

Stopil je med stisnjene hiše. _______________

 


Ç  NAZAJ NA PRVO STRAN