Èrmošnjice z okolico

Èrmošnjice so gruèasta vas ob cesti Èrnomelj-Dolenjske Toplice in ležijo v Èrmošnjiškem podolju, ne terasi potoka Èrmošnjièice. Na jugozahodu so Gaèe, po katerih so tudi znane, saj so edino urejeno smušèišèe z vleènicami v Dolenjski in Beli krajini. Ležijo na nadmorski višini 955 m.
Vzhodno od Èrmošnjic je opušèeno naselju Ašlice, na nadmorski višini 675 m. V okolici so obsežni gozdovi, ki imajo zelo raznovrsto rastlinstvo in živalstvo. Kraj se prviè omenja leta 1264. Sredi naselja je cerkv Marije Vnebovzete iz 13. stoletja. V vasi so do druge svetovne vojne živeli Koèevarji, vendar so se takrat izselili. Danes živi še nekaj njihovih potomcev, vendar jih ni veè veliko. Koèevarji se sedaj vraèajo nazaj, da vidijo svojo rodno vas, ki so jo zapustili v želji na boljše življenje. Še celo danes se jih nekateri Èrnomalci spominjajo, saj so od njih kupovali seno. V tistih èasih so ljudje bolj skrbeli za to, da je bilo vse pokošeno, pa je bilo veè travnikov  kot jih je sedaj. Dones je veliko travnikov že zarašèenih, saj ni ljudi, ki bi se ukvarjali s košnjo. Nekateri ljudje še pomnijo, kako je bila vèasih trava dragocena, saj so pokosili okoli vsakega grma. Koèevarji pa niso živeli samo v Èrmošnjicah in Ašlicah, ampak tudi v Koèevskem rogu, kjer je bilo veliko naselij. Globoko v notranjosti so imeli tudi žago, ki je vodo dobivala iz bazenov, ki še danes obstajajo. Vidni pa niso samo bazeni, ampak tudi še celo žaganje, ki je ostalo. Da so bili Koèevarji dobri arhitekti in graditelji, pa ne dokazuje samo žaga, ampak tudi obzidani izviri in studenci, ki so raztreseni po Koèevskem Rogu.

Cerkev Marije Vnebovzete, glavni oltar:


V Koèevskem rogu je veliko vrst živali. Nekaj od teh sem tudi prestavil:

Viri:
 knjiga:           ( Helga Hofmann: SESALCI, C založba, 1991-prevedeno in natisnjeno),
 internet,
 razglednice,
seminarska naloga (Miha Zupanèiè);
Avtor:
Miha Zuzpanèiè