ZNANI BELOKRANJCI:


BARAGA FREDERIK IRENEJ
MIHELČIČ SILVESTER
BEVK JANI
NAVRATIL IVAN
DULAR JOŽE
NEMANIČ JULIJ
GANGL ALOJZIJ
PLUT DUŠAN
GANGL ENGELBERT
PODLOGAR LEOPOLD
GERDEŠIČ JOSIP
POLIČ RADKO
GREGORAČ MITJA
POLIČ RADKO-RAC
JARC JANKO
STARIHA IVAN-JANKO
JARC MIRAN
STARIHA JANEZ NEPOMUČAN
KAVČIČ MAJDA
ŠOBAR MILKA NATAŠA
KOŽELJ JOŽE
ŠTRAJN DARKO
KRAKAR LOJZE
ŠUTLEJ JOSIP
KRAMARIČ JANEZ
TOMIČ VIOLETA
KURE JANEZ
VRŠČAJ JOŽE
LOZAR ROBERT
ŽABKAR LOJZE
MALEŠIČ MATIJA
ŽAGAR JANEZ MIHAEL
MALI-HOČEVAR ALBINA
ŽUPANČIČ OTON

 
 
 
 
 

BARAGA Friderik Irenej (Mala vas pri Drobniču, 29.6.1797 – Marquette, Michigan, ZDA, 19.1.1868), misijonar in jezikoslovec. Po študiju prava na Dunajski univerzi (1816-21) je stopil v ljubljansko semenišče in bil 1823 posvečen za duhovnika. Bil je kaplan v Šmartinu pri Kranju (1824-28) in Metliki (1828-30). Natoje odšel v Ameriko in bil misijonar med severnoameriškimi Indijanci in kasneje vse številnejšimi belci v Arbre Crochu, Grand Riverju, La Pointu in L'Ansu. Leta 1853 je bil posvečen za škofa s sedežem v Sault Sainte Marie, od 1866 dalje v Marquettu.

Močno je vplival na razvoj verskega življenja med Slovenci v 19.st., v Ameriki pa se je uveljavil kot eden največjih misijonarjev 19.st. Med misijonarjenjem (1831-68) je pookristjanil večino Indijancev rodu Otava in Očipva (Ćipeva), hkrati pa poskrbel tudi za njihov duhovni ni gmotni napredek. Po zgledu paragvajskih jezuitov je gradil za Indijance redukcije, jih učil brati in pisati, navajal k delavnosti in abstinenci, jim omogočil, da so se izučili različnih obrti in se kulturno ter gospodarsko razvili.

BIBL.: Dušna paša, Lj 1830; Premišljevanje štirih poslednjih reči, Lj 1837; Zlate jabelka, Lj 1844; Nebeške rože, Lj 1846; A theoretical and practical Grammer of the Otchipwe Language, Detroit 1850; Katolik enamiad, Detroit 1850; A. Dictionary of the Otchipwe Language explained in English, Cincinnati 1853.

Nazaj!
BEVK Jani: Rodil se je leta 1961. Sodi v mlajšo generacijo Metličanov, ki objavljajo svoje pesmi v Sodobnosti. Skupaj z Rudolfom Vlašičem je objavil tri zvezke Halucinacij. Samostojno pa je izdal še dve pesniški zbirki Potopljeno sonce in Izza upa.
Nazaj!
DULAR Jože(Vavta vas, 24.2.1915), pesnik, pisatelj in urednik. Leta 1941 je končal slavistiko, romanistiko in primerjalno književnost v Ljubljani. Sprva je deloval v založništvu kot prof., nato je bil direktor Belokranjskega muzeja v Metliki. V svojem pesništvu nadaljuje novo romantiko (Zveste menjave, 1941; Trepetajoča luč, 1945), v prozi pa realistično upodablja predvsem Dolenjsko (Ljudje ob Krji, 1943; Krka umira, 1943; Krka pa teče naprej, 1983). Ob svojem literarnem delu je tudi pomembni kulturni organizator in častni član Slavističnega društva v Ljubljani.
Nazaj!
GANGL Alojzij (Metlika, 8.6.1859 – Praga, 2.10.1935), kipar. Rezbarstva se je učil v delavnicah Jerneja Jereba v Metliki in Karla Poglajena v Šentupertu (Trebnje). Leta 1884 je delal pri J. Gschielu v Gradcu in hkrati obiskoval večerno obrtno šolo. S podporo deželnega odbora in F. Šukljeta je 1885-87 študiral na dunajski akademiji in eno leto v specialki pri K. Zumbuschu. Preživljal se je z naročili iz Slovenije. Leta 1892 je zbolel in se zdravil v Ljubljani, 1894 je tu prevzel pouk kiparstva na umetnoobrtni šoli in s prekinitvami zaradi bolezni poučeval do 1905, 1910-11 pa na obrtni šoli v Splitu. Med 1.sv.v. je živel na Dunaju, od 1917 v Pragi. Večji zbirki Ganglovih del hranita Narodna galerija v Ljubljani in Belokranjski Muzej v Metliki. Zaradi nadarjenosti in znanja je Gangl edini med pionirji slov. kiparske obnove lahko sprejel in realiziral naročilo za prvi slov. nacionalni javno spomenik - Spomenik Valentina Vodnika (1887-89) – in pozneja za Spomenik Janeza Vajkarda Valvasorja (1894-1903), oba v Ljubljani. Ustvarjal je tudi ahitekturno plastiko: 1890-92 je naredil kipa Veseloigra in Žaloigra ter skupino Genij, Opera on Drama za novo Deželno gledališče (zdaj Opera) v Ljubljani. Ta dela v neobaročnem slogu pomenijo uresničitev historičnega programa 19.st., z njimi pa je Gangl postavil tudi visoka kakovostna merila. Preostalo kiparsko dediščino obsegajo študije za alegorije, žanrske figure,nagrobna in sakralna plastika ter še posebej kvalitetni portreti, ki se prek neobaročnega sloga in akademskega realizma približujejo slikovitejši modealaciji v tradiciji J.B. Carpeauxa in A. Rodina.
Nazaj!
GANGL Engelbert (Metlika, 12.11.1873 – 25.2.1950), književnik in posvetni delavec. Leta 1892 je končal učiteljišče v Ljubljani in 1902 študij pedagogike na Dunaju. Poučeval je v Budanjah, Ljubljani, Idriji in Trstu; 1919 se je preselil v Ljubljano in postal višji šolski nadzornik. Kot pesnik (Iz luči in teme, 1897; Moje obzorje , 1914) se je zgledoval po J. Cimpermanu in J. Stritarju. Njegove zgodnje drame so slabo motivirani, naivno in pretirano melodramični posnetki evropskih naturalističnih vzorov (Sin, 1899; Sad greha, 1901), v kasnejših igrah je manj pretiravanja (Dolina solz, 1920; Sfinga, 1922). Pisal je tudi povesti (Veliki trgovec, 1902; Mare, LZ, 1905) in kratko prozo (Beli rojaki, 1911). Pomembnejši je kot mladinski pisatelj (Zbrani spisi za mladino I-VII, 1909-23). Ustanovil je in 1900-29 urejal mladiski list Zvonček. Bil je organizator slov. in jsl. Učiteljstva, 1904-24 urednik Učiteljskega tovariša in pobudnik ustanovitve Učiteljske tiskarne (1906). Delal je v sokolskih društvih, bil od 1918 v vodstvih slov. on jsl. Sokolske zveze; so 2.sv.v. je objavljal v sokolskem tisku članke in domoljubne pesmi (Mladi sokolski rod, 1933).
Nazaj!
GERDEŠIČ Josip: V Čudnem selu, ki leži ob reki Lahinji (4 km od Črnomlja), pa je bil rojen pravnij Josip Gerdešič (1834-1914), ki je kot upokojeni predsednik okrožnega sodišča zadnja leta preživel v Novem mestu in tam tudi umrl. Zaslužen je bil zlasti za slovensko uradovanje na sodiščih.

Nazaj!

GREGORAČ Mitja (Metlika, 27.12.1923), tenorist, koncertni pevec. Študiral je na AG v Ljubljani pri A. Darianu in J. Betettu; pevsko kariero je začel v operah v Sarajevu, Ljubljani in Mariboru, a se kmalu v celoti posvetil koncertnemu petju kot svobodni umetnik. Nastopal, gostoval in snemal je v različnih komornih sestavih in kot solist v izvedbah velikih vokalno-instrumentalnih del (L. van Beethoven, Missa solemnis; W.A. Mozart, Requiem; F.I. Stravinski, Oedipus rex; B. Britten, Vojni requiem). Za Gregoračeve interpretacije sta značilni pevsko-tehnična kultura in muzikalna poglobljenost. Prvič je izvedel vrsto slov. skladb, nekatere so bile zanj tudi napisane (U. Krek, Pet narodnih; M. Lipovšek, Verzi; P. Šivic, Iveri).

Nazaj!
JARC Janko (Črnomelj, 25.12.1903), zgodovinar. Študiral je v Pragi in Ljubljanii ter tu 1931 diplomiral iz zgodovine in slavistike. Poučeval je v Murski soboti, Novem mestu in na Prtuju. Leta 1942 so ga Italijani zaprli in nato internirali, 1943 je odšel v partizane; od februarja 1944 je bil sodelavec Znanstvenega inštituta pri Predsedstvu SNOS. Od ustanovitve Dolenjskega muzeja v Novem mestu 1950 do upokojitve 1975 je bil njegov ravnatelj. Že pred vojno se je uveljavil kot raziskovalec, muzeolog in varstvenik kulturne dediščina, za varstvo kulturnih spomenikov, arhivov in za galerijsko dejavnost pa je skrbel tudi kot ravnatelj muzeja. Objavil je več knjig in razprav iz zgodovine Novega mesta, Dolenjske, Bele krajine in NOB. 
 
 
 
 
Nazaj!
JARC Miran (Črnomelj, 7.7.1900 – Pugled pri Starem Logu, 24.8.1942), pesnik, pisatelj in dramatik. Študiral je slavistiko v Zagrebu in Ljubljani (1918-22). Služboval je kot bančni urednik v Ljubljani; kot avtor, igralev, violinist in vodja je sodeloval v Slovenskem marionetnem gledališču M. Klemenčiča. Leta 1942 se je pridružil partizanom in prišel v Kočevski Rog; padel je med roško ofenzivo.
Pisati je začel v dijaških letih v umetniško razgibanem Novem mestu (A. Podbevšek, B. Jakac). Kot dijak se je oklenil antropozofije, spoznal budizem in se potem odločil za krščanstvo. Prvo pesem je objavil 1918 v Ljubljanskem zvonu, nato je sodeloval v številnih revijah, največ v Ljubljanskem zvonu in Domu in svetu. Ekspresionistično zbirko Skrivnostni roman je imel pripravljeno že 1920, v spremenjeni in dopolnjeni obliki je izšla 1927 v samozaložbi z naslovom Človek in noč. Zbirka velja za eno od glavnih del slov. ekspresionistične poezije. V njej razglablja o povezovanju človeka, zemlje in vesolja, izpoveduje kozmično grozo in bojazen pred katastrofo, občuti lastno nemoč in hrepeni po rešitvi. Tudi v pesmih v prozi (Bog in pustolovec, Slovenski narod, 1922; Pierrot in smrt, prav tam, 1924) govori o razklanosti človeka. Vsebinska disharmonija je skladna s formalno disharmonijo ritma. Zbirka Novembrske pesmi ohranja nekaj izraznih posebnosti ekspresionizma, vsebinsko in problemsko temelji na socialnih in družbenih vprašanjih kriznega časa tridesetih let. V Liriki razodeva poleg intimističnih izpovedi slutnjo vojne in domovinsko čustvo (cikel Slovenski soneti). Za Jarčevo razmišljanje in občutje razklanosti so značilne ekspresionistične igre: enodejanka Izgon iz raja (LZ, 1922), Ognjeni zmaj (DS, 1923) in nedokončan Vergerij (LZ, 1927, 1929; DS, 1932); v teh so v ospredju kontrasti med individualnem in kolektivnim, duhovnim in tvarnim, moškim in žensko, kontemplacijo in akcijo. Ti elementi se pojavljajo tudi ponekod v prozi. Najpomembnejši je roman Novo mesto z avtobiografskimi potezami in podobo srednješolskega rodu, iščočega v času 1.sv.v.mimo tradicije in meščanske ustaljenosti. Potopis Odmevi rdeče zemlje I-II (1932) je nastal po pismih B. Jakca. Jarc je napisal več lutkovnih iger (Razbojnik Motoz, 1925; Kraljevoč Tugomil, 1926). Bil je pomemben književni kritik (med prvimi pri nas je pisal o F. Kafki, M. Proustu, D.H. Lawrencu idr.) in tudi prevajalec.
Nazaj!
KAVČIČ Majda: Iz Črnomlja je doma in je na tamkajšnji gimnaziji poučevala kot profesorica zgodovine. Ob 40-letnici ustanovitve gimnazije je napisala (v okvirju zgodovinskega krožka) brošuro Partizanska gimnazija v Črnomlju (1984).
Nazaj!

 
 

KOŽELJ Jože (Metlika, 25.3.1931), arhitekt. Diplomiral je 1958 na oddelku za arhitekturo FAGG v Ljubljani in doktoriral 1977 v Skopju. Sodeloval je v arhitekturnem biroju H. Schmidta na Dunaju in v projektni skupini E. Ravnikarja za gradnjo Trga revolucije v Ljubljani. Od 1960 dela na FAGG v Ljubljani, od 1978 kot izredni in od 1984 kot redni prof., od 1989 je dekan. Leta 1989 je prejel zlato plaketo ljubljanske univerze. Uveljavil se je z vrsto javnih in stanovanjskih stavb v Ljubljani: trgovsko-poslovna stavba Agroprogresa (1967, nadzidava 1988-89), poslovno-parkirna hiša ob Miklošičevi cesti (1971-73), Ekonomska fakulteta (1973-75), študentski domovi za Bežigradom in Rožni dolini ter trgovsko-stanovanjska hiša v Igriški ulici (1981-83).

Nazaj!
KRAKAR Lojze (Semič, 21.2.1926), pesnik, prevajalec, esejist in literarni zgodovinar. Kot gimnazijec je bil leta 1943 zaprt; bil je v it. zaporih (Koper, Perugia) in nato v nem. taboriščih (Dachau, Buchenwald). Diplomiral je 1954 iz slavistike na FF v Ljubljani, bil je urednik pri Tovarišu, Cicibanu, pri RTV Ljubljana in Cankarjevi založbi. Leta 1959/60 je študiral polonistiko na varšavski univerzi, 1965/75 je delal na univerzi v Frankfurtu; tu je 1970 doktoriral (Goethe in Slovenien, München 1970). Od 1976 je bil prof. za slov, jezik in književnost naFF v Zadru.
Objavljati je začel 1946 v Mladinski reviji. V prvi zbirki V vzponu mladosti prevladujeta taborišča in graditeljska tematika, ki se kljub osebni noti včasih ujemata s poetiko socialističnega realizma. Knjiga Cvet pelina pomeni prehod v osebno tematiko in v skeptično, tudi disonantno razmerje do sveta. Iz kriznega položaja vodi ena pot v aktualno satiro, druga v meditacijo. Od retoričnega se premakne v realistično drastiko ali v simbolizirano abstrakcijo. V zbirki Med iskalci biserov pride do notranje zbranosti in slogovne izčiščenosti. V središču je sizifovsko iskanje in izgubljanje idealitete (“bisera”) v svetu, v katerem zmagujejo uničevalne sile. Problem je sodobno izostren, vendar navezan na tradicijo simbolizma in humanizma pa tudi oblikovno stroge verzne kulture. Zbirki Noč, daljša od upanja (1966) in Vdanost (1970) kažeta nadaljnjo pot Krakarevega duhovnega nomadstva med porazi in vzponi; vmes objavi izbora Umrite, mrtvi in Krik. Spopad med voljo in obupom traja še naprej in se pod pritiski sodobne dehumanizacije večkrat izteka v resignirano vdanost ali pa satiro (Predlogi). Vendar teče glavna črta Krakarjevega pesnjenja še naprej v lirsko meditacijo. V zbirkah Nekje tam čisto na robu in Sporočilo se položajem poraženosti pridružijo poskusi vračanja k tradicionalnim vrednotam, k starodavnemu etosu in naravi (h “kmetiji v sebi”); to se kaže tudi v vračanju k preprosti besedi. V zbirki Romanje v Kelmorajn opisuje pomiritveno romanje v poduhovljeno naravo, prečiščeno v jeziku osebnega simbolizma. Toda Klinopisi z znamenji grozljive arhaike spet razdrejo mirna stanja sredi poetične metafizike in odprejo nova razglasja. Najsvetlejša stran Krakerjevega pesništva se je pokazala v zbirki za otroke Sonce v knjigi (1962).
Obsežno njegovo prevajalsko delo, predvsem iz polj.; najvidnejši sta antologiji Poljska lirika dvajsetega stoletja (1963) in Sodobna mongolska lirika (1979). Napisal je več literarno zgodovinskih razprav in esejev (J.W.Goethe, M.J.Lermontov, J.Kochanowski, mongolski pesnik B.Javuhulan, slov. avtorji 19.st.) ter jih izdal v Prepletanjih. V knjigi Od tod so bežale še ptice je zbral dokumente iz nacističnih koncentracijskih taborišč. Leta 1977 je dobil Prešernovo nagrado.
Nazaj!
KRAMARIČ Janez(Dragomlja vas, 24.2.1923), generalmajor JLA. Leta 1941 je bil med organizatorji NOB v Beli krajini; v partizanih je bil komandir čete, komandant bataljona in komandant Tomšičeve brigade. V KPS je bil sprejet 1943. Po vojni je bil mdr. komandant brigade, načelnik štaba, komandant divizije in načelnik operativnega sektorja 5. armadne oblasti. V Beogradu je 1958 končal VVA, 1963 pa Šolo ljudske obrambe JLA. Nosilec partizanske spomenice 1941.
Nazaj!
KURE Janez:V Črnomlju oziroma v bližnjem Svibniku živi domačin Janez Kure (r. 1941 v Ljubljani), diplomirani ekonomist. Sodeluje v strokovnem časopisju, predvsem s članki in razpravami s področja ekonomije. V brošuri Siti in lačni Slovenci (1969) je objavil prispevek Nerazvitost – novo vprašane v vrsti nerazrešenih.
Nazaj!
LOZAR Robert: Eden mlajših Črnomaljcev, ki je študiral na likovni akademiji v Ljubljani. Rojen je bil leta 1967 in z svojimi razstavami opozarja nase.
Nazaj!
MALEŠIČ Matija (Črnomelj, 30.10.1891 – Škofja Loka, 25.6.1940), pisatelj. Študiral je pravo na Dunaju in v Zagrebu, od 1920 je bil državni uradnik v raznih slovenskih mestih in Banjaluki, nazadnje okrajni glavar v Škofji Loki. Pod psevdonimom Stanko Bor je v revijah objavljal povesti in novele. S kolektivno povestjo Kruh (1927) je pred M. Krajcarjem uvedel v literaturo prekmursko pokrajinsko tematiko. Pisal je čustveno razgibane povesti z ljubezensko snovjo iz meščanskega in podeželskega (Tam za goro, DS, 1927; Izobčenci, 1933; V zelenem polju roža, 1942) oz. narodno gospodarskega življenja (Živa voda, 1928).
Nazaj!
MALI-HOČEVAR Albina (Vinica, Črnomelj, 12.9.1925), politična delavka, narodni heroj. Decembra 1941 se je vključila v NOB, julija 1942 odšla v Zapadnodolenjski odred in kmalu nato kot borka in bolničarka v Tomšičevo brigado. Pri napadu na belogardistično postojanko je bila na Velikem Osolniku septembra 1943 huje ranjena; zdravila se je v partizanskih bolnišnicah, bila avgusta 1944 evakuirana v Italijo in decembra pripeljana v Split, od tam pa v Zadar in Trst. Po osvoboditvi je mdr. Politično delala v Ljubljani in Novem mestu, od 1955 v Mariboru.
Nazaj!
MIHELČIČ Silvester: V Metliki leta 1943 rojeni Silvester Mihelčič, zdaj ravnatelj glasbene šole v Črnomlju. Piše ljudsko, narodnozabavno glasbo, zabavno in resno glasbo za pevske zbore, ansamble in orkestre, največ za harmoniko: za odrasle Te otožne rjave oči (1985) in za mlajše Prvi nastop (1987). Izšli so še trije zvezki njegovih priredb in ljudskih napevov za harmoniko: Bela krajina (1984) in Prekmurje (1986). Mihelčič je napisal tudi prvo slovensko rock opero Maček Muri, zadnje čase pa se posveča komponiranju pesmi za mladino.
Nazaj!
NAVRATIL Ivan (Metlika, 5.3.1825 – Dunaj, 28.11.1896), urednik, slovničar in narodopisec. V Ljubljani je 1845 končal filozofski licej; bil je sodni uradnik v Ljubljani, od 1851 oficial in prevajalec pri državnem sodišču na Dunaju. V Ljubljani je ustanovil in urejal mladinski poučni in leposlovni tednik Vedež (1848-50), na Dunju je sodeloval z M. Cigaletom in F. Miklošičem pri prevajanju pravne terminologije, Miklošiču je pomagal tudi pri sestavljanji slov. beril za višje razrede gimnazije. Preučevanja o rabi slov. dovršnih in nedovršnih glagolov je objavil v knjigi Beitrag zum Studium des slavischen Zeitwortes aller Dialekte, insbesondere über den Gebrauch und die Bedeutung der Zeitformen in Vergleichung mit den classoschen und modern Sprachen (1856).Nabiral je jezikoslovno in etnološko gradivo, posebej iz Bele krajine, ter svoja spoznanja primerjal in razlagal s pojavi od drugod. Tako je mdr. v Letopisu Matice slovenske (1855-88, 1890, 1892, 1894, 1896) objavil obširno monografsko razpravo Slovenske narodne vraže in prazne vere, primerjane drugim slovanskim in neslovanskim. Če prav je bil pod vplivom sočasne mitološke šole, usmerjene v preteklost, je imel za tedanje strokovne razmere nenavadno izostren posluh tudi za sodobnost. Pisal je o aktualnih političnih temah (o Bosni in Hercegovini 1878 in 1879). Posebno znan je njegov spis o življenju in delu J. Kopitarja v Kopitarjevi spomenici, (LMS 1880). Ves čas si je prizadeval za uveljavitev in izpopolnitev slov. knjižnega jezika v 2. pol. 19. st.
Nazaj!
NEMANIČ Julij: V Drašičih se je leta 1938 rodil Julij Nemanič, magister znanosti s področja vinarstva. Danes dela na kmetijskem inštitutu Slovenije v Ljubljani, in sicer pri raziskavi na področju tehnologije slovenskih vin. Doslej je raziskoval agroekološke pogoje za razvoj vinogradništva v Bel krajini in vpliv vinifikacije na kvaliteto vin. Uveljavil je tudi nove kvalitete belokranjskih vin, predvsem pozne trgatve.
Nazaj!
PLUT Dušan: Iz Semiča je doma v Novem mestu 1950 rojeni Dušan Plut, doktor geografskih znanosti in docent za fizično geografijo na geografskem oddelku ljubljanske univerze. Raziskuje predvsem ekološke probleme iz okolja, zlasti voda. Razen številnih razprav je doslej objavil knjige: Za ekološko svetlejši jutri (1985), Slovenija – zelena dežela ali pustinja (1987) in Belokranjske vode (1988). Je član mnogi republiških in mednarodnih komisij za okolje.
Nazaj!
PODLOGAR Leopold: V Črnomlju je služboval kot župnik Leopold Podlogar (1878-1925) iz Podloga pri Velikih Laščah, avtor znanih zgodovinskih prispevkov iz Bele krajine in Kronike mesta Črnomelj.
Nazaj!
POLIČ Radko (Rožni Dol, 23.11.1919 – Vojna vas, 16.7.1988), novinar in pisatelj. Študiral je VVA v Beogradu in se že 1941 vključil v NOB; mdr. je bil urednik Slovenskega poročevalca (1944) in sodelavec vojaškega glasila Naša vojska. V letih 1945-54 je delal v politični upravi štaba JLA v Beogradu (1950-51 bil vodja misije FLRJ v Berlinu); pozneje je bil mdr. glavni urednik Radia Ljubljane (1954-56), samostojni svetovalec in pomočnik republiškega sekretarja za kulturo (1957-69) ter ravnatelj Muzeja ljudske revolucije Slovenije (1969-73). Njegovo prvo književno delo je trilogija Čudežna pomlad (1959, 1.del). Sledila so dela, novele in povesti ter spomini iz vojnih in povojnih časov Žita zorijo (1960 kot 2.del trilogije Čudežna pomlad),Sonce in ceste (1961 kot 3.del trilogije Čudežna pomlad), Ilova gora (1961), Včeraj in jutri (1965), Partizanovi obiski (1964), Dobra reka (1967), Belokranjski odred (1975) in Spoznanja (1983). Odlika njegovih pripovednih del je nepotvarjanje lastnega doživljanja med vojno in po njej. Nosilec partizanske spomenice 1941.
Nazaj!
POLIČ Radko-Rac (Črnomelj, 18.8.1942), gledališki in filmski igralec. Diplomirel je 1965 na AGRF v Ljubljani; redno ali pogodbeno sodeluje v vseh slov. poklicnih gledališčih. Kmalu se je uveljavil kot eden najzanimivejših igralcev svojega rodu, vtiskujoč svojim likom značilna znamenja sodobnega občutenja sveta: zavest o lastni drugačnosti in iz nje izvirajoča napadalnost do okolja, ki se izraža v neposrednem cinizmu in superiorno intelektualni odmaknjenosti, privede pa tudi v stanje hlastave nervoze in lucidne norosti. Pomembnejše vloge: Baltasar (A. Hieng, Osvajalec), Julien (J. Anouilh, Ne budite gospe), Peter (Cankar, Pohujšanje v dolini šentflorjanski), Zoran (D. Jovanovič, Osvoboditev Skopja), Jerman (Cankar, Hlapci), Andrej Arnož (D. Jančar, Disident Arnož in njegovi), Pavle (E. Koocbek-J. Pipan, Strah in pogum), Verhovenski (D. Jovanovič, Blodnje; po romanu F.M. Dostojevskega Besi), Dedal (D. Jančar, Dedalus), Rudi (D. Jovanovič, Zid jezero), Polde Hvala (D. Jovanovič, Don Juan na psu), Ojdip (Sofoklej, Kralj Ojdip), Lear (Shakespeare, Kralj Lear). Večkrat je sodeloval na Dubrovniških pooletnih igrah, posebej kot Rihard II. v istoimenski Shakespearovi tragediji. Veliko nastopa v radijskih in televizijskih igrah, oblikoval je tudi ve opaznih vlog v kinematografih tedanje Jugoslavije in v slov. filmih. Med slednjimi so bile posebej pomembne: Danijel (Mrtva ladja režiserja R. Ranfla), Martin Kačur (Idealist I. Pretnarja), Štefan (Praznovanje pomladi F. Štiglica), Desetii brat (Deseti brat V. Duletića).
Nazaj!
STARIHA Ivan – Janko (Črnomelj, 11.12.1922 – Tolsti vrh na planoti Dobrovlje, 7.11.1942), dijak, narodni heroj. Kot novomeški gimnazijec je postal 1938 član ZKMJ, 1940 pa KPS. Avgusta 1941 se je vključil v Belokranjsko četo; ker ni bil zadovoljen z njeno dejavnostjo, je ošel v Novomeško četo. V noči na 3.11.1941 je bil ranjen pri napadu na Bučko, po ozdravitvi je postal komandir Mokronoške čete. Od spomladi do avgusta 1942 je bil komandant bataljona in operativni oficir v 2. grupi odredov. Padel je ob nem. napadu na Savinjski bataljon.
Nazaj!
STARIHA Janez Nepomučan, tudi John Stariha (Sadinja vas, Semič, 12.5.1845 – Ljubljana, 27.11.1915), škof. Gimnazijo je obiskoval v Novem mestu, 1866 so ga kot osmošolca vpoklicali v avstr. Vojsko in poslali v Lombardijo. V bitko pri Custozzi je bil odlikovan, 1867 je dezertiral in pobegnil v ZDA. Sprva se je preživljal kot farmarski delavec, nato je študiral bogoslovje v Milwaukeeju (Wisconsin) in bil 1869 posvečen. Služboval je v fr. župniji v Negauneeju (Michigan), od 1872 pa v večetnični župniji Red Wing (Minnesota), kjer je v 7 letih delovanja zgradil novo ž.c., šolo in 3 p.c. Cesar Franc Jožef I. ga je 1879 pomilostil in je lahko obiskal domovino. Leta 1891 je bil premeščen v nem. župnijo sv. Frančiška v Saint Paulu (Minnesota), kjer je zgradil cerkev in šolo. Leta 1891 je postal škofijski svetovalec v škofiji v Saint Paulu, 1897 generalni vikar, oktobra 1902 pa je bil posvečen v parvega misijonskega škofa v Leadu (Južna Dakota). Leta 1909 se je vrnil v Ljubljano.
Nazaj!
ŠOBAR Milka – Nataša (Gornje Laze, 29.12.1922 – Gabrovka, 17.8.1943), narodna herojinja. Ob začetko 2. sv. v. je bila dijakinja trgovske akademije v Karlovcu. Leta 1941 se je vključila v delo OF v Beli krajini kot kurirka in obveščevalka. Junija 1942 se je pridružila Belokranjskemu bataljonu, septembra Cankarjevi brigadi in v njej postala politična komisarka čete. Med soborci je veljala za drzno borko; padla je v napadu med ofenzivnimi operacijami 15. Diviizije na prometne zveze.
Nazaj!


ŠTRAJN Darko: Rojen je bil v Titovem Velesu leta 1949. Mlada leta je preživel v Črnomlji in obiskoval Gimnazijo. Diplomiral je na filozofski fakulteti v Ljubljani in tam tudi doktoriral iz filozofije. Delal je v uredništvih Mladine, Problemov in Časopisa za kritiko znanosti. Danes je v Ljubljani predstojnik Pedagoškega inštituta pri ljubljanski univerzi. Obenem je na filozofski fakulteti docent za marksologijo in teorijo medijev v množični kulturi.Število njegovih člankov in razprav gre na stotine (v Tribuni, Problemih, Ekranu, Athroposu, Mladini in drugod). Leta 1987 je izšla njegova knjiga Subjekt svobode (o fichtejevskem subjektu), sodeloval pa je tudi v delu Pričevanja študentske pomladi (1986).

Nazaj!


ŠUTEJ Josip: V Vinici se je leta 1920 rodil Josip Šutej, operni pevec. V Zagrebu je študiral agronomijo in pravo, zasebno pa tudi petje. Prvič je javno nastopil leta 1944 v Osijeku in bil v naslednjih letih lirski tenorist v zagrebški operi. Nekaj časa je pel na Reki, nato pa spet v Zagrebu, kjer živi v pokoju še danes. 


Nazaj!


TOMIČ Violeta: Metličanka rojena leta 1963 v Sarajevu. Odločila se je za igralstvo. V Ljubljani je diplomirala na igralski akademiji, na oddelku za dramsko igro. Svojo prvo vlogo je odigrala kot Jacinta v Cankarjevem Pohujšanju v dolini šentflorjanski. Danes je članica Mestnega gledališča ljubljanskega. 


Nazaj!


VRŠČAJ Jože: V Črnomlju in Ljubljani dela kipar Jože Vrščaj rojen leta 1950. Diplomiral je na ljubljanski akademiji za likovno umetnost. Ustvarja predvsem v pleksi steklu, kjer z barvo in lepljenjem posameznih ploskev dosega rahlo zamegljenost, hkrati pa izredno plastičnost. Za te stvaritve je prejel vrsto priznanj in nagrad. Njegovo delo je tudi spomenik Viniški republiki v Vinici. 


Nazaj!


ŽABKAR Lojze: V Črnomlju je dolga leta živel duhovnik križniškega reda Lojze Žabkar, rojen v Mikotah pri Raki (1910-1983). V mladosti pa vse do konca življenja je po malem pisal poezijo in prozo. Medvojna leta je preživel v Črnomlju in takrat tudi poučeval na partizanski gimnaziji. Mnoga pretresljiva doživetja tistega časa je kasneje občutno predstavil v svoji edini pesniški zbirki Brevir moj v travi (1981). 


Nazaj!


ŽAGAR Janez Mihael: Rodil se je v Damlu v 18. stoletju (1732-1813), bil je doktor medicine, fizik okrožja Jihlava na Moravskem, medicinski pisec, nozološki sistematik in član nemške akademije Naturae Curiosorum. Napisal je več medicinskih in drugih knjig v nemščini in latinščini. Umrl je v Pragi, kjer je tudi pokopan. 


Nazaj!


ŽUPANČIČ Oton: Pesnik, dramatik, prevajalec Oton Župančič (Vinica pri Črnomlju, 23.1.1878 – Ljubljana, 1.6.1949) je hkrati s Cankarjem izdal svojo prvo pesniško zbirko Čaša opojnosti (1899). Penil je pod vplivom evropskih slovstvenih smeri (impresionizma, simbolizma) in si postopoma izoblikoval svoj pesniški slog. Njegove pesmi so ljubezenske, domovinske, socialne, življenjskoizpovedne itd. Po prvi je objavil še zbirke Čez plan, Samogovori, V zarje Vidove in (po drugi svetovni vojni) Zimzelen pod snegom. Precej je napisal za mlajši rod, zlasti so priljubljene pesmi o Cicibanu (pesniške zbirke: Pisanice, Lahkih nog naokrog, Sto ugank, Ciciban in še kaj). Slovensko dramatiko jo obogatil s tragedijo Veronika Deseniška, poleg tega je veliko prevajal, zlasti Shakespeara.

Bil je redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti Novem mestu in Ljubljani, na Dunaju pa je študiral zgodovino in zemljepis. Veliko je potoval po zahodni Evropi, bil je domači učitelj v Nemčiji; po vrnitvi v Ljubljano je bil nekaj časa dramaturg, po Aškerčevi smrti pa mestni arhivar. Po 1. sv. v. je postal dramaturg SNG in nato upravnik. Med 2. sv. v. je precej bolan na okupiranem ozemlju (v Ljubljani) spremljal boj za slovensko in vsesplošno oblast ter ob tem spesnil prenekatero pesem, s katero je izrazil sočutje, svojo bolečino ob trpljenju ljudi..

Nazaj!