PROGRAM SPLOŠNA GIMNAZIJA

Opis


Je najsplošnejši izobraževalni program, ki je namenjen pripravi na univerzitetni študij in ne izobražuje za poklic. Zagotavlja dovolj široko splošno izobrazbo, ki predstavlja temelj za vse usmeritve univerzitetnega študija. Šolanje traja štiri leta in konča z maturo. Splošni cilji gimnazijskega izobraževanja so podani v 2.členu Zakona o gimnazijah.
Pogoj za vključitev v program je uspešno končana osnovna šola.
Vsebina programa:
 1. Temeljni 4 - letni predmeti: slovenščina, matematika, angleški , nemški, francoski ali italijanski jezik, zgodovina, športna vzgoja.
 2. Obvezni 3 - letni predmeti: geografija, biologija, fizika, kemija.
 3. Obvezni 1 - letni predmeti: informatika, glasba, likovna umetnost, psihologija, sociologija, filozofija.
 4. Izbirni predmeti po letnikih: Razporeditev glej v predmetniku!
 5. Obvezne izbirne vsebine: (podrobno so predstavljene v posebni tabeli)

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja


 • Pisno in ustno preverjanje ter ocenjevanje,
 • vaje,
 • izdelki.

Podrobno je ocenjevanje urejeno v Pravilniku o ocenjevanju znanja v srednjih šolah.

Pogoji za napredovanje in dokončanje izobraževanja


V višji letnik napreduje dijak, ki je pozitivno ocenjen pri vseh predmetih in je opravil obveznosti, ki so za prejšnji letnik določene s predmetnikom in predmetnimi katalogi znanj .
Dijak uspešno konča izobraževanje po izobraževalnem programu gimnazije, ko uspešno konča četrti letnik, opravi v programu določene obveznosti in maturo.

Zaključek programa: Matura

Sestavljajo jo trije obvezni predmeti in dva izbirna predmeta:
 • obvezni predmeti: slovenščina, matematika, tuj jezik
 • izbirni predmeti: dva predmeta po izbiri dijaka

Dijaki lahko izbirajo med naslednjimi maturitetnimi predmeti:
 • biologija,
 • kemija,
 • fizika,
 • zgodovina,
 • geografija,
 • psihologija,
 • sociologija,
 • nemščina
 • italijanščina
 • francoščina

Nadaljevanje izobraževanja


Dijak, ki je opravil maturo, lahko nadaljuje izobraževanje na:
 • fakultetah (3-6 let),
 • visokih strokovnih šolah ( 3 leta),
 • višjih strokovnih šolah ( 2 leti),
 • poklicnih tečajih ( 1 leto, pridobi poklic).

Predmetnik: Splošna gimnazija

I. OBVEZNI PREDMETI 1. 2. 3. 4.
Slovenščina 4 4 4 4+1
Matematika 4 4 4 4+1
Angleščina 3 3 3 3+1
Nemščina/italijanščina/francoščina 3 3 3 3
Zgodovina 2 2 2 2
Športna vzgoja 3 3 3 3
Geografija 2 2 2
Biologija 2 2 2
Fizika 2 2 2
Kemija 2 2 2
Psihologija 2
Sociologija 2
Filozofija 2
Glasba 1,5
Likovna umetnost 1,5*
Informatika 2
SKUPAJ OBVEZNI DEL 32 29 29 21+3
II. IZBIRNI PREDMETI
Informatika 2
Fizika 3+1
Kemija 3+1
Biologija 3+1
Geografija 4
Zgodovina 3
Nemščina 1** 3*** 3
Francoščina 1** 3*** 3
Italijanščina 1** 3*** 3
Sociologija 4+2
Psihologija 4+2
SKUPAJ IZBIRNI DEL 3 ure 3 ure Izbere 2 predmeta
III. OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE 90 90 90 30
SKUPAJ UR na teden 32 32 32 32

* 18 ur se izvaja v okviru OIV .
* Dijak izbere tretji tuj jezik, glede na drugi tuj jezik.
*** Dijak nadaljuje s tretjim jezikom iz drugega letnika

Program obveznih izbirnih vsebin po letnikih


OIV v gimnazijah se delijo na:
 1. 1.vsebine obvezne za vse
 2. 2.vsebine obvezne za tip gimnazije
 3. 3.vsebine po dijakovi prosti izbiri-obvezna ponudba šole
1 . letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
Športni dnevi, 3 dni 18 Športni dnevi, 3 dni 18 Športni dnevi, 3 dni 18 Športni dan 1 dan 6
Likovna umetnost 18 Ekskurzija 2 dni Ekskurzija, 1 dan Ekskurzija, 1 dan
Glasba 18 Zdravstvena vzgoja in program vzgoje za zdravje 10 Državljanska vzgoja (1/2 z zunanjimi sodelavci) 15 Kulturne dejavnosti 10
Knjižn.-inf. znanja 10 Kulturne dejavnosti 10 Kulturne dejavnosti 10 Zdravstvena vzgoja 2
Kulturne dejavnosti 16 Knjiž.-inf. znanja 6 Zdravstvena vzgoja 3 Maturantski ples 1 dan
Zdravstvena vzgoja in programa vzgoje za zdravje in preventive proti zasvojenosti 6 Vzgoja za družino, mir in nenasilje 12
( v obsegu ekskurzij)
Obvladovanje tipkovnice, tečaj krojenja in šivanja, glasbene in likovne delavnice ali športni tabori (smučarski ali plavalni tečaj, 2 dneva in sobota, 4.dan je v okviru šport.dneva) 18 Obvladovanje tipkovnice, tečaj krojenja in šivanja, glasbene in likovne delavnice ali športni tabori (smučarski ali plavalni tečaj, 2 dneva in sobota, 4.dan je v okviru šport.dneva) 18 Navodila za maturo
Program zdravega življenja Dobrodelna tržnica CPP Študijsko svetovanje
Krožki, tekmovanja, Prostovoljno socialno delo (po šoli) Program zdravega življenja Informativni dan
pevski zbor ... Rdeči križ in Tečaj PP Krožki, tekmovanja, Krožki, tekmovanja, pevski zbor ...
Osnove raziskovalne dejavnosti Mednarodni izpit DELF pevski zbor ... Osnove raziskovalne dejavnosti
Medpredmetne povezave – ekskurzije,noč raziskovalcev Krožki, tekmovanja, pevski zbor ... Maturantska ekskurzija ekskurzija
Mednarodni izpit DELF Državljanska kultura Ogled gledališke predstave v italijanskem jeziku Mednarodni izpit DELF
Dobrodelna tržnica Osnove raziskovalne dejavnosti Ekskurzija Rim, Pariz, Berlin Dobrodelna tržnica
Ang, fra delavnice Ang, fra delavnice Osnove raziskovalne dejavnosti Ang, fra delavnice
/90 ur je obveznih/ noč raziskovalcev Mednarodni izpit DELF noč raziskovalcev
Medpredmetne povezave - ekskurzije Dobrodelna tržnica
/90 ur je obveznih/ Ang, fra delavnice
/90 ur je obveznih/ (30 ur je obveznih)

PROJEKTNI DNEVI - GIMNAZIJA

1.letnik:
 • Toscana (maj – 2 del. dneva in sobota), v okviru OIV – likovna umetnost, glasba, 16 ur
 • medpredmetne vsebine: 8 ur
 • ali alternativa Benetke
 • Slovenska obala 1 dan - naravoslovje in športni dan
2. letnik:
 • Muenchen, Salzburg – rudnik soli (maj )
 • Tehnični muzej, Dachau, Živalski vrt
 • (v okviru:- naravoslovnih dejavnosti 8 ur, vzgoje za družino, mir in nenasilje 4 ure, - državljanske vzgoje) 4 ure
 • ali alternativa Ljubljana
 • Naravoslovna eksperimentalnica na Kovku 2 dni
3. letnik:
 • Pariz, Rim, Berlin– jezikovni projetni dnevi - 5 dni
 • Naravoslovna eksperimentalnica na Kovku - 3 dni
 • Maturantska ekskurzija ( julij)
4. letnik:
 • Dunaj (september – petek in sobota) - v okviru kulturnih dejavnosti 8 ur, drž.vzgoje )
 • alternativa Koroška - 8 ur
 • Ekskurzija pri izbirnem predmetu geografija, 8 ur
 • Zgodovina v Posočje
 • Terenske vaje na Gori pri izbirnem predmetu biologija , fizika 1 dan
 • Ljubljana (Državni zbor) 1 dan
 • nagradna 4.b Barcelona 12 dijakinj