Maribor, 11. april  2005

 

 

»KMETIJSKO ŠOLSTVO IZ MARIBORA NA PTUJ«

 

V zadnjih dneh se je v medijih pojavila pobuda dr. Miroslava Lucija, državnega sekretarja v vladi RS in Branka Mariniča, poslanca DZ, o preselitvi kmetijskega šolstva iz Maribora na Ptuj. Zaradi naših dijakov in njihovih staršev ter mnogih absolventov naše šole čutimo dolžnost, da povemo svoje mnenje, še posebej, ker predlagatelji, kot je razvidno iz časopisnih člankov, kmetijske šole v Mariboru ne omenjajo kot sogovornika (Delo, 5.april 2005).

 

Zaposlene na Srednji kmetijski šoli Maribor ne preseneča želja predlagateljev o preselitvi kmetijskega izobraževanja na Ptuj, ne moremo pa se strinjati z načinom in argumentiranjem tovrstnih  pobud, ki vedno znova vznemirjajo javnost in s tem  še dodatno obremenjujejo podobo kmetijskega izobraževanja pri nas, ki kmetijskim in drugim strokovnim šolam že tako ni posebej naklonjena.

 

Gotovo je že Avstro-Ogrska monarhija imela tehten razlog, da je 11. marca 1872 ustanovila prvo  tovrstno (sadjarsko-vinarsko) šolo na Slovenskem ravno v Mariboru in ne drugje, saj je ravno mariborski okoliš intenzivno sadjarsko-vinogradniško in tudi živinorejsko območje. Šola je od ustanovitve naprej zelo pomemben člen v verigi kmetijskega izobraževanja.  

V uvodniku šolskega glasila iz leta 1955 lahko preberemo:

»Iz zgodovine naše šole se vidi, da je šola stara že 83 let. V Evropi obstaja samo še ena podobna v Klosterneuburgu pri Dunaju, ki je 12 let starejša. Celo slavna šola v Geisenheimu je bila ustanovljena istega leta kakor naša šola v Mariboru(…)«.

Danes je kmetijska šola v Mariboru stara 133 let. Je šola z najdaljšo tradicijo pri nas in si je v dolgoletnem delovanju na področju kmetijskega izobraževanja pridobila evropski sloves. Na njej je šolanje zaključila vrsta priznanih strokovnjakov s področja kmetijstva ter mnoge znane osebnosti iz družbenega, političnega in kulturnega življenja. Šola se potrjuje s svojo kvaliteto, kar dokazujejo tudi njeni uspehi na raznih področjih. Med drugim velja omeniti tudi največje število zlatih maturantov zadnje poklicne mature med kmetijskimi šolami v Sloveniji in tudi širšem mariborskem področju.

Šola je prepoznavna v slovenskem in širšem evropskem prostoru. Prepoznavna pa je tudi po šolskih pridelkih, ki jih učitelji skupaj z dijaki pridelujejo pri praktičnem delu izobraževanja. Tako smo edina kmetijska šola, ki je prejemnik najvišjih priznanj na področju vinarstva (je tudi dobitnik najvišjega priznanja šampion vin). Pretežni del naših dijakov je iz SV Slovenije, v programu kmetijski tehnik jo obiskujejo tudi dijaki iz ormoškega področja in Hrvaške, ki jim očitno sedaj predlagana lokacija, potem ko so se odločili, da se vpišejo v kmetijsko šolo, ni bila prva izbira.

Kmetijska šola v Mariboru se vse od ustanovitve naprej nahaja na prostoru pod Kalvarijo. S svojim zaokroženim šolskim posestvom, ki zajema sadjarske, vinogradniške, vrtnarske, poljedelske in druge potrebne površine, s funkcionalnimi objekti ter potrebno infrastrukturo  tvori osrednje izobraževalno središče, kjer organiziramo različne oblike izobraževanj tako za mladino, odrasle in druge udeležence, ki se vključujejo v proces vseživljenjskega učenja na področju kmetijstva. Na tem prostoru se nahajata še Fakulteta za kmetijstvo in Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor, s katerima dobro sodelujemo in je naše posestvo tudi prostor, na katerem se izvajajo posamezni poskusi in prenaša znanje v prakso. S tako zaokroženim šolskim posestvom se lahko pohvalijo le redke kmetijske šole v Sloveniji, čeprav podpiramo tudi druge v njihovih prizadevanjih za pridobitev ustreznega šolskega posestva.

Kmetijska šola v Mariboru se je znašla v primežu denacionalizacije, ki se rešuje vse predolgo in gotovo ni v dobro nobeni izmed udeleženih strani. Potrebno pa je upoštevati dejstvo, da je šola na tem prostoru bila že pred nacionalizacijo objekta, v katerem je danes skupaj s fakulteto, imela pa je tudi svoj »matični« šolski objekt, v katerem je danes Kmetijski gozdarski zavod Maribor. Čeprav so bila po vojni šoli odvzeta tudi nekatera zemljišča in nadomeščena z nacionaliziranimi, danes tudi vrnitev nacionaliziranih zemljišč, ki predstavljajo manjši delež aktivnega šolskega posestva, nikakor  ne ogroža kvalitetnega kmetijskega izobraževanja na tem prostoru.

Po sprejetju zakona o denacionalizaciji se je pričelo pojavljati vprašanje o prostorskih rešitvah več šol v Mariboru, ki so zapadle denacionalizacijskim zahtevkom, pri tem pa se ekvivalentno ni obravnavalo premoženje kmetijske šole, ki ji je bilo »odvzeto«. Na šoli ne nasprotujemo vrnitvi objekta Vrbanska c. 30 v naravi denacionalizacijskemu upravičencu, vendar nasprotujemo, da se rešujejo ostale šole na račun kmetijske. Zato smo pred tremi leti tudi z razumevanjem sprejeli »ponudbo« takratne Vlade RS (oz. MŠŠ), ki je predvidela vrnitev objekta v naravi, nam pa zagotovila novogradnjo na prostoru pod Kalvarijo. Novogradnja je vključena tudi v plan investicij MŠŠ. Sredstva za novogradnjo kmetijske šole ne morejo biti vprašljiva, saj je potrebno upoštevati odvzeto premoženje kmetijski šoli in vlaganja v povečanje vrednosti objekta,  v katerem se šola nahaja zadnjih 59 let.

 

In kaj ponuja pobuda za preselitev kmetijskega šolstva iz Maribora na Ptuj? Zagotovo bistveno zmanjšanje kvalitete izobraževanja mladih glede na sedanje pogoje in manjši vpis v kmetijske programe, ki nam že sedaj ni posebej naklonjen. Ponudba predlagateljev temelji na treh lokacijah, na katerih ni mogoče zagotoviti ustreznega praktičnega usposabljanja niti skupnega teoretičnega izobraževanja, in sicer: grad Turnišče (z nekaj sobami), ki je v zelo slabem stanju in ob njem ni nobenih sadjarskih in vinogradniških površin (namreč, na Turnišču nikoli ni bilo srednje kmetijske šole, nekaj let je bila le dvoletna poklicna šola); nekdanjo vojašnico na Ptuju, ki poleg objekta ponuja le še asfaltirano igrišče brez kmetijskih površin; Šolski center Ptuj, iz katerega pa se želi kmetijska šola Ptuj izseliti, mi jo pri tem podpiramo.

Na Vrbanski c. 30 v Mariboru sta dve kmetijski šoli, ob srednji kmetijski je še srednja šola kmetijske mehanizacije. Šoli se bosta v jeseni združili in novo šolsko leto začeli kot enovita kmetijska šola. Skupaj imata danes vpisanih okrog 400 dijakov, kar je enkrat več, kot jih ima  kmetijska šola na Ptuju. Številke navajamo zgolj zaradi primerjave. Vse kmetijske šole v Sloveniji dobro sodelujemo in smo se organizirale v Konzorcij biotehniških šol; konzorcij je nova oblika združevanja po prenehanju Skupnosti kmetijskih šol, ki jo je pred desetletji ustanovila kmetijska šola v Mariboru, in je vključevala tudi obe fakulteti.

 

Iz kmetijske šole Maribor je nastala tudi Višja agronomska šola, ki je kasneje prerasla v Fakulteto za kmetijstvo. S svojim tehnološkim centrom je postala odlična nadgradnja za dijake, ki zaključijo našo šolo. Čeprav ni v naši pristojnosti, pa vendar, kaj  lahko ponudi v medijih predstavljena pobuda ptujskih predlagateljev mariborski fakulteti glede na sedanje stanje?

 

Maribor, kot regijsko središče, gotovo ponuja mnogo večje možnosti izobraževanja mladih, ki prihajajo iz širšega mariborskega območja oziroma predela SV Slovenije. Selitev kmetijskega izobraževanja na Ptuj ne bi povečala zanimanja mladih, ki obiskujejo mariborsko kmetijsko šolo, ampak bi se zaradi slabših prometnih povezav  in drugih pogojev v pretežni meri odločali za drugo vrsto in kraj izobraževanja. Menimo, da je mreža kmetijskih šol, ki je vsekakor specifična, v Sloveniji regijsko dobro zasnovana in je šolam potrebno predvsem zagotoviti čim boljše materialne pogoje. Kolikor pa bo prevladala politična odločitev o združevanju kmetijskih šol, je potrebno, predvsem v pošteni nameri za dobrobit  mladih, razmišljati o obratni smeri združevanja, kot jo omenja ptujska pobuda.

 

Srednja kmetijska šola Maribor je v svojem 133-letnem delovanju na tem prostoru preživela več različnih političnih režimov, vzponov in padcev ter tudi želja po njenem posestvu, pa vendar se je s svojim strokovnim delom in kvaliteto ohranila na tem prostoru. Menimo, da ambicije posameznikov ne smejo vplivati na prenagljene politične odločitve ter s tem ustvarjati nepopravljivo škodo kmetijskemu izobraževanju. Verjamemo in zaupamo v razumne odločitve tako šolskega ministrstva kot Vlade RS, ki bosta na temelju strokovnih argumentov sprejemali odločitve v korist širšega interesa, ne pa po željah  posameznikov.

 

 

 

                                                                                              Za kolektiv SKŠ Maribor :

 

                                                                                  Anton Krajnc, v. d. ravnatelja