COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


NOVO V KNJIžNICI: maj-avg.20100 SPLOŠNO


1.
JUD, Ana
        Dosje rokomavhi : necenzurirano pričevanje o slovenskih trgovcih z informacijami / Ana Jud. - Beltinci : Lector, 2006. - 444 str. ; 23 cm

Podatki o letu izida, kraju izida in založbi navedeni v CIP-u.
ISBN 961-238-797-4 ISBN 978-961-238-797-6
a) Novinarstvo b) družbene razmere c) novinarska oporečnost d) Slovenija

070
K 0 JUD ANA Dosje rokomavhi
COBISS.SI-ID 228937984

2.
        KNJIŽNIČNO informacijsko znanje. Posodobitve pouka v gimnazijski praksi / Majda Steinbuch ... [et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2010 ([Velenje] : Eurograf). - 284 str. : graf. prikazi, tabele ; 27 cm

300 izv. - Bibliografija pri posameznih poglavjih
ISBN 978-961-234-899-1
a) posodobitev pouka b) posodobljeni učni načrti 2008 c) primeri dobre prakse

027.7/.8
37.016:02
37.016:659.2:004
K 02 KNJIŽNIČNO informacijsko Posodobitve K 37 KNJIŽNIČNO informacijsko Posodobitve
COBISS.SI-ID 251520000

3.
MEDNARODNA konferenca o biblioterapiji/bibliopreventivi (2010 ; Domžale)
        Čudežnost besed = Magia słów = The magic of words : bibliopreventiva = biblioprewencja = biblioprevention : zbornik ob mednarodni konferenci o biblioterapiji/bibliopreventivi, Groblje, 12. maj 2010 / [organizator Občina Domžale v okviru projekta Comenius Regio] ; uredila Sabina Burkeljca ; [fotografije Katja Vesel ... et al.]. - Domžale : občina, 2010. - 70 str. : fotogr. ; 30 cm

Fotogr. na notr. str. ov. - 200 izv. - Bibliografija in povzetek pri večini prispevkov
a) Biblioterapija - Zborniki b) Književnost - Terapevtski vidik - Zborniki c) Branje - Psihološki vidik - Zborniki

028.8:615.85(082)
K 02 ČUDEŽNOST besed
COBISS.SI-ID 250919680

4.
NOBLE, Mary
        Perfekt kalligraphieren lernen / Mary Noble & Janet Mehigan ; [Fotografie Paul Forrester, Les Weis ; aus dem Englischen übertragen von Regina van Treeck]. - Deutsche Erstausg. - [Eltville am Rhein] : Bechtermünz ; Augsburg : Weltbild, 2001 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 112 str. : barvne ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: The calligrapher's companion. - Kazalo
- - Übungsbuch. - 111 str.
ISBN 3-8289-2379-8 (Weltbild)
a) Kaligrafija - Priročniki b) kaligrafija c) črke d) pisava e) tehnike f) vaje

003.07(035)
K 0 NOBLE MARY Kalligraphieren lernen K 0 NOBLE MARY Kalligraphieren Übungs.
COBISS.SI-ID 110635776

5.
STEFAN, Konrad
        Zgodovina C. kr. Študijske knjižnice v Ljubljani / Konrad Stefan ; [prevod Stanislav Bahor]. - Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2009 (Ljubljana : Biro M). - (Monumenta Bibliothecaria ; 2) (Knjižnica. Posebna izdaja)

Prevod dela: Geschichte der Entstehung und Verwaltung der k. k. Studien-Bibliothek in Laibach. - Konrad Stefan in njegova Zgodovina Cesarsko kraljeve Študijske knjižnice v Ljubljani / Eva Kodrič-Dačić
ISBN 978-961-6683-11-1 (Zveza bibliotekarskih društev Slovenije)

027.5(497.4)"18/19"
929Stefan K.
K 02 STEFAN K. Zgodovina
COBISS.SI-ID 250497792

6.
ZAJC, Lucija
        Ela Peroci: pisateljičin mladinski opus skozi prizmo biblioterapevtske katarze / Lucija Zajc. - ilustr. - . - Dostopno tudi na: http://www.project-biblioprevention.eu/index.php?id=tmow_materials&no_cache=1&cid=87&did=29&sechash=977751f1. - Izvleček. - Literatura: str. 22-23.

V: Čudežnost besed / [organizator Občina Domžale v okviru projekta Comenius Regio]. - Domžale : občina, 2010. - Str. 15-23.

628.8
615.85

COBISS.SI-ID 180411


004 RAČUNALNIŠTVO


7.
        INFORMATIKA. Posodobitve pouka v gimnazijski praksi / Radoslav Wechtersbach ... [et al.] ; [uredil Radoslav Wechtersbach]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2010 ([Ljubljana] : Littera picta). - 80 str. : ilustr. ; 28 cm

320 izv. - Bibliografija pri posameznih poglavjih in primerih
ISBN 978-961-234-851-9
a) Informatika - Pouk - Srednje šole - Zborniki b) posodobitev pouka c) posodobljeni učni načrti 2008 d) primeri dobre prakse

004
37.091.3:659.2:004(082)
K 004 INFORMATIKA Posodobitve pouka
COBISS.SI-ID 251091968


1 FILOZOFIJA


8.
AVSENIK Nabergoj, Irena
        Hrepenenje in skušnjava v svetu literature : motiv Lepe Vide / Irena Avsenik Nabergoj ; [slikovno gradivo Narodna in univerzitetna knjižnica, Slovanska knjižnica, osebni arhiv avtorice ; imensko in stvarno kazalo Matjaž Rebolj ; prevod povzetka Jason Blake]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 726 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Kultura)

700 izv. - O avtorici: na prelim. str. - Bibliografija: str. 677-697. - Povzetek ; Summary. - Kazali
ISBN 978-961-01-1236-5
a) Lepa Vida (ljudska junakinja) - Literarni motivi b) Skušnjava - Literarni motivi c) Skušnjava - Etični vidik d) temptations e) longing f) literary themes g) literary motives

171:821.09
27-423.47:821.09
821(4).09:171
398.22
K 82.0 AVSENIK Nabergoj I. Hrepenenje
COBISS.SI-ID 250153984

9.
ŽIŽEK, Slavoj
        Začeti od začetka : čitanka / Slavoj Žižek ; [izbor in spremna beseda Peter Klepec ; prevod Simon Hajdini, Lidija Šumah]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2010. - 205 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjige za vsakogar)

ISBN 978-961-231-794-2
a) sodobna filozofija

1Žižek S.
K 1 ŽIŽEK SLAVOJ Začeti od začetka
COBISS.SI-ID 250350592


2 VERSTVO. BOGOSLOVJE


10.
        VELIKA verstva sveta / [prevedli Vera Lamut ... et al.]. - Koper : Ognjišče, 1987 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 456 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: The world's religions. - Kazali
ISBN 86-7161-011-X
a) religije b) zgodovinski pregledi c) enciklopedije

291(100)
K 2 VELIKA verstva K p 2 VELIKA verstva
COBISS.SI-ID 22206209


32 POLITIKA


11.
JAZBEC, Milan, 1956-
        Martin Krpan : diplomat in vojščak / Milan Jazbec ; [spremni besedi France Bučar, Helga Glušič ; prevod povzetka Luka Jazbec]. - 1. natis. - Studeno : Zavod Martin Krpan, 2009 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 188 str. : ilustr. ; 22 cm

Pisca spremne besede navedena v CIP-u. - 5.000 izv. - O avtorju: str. 131-132. - Diplomacija etičnih vrednot in stvarnega življenja / France Bučar: str. 21-23. - Vez med poučnostjo in spodbudnim mitom / Helga Glušič: str. 125-128. - Knjiga je bila zasnovana ob stopedeseti obletnici prve objave Martina Krpana, izšla pa leto dni pozneje. - Bibliografija: str. 133-135. - Bibliografija Levstikovega Martina Krpana / Špela Razpotnik: str. 159-183. - Summary. - Vsebuje tudi: Martin Krpan z Vrha / Fran Levstik
ISBN 978-961-269-150-9
a) Diplomacija b) diplomacija c) zunanja politika d) politična zgodovina e) Slovenija f) obrambna politika g) narodnostno vprašanje h) narodni simboli i) Martin Krpan

341.7/.8
K 32 JAZBEC MILAN Martin Krpan
COBISS.SI-ID 243225856


33 EKONOMSKE ZNANOSTI. GOSPODARSTVO. DELO


12.
        EKONOMIJA, podjetništvno, poslovna informatika. Posodobitve pouka v gimnazijski praksi / Ana Golob ... [et al.] ; [uredila Ana Golob]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2010 ([Ljubljana] : Present). - 152 str. : ilustr. ; 27 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 24
ISBN 978-961-234-852-6
a) Poslovna informatika - Pouk - Srednje šole - Zborniki b) Ekonomija - Pouk - Srednje šole - Zborniki c) podjetništvo d) posodobitev pouka e) posodobljeni učni načrti 2008 f) primeri dobre prakse

33
37.091.3:659.23:004(082)
37.019.3:33(082)
K 33 EKONOMIJA Posodobitve pouka
COBISS.SI-ID 251201792


34/354 PRAVO. JAVNA UPRAVA


13.
SLOVENIJA. Zakoni itd.
        Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) : (neuradno prečiščeno besedilo) / z uvodnimi pojasnili k spremembam zakona Saša Matasa ter stvarnim kazalom Neže Planinšič. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2010. - 182 str. ; 21 cm. - (Zbirka predpisov / Uradni list Republike Slovenije)

ISBN 978-961-204-456-5
a) Javna naročila - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni

351.712(497.4)(094.5)
K 34 ZAKON o javnem naročanju [2010]
COBISS.SI-ID 250738176


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE


14.
        MEDKULTURNO učenje in sprejemanje različnosti za uspešno življenje : zbornik / [urednica Zdenka Sušec]. - Ljubljana : SEŠLJ, 2010

ISBN 978-961-91949-5-9
a) Medkulturno sporazumevanje - Zborniki b) Večkulturnost - Vzgoja - Zborniki c) Migracije - Slovenija - Zborniki d) migranti e) medkulturno sodelovanje f) šole

37.015.31:316.7(082)
316.7(082)
314.15(497.4)(082)
K 37 MEDKULTURNO učenje
COBISS.SI-ID 251470080

15.
        MEDPREDMETNE in kurikularne povezave : priročnik za učitelje / [uredili Zora Rutar Ilc, Katja Pavlič Škerjanc]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2010

ISBN 978-961-234-847-2
a) Srednje šole - Pouk - Zborniki b) kurikulum c) medpredmetno povezovanje d) učni predmeti

373.5.016(082)
K 37 MEDPREDMETNE in
COBISS.SI-ID 251082496

16.
        POSODOBITVE pouka v gimnazijski praksi. Geografija / Anton Polšak ... [et al.] ; [uredil Anton Polšak]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2010 ([Ljubljana] : Present). - 272 str. : ilustr. ; 28 cm

300 izv. - Bibliografija pri posameznih poglavjih in primerih
ISBN 978-961-234-900-4
a) Geografija - Pouk - Srednje šole - Zborniki b) učni programi c) gimnazije d) projektno delo

37.091.3:91(082)
373.5.016:91(082)
37.091.214:91(082)
K 91 GEOGRAFIJA Posodobitve pouka
COBISS.SI-ID 251501056

17.
        POSODOBITVE pouka v gimnazijski praksi. Glasba / Ada Holcar ... [et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2010. - 104 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 978-961-234-853-3
a) Glasbena vzgoja - Pouk - Srednje šole - Zborniki b) Glasbena vzgoja - Učni načrti - Srednje šole - Zborniki

37.091.3:78:373.3(082)
37.019.214:78(082)
K 37 POSODOBITVE pouka Glasba + CD
COBISS.SI-ID 251411200


39 ETNOLOGIJA. DRUŽABNO ŽIVLJENJE. BONTON


18.
        KOLE, kole, koledo, leto lepo mlado : slovenske ljudske pripovedi ob letnih mejnikih / [izbor in priredba besedila ter uvodno besedilo] Monika Kropej, Roberto Dapit ; [ilustracije Damijan Stepančič]. - 2. natis. - Radovljica : Didakta, 2010. - 45 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-961-261-153-8
a) Slovenske ljudske pripovedke b) Slovenski ljudski običaji - Folklorni motivi c) Bajeslovna bitja - Folklorni motivi d) slovensko ljudsko izročilo

398.2(497.4)
398.3/.4:398.2(497.4)
K 821.163.6-3 KOLE, kole
COBISS.SI-ID 250380032

19.
KUNAVER, Dušica
        Pisanica rdeča : pirhi na Slovenskem / Dušica Kunaver ; [fotografije Marjan Paternoster, Suzana Duhovnik ; risbe Albert Sič]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1994 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 64 str. : barvne ilustr. ; 22 cm

Ilustr. na spojnih listih. - Bibliografija: str. 63
ISBN 86-11-14069-9
a) Pisanice - Slovenija b) velikonočne pisanice c) Slovenija d) slovenska ljudska umetnost e) ornamentika f) slovenski ljudski običaji g) velika noč

398.332.12:75.058(497.4)
7.048:398.332.12(497.4)
K 39 KUNAVER DUŠICA Pisanica rdeča
COBISS.SI-ID 38325504

20.
OVSEC, Damjan J.
        Praznovanje pomladi in velike noči na Slovenskem in po svetu / Damjan J. Ovsec. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 416 str. : ilustr. ; 31 cm + 6 razglednic

2.500 izv. - Bibliografija: str. 398-403. - Kazalo
ISBN 978-961-241-408-5
a) Velika noč b) koledarski prazniki c) prazniki d) običaji e) Slovenija

398.332.12
K 39 OVSEC D. J. Praznovanje pomladi
COBISS.SI-ID 249643520

21.
SLOVENSKI etnografski muzej
        Pokrivala : zbirka Slovenskega etnografskega muzeja = Headwear : the collection of the Slovene Ethnographic Museum / [pripravila] Janja Žagar ; [fotografije fototeka SEM ... [et al.] ; prevod Franc Smrke]. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej, 2004 ([Ljubljana] : Euroadria). - 644 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Slovenskega etnografskega muzeja = Slovene Ethnographic Museum library, ISSN 1408-290X ; 9)

Slov. besedilo in angl. prevod. - Bibliografija: str. 311-317. - Kazala
ISBN 961-6388-08-8
a) Slovenski etnografski muzej (Ljubljana) - Muzejske zbirke b) Pokrivala - Razstavni katalogi c) Noša - Pokrivala - Slovenija - Razstavni katalogi

391(497.4):687.4(064)
687.4(064)
069(497.4):391
K 39 POKRIVALA
COBISS.SI-ID 217185792


5 MATEMATIKA. NARAVOSLOVNE VEDE


22.
KAPUS, Sergej, 1954-
        Kombinatorika, verjetnostni račun, statistika / Sergej Kapus, Franc Avsec, Aleksander Cokan ; [risbe Jure Knafelc]. - 3. prenovljena izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2004 ([Ivančna Gorica] : Tiskarna Ljubljana). - 82 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Matematika. Zbirka nalog za srednje šole / DZS)

ISBN 86-341-3711-2
a) Kombinatorika - Vaje za srednje šole b) Verjetnostni račun - Vaje za srednje šole c) Matematična statistika - Vaje za srednje šole d) matematika

519.1(075.3)(076.2)
519.2(075.3)(076.2)
K 51(076.1) KAPUS S. Kombinatorika
COBISS.SI-ID 213787136


51 MATEMATIKA


23.
BRILEJ, Roman, matematik
        Omega 4. Kombinatorika, verjetnostni račun, statistika : zbirka nalog za matematiko v 4. letniku gimnazijskega izobraževanja / Roman Brilej, Boro Nikič, Rudi Seljak ; [risbe Andrej Strojin, Martina Zavec]. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : Ataja, 2009 ([Celje] : Grafika Gracer). - 149 str. : ilustr. ; 24 cm

2.000 izv.
ISBN 978-961-6225-69-4
a) Matematika - Vaje za srednje šole b) matematika c) naloge

51(075.3)(076.2)
K 51(076.1) OMEGA 4 Kombinatorika
COBISS.SI-ID 246188544

24.
BRILEJ, Roman, matematik
        Omega 4. Zaporedja, zveznost in limita funkcije, odvod, integral : zbirka nalog za matematiko v 4. letniku gimnazijskega izobraževanja / Roman Brilej, Dezider Ivanec, Barbara Kušar ; [risbe Martina Zavec]. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : Ataja, 2009 ([Celje] : Grafika Gracer). - 166 str. : ilustr. ; 24 cm

2.000 izv.
ISBN 978-961-6225-56-4
a) Matematika - Vaje za srednje šole b) matematika c) naloge

51(075.3)(076.2)
K 51(076.1) OMEGA 4 Zaporedja
COBISS.SI-ID 246188800


57 BIOLOGIJA


25.
        BIOLOGIJA. Cepljivke, glive in nižje rastline [Elektronski vir] / koordinator projekta Gregor Godec ; pisanje besedil Branko Bakan ; programiranje Tomaž Kovačič ; izdelava predlog za animacije Uroš Kokol ; izdelava animacij in urejanje grafičnih predlog Matevž Selišek ; izdelava aplikacije za vnos nalog za preverjanje znanja Miloš Mladenović. - Slikovni in besedilni podatki. - Miklavž : Svarog - izobraževalni zavod, cop. 2007. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm, v škatli 19 x 14 x 2 cm

Optimalne sistemske zahteve: procesor 1500 MHz ali več; 500 MB RAM ali več; Windows XP ali novejši; Internet Explorer 6.0 ali 7.0; resolucija 1024 x 768; CD-ROM. - Minimalne sistemske zahteve: procesor 500 MHz (zaželen 1 GHz); 500 MB RAM; Windows 98/NT/2000/XP; Internet Explorer 6 ali 7; Flash player; resolucija 1024 x 768; CD-ROM. - Nasl. z nasl. zaslona. - Bibliografija. - Vsebina: Življenjska raznovrstnost - biodiverziteta ; Osnove sistematike ; Virusi ; Bakterije ali cepljivke (Monera) ; Glive (Fungi) ; Rastline (Plantae): alge (Algae) ; Rastline (Plantae): mahovi (Bryophyta). - Učni pripomoček pri pouku biologije
a) Biologija - Učni pripomočki b) biološka raznovrstnost c) sistematika d) virusi e) bakterije f) glive g) alge h) mahovi i) interaktivno učenje j) osnovne šole k) srednje šole l) CD-ROM

57(086.034.4)
582.2/.3(086.034.3)
578(086.034.4)
K m 57 CEPLJIVKE, glive
COBISS.SI-ID 1368962

26.
PETROVIČ, Iris
        Biologija. Genetika 1 [Elektronski vir] / Iris Petrovič, pisanje besedil. - Slikovni in besedilni podatki. - Miklavž : Svarog - izobraževalni zavod, cop. 2010. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm, v škatli 19 x 14 x 2 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Bibliografija. - Učni pripomoček pri pouku biologije
a) biologija b) genetika

575(0.034.44)
K m 57 PETROVIČ I. Biologija; Genetika 1
COBISS.SI-ID 5493984


58 BOTANIKA


27.
        BIOLOGIJA. Višje rastline [Elektronski vir] / koordinator projekta Gregor Godec ; pisanje besedil Branko Bakan ; programiranje Tomaž Kovačič ; izdelava predlog za animacije Uroš Kokol ; izdelava animacij in urejanje grafičnih predlog Matevž Selišek ; izdelava aplikacije za vnos nalog za preverjanje znanja Miloš Mladenović. - Slikovni in besedilni podatki. - Miklavž : Svarog - izobraževalni zavod, cop. 2007. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm, v škatli 19 x 14 x 2 cm

Minimalne sistemske zahteve: procesor 500 MHz (zaželen 1 GHz); 500 MB RAM; Windows 98/NT/2000/XP; Internet Explorer 6 ali 7; Flash player; resolucija 1024 x 768; CD-ROM. - Optimalne sistemske zahteve: procesor 1500 MHz ali več; 500 MB RAM ali več; Windows XP ali novejši; Internet Explorer 6.0 ali 7.0; resolucija 1024 x 768; CD-ROM. - Nasl. z nasl. zaslona. - Bibliografija. - Vsebina: Brstnice (Cormophyta) ; Praprotnice (Pteridophyta) ; Semenke (Spermatophyta) ; Golosemenke (Gymnospermae) ; Kritosemenke (Magnoliophyta) - dvokaličnice (Dicotyledoneae) ; Kritosemenke (Magnoliophyta) - enokaličnice (Monocotyledoneae). - Učni pripomoček pri pouku biologije
a) Biologija - Učni pripomočki b) praprotnice c) semenke d) interaktivno učenje e) osnovne šole f) srednje šole g) CD-ROM

57(086.034.4)
582.35/.99(086.034.4)
K m 58 VIŠJE rastline
COBISS.SI-ID 1369218

28.
MOGGI, Guido
        Cvijeće u kući i vrtu / Guido Moggi, Luciano Giugnolini ; prijevod Marina Horkić-Pater ; Fotografije Giuseppe Mazza. - Zagreb : Grafički zavod Hrvatske, 1983. - 495 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Fiori da balcone e da giardino
a) vrtnarstvo b) cvetje c) sobne rastline d) vrt e) vrtne rastline f) botanika g) priročnik

635.91
779:635.9
K 58 MOGGI G. Cvijeće u
COBISS.SI-ID 688947


59 ZOOLOGIJA


29.
COCHRAN, Doris Mable
        Dvoživke / Doris M. Cochran ; prevedel Marko Aljančič ; fotografije Robert S. Simmons, [et al.]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1972 ([Ljubljana] : Mladinska knjiga). - 202 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Ilustrirana enciklopedija živali)

Prevod dela: Living Amphibians of the World. - Kazalo: str. 199-201. - Literatura: str. 202
a) Dvoživke

597.6
K 59 ILUSTRIRANA encikl. živali. Dvoživke
COBISS.SI-ID 18162433

30.
GILLIARD, E. Thomas
        Ptiči / E. Thomas Gilliard ; prevedel Zmago Bufon ; [fotografije Eliot Porter ... et al.]. - Slovenska izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1972. - 407 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Ilustrirana enciklopedija živali)

Prevod dela: Living birds of the world. - Bibliografija: str. 399. - Kazalo
a) Ptice - Leksikoni

598.2(031)
K 59 ILUSTRIRANA encikl. živali. Ptiči
COBISS.SI-ID 92220

31.
HERALD, Earl S.
        Ribe / Earl S. Herald ; prevedla Borut in Vladka Žener ; [fotografije Fritz Goro ... [et. al]. - Slovenska izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1972 ([Ljubljana] : Mladinska knjiga). - 355 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Ilustrirana enciklopedija živali)

Prevod dela: Living fishes of the world. - Kazalo. - Bibliografija: str. 355
a) ribe

597.1/.5(031)
K 59 ILUSTRIRANA encikl. živali. Ribe
COBISS.SI-ID 765244

32.
KLOTS, Alexander Barrett, 1903-
        Žuželke / Alexander B. Klots, Elsie B. Klots ; prevedel Matija Gogala. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1972. - 355 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Ilustrirana enciklopedija živali)

Prevod dela: Living insects of the world
a) zoologija b) žuželke c) pražuželke d) ravnokrilci e) vodne žuželke f) strigalice g) zajedalci h) stenice i) dvokrilci j) muhe k) insekti l) metulji m) hrošči n) termiti o) uši p) čebele q) gosenice

59
K 59 ILUSTRIRANA encikl. živali. Žuželke
COBISS.SI-ID 2056990

33.
SANDERSON, Ivan T.
        Sesalci / Ivan T. Sanderson ; prevedla Anton Polenec, Silvester Škerl ; [fotografije John Markham ... et al.]. - Slovenska izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1972. - 339 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Ilustrirana enciklopedija živali)

Prevod dela: Living mammals of the world. - Bibliografija: str. 339. - Kazalo
a) sesalci

599(031)
K 59 ILUSTRIRANA encikl. živali. Sesalci
COBISS.SI-ID 92476

34.
SCHMIDT, Karl Patterson, 1890-1957
        Plazilci / Karl Schmidt, Robert F. Inger ; prevedla Lili Istenič, Boris Sket ; [fotografije Roy Pinner ... et al.]. - Slovenska izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1972. - 279 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Ilustrirana enciklopedija živali)

Prevod dela: Living reptiles of the world

598.1(031)
03:598.1
K 59 ILUSTRIRANA encikl. živali. Plazilci
COBISS.SI-ID 8473145

35.
        ŽUŽELKE : uspešnost množičnosti / Andrej Gogala ... [et al.] ; [avtorji fotografij Janko Božič ... et al.]. - Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije, 1992 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 71 str. : barvne fotogr. ; 22 cm

Na nasl. str.: Entomologia slovenica [ali Slovensko žužkoslovje, velika razstava o žuželkah --> uvod]. - Uvod / Matija Gogala: str. 5. - Kazalo
ISBN 961-90008-0-3
a) insekti b) priročniki

595.7
779:595.7
K 59 ŽUŽELKE Uspešnost
COBISS.SI-ID 32071936


61 MEDICINA. VETERINA. FARMACIJA


36.
ČAMERNIK, Darija
        Joga zame : praktični vodnik za individualno vadbo / Darija Čamernik ; uredila Renata Hrovatič ; fotografije Aleksander Lilik. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2007 ([Ljubljana] : Euroadria). - 171 str. : ilustr. ; 28 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 2.000 izv. - Predgovor / urednica: str. 5. - Kazalo
ISBN 978-961-241-167-1
a) Joga - Priročniki b) asane c) vaje d) nasveti

615.851.8(035)
K 79 ČAMERNIK D. Joga zame
COBISS.SI-ID 233425408

37.
HASTINGS, Diana
        Nega na domu / Diana Hastings ; [prevedel Miha Likar]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1990 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 221 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: The complete guide to home nursing. - Kazalo
ISBN 86-341-0428-1
a) bolniki b) domača nega c) prva pomoč d) medicina e) priročniki

616-083:649.8
K 61 HASTINGS DIANA Nega
COBISS.SI-ID 16529664

38.
IHAN, Alojz
        Imunski sistem in odpornost : kako se ubranimo bolezni / Alojz Ihan. - 2. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2005 ([Ljubljana] : MKT print). - 199 str. : tabele ; 25 cm

ISBN 86-11-15301-4
a) Imunski sistem - Priročniki b) Imunost - Priročniki c) Immunity d) Immune system e) Imunost f) Imunski sistem g) zdravje h) bolezni i) infekcijske bolezni j) alergija k) imunski odziv l) imunizacija m) prehrana

612.017(035)
616-097(035)
K 61 IHAN ALOJZ Imunski
COBISS.SI-ID 4856350

39.
KOCIJANČIČ, Andreja
        Knjiga o klimakteriju / Andreja Kocijančič ; [fotografije Milan Pajk in Matej Družnik ; risbe Alojz Fojž Zorman]. - 2. natis. - Ljubljana : EWO, cop. 1996 ([Ljubljana] : Mladinska knjiga). - 106 str. : ilustr. ; 25 cm

Vsebuje tudi: Hormonsko nadomestno zdravljenje / Helena Meden-Vrtovec. Telesna vadba / Elči Gaber. Povsem drugačno razmišljanje / Vesna Preželj
ISBN 961-207-030-X
a) Klimakterij b) klimakterij c) menopavza d) simptomi e) hormonsko nadomestno zdravljenje f) prehrana g) rekreacija h) telesna vadba i) fizioterapija j) vaje k) priročniki

618.173
K 61 KOCIJANČIČ ANDREJA Knjiga o klimakteriju
COBISS.SI-ID 64270336

40.
NILSSON, Lennart, 1922-
        Od spočetja do rojstva / [fotografije] Lennart Nilsson ; besedilo Lars Hamberger ; prevedla Lili Potpara ; [ilustracije Ake Ahlberg, Anders Palmgren]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2007 (natisnjeno v Italiji). - 239 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Ett barn blir till. - Ilustr. na spojnih listih. - 3.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-241-181-7
a) Oploditev - Albumi b) Nosečnost - Albumi c) Porod - Albumi d) fetus e) razvoj f) neplodnost

618.2/.5(084.12)
612.64(084.12)
K 61 NILSSON L. Od spočetja
COBISS.SI-ID 234779392

41.
STEVENS, Laura
        Kako suzbiti alergije / Lora Stivens ; s engleskog prevela Milica Koljević. - Sarajevo : Svjetlost, 1989 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 253 str. ; 25 cm. - (Biblioteka za svaku kuću)

Prevod dela: The complete book of allergy control / Laura Stevens. - 5.000 izv. - Bibliografija: str. 248-253
ISBN 86-01-01395-3
a) alergija b) alergijske bolezni c) prehrana d) higiena e) diete f) recepti g) zdravljenje h) priročniki

616-056=861/862
612.017
616-097
K 61 STEVENS L. Kako suzbiti .
COBISS.SI-ID 8711680

42.
VOGEL, Alfred
        Ljudski zdravnik / A. Vogel ; [prevedli Mitja Kovič, Ivan Lenart in Miha Likar]. - [1. ponatis]. - [Ljubljana] : Mladinska knjiga, 1985. - 430 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Der kleine Doktor. - Kazalo
a) Ljudska medicina - Domača zdravila - Zdravilne rastline - Priročniki b) Naravno zdravljenje - Priročniki c) alternativna medicina d) bolezni e) zdravljenje f) zdravstveni nasveti g) zdravo življenje

615.89(035)
K 61 VOGEL ALFRED Ljudski zdravnik
COBISS.SI-ID 4199481


614.8 NEZGODE. ZAŠČITNI UKREPI


43.
        PRIROČNIK za strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu. - Ljubljana : ZVD, Zavod za varstvo pri delu = Institute of Occupational Safety, 2006 (Ljubljana : Tipografija). - 445 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Delo + varnost : strokovna knjižna zbirka ; 140)

300 izv.
ISBN 961-6538-17-9 ISBN 978-961-6538-17-6
a) Varstvo pri delu - Strokovni izpiti - Priročniki b) Zdravje pri delu - Strokovni izpiti - Priročniki c) pravna ureditev d) delavci e) delo f) varnost pri delu g) zdravstveno varstvo h) socialna varnost i) zaščitna oprema

331.45(079)
613.6(079)
K 614.8 PRIROČNIK za varnost
COBISS.SI-ID 230310400

44.
        PRVA pomoč za voznike motornih vozil / [avtorji Uroš G. Ahčan ... [et al.] ; avtorji fotografij Uroš G. Ahčan ... et al.]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Rdeči križ Slovenije, 2008

ISBN 978-961-6103-21-3
a) Prometne nesreče - Prva pomoč - Priročniki

614.88:614.86(035)
K 614.8 PRVA pomoč za voznike
COBISS.SI-ID 237652992


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH


45.
        ZGODOVINA strojništva in tehniške kulture na Slovenskem / urednik Mitjan Kalin. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2010 ([Ljubljana] : Camera). - 537 str. : ilustr. ; 31 cm

2.000 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih
ISBN 978-961-6536-42-4
a) Fakulteta za strojništvo (Ljubljana) - Zgodovina - Zborniki b) Strojništvo - Zgodovina - Slovenija - Zborniki c) zgodovinski pregledi d) jubilejni zborniki

621(497.4)(091)(082)
378.6:621(497.4Ljubljana)(091)
K 621 ZGODOVINA strojništva
COBISS.SI-ID 250814208


629 TEHNIKA VOZIL


46.
JEJČIČ, Viktor
        Od lokomobile do traktorja / Viktor Jejčič ; [ilustriral Dušan Jejčič]. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 117 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Posebna izdaja revije Življenje in tehnika)

14.500 izv. - Bibliografija: str. 112-114
ISBN 978-961-251-234-7 (broš.) ISBN 978-961-251-235-4 (trda vezava)
a) Traktorji - Zgodovina b) kmetijski stroji c) traktorji d) razvoj e) zgodovinski pregledi

631.372(091)
629.366(091)
K 629 JEJČIČ V. Od lokomobile
COBISS.SI-ID 251680512


63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO. LOVSTVO


47.
KLEVER, Ulrich
        Velika knjiga o psima / Ulrich Klever ; [prijevod Primula, Opatija]. - 1. izd. - Opatija [i. e.] Ičići : Primula, 1995 ([Ljubljana] : Mladinska knjiga). - 360 str. : večinoma barvne ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Knaurs grosses Hundebuch. - Ilustr. na spojnih listih. - 3.000 izv. - Predgovor / Igor Selimović: str. 5-6. - Kazalo
ISBN 953-96603-0-0
a) Psi b) psi c) priročniki

636.7
K 63 KLEVER U. Velika knjiga o psima
COBISS.SI-ID 55618048


64 GOSPODINJSTVO


48.
        CVETJE : aranžmaji, šopki, ikebana / [uredila Irena Trenc-Frelih ; prevedla Katja Kmet]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1989 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 209 str. : barvne ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Blumen arrangieren, binden, stecken. - Kazalo
ISBN 86-11-02428-1
a) cvetlice b) aranžiranje c) priročniki

745.9
635.912
K 64 CVETJE
COBISS.SI-ID 7646208

49.
NORMAN, Jill
        Med : [naravno sladilo - dar cvetlic, zelišč in dreves] / Jill Norman ; [fotograf Dave King ; prevod Jana Cedilnik]. - Ljubljana : Kmečki glas, 1993 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 41 str. : barvne ilustr. ; 16 cm. - (Mozaik dobrot)

Prevod dela: Honey. - Podnasl. naveden na ov. - Ilustr. na spojnih listih. - Kazalo
ISBN 961-203-027-8
a) Kuharski recepti - Med b) kuharski recepti c) med d) čebele

641.5(083.1)
638.16
K 64 NORMAN JILL Med
COBISS.SI-ID 36729856

50.
        VSE naredim sam : praktični priročnik za spretne roke : hiša, stanovanje, balkon, terasa, vrt / [prevedla Lidija Cerk-Dečman]. - Ljubljana : Delavska enotnost, 1987. - 320 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Program Utrip)

Prevod dela: Selbermachen - kein Problem. - 15.000 izv.
a) hiša b) stanovanje c) vrt d) pohištvo e) mizarstvo f) orodja g) popravila h) hišna popravila

69
64.004.67
K 64 VSE naredim sam
COBISS.SI-ID 2893317


65 ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI, TRGOVINI IN PROMETU


51.
COVEY, Stephen R.
        Načela uspešnega vodenja / Stephen R. Covey ; [prevedla Vera Čertalič]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2000 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 276 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Prevod dela: Principle-centered leadership
ISBN 86-11-15614-5
a) Vodenje - Priročniki b) psihologija vodenja c) management d) uspešnost

65.012(035)
K 65 COVEY S. R. Načela
COBISS.SI-ID 104616448


656 TRANSPORT. PROMET


52.
LAMUT, Mitja
        Potniške ladje na razglednicah / Mitja Lamut. - Ljubljana : Medias International, 2003 ([Ljubljana] : Mladinska knjiga). - 399 str. : ilustr. ; 26 cm

Besedilo v slov., spremna beseda prevedena tudi v angl. - 3.000 izv. - O knjigi / Nadja Terčon: str. 375-380. - Bibliografija: str. 373-374. - Kazalo
ISBN 961-238-163-1
a) Potniške ladje - Razglednice - Albumi b) ladje c) pomorstvo

629.541.4(100)(084.12)
K 656 LAMUT MITJA Potniške
COBISS.SI-ID 121968640


684 POHIŠTVO


53.
        WORLD furniture / edited by Noël Riley. - London : Spring Books, [1989], cop. 1980 ([Ljubljana : Mladinska knjiga]). - 320 str. : ilustr. ; 33 cm

Kazalo
ISBN 0-600-56620-X
a) uporabna umetnost b) stanovanjska oprema c) pohištvo d) stilno pohištvo e) stilna obdobja f) zgodovinski pregledi g) albumi

749.1(100)(091)
749.1.03(091)
684.4.03(091)
K 684 WORLD furniture
COBISS.SI-ID 8739328

54.
        WORLD furniture : an illustrated history from earliest times / edited by Helena Hayward ; [authors] Douglas Ash ... [et al.]. - New York : Crescent Books : Crown Publishers, distributor, 1990 ([Ljubljana : Mladinska knjiga]). - 320 str., [30] str. barvnih pril. : ilustr. ; 35 cm

Reading list: str. 312. - Kazalo
ISBN 0-517-35150-1
a) uporabna umetnost b) stanovanjska oprema c) pohištvo d) stilno pohištvo e) stilna obdobja f) zgodovinski pregledi g) albumi

749.1(100)(091)
749.1.03(091)
684.4.03(091)
K 684 WORLD furniture illustrated history
COBISS.SI-ID 17390080


7 UMETNOST


55.
GERM, Tine
        Simbolika živali / Tine Germ. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2006 (Ljubljana : Euroadria). - 240 str. : ilustr. ; 31 cm

Bibliografija: str. 239-240
ISBN 961-241-085-2
a) Živalstvo - Ikonografija b) Živali - Likovni motivi c) umetnostna zgodovina d) zgodovinski pregledi e) reprodukcije

59:7.04
K 7 GERM TINE Simbolika živali
COBISS.SI-ID 225552384


72 ARHITEKTURA


56.
STELE, France, 1955-
        Kozolec v Sloveniji = The kozolec of Slovenia / [besedilo, fotografije] France Stele ; [angleški prevod Marko Petrović]. - Komenda : [samozal.] F. Stele, 2008 ([Ljubljana] : Pleško). - 127 str. : fotogr. ; 25 cm

Besedilo v slov. in angl. - Ilustr. na spojnih listih. - O avtorju: str. [128]
ISBN 978-961-90068-9-4
a) Stele, France (1955-) - Krajinska fotografija - Albumi b) Kozolci - Slovenija - Fotografski motivi - Albumi c) slovenska arhitektura d) ljudsko stavbarstvo e) stavbna dediščina f) umetniška fotografija g) kozolci

728.94:633.2(497.4)(084)
77.04(497.4):929Stele F.
K 72 STELE FRANCE Kozolec v Sloveniji
COBISS.SI-ID 240633344


78 GLASBA


57.
WADE-Matthews, Max
        Glasba : ilustrirana enciklopedija glasbil in velikih skladateljev / Max Wade-Matthews, Wendy Thompson ; [prevajalka Barbara Simoniti]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2006 (natisnjeno v Hongkongu). - 512 str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: The encyclopedia of music. - Ilustr. na spojnih listih. - Kazalo
ISBN 961-241-097-6
a) Glasbila - Leksikoni b) Skladatelji - Biografski leksikoni c) Orkestralna glasba - Leksikoni d) glasbene oblike

681.81(031)
78.071.1(100)(031)
785.1(031)
K 78 WADE-Matthews M. Glasba
COBISS.SI-ID 227032064


791.44 FILMSKA PRODUKCIJA


58.
THOMPSON, Kristin
        Svetovna zgodovina filma : tretja izdaja / Kristin Thompson, David Bordwell ; [prevod Branko Gradišnik, Zdenko Vrdlovec]. - Ljubljana : UMco : Slovenska kinoteka, 2009 (Ljubljana : Potens). - XIX, 833 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Film history. - Kazalo
ISBN 978-961-6803-07-6 (Umco)
a) Film - Zgodovina b) filmska produkcija c) film d) zgodovinski pregledi

791(091)
FRASCATI:
6-303
K 77 THOMPSON K. Svetovna
COBISS.SI-ID 250047488


796 ŠPORT


59.
        POSODOBITVE pouka v gimnazijski praksi. Športna vzgoja / Jurij Novak ... [et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2010 ([Ljubljana] : Littera Picta). - 220 str. : ilustr. ; 27 cm

330 izv.
ISBN 978-961-234-907-3
a) Športna vzgoja - Pouk - Srednje šole - Zborniki

37.091.3:796(082)
K 79 ŠPORTNA vzgoja Posodobitve pouka
COBISS.SI-ID 251884288

60.
VOGRINEC, Tone
        Bele arene / [besedilo] Tone Vogrinec, Jože Dekleva ; [svetoval] Bojan Križaj ; [slikovno gradivo] Egon Kaše... [et al.]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1983. - 151,[2] str. : ilustr. ; 30 cm

796.92(497.12)
K 79 VOGRINEC T. Bele arene
COBISS.SI-ID 4210745

61.
WOCHESLANDER, Manfred
        Smučanje za otroke / [Manfred Wocheslander] ; priredil Marjan Jeločnik ; [prevedel Milan Mlačnik]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, cop. 1972 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 117 str. : ilustr. ; 21 x 21 cm

Prevod dela: Kinder laufen leichter Ski. - Pisec Manfred Wocheslander naveden v uvodni besedi
a) Smučanje - Otroci - Priročniki

796.926-053.2(035)
K 79 WOCHESLANDER M. Smučanje za otroke
COBISS.SI-ID 7499265


796.5 POTOVANJA. ALPINIZEM. TABORJENJE


62.
KVATERNIK, Roman
        Horn 2000 : prva slovenska navtična ekspedicija na Antarktiko : jadranje okoli sveta : 1999-2002 / [[besedilo in] fotografija] Roman Kvaternik. - Radovljica : Didakta, 2002 ([Ljubljana] : Mladinska knjiga). - 272 str. : fotogr. ; 25 cm

Ilustr. na spojnih listih. - Nekaj besed o avtorju in projektu / Tomaž Remih: str. 268
ISBN 961-6463-08-X
a) Antarktika - Pomorske odprave - 1999-2002 - Spomini b) jadranje c) odprave d) potovanja e) potopisi

797.14(99)"1999/2002"
K 796.5 KVATERNIK R. Horn 2000
COBISS.SI-ID 121167616

63.
STROJIN, Tone
        Poti skozi lepote / [[besedilo in] fotografije] Tone Strojin. - Ljubljana : Družina, 1998 (Ljubljana : Mladinska knjiga tiskarna). - 232 str. : barvne fotogr. ; 25 cm

Beseda o avtorju: str. 3
ISBN 961-222-170-7
a) Strojin, Tone (1938-) - Spomini b) planinstvo c) gorništvo d) gore e) spomini

821.163.6-94
796.52(100):929 Strojin T.
K 796.5 STROJIN TONE Poti skozi
COBISS.SI-ID 72762368


81 JEZIKOSLOVJE. SLOVNICA


64.
        NA pragu besedila 1. Delovni zvezek za slovenski jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol / Martina Križaj Ortar ... [et al.] ; [ilustracije Kostja Gatnik ; fotografije Janez Pukšič, fotodokumentacija Dela, iStockphoto]. - 2. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2009 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 149 str. : ilustr. ; 30 cm

10.000 izv. - Bibliografija: str. [151-152]
- - Na pragu besedila 1. Rešitve k delovnemu zvezku za slovenski jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol. - 47 str. ; 27 cm
ISBN 978-961-209-765-3
a) Slovenščina - Vaje za srednje šole

811.163.6(075.3)(076)
K 81 NA pragu 1 Delovni + Rešitve K 81 NA pragu 1 Delovni zvezek
COBISS.SI-ID 243540736

65.
        NA pragu besedila 1. Učbenik za slovenski jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol / Martina Križaj Ortar ... [et al.] ; [ilustracije Kostja Gatnik, Marta Bartolj ; fotografije Janez Pukšič, fotodokumentacija Dela]. - 2. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2009 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 119 str. : ilustr. ; 30 cm

10.000 izv. - Bibliografija: str. [120]
ISBN 978-961-209-786-8
a) Slovenščina - Učbeniki za srednje šole

811.163.6(075.3)
K 81 NA pragu 1 Učbenik US 1 NA pragu 1 USG 1 NA pragu 1 USL 1 NA pragu 1
COBISS.SI-ID 243540992

66.
        NA pragu besedila 3. Delovni zvezek / Martina Križaj Ortar ... [et al.] ; [ilustracije Kostja Gatnik ; fotografije Fotodokumentacija Dela, Istockphoto, Dreamstime]. - 2. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010. - 166 str. : ilustr. ; 30 cm

- - Na pragu besedila 3 : rešitve. - 53 str.
ISBN 978-961-271-020-0
a) Slovenščina - Vaje za srednje šole

811.163.6(075.3)(076)
K 81 NA pragu 3 DZ + Rešitve
COBISS.SI-ID 251868672


811.111 ANGLEŠČINA


67.
O'HARA, Georgina
        The encyclopaedia of fashion : from 1840 to the 1980s / Georgina O´Hara ; with an introduction by Carrie Donovan. - Reprinted. - London : Thames and Hudson, 1993 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 272 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 269-272
ISBN 0-500-27567-X
a) Moda - Zgodovina - 1840-1980 - Leksikoni b) moda c) oblačila d) zgodovinski pregledi e) leksikoni f) 1840/1980

391(4)"1840/1980"(031)
K 811.111:37 O'HARA G. The encyclopaedia
COBISS.SI-ID 512128810


811.112 NEMŠČINA


68.
        POSODOBITVE pouka v gimnazijski praksi. Nemščina / Nada Holc ... [et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2010 ([Ljubljana] : Present). - 312 str. : ilustr. ; 28 cm + 1 CD-ROM

320 izv.
ISBN 978-961-234-901-1
a) Nemščina - Pouk - Srednje šole - Zborniki

811.112:37
37.091.3:811.112.2(082)
K 811.112:37 NEMŠČINA Posodobitve pouka
COBISS.SI-ID 251881472


811.131.1 ITALIJANŠČINA


69.
MEZZADRI, Marco
        Rete! : corso multimediale d'italiano per stranieri : guida insegnante / Marco Mezzadri, Paolo E. Balboni. 1. - Seconda ed. - Perugia : Guerra edizioni, 2009. - 153 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 88-7715-572-8
a) italijanščina b) italijanski jezik c) jezikovni pouk d) priročniki za učitelje

811.131.1
K 811.131.1:37 RETE! 1 Guida insegn.
COBISS.SI-ID 179643

70.
MEZZADRI, Marco
        Rete! : Corso multimediale d'italiano per stranieri. 1, Libro di casa / Marco Mezzadri, Paolo E. Balboni. - Perugia : Guerra, 2007. - 119 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 27 cm + 1 CD

- - Rete!1 [Zvočni posnetek] : [audio per il libro di casa]. - 1 CD ; 12 cm
ISBN 88-7715-497-7
a) italijanščina b) vaje c) učbeniki

811.131.1(075)
K 811.131.1:37 RETE! 1 Libro di casa+CD
COBISS.SI-ID 179387

71.
MEZZADRI, Marco
        Rete!. 1, Corso multimediale d'italiano per stranieri : [libro di classe] / Marco Mezzadri, Paolo E. Balboni. - Perugia : Guerra, 2009. - 186, XIX str. : ilustr. ; 27 cm

Kazala
ISBN 88-7715-444-6
a) italijanščina b) učbeniki

811.131.1
K 811.131.1:37 RETE! 1 Libro di classe
COBISS.SI-ID 179131


811.134.2 ŠPANŠČINA


72.
        ŠPANŠČINA. Posodobitve pouka v gimnazijski praksi / Katarina Gospodarič ... [et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2010 ([Ljubljana] : Present). - 136 str. : ilustr. ; 28 cm + 1 CD-ROM

170 izv.
ISBN 978-961-234-902-8
a) Španščina - Pouk - Srednje šole - Zborniki

811.134.2:37
37.091.3:811.134.2(082)
K 811.134.2 ŠPANŠČINA Posodobitev pouka
COBISS.SI-ID 251765504


811.161.1 RUŠČINA


73.
        MODERNES Russisch. OKNO 1 : für den schulischen Russischunterricht [in Klasse 7 und 8 bzw. Klasse 9] / von Ursula Gardeia ... [et al.]. - 1. Aufl., 17. Druck. - Stuttgart : E. Klett, 2009. - 256 str. : ilustr. ; 24 cm

Besedilo v cir. in latinici. - Del podnasl. naveden v kolofonu. - Kazalo
ISBN 3-12-527440-0 (učbenik)
a) Ruščina - Jezikovni pouk - Učbeniki

811.161.1'24(075)
K 811.161.1 OKNO 1 : Učbenik
COBISS.SI-ID 5922709

74.
        MODERNES Russisch. OKNO 1. Arbeitsheft : [für Klasse 7 und 8 bzw. Klasse 9 an Gymnasien] / [von Ursula Gardeia ... et al.]. - 1. Aufl., 19. Druck. - Stuttgart : E. Klett, 2009. - 80 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Besedilo v cir. in latinici. - Podnasl. in avtorji navedeni v kolofonu
ISBN 3-12-527441-9 (delovni zvezek)
a) Ruščina - Jezikovni pouk - Vaje

811.161.1'24(076.1)
K 811.161.1 OKNO 1; Arbeitsheft
COBISS.SI-ID 5922965

75.
        MODERNES Russisch. OKNO 1. [Lehrerbuch] : für den schulischen Russischunterricht / von Ursula Gardeia ... [et al.]. - 1. Aufl., 2. Druck. - Stuttgart : E. Klett Schulbuchverlag, 2004. - 166 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Besedilo v cir. in latinici. - Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - V kolofonu kot edini avtor naveden Irmgard Wielandt. - Zvočna kaseta z letom copyrighta 1994
- - Modernes Russisch [Zvočni posnetek]. OKNO 1 : Cassette für Lehrer. - Cop. 1994. - 1 zvočna kaseta (ca 90 min) : stereo
ISBN 3-12-527443-5 (priročnik za učitelje) ISBN 3-12-527446-X (zvočna kaseta)
a) Ruščina - Metodika pouka - Priročniki b) jezikovni pouk c) priročniki za učitelje

811.161.1:371.3(035)
K 811.161.1 OKNO 1; Lehrbuch
COBISS.SI-ID 12849714


82 LITERARNA BESEDILA


76.
AMIRREZVANI, Anita
        Kri cvetlic / Anita Amirrezvani ; [prevedla Ljubica Klančar]. - Tržič : Učila International, 2007. - 341 str. ; 23 cm

Prevod dela: The blood of flowers
ISBN 978-961-00-0315-1

821.111-311.2
K 821-3 AMIRREZVANI A. Kri cvetlic
COBISS.SI-ID 234677248

77.
ANDREWS, V. C.
        Jutranje skrivnosti / V. C. Andrews ; [prevedla Jasna Kešpret]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2000 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 381 str. ; 24 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: Secrets of the morning
ISBN 86-11-15599-8

821.111(73)-31
K 821-3 ANDREWS V. C. Jutranje
COBISS.SI-ID 109186048

78.
ANDREWS, V. C.
        Ugrabljena / V. C. Andrews ; [prevedla Breda Rajar]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2000 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 334 str. ; 24 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: Dawn. - Navedba avtorice v kolofonu: Virginia C. Andrews
ISBN 86-11-15826-1

821.111(73)-31
K 821-3 ANDREWS V. C. Ugrabljena
COBISS.SI-ID 107247360

79.
BARBERY, Muriel, 1969-
        Eleganca ježa / Muriel Barbery ; [prevedli Metka Zorec in Varja Balžalorsky]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 364 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: L'élégannce du hérisson. - 2.900 izv.
ISBN 978-961-01-1279-2
a) Stanovanjski bloki - Stanovalci - V leposlovju

821.133.1-311.2
K 821-3 BARBERY M. Eleganca
COBISS.SI-ID 249249792

80.
BIBIČ, Polde
        Soigralke / Polde Bibič ; [fotografije iz arhiva Drame SNG Ljubljana in arhiva MGL]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2000 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 219 str. : fotogr. ; 24 cm

Opombe z bibliografijo: str. 215-219
ISBN 86-11-15821-0
a) Bibič, Polde (1933-) - Spomini b) Slovenske igralke - Spomini sodobnikov c) gledališke igralke d) slovensko gledališče

821.163.6-94
792.028(497.4)
K 821.163.6-3 BIBIČ POLDE Soigralke
COBISS.SI-ID 108142592

81.
BRONTË, Charlotte, 1816-1855
        Villette : roman / Charlotte Brontë ; [prevedla Rapa Šuklje ; ilustrirala Nora Lavrin]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1977 (v Ljubljani : Delo). - 495 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Levstikov hram)

Charlotte Brontë / R. Š.: str. [497-498]

821.111-311.2
82 Brontë Ch.
K 821-3 BRONTË CHARLOTTE Villette
COBISS.SI-ID 6166785

82.
CANKAR, Ivan, 1876-1918
        Hlapec Jernej in njegova pravica / Ivan Cankar ; [ilustrirala Nora Lavrin ; spremno besedo napisal Bratko Kreft]. - [Ljubljana] : Mladinska knjiga, 1992 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 82 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Domen)

Ivan Cankar in njegova povest Hlapec Jernej in njegova pravica / Bratko Kreft: str. 75-80
ISBN 86-11-07526-9

886.3-32
K 821.163.6-3 CANKAR IVAN Hlapec Jernej
COBISS.SI-ID 28635648

83.
CHILD, Lee
        Začetna poteza / Lee Child ; [prevod Martina Žalig]. - 1. izd. - Izola : Meander, 2010. - 420 str. ; 19 cm

Prevod dela: Tripwire
ISBN 978-961-6790-00-0 (broš.)

821.111(73)-312.4
K 821-3 CHILD LEE Začetna poteza
COBISS.SI-ID 6932531

84.
CIGALE, Marija
        Višek : ali: Spomini jezne stare device na blažena šestdeseta in vedno slabša sedemdeseta in osemdeseta leta / Marija Cigale. - Ljubljana : Prešernova družba, 1990 (v Ljubljani : Mladinska knjiga). - 255 str. ; 21 cm. - (Zbirka Vrba)

3.000 izv.

886.3-311.2
K 821.163.6-3 CIGALE MARIJA Višek
COBISS.SI-ID 19873536

85.
CLARK, Mary Higgins
        Spominjaj se me / Mary Higgins Clark ; [prevedla Alenka Stanič]. - V Ljubljani : Prešernova družba, 1997 (Ljubljana : Tiskarna Mladinska knjiga). - 306 str. ; 21 cm. - (Zbirka Za lahko noč)

Prevod dela: Remember me
ISBN 961-6261-06-1

821.111(73)-31
K 821-3 CLARK M. H. Spominjaj
COBISS.SI-ID 70770432

86.
CRUSIE, Jennifer
        Spletke / Jennifer Crusie ; [prevod Nina Cedilnik Frua]. - Ljubljana : Meander, 2004 ([Ljubljana : Desk]). - 360 str. ; 22 cm. - (Beli Meander)

Prevod dela: Faking it
ISBN 961-6473-37-9

821.111-31
K 821-3 CRUSIE J. Spletke
COBISS.SI-ID 213733376

87.
DOLENC, Mate
        Golo morje : mladinski roman / Mate Dolenc ; <ilustriral Marjan Manček>. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1988 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 187 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Odisej)

4.000 izv. - Golo morje / Jože Snoj: str.185-187
ISBN 86-11-01545-2

886.3-311.2
K 821.163.6-3 DOLENC MATE Golo morje
COBISS.SI-ID 3990272

88.
ENZENSBERGER, Hans Magnus, 1929-
        Ode in svarila / Hans Magnus Enzensberger ; [izbral in prevedel Niko Grafenauer]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006 ([Ljubljana] : MKT Print). - 117 str. ; 22 cm. - (Zbirka Nova lirika ; 2)

Spremna beseda Nika Grafenauerja na zavihkih ov.
ISBN 86-11-17492-5
a) Enzensberger, Hans Magnus (1929-)

821.112.2-1
K 821-1 ENZENSBERGER H. M. Ode in svarila
COBISS.SI-ID 225377280

89.
FLANAGAN, Richard
        Plosk ene dlani / Richard Flanagan ; prevedla Irena Duša. - Ljubljana : Študentska založba, 2010. - 294 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

ISBN 978-961-242-277-6

821.111(94)-311.2
K 821-3 FLANAGAN R. Plosk ene dlani
COBISS.SI-ID 250537472

90.
FRAIN, Irene, 1950-
        Poželenja / Irene Frain ; [prevedla Jana Pavlič]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1988 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 300 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: Désirs. - 5.000 izv.
ISBN 86-11-01404-9

821.133.1-311.2
K 821-3 FRAIN I. Poželenja
COBISS.SI-ID 3998720

91.
FRANZEN, Jonathan
        Območje nelagodja : osebna zgodovina / Jonathan Franzen ; prevedla Polona Glavan. - Ljubljana : Študentska založba, 2010. - 164 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

Prevod dela: The discomfort zone
ISBN 978-961-242-278-3

821.111-311.2
K 821-3 FRANZEN J. Območje nelagodja
COBISS.SI-ID 250505472

92.
GARWOOD, Julie
        Nagrada / Julie Garwood ; [prevedla Katja Rozman]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 455 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The prize. - 1.500 izv.
ISBN 978-961-01-1309-6
a) Normani - V leposlovju b) Anglija - Zgodovina - 11.st. - V leposlovju

821.111(73)-311.6
K 821-3 GARWOOD JULIE Nagrada
COBISS.SI-ID 250613760

93.
GARWOOD, Julie
        Nevesta / Julie Garwood ; [prevedla Tatjana Šuler]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 451 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The bride. - 1.500 izv.
ISBN 978-961-01-1110-8

821.111(73)-311.2
K 821-3 GARWOOD JULIE Nevesta
COBISS.SI-ID 249281536

94.
GROSSMAN, Lev
        Čarovniki / Lev Grossman ; [prevod Bojan Albahari]. - Ig : Anu Elara, 2010 ([Celje] : Dikplast). - 451 str. ; 24 cm

Prevod dela: The magicians. - Broš. izd. meri 23 cm. - 800 izv.
ISBN 978-961-6778-65-7 (trda vezava) ISBN 978-961-6778-66-4 (broš.)
a) Čarovniki - V leposlovju

821.111(73)-312.9
K 821-3 GROSSMAN LEV Čarovniki
COBISS.SI-ID 249721600

95.
HALL, Allan
        Dekle iz kleti : zgodba Natasche Kampusch / Allan Hall in Michael Leidig ; [prevedla Irena Modrijan]. - Tržič : Učila International, 2007 (Ljubljana : Formatisk). - 238 str., [16] str. ilustr. pril. ; 24 cm

Prevod dela: Girl in the cellar. - O avtorjih: str. [235]
ISBN 978-961-00-0212-3
a) Kampusch, Natascha (1988-) - Biografski romani b) Otroci - Ugrabitve - V leposlovju c) nasilje d) otroci

821.111-312.6
K 821-3 HALL ALLAN Dekle iz kleti
COBISS.SI-ID 231774720

96.
HARRIS, Robert, 1957-
        Enigma / Robert Harris ; [prevedla Alenka Moder Saje]. - V Ljubljani : Prešernova družba, 1997 (Ljubljana : Tiskarna Mladinska knjiga). - 369 str. ; 21 cm. - (Zbirka Za lahko noč)

Prevod dela: Enigma
ISBN 961-6261-07-X

821.111-31
K 821-3 HARRIS ROBERT Enigma
COBISS.SI-ID 70771200

97.
HAWTHORNE, Nathaniel, 1804-1864
        Škrlatno znamenje / Nathaniel Hawthorne ; [prevedel Janez Gradišnik]. - [2., pregledana izd.]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1988 ([Ljubljana] : Mladinska knjiga). - 207 str. ; 21 cm

Prevod dela: The scarlet letter. - 8.000 izv. - Opombe: str.203-205
ISBN 86-11-01552-5

820(73)-311.2
K 821-3 HAWTHORNE N. Škrlatno
COBISS.SI-ID 6672896

98.
HESTER, Elliott
        Norosti na 10000 metrih : humorne zgodbe letalskega stevarda / Elliott Hester ; [prevedla Bernarda Zavrl]. - Tržič : Učila International, 2002 ([Ljubljana] : Euroadria). - XIV, 254 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Plane insanity
ISBN 961-233-475-7
a) Letalski poleti - V leposlovju b) letalstvo c) zgodbe

821.111(73)-32
K 821-3 HESTER E. Norosti na
COBISS.SI-ID 119999744

99.
HOLT, Victoria
        Krvava svila / Victoria Holt ; [prevedla Breda Lipovšek]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1989 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 352 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: The silk vendetta. - Victoria Holt je psevdonim, pravo ime avtorice je Eleanor Burford Hibbert; objavlja tudi kot Jean Plaidy in Philippa Carr. - 31.000 izv.
ISBN 86-11-02436-2

820-311.2
K 821-3 HOLT VICTORIA Krvava svila
COBISS.SI-ID 7398400

100.
JOHNSTON, Jennifer, 1930-
        Dve luni / Jennifer Johnston ; [prevedel Franjo Jamnik]. - 1. izd. v Sloveniji. - Dob pri Domžalah : Miš, 2006 ([Ljubljana] : Pleško). - 269 str. ; 24 cm. - (Zbirka Srebrne niti)

Prevod dela: Two moons
ISBN 961-6506-90-0 ISBN 978-961-6506-90-8
a) Medgeneracijski odnosi - V leposlovju

821.111-311.2
K 821-3 JOHNSTON J. Dve luni
COBISS.SI-ID 227584768

101.
KEHLMANN, Daniel, 1975-
        Slava : roman v devetih zgodbah / Daniel Kehlmann ; prevedla Tina Štrancar. - Ljubljana : Študentska založba, 2010. - 115 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

Prevod dela: Ruhm ein Roman in neun Geschichten
ISBN 978-961-242-276-9

821.112.2-31
K 821-3 KEHLMANN D. Slava
COBISS.SI-ID 250504448

102.
KERR, Philip
        Otroci luči : Ehnatonova pustolovščina / P. B. Kerr ; [prevedla Alja Klešnik]. - Tržič : Učila International, 2007 (natisnjeno v EU). - 264 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 978-961-00-0269-7
a) Dvojčki (ljudje) - V mladinskem leposlovju b) Egipt - Stari vek - V mladinskem leposlovju c) mladinski roman

821.111(73)-93-311.3
K 821-3 KERR PHILIP Otroci luči
COBISS.SI-ID 234269440

103.
LAINŠČEK, Feri
        Ločil bom peno od valov : roman v treh novelah / Feri Lainšček. - Ljubljana : Študentska založba : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Aries). - 321 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Človek bom, ki se rodi iz lepe misli, in ima usta samo zato, da lahko spregovori o tej silni lepoti / Darka Tancer Kajnih: str. 313-321
ISBN 978-961-242-285-1 (Študentska založba)
a) Lainšček, Feri (1959-) b) slovenska književnost c) roman d) literarne študije

821.163.6-31
821.163.6.09Lainšček F.
K 821.163.6-3 LAINŠČEK F. Ločil
COBISS.SI-ID 250526464

104.
        LJ kot ljubezen : pesmi o Ljubljani / [uredil Aleš Šteger ; fotografije Mojca Pišek]. - Ljubljana : Študentska založba, 2010. - 121 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

ISBN 978-961-242-283-7
a) Ljubljana - V leposlovju

821.163.6-1
K 821.163.6-1 LJ kot ljubezen
COBISS.SI-ID 250525696

105.
MAKAROVIČ, Svetlana
        Deseta hči : čitanka / Svetlana Makarovič ; [izbor, ureditev in spremna beseda Gašper Troha]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2010 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 254 str. : portret ; 21 cm. - (Knjige za vsakogar)

Brez bolečine tudi lepote ni / Gašper Troha: str. 235-254. - Bibliografija: str. 247-254
ISBN 978-961-231-795-9
a) Makarovič, Svetlana (1939-) - Literarne študije

821.163.6-821
821.163.6.09Makarovič S.
K 821.163.6-1 MAKAROVIČ S. Deseta hči
COBISS.SI-ID 250350080

106.
MAKAROVIČ, Svetlana
        Tisti čas / Svetlana Makarovič. - Ljubljana : Mladika, 1993 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 69 str. ; 22 cm

ISBN 961-205-006-6

886.3-1
K 821.163.6-1 MAKAROVIČ S. Tisti čas
COBISS.SI-ID 34033152

107.
MANKELL, Henning, 1948-
        Požarni zid : inšpektor Wallander in nevidni terorizem / Henning Mankell ; [iz angleščine prevedel Uroš Kalčič]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2005 (Ljubljana : Euroadria). - 438 str. ; 25 cm. - (Zbirka Inšpektor Wallander)

Izv. stv. nasl.: Brandvägg; prevedeno iz angl.
ISBN 86-11-16827-5
a) kriminalni romani

821.113.6-312.4
K 821-3 MANKELL H. Požarni zid
COBISS.SI-ID 215758080

108.
MÉRIMÉE, Prosper
        Carmen / Prosper Mérimée ; [prevedel Karel Dobida]. - Ljubljana : Prešernova družba, Vrba, 1996 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 136 str. ; 18 cm

Prosper Mérimée / K. D.: str. 123-125. - Vsebuje tudi: Venera iz Illa
ISBN 961-6186-11-6

821.133.1-32
K 821-3 MÉRIMÉE P. Carmen
COBISS.SI-ID 61421824

109.
MILČINSKI, Jana
        To si ti, Nina / Jana Milčinski ; [ilustrirala Jelka Godec-Schmidt]. - Ljubljana : Borec, 1988 ([Ljubljana] : Mladinska knjiga). - 101 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Kurirčkova knjižnica ; 96)

5.000 izv.

886.3(02.053.2)-32
K 821.163.6-3 MILČINSKI Jana To si ti Nina
COBISS.SI-ID 6753536

110.
MOROVIČ, Andrej
        Bomba la petrolia / Andrej Morovič. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1989 ([Ljubljana] : Mladinska knjiga). - 235 str. ; 21 cm. - (Zbirka Nova slovenska knjiga)

800 izv.
ISBN 86-11-02485-0

821.163.6-311.2
K 821.163.6-3 MOROVIČ ANDREJ Bomba
COBISS.SI-ID 7090944

111.
MÜLLER, Herta
        Zaziban dih : roman / Herta Müller ; prevedla Mojca Kranjc. - Ljubljana : Študentska založba, 2010. - 209 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

ISBN 978-961-242-275-2

821.112.2-311.2
K 821-3 MÜLLER HERTA Zaziban dih
COBISS.SI-ID 250537216

112.
NOVAK, Boris A.
        Blabla : pesmi in igre za male in velike tigre / Boris A. Novak ; ilustriral Marjan Manček. - Ljubljana : DZS, 1995 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 90 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Veliki otroci ; št. 6)

ISBN 86-341-1399-X ISBN 86-341-0855-4 (zbirka)

886.3(02.053.2)-1
K 821.163.6-1 NOVAK BORIS A. Blabla
COBISS.SI-ID 46880512

113.
PAHOR, Boris
        Zalivi : čitanka / Boris Pahor ; [izbor in spremna beseda Tatjana Rojc]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2010 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 201 str. : portret ; 21 cm. - (Knjige za vsakogar)

8.000 izv. - Zalivi Borisa Pahorja / Tatjana Rojc: str. 187-196. - Bibliografija: str. 199- 201
ISBN 978-961-231-796-6
a) Pahor, Boris (1913-) - Literarne študije

821.163.6(450.36)-821
821.163.6(450.36).09Pahor B.
929Pahor B.
K 821.163.6-3 PAHOR BORIS Zalivi
COBISS.SI-ID 250419200

114.
PELEVIN, Viktor Olegovič
        Čelada groze : [mit o Tezeju in Minotavru] / Viktor Pelevin ; [prevedel Borut Kraševec, prevedla uvod Ana Ugrinović]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006 (Ljubljana : Mkt Print). - 255 str. ; 21 cm. - (Zbirka Miti / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Šlem užasa : (mit o Tesee i Minotavre). - Podnasl. naveden v kolofonu in na ov. - O avtorju na zavihkih ov. - Ilustr. na spojnih listih
ISBN 86-11-17663-4
a) Svetovni splet - V leposlovju

821.161.1-311.2
COBISS.SI-ID 228053504

115.
PLÜSS, Nicole
        Lebdenje / Nicole Plüss ; [prevedla Aleksandra Rekar ; spremna beseda Nataša Končnik-Goršič]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2001 ([Ljubljana] : Mladinska knjiga). - 182 str. ; 21 cm. - (Zbirka Odisej)

Prevod dela: Beach baby. - Nočem spati s tabo! / Nataša Končnik Goršič: str. 175-182
ISBN 86-11-15535-1
a) Posilstvo - V mladinskem leposlovju b) odraščanje

821.111(94)-93-311.2
173(02.053.2)
K 821-3 PLUSS N. Lebdenje
COBISS.SI-ID 110404096

116.
REGENT, Dali
        O tistemu, ki je poznal lepoto / Dali Regent ; [ilustracije Inja Roj]. - Bevke : Smar-team, 2010. - 164 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Z domišljijo na potep. 2009/2010)

100 izv.
ISBN 978-961-6675-95-6

821.163.6-93-32
K 821.163.6-3 REGENT DALI O tistemu,
COBISS.SI-ID 249948416

117.
SELIŠKAR, Tone, 1900-1969
        Bratovščina Sinjega galeba / Tone Seliškar ; [ilustriral Božo Kos ; spremna beseda Iztok Ilich]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1996 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 114 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Domen)

Tone Seliškar in njegova "bratovščina" / Iztok Ilich: str. 112-114
ISBN 86-11-09902-8

886.3(02.053.2)-32
K 821.163.6-3 SELIŠKAR T. Bratovščina
COBISS.SI-ID 57277440

118.
SIMMEL, Johannes Mario
        Včasih je tudi jokati užitek : roman / napisal Johannes Mario Simmel ; [prevedel Janko Moder]. - 3. izd. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1976 (v Ljubljani : Mladinska knjiga). - 2 zv. (777 str.) ; 20 cm. - (Zbirka Mozaik)

Prevod dela: Und Jimmy ging zum Regenbogen

821.112.2-311.2
K 821-3 SIMMEL J. M. Včasih
COBISS.SI-ID 648503

119.
STOWE, Harriet Beecher, 1811-1896
        Koča strica Toma ali življenje črncev v suženjskih državah Amerike / Harriet Beecher-Stowe ; [prevedla Olga Grahor ; priredila Kristina Brenkova ; ilustriral Nikolaj Omersa ; spremni besedi napisala Iztok Ilich in Marijan Tršar]. - 5. natis. - V Ljubljani : Mladinska knjiga, 1985 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 189 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Zlata knjiga)

Prevod dela: Uncle Tom's cabin or Negro life in the sclave states of America. - Beseda o pisateljici in njenem delu / Iztok Ilich: str. 184-186. - Beseda o ilustratorju / Marijan Tršar: str. 187-189. - Ilustr. na spojnih listih

821.111(73)-32
K 821-3 STOWE H. B. Koča strica
COBISS.SI-ID 410935

120.
ŠELIGO, Rudi
        Triptih Agate Schwarzkobler / Rudi Šeligo ; [spremni besedi sta napisala Taras Kermauner in Denis Poniž ; likovne priloge so delo Janeza Bernika]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1994 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 118 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Klasiki Kondorja ; 6)

Med nemočjo in fascinacijo / Taras Kermauner: str. 81-99. - Zrenje Agate Schwarzkobler / Denis Poniž: str. 100-118
ISBN 86-11-14092-3
a) Šeligo, Rudi (1935-2004) - Literarne študije b) slovenska proza

821.163.6-311.2
821.163.6.09 Šeligo R.
K 821.163.6-3 ŠELIGO RUDI Triptih
COBISS.SI-ID 38942976

121.
ŠERUGA, Zvone
        Indijanci brez perja : otroški potopis : [mala Kaja gre okoli sveta] / [[besedilo in] fotografije] Zvone Šeruga. - Ljubljana : samozal., 1996 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - [81] str. : barvne fotogr. ; 25 cm

Drugi podnasl. na ov. - Fotogr. na spojnih listih
ISBN 961-90065-2-6
a) Potovanja okoli sveta - Knjige za otroke b) potovanja okoli sveta c) potopisi d) knjige za otroke

821.163.6-93-992
K 910.4 ŠERUGA Z. Indijanci brez
COBISS.SI-ID 62588928

122.
        ŠTIRI zmajske / [uredil in uvodno legendo spisal Boštjan Gorenc ; ilustriral Matej de Cecco]. - Ljubljana : Študentska založba, 2010. - 78 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

ISBN 978-961-242-281-3

821.163.6-32(082)
K 821.163.6-3 ŠTIRI zmajske
COBISS.SI-ID 250505984

123.
TAN, Amy
        Žena kuhinjskega boga / Amy Tan ; [prevedla Miriam Drev]. - V Ljubljani : Prešernova družba, 1997 (Ljubljana : Tiskarna Mladinska knjiga). - 456 str. ; 21 cm. - (Zbirka Za lahko noč)

Prevod dela: The kitchen god's wife
ISBN 961-6261-08-8
a) ameriška književnost - romani

821.111(73)-31
K 821-3 TAN AMY Žena
COBISS.SI-ID 70771712

124.
TOMŠIČ, Marjan, 1939-
        Super frače : zgodbe iz otroštva / Marjan Tomšič ; [ilustrirala Marjanca Jemec Božič]. - Ljubljana : Borec, 1988 ([Ljubljana] : Mladinska knjiga). - 157 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Kurirčkova knjižnica ; 94)

5.000 izv.
a) mladinska književnost

821.163.6-93-32
K 821.163.6-3 TOMŠIČ MARJAN Super frače
COBISS.SI-ID 6755072

125.
VIDMAR, Janja, 1962-
        Stvor : najstniška grozljivka / Janja Vidmar ; [spremno besedo napisala Marjetka Lužovec]. - V Ljubljani : Karantanija, 2002 (Ljubljana : Delo). - 171 str. ; 21 cm. - (Zbirka Najhit : zbirka uspešnic za najstnike)

Spremna beseda / Marjetka Lužovec: str. 167-170
ISBN 961-226-472-4

821.163.6-93-31
K 821.163.6-3 VIDMAR JANJA Stvor
COBISS.SI-ID 116966400

126.
VIEWEGH, Michal, 1962-
        Učna ura ustvarjalnega pisanja / Michal Viewegh ; prevedla Anjuša Belehar in Jernej Juren. - Ljubljana : Študentska založba, 2010. - 83 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

ISBN 978-961-242-280-6

821.162.3-311.2
K 821-3 VIEWEGH M. Učna ura
COBISS.SI-ID 250504960

127.
        VSAKA ljubezen je pesem : najlepše slovenske ljubezenske pesmi po izboru slovenskih pesnikov / [avtor spremne besede Alojz Ihan]. - Nova izd. - Ljubljana : Društvo slovenskih pisateljev, 2010. - 191 str. ; 23 cm

ISBN 978-961-6547-46-8
a) Slovenska poezija - Antologije b) Ljubzen - V leposlovju

821.163.6-194
K 821.163.6-1 VSAKA ljubezen
COBISS.SI-ID 250470912

128.
WOODIWISS, Kathleen E.
        Izmikajoči se plamen / Kathleen E. Woodiwiss ; [prevod Mojca Svetičič]. - Ig : Anu Elara, 2009 (Radovljica : Tiskarna in knjigoveznica). - 597 str. ; 22 cm

Prevod dela: The elusive flame. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-92527-6-5 (trda vezava) ISBN 978-961-92527-7-2 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 242074880

129.
WOODIWISS, Kathleen E.
        Ljubiti tujca / Kathleen E. Woodiwiss ; [prevod Mojca Svetičič]. - Ig : Anu Elara, 2010 ([Ljubljana] : Knjigoveznica Vitez). - 480 str. ; 22 cm

Prevod dela: Come love a stranger. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-6778-69-5 (trda vezava) ISBN 978-961-6778-70-1 (broš.)

821.111(73)-311.2
K 821-3 WOODIWISS K. E. Ljubiti tujca
COBISS.SI-ID 249978112

130.
WOODIWISS, Kathleen E.
        Neuničljiva / Kathleen E. Woodiwiss ; [prevod Mojca Svetičič, Irma Kukovič]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Anu Elara, 2009 (Radovljica : Tiskarna in knjigoveznica). - 311 str. ; 21 cm

Prevod dela: Everlasting. - 500 izv.
ISBN 978-961-92135-7-5

821.111(73)-311.2
K 821-3 WOODIWISS K. E. Neuničljiva
COBISS.SI-ID 245345792

131.
YANGCHEN, Soname
        Otrok Tibeta : Sonamin beg v svobodo / Soname Yangchen in Vicki Mackenzie ; [prevedla Jana Cedilnik]. - Tržič : Učila International, 2007 (natisnjeno v EU). - 184 str. ; 23 cm

Prevod dela: Child of Tibet. - O avtoricah: str. [185]
ISBN 978-961-00-0167-6
a) Yangchen, Soname (1973-) - Avtobiografije b) Tibet c) ženske d) družbene razmere

821.111-312.6
K 821-3 YANGCHEN S. Otrok Tibeta
COBISS.SI-ID 232483328

132.
        ZDAJ pa: Ljubljana : tuji avtorji o naši prestolnici / zbral in uredil Aleš Šteger. - Ljubljana : Študentska založba, 2010. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

ISBN 978-961-242-282-0
a) Ljubljana - V leposlovju

821-82
K 821.163.6-3 ZDAJ pa: Ljubljana
COBISS.SI-ID 250538240

133.
ZORMAN, Ivo, 1926-2009
        Bolečina odraščanja / Ivo Zorman ; ilustratorka Zora Stančič]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1993 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 151 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Veliki otroci ; št. 2)

ISBN 86-341-1050-8 ISBN 86-341-0855-4 (zbirka)
a) mladinska književnost

886.3(02.053.2)-32
K 821.163.6-3 ZORMAN IVO Bolečina
COBISS.SI-ID 34820608

134.
ZWEIG, Stefanie
        Nikjer v Afriki : [poetična pripoved o hrepenenju po domovini] / Stefanie Zweig ; [prevedla Petra Anžlovar]. - Tržič : Učila International, 2007 (natisnjeno v EU). - 318 str. ; 23 cm

Prevod dela: Nirgendwo in Afrika. - Podnasl. naveden na ov.
ISBN 978-961-00-0341-0
a) Begunci - Kenija - V leposlovju b) Židje - Kenija - V leposlovju

821.112.2-311.2
K 821-3 ZWEIG STEFANIE Nikjer v Afriki
COBISS.SI-ID 235689728


82.0 LITERARNA TEORIJA IN ŠTUDIJE. LITERARNA ZGODOVINA


135.
KOS, Janko, 1931-
        Svet književnosti 1 / Janko Kos. - Posodobljena izd., 1. natis. - Maribor : Obzorja, 2009 (Maribor : Ma-tisk). - 309 str. : ilustr. ; 27 cm

2.500 izv. - Bibliografija: str. 298-299
ISBN 978-961-230-337-2
a) Književnost - Učbeniki za srednje šole b) slovenščina

821.09(075.3)
K 82.0 KOS J. Svet knjiž.1 K 82.0 KOS JANKO Svet književnosti 1 US 1 SVET književ. 1 [NOVA]
COBISS.SI-ID 63191553

136.
PREGELJ, Sebastijan
        Literarne poti Ljubljane / Sebastijan Pregelj in Gašper Troha. - Ljubljana : Študentska založba, 2010. - 131 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

ISBN 978-961-242-284-4
a) Slovenski književniki - Ljubljana - Vodniki b) Ljubljana - Literarna zgodovina - Vodniki

821.163.6(497.4Ljubljana).09(036)
K 91(036) PREGELJ S. Literarne poti
COBISS.SI-ID 250537728

137.
ŠPACAPAN, Adrijana
        Esej na maturi 2011 : [maturitetna romana: Feri Lainšček: Ločil bom peno od valov, Gustave Flaubert: Gospa Bovary] / Adrijana Špacapan, Zoran Božič ; [slikovno gradivo Shutterstock, arhiv MKZ]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 ([Ljubljana] : Januš). - 130 str. : ilustr. ; 24 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Dodatek k nasl. v kolofonu: Maturitetna romana 2011. - 4.500 izv. - Bibliografija pri obeh delih
ISBN 978-961-01-1335-5
a) Lainšček, Feri (1959-) - Literarne študije b) Flaubert, Gustave (1821-1880) - Literarne študije c) Esej - Matura - Priročniki - 2011

82.0-4:37.091.27
K 82.0 ŠPACAPAN A. Esej 2011
COBISS.SI-ID 251185408


821.1/.9


138.
GROSSMAN, David, 1954-
        Glej geslo: ljubezen / David Grossman ; prevedel Klemen Jelinčič Boeta. - Ljubljana : Študentska založba, 2010. - 508 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

ISBN 978-961-242-279-0

821.411.16'08-311.2
K 821-3 GROSSMAN DAVID Glej geslo: ljubezen
COBISS.SI-ID 250539008


910.4 POTOPISI


139.
PALIN, Michael
        Nova Evropa / Michael Palin ; fotografije Basil Pao ; prevedel Uroš Kalčič ; [zemljevid Nick Robertson]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2008 (Italija : Trento). - 287 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: New Europe. - Ilustr. na spojnih listih. - 2.500 izv.
ISBN 978-961-241-250-0
a) Vzhodna Evropa - Potopisi b) Balkan c) Slovenija d) Hrvaška e) Bosna in Hercegovina f) Albanija g) Makedonija h) Bolgarija i) Turčija j) Moldavija k) Romunija l) Srbija m) Madžarska n) Ukrajina o) Estonija p) Latvija q) Litva r) Rusija s) Poljska t) Slovaška u) Češka v) Nemčija

821.111-992
K 91(036) PALIN MICHAEL Nova Evropa
COBISS.SI-ID 239179520

140.
ŠERUGA, Zvone
        Prijazne poti : z malo Kajo okoli sveta / Romana in Zvone Šeruga ; [fotografije Zvone Šeruga]. - Ljubljana : samozal., 1996 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 351 str. : barvne fotogr. ; 25 cm

ISBN 961-90065-1-8
a) Potovanja okoli sveta - Potopisi b) potovanja okoli sveta c) potopisi

821.163.6-992
910.4(100)
K 910.4 ŠERUGA ZVONE Prijazne poti
COBISS.SI-ID 62177024


929 BIOGRAFIJE


141.
CASTRO, Fidel
        Che Guevara / Fidel Castro ; zbral David Deutschmann ; [prevedla Nina Drstvenšek]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2009 (natisnjeno v EU). - 220 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International ; 311 = 173, 1. Biografije)

Prevod dela: Che. - 1.000 izv. - Ernesto Che Guevarra: str. 7-9. - Fidel Castro: str. 11-12. - Opomba k drugi izdaji ; Uvod / David Deutschman: str. 13-14 in 35-45. - Kronološki pregled življenja Ernesta Cheja Guevare: str. 15-22. - Predgovor / Jesús Montané: str. 23-33
ISBN 978-961-00-0708-1
a) Guevara, Ernesto (1928-1967) - Biografije b) Guevara, Ernesto (1928-1967) - Spomini sodobnikov c) Kuba - Zgodovina - 20.st. d) Latinska Amerika e) revolucija f) gverila g) revolucionarji

929Guevara E.
94(729.1)"19":929Guevara E.
K 929 CASTRO FIDEL Che Guevara
COBISS.SI-ID 243612416

142.
ČERIN, Aleš
        Najboljše moštvo : vzpon in razrešitev Zorana Jankovića / Aleš Čerin ; [uvodna beseda Peter Frankl]. - Tržič : Učila International, 2006 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 255 str. ; 25 cm. - (Zbirka Bestseller / Učila International)

O avtorju na prednjem zavihku ov. - Uvodna beseda / Peter Frankl: str. 7-8
ISBN 961-6588-73-7 (broš.)
a) Janković, Zoran (1953-) b) Mercator (Ljubljana) - Zgodovina c) trgovina d) direktorji e) organizacija poslovanja f) delovanje g) finančno poslovanje h) management

929Janković Z.
061.5(497.4):339.3
K 65 ČERIN ALEŠ Najboljše moštvo
COBISS.SI-ID 226737920

143.
MUŠIČ, Janez, 1938-
        Dragotin Kette / Janez Mušič. - Ljubljana : Mladika, 1993 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 71 str. : ilustr. ; 22 x 25 cm. - (Knjižna zbirka Enega gnezda ptiči, pevci iste pomladi)

Bibliografija: str. 69
ISBN 961-205-009-0
a) Kette, Dragotin (1876-1899) - Monografije b) biografije

929 Kette D.
886.3.09 Kette D.
886.3-821
K 929 MUŠIČ JANEZ Dragotin Kette
COBISS.SI-ID 34507264


93/99 ZGODOVINA


144.
DREKONJA, Branko
        Po sledeh Ernesta Hemingwaya / Branko Drekonja, Aleksander Jankovič Potočnik ; [spremna beseda Andrej Maffi ; ilustracije Aleksander Jankovič Potočnik ; fotografije Rafael Marn]. - Logatec : Ad Pirum, zavod za intelektualne dejavnosti, 2009 ([Ljubljana] : Pleško). - 176 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv. - Spremna beseda / Andrej Maffi: str. 9-10. - O avtorjih: str. 176. - Bibliografija: str. 174-175
ISBN 978-961-92665-4-0
a) Hemingway, Ernest (1899-1961) - "Farewell to arms" b) Svetovna vojna 1914-1918 - Slovenija c) Soška fronta 1915-1917 - Vodniki d) Kanal - Zgodovina e) Slovenija f) zgodovina g) 1. svetovna vojna

94(497.472/.473)"1915/1917"
K 949.712 DREKONJA B. Po sledeh Ernesta
COBISS.SI-ID 248564224

145.
JANKOVIČ Potočnik, Aleksander
        Rupnikova linija : odkrivanje utrdb ob rapalski meji / Aleksander Jankovič Potočnik, s prilogo Načrti utrdb Alpskega zidu / Vladimir Tonić ; [fotografije Aleksander Jankovič Potočnik, Rafael Marn ; ilustracije Aleksander Jankovič Potočnik, Vladimir Tonić]. - Logatec : Ad Pirum, zavod za intelektualne dejavnosti, 2009 ([Ljubljana] : Pleško). - 255 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Utrdbe na Slovenskem)

1.000 izv. - O avtorju: str. 255. - Bibliografija: str. 249-251
ISBN 978-961-92665-3-3
a) Rupnikova linija b) Utrdbe - Jugoslavija c) Jugoslavija - Državne meje - Italija d) Italija - Državne meje - Jugoslavija e) vojaške utrdbe f) rapalska meja g) turistični vodniki h) vodniki

623.1(497.1)(091)
341.222(497.1:450)(091)
K 949.712 JANKOVIČ Potočnik A. Rupnikova linija
COBISS.SI-ID 248427776

146.
JANKOVIČ Potočnik, Aleksander
        Utrdbe na Slovenskem : vodnik po utrdbah v Sloveniji in bližnji okolici = Slovenian fortifications : a guide to fortifications in Slovenia and surrounds / [avtor, prevod] Aleksander Jankovič Potočnik ; [fotografije Aleksander Jankovič Potočnik, Charles Blackwood, Rafael Marn ; ilustracije Aleksander Jankovič Potočnik ... et al.]. - 2. dopolnjena izd. = 2nd revised ed. - Logatec : Ad Pirum, zavod za intelektualne dejavnosti, 2008 ([Ljubljana] : Littera picta). - 144 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 142-144
ISBN 978-961-91721-6-2
a) Utrdbe - Slovenija - Vodniki b) vojaške utrdbe c) grajske utrdbe d) mestna obzidja e) zgodovinski pregledi f) turistični vodniki g) vodniki

725.1:623.1(497.4)(036)
K 949.712 JANKOVIČ Potočnik A. Utrdbe na
COBISS.SI-ID 241794560

147.
JANKOVIČ Potočnik, Aleksander
        Utrjena Ljubljana : žični obroč okrog Ljubljane 1942-1945 = The ring of wire : fortifications around Ljubljana 1942-1945 / [[besedilo], prevod] Aleksander Jankovič Potočnik ; [predgovor Vanja Martinčič, Ivan Stanič]. - Logatec : Ad Pirum, zavod za intelektualne dejavnosti, 2006. - 80 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 80
ISBN 961-91721-1-6
a) Ljubljana - NOB - 1942-1945

94(497.4 Ljubljana)"1942/1945"
K 949.712 JANKOVIČ Potočnik A. Utrjena Ljubljana
COBISS.SI-ID 228174592

148.
JELINČIČ Boeta, Klemen
        Kratka zgodovina Judov / Klemen Jelinčič Boeta ; [zemljevidi Ciril Horjak in Klemen Jelinčič Boeta]. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2009. - 385 str. : zvd. ; 25 cm

Bibliografija: str. 354-355. - Kazalo
ISBN 978-3-7086-0397-1
a) Židje - Zgodovina b) Palestina - Zgodovina c) Izrael - Zgodovina d) Judje e) zgodovina

94(=411.16)
K JELINČIČ Boeta K. Kratka
COBISS.SI-ID 243417856

149.
        POSODOBITVE pouka v gimnazijski praksi. Zgodovina / Vilma Brodnik ... [et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2010 ([Ljubljana] : Littera picta). - 260 str. : ilustr. ; 27 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

250 izv.
ISBN 978-961-234-906-6
a) Zgodovina - Pouk - Srednje šole - Zborniki b) Učni programi za srednje šole - Zgodovina - Zborniki

37.091.3:94(082)
37.091.214:94
FRASCATI:
6-100
K 93/99 ZGODOVINA Posodobitve pouka
COBISS.SI-ID 251881728

150.
        SKRITE zgodbe iz Prepovedanega mesta / Er Si, Shang Hongkui in drugi ; [prevod Ivan Seničar]. - Celje : Fit-media, 1996 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 171 str. : barvne fotogr. ; 21 cm

Prevedeno po: Inside stories from the Forbidden city; izvirnik v kit. - 2.000 izv. - Uvod / Qian Xinsheng: str. 8-10. - Beseda prevajalca: str. 169-171
a) Kitajska - Zgodovina - 1368-1911 - Zborniki b) Kitajska c) zgodovina d) 1368/1911 e) zborniki

94(510)"1368/1911"
K 93/99 SKRITE zgodbe
COBISS.SI-ID 59489536


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO