SEZNAM DELAVCEV V ŠOLSKEM LETU 2010/11

 

 

Ime in priimek

Poklic

Naziv

Ravnatelj:

 

 

Milan Jevnikar

prof. matematike 

svetnik

Pomočnica ravnatelja:

 

 

Marija Strnad

prof. športne vzgoje

svetnica

Slovenski jezik in slovenščina

 

 

Lidija Butina

prof. sloven. in hrvaš., srbšč. in mak.

mentorica

Vesna Celarc

prof. slovenščine in srbohrvaščine

svetovalka

Dunja  Kaluža

prof. slovenščine in filozofije

-

Breda Kramar

prof. slovenščine in prim. knjiž.

svetnica

Majda Simonič

prof. slovenščine in prim. knjiž.

svetovalka

Tuji jeziki

 

 

Marjeta Pogačar

prof. francoščine in univ.dipl.soc.kulture

-

Marija Majzelj-Oven

prof. nemščine in pr. uč. slovenščine

svetovalka

Jasmina Žilič

prof. nemščine

mentorica

Mag. Ana Dovžan Troha

prof. nemščine in univ. dipl. lit. kompar.

mentorica

Igor Rajner

prof. nemščine

mentor

Maja Zajc-Kalar

prof. angleškega in nemškega j.

svetovalka

Irena Mori

prof. angleščine in ruščine

mentorica

Mojca Saje Kušar

univ. dipl. hispanistka in anglistka

svetovalka

Sonja Trontelj

prof. angleščine in španščine

mentorica

Simona Sašek

prof. angleščine in latinščine

mentorica

Jerica Glavan

univ. dipl. angl. in hrv., srb. in maked.

svetovalka

Tomaž Šteh

prof. angleščine

-

Matematika

 

 

Bernarda Radoš

prof. matematike

svetovalka

Matko Peteh

univ. dipl. inž. matematike

mentor

Dragica Šteh

prof. matematike

mentorica

Mateja Jan 

prof. matematike in fizike

mentorica

Naravoslovni predmeti

 

 

Barbara Vencelj

prof. kemije

-

Marko Tomažič

univ. dipl. inž. kemije

mentor

Maruša Potokar

prof. fizike

svetovalka

Dr. Boris Osolnik

dr. kmetijskih znanosti

svetovalec

Vesna Grgur

univ. dipl. biologinja

-

Jelka Grabljevec

laborantka za bio., kem., pozn. blaga

-

Peter Kutnar

laborant za fiziko

-

Družboslovni predmeti

 

 

Franci Grlica

prof. geografije in sociologije

svetovalec

Dragica Volf Stariha

prof. geografije in sociologije

svetovalka

Alenka Grgur

prof. zgodovine in um. zgod.

svetovalka

Vida Hočevar

prof. zgodovine in sociologije

svetovalka

Andrej Svete

prof. zgodovine in sociologije

svetovalec

Marjan Gorišek

univ. dipl. psiholog

svetovalec

Jožef Žlahtič

prof. sociologije in filozofije

-

Simona Zvonar

prof. slov. in univ.dipl. muzikologinja

-

Anamarija Šmajdek

akademska kiparka

svetovalka

Strokovno-teoretični predmeti

 

 

Marjeta Vozel-Verbič

univ. dipl. ekonomistka

svetovalka

Anton Brčan

univ. dipl. ekonomist

svetovalec

Jožica Strmole

univ. dipl. ekonomistka

svetovalka

Ana Godec

univ. dipl. ekonomistka

svetovalka

Marta Fister

univ. dipl. ekonomistka

mentorica

Ljubomira Mikec

univ. dipl. ekonomistka

svetovalka

Igor Gruden

univ. dipl. ekonomist

svetovalec

Alenka Hočevar

dipl. ekonomistka

mentorica

Dragica Eržen

višja upravna delavka

svetovalka

Darko Pandur

univ. dipl. inž. lesarstva

svetovalec

Športna vzgoja

 

 

Simon Bregar

prof. športne vzgoje

svetovalec

Franci Pajk

prof. športne vzgoje

svetovalec

Edo Vrenčur

prof. športne vzgoje

svetovalec

Marija Strnad

prof. športne vzgoje

svetnica

Petra Marcina

prof. športne vzgoje

svetovalka

Organizatorica PUS, OIV in ID

 

 

Alenka Hočevar od jan. 2010

dipl. ekonomistka.

mentorica

Svetovalna služba

 

 

Marjeta Šlajpah-Godec

univ. dipl. psihologinja

svetovalka

 

 

 

Knjižnica

 

 

Jože Nosan

univ. dipl. teolog – knjižničar

-

Računovodstvo

 

 

Vesna Zaletelj

ekonomska tehnica

-

Bojana Hauptman

gimnazijska maturantka

-

Tajništvo

 

 

Marina Podržaj

poslovna  sekretarka

-

Tehnični kader

 

 

Milan Čož

hišnik, strojni ključavničar

-

Peter Kutnar

vzdrž. uč. teh., str. tehnik – tehnolog 

-

Jožica Možina

čistilka

-

Marija Skebe

čistilka

-

Snežana Topalovič

čistilka

-

Anica Medved

čistilka

-

Sonja Umbergar

čistilka

 

Antonija Lesjak

čistilka in varnostnica informatorka

 

Vida Štrus

kuharica

-

Jožica Grum

kuharica

-

Vida Ostanek

kuharica

-

Milena Praznik

pomočnica v kuhinji

-

Tončka Drobnič

pomočnica v kuhinji