ZAPISNIK SEJE UPRAVNEGA ODBORA ZVEZE DRUŠTEV SDS

DNE 23. JUNIJA 2004

 

 

 

Seja se je začela 23. junija 2004 ob 17.00 v sobi št. 521 na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Prisotni člani UO oz. njihovi namestniki: Marko Jesenšek (predsednik), Andrej Bartol (tajnik), Silvo Fatur, Vlado Pirc, Zoltan Jan, Juana Robida, Božica Špolad Žuber, Mojca Stare Aljaž, France Novak, Andreja Žele, Vladimir Osolnik, Marija Mercina, Mojca Butinar Mužina, Miran Korošec, Vlasta Jemec, Marija Končina.

Drugi navzoči: Miran Hladnik. 

 

 

Dnevni red:     1. Potek priprav na Slovenski slavistični kongres 2004 (Novo mesto).

2. Poročilo o Tekmovanju za Cankarjevo priznanje 2004.

3. Razpis za nagrade ZD SDS, razpis za Slavistično knjižnico, zbiranje predlogov za imenovanje novih članov v organe ZD SDS.

4. Tekoče zadeve, razno.

 

           

Po pozdravu prisotnim in opravičitvi odsotnosti predsednice SD Dolenjske in Bele krajine prof. Mimi Jovanovič predsednik preide k prvi točki dnevnega reda. 

 

K prvi točki:

Predsednik, ki si je skupaj s predsednico novomeškega društva ogledal prizorišče jesenskega kongresa, je poročal, da bo ta kongres znatno cenejši, kot je bil blejski, in to tudi po zaslugi precejšnjega števila sponzorjev. Kotizacija za člane SDS bi tako znašala 16.000 SIT, za nečlane pa 22.000 SIT. Nekaj težav bo le z namestitvijo, saj premore Novo mesto en sam hotel, je pa na voljo dovolj prenočišč v zasebni apartmajski ponudbi in bližnjih toplicah (Dolenjske Toplice, Šmarješke Toplice). Zaradi nekaterih pomembnih obletnic (Kosovel, Kocbek, Šop) bo v programu nekoliko več predavanj kot na blejskem kongresu, seveda pa ostajajo omizja, kot so o pouku slovenščine v osnovni in srednji šoli, o slovenski literaturi … Svoje sodelovanje pri izvedbi četrtkovega družabnega večera je ponudil tudi ansambel pod vodstvom poslanca Rudolfa Mogeta; ob pomislekih, da bodo morda takrat državnozborske volitve, je UO menil, da v tem primeru ne bo šlo za kršitev volilnega molka, pa tudi sestava ansambla je politično pluralna.

 

K drugi točki:

Koordinator Tekmovanja za Cankarjevo priznanje Vlado Pirc je upravni odbor seznanil z obsegom (skoraj 10.000 tekmovalcev), potekom in rezultati letošnjega Tekmovanja za Cankarjevo priznanje. Na rezultate na državni ravni je prišlo zelo malo ugovorov (le 26), od tega je bilo 20 ugodno rešenih. Kot vsako leto je tudi tokrat prišlo nekaj ugovorov na izbor tematskega sklopa, in to predvsem iz vrst staršev, nikdar pa samih tekmovalcev, kot je dodala Božica Špolad Žuber. Svoje mnenje je v imenu Sekcije za mladinsko književnost pri Društvu slovenskih pisateljev koordinatorju pisno posredovala tudi Janja Vidmar, odgovoril ji je V. Pirc (S. Fatur se je zavzel za javno objavo korespondence, npr. v reviji Slovenščina v šoli). Vlado Pirc je pojasnil, da letos ZRSŠ ne bo (prvič doslej) izdal zbornika, češ, da ni denarja. Predlogov za novi tematski sklop je prišlo zelo malo, zato V. Pirc poziva člane UO in druge, da mu najkasneje do 1. 7. 2004 na naslov OE ZRSŠ Kranj, Stritarjeva 8, posredujejo predloge o avtorjih in delih za tematski sklop za tekmovanje v šolskem letu 2004/05. Predsednik Jesenšek je  predlagal, da bi za različne stopnje tekmovanja enostavno uporabili v tistem letu nagrajena dela (npr. s kresnikom, večernico …).

 

K tretji točki:

Kljub objavi v Kroniki je na razpis za nagrade SD prispel zelo malo predlogov (SD Maribor je poslalo predlog za imenovanje častnega člana, izbor nagrajenca za življenjsko delo pa se prepusti SD, ki organizira kongres). UO je zavrnil predlog, naj se razpis ponovi, nekateri člani (npr. Mojca Stare Aljaž) pa so opozorili na postopkovne težave pri zbiranju predlogov za nagrade. V zvezi s tem je UO sprejel

SKLEP 1: Predsednik SDS Marko Jesenšek  obvesti predsednike društev in jih poprosi za predloge, ki naj jih do 3. 9. 2004 pošljejo v izbor komisiji, ki jo imenuje UO ZD SDS in jo sestavljajo Vlado Pirc, Silvo Fatur, France Novak in Marija Končina.

 

V zvezi z zbiranjem predlogov za imenovanje novih članov organov ZD SDS je predsednik Jesenšek, ki mu jeseni poteče mandat, predstavil kandidata za novega predsednika, Mirana Hladnika, in seznanil upravni odbor s tem, da bo zaradi napotitve na delo v tujino funkcijo tajnika društva prepustil nasledniku tudi Andrej Bartol. V skladu s tem je UO sprejel

SKLEP 2: Za novega predsednika ZD SDS upravni odbor predlaga Mirana Hladnika.

Za novo tajnico ZD SDS upravni odbor predlaga Marjano Lavrič. Mandat drugih organov ZD SDS se nadaljuje do kongresa 2006.

 

Z zbirko Slavistična knjižnica kaže nekoliko bolje, saj je urednik zbirke, Zoltan Jan, zatrdil, da v nekaj mesecih pričakuje izid enega, do konca leta pa predvidoma še enega zvezka. Na predlog urednika je UO sprejel

SKLEP 3: V izdajateljski program zbirke Slavistična knjižnica se uvrstita deli, ki sta ju na razpis  posredovala avtorja Peter Jurgec in Martina Ožbot.

Vprašanje o avtorski pogodbi in pravnih razmerjih med avtorjem ter Založbo Rokus in ZD SDS kot sozaložnikoma je uredniku zbirke in predsedniku zastavila Marija Mercina ter izrazila željo, da društvo na izrecen način izkaže svojo udeležbo pri izdaji njene knjige, ki je že izšla v zbirki Slavistična knjižnica. 

 

 

K četrti točki:

France Novak je obvestil UO, da je na voljo še nekaj izvodov zbornikov Slavističnega društva št. 6, 7 in 8. Ker ne smejo iti v prodajo, je UO sprejel

SKLEP 4: Zborniki Slavističnega društva Slovenije št. 6, 7 in 8 se brezplačno razdelijo udeležencem slavističnega kongresa v Novem mestu.

 

Predsednik Jesenšek je obvestil UO, da je prejel dopis dr. Janeza Orešnika, v katerem mu ta posreduje predlog Stalnega mednarodnega komiteja jezikoslovcev; omenjeni komite bi želel svojo dejavnost razširiti tudi na območje Republike Slovenije in zato dr. Orešnik predlaga, da bi namesto ustanavljanja novega društva vlogo člana v tem komiteju prevzelo Slavistično društvo Slovenije. Po krajši razpravi je UO sprejel

SKLEP 5: Upravni odbor ZD SDS pooblašča predsednika, da pozitivno odgovori na prejeto pobudo.

 

Seja se je končala ob 19.30.

 

 

  

Zapisnikar:                                                                  Predsedujoči:

mag. Andrej Bartol, tajnik ZD SDS                             dr. Marko Jesenšek, predsednik ZD SDS                              

                                                                                             

 

 

Ljubljana, 27. junij 2004