LIKOVNA VZGOJA

Petra Novak Trobentar, profesorica likovne pedagogike

 

 

 

 

 

LETNE PRIPRAVE za likovno vzgojo in likovno snovanje

 

V prilogi Pravilnika o dokumentaciji v osnovni šoli je navedeno, da med dokumentacijo o delu strokovnih delavcev spada LETNA PRIPRAVA STROKOVNEGA DELAVCA in SPROTNA PRIPRAVA NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO. V letni pripravi strokovnega delavca je letna razporeditev ciljev, standardov ter vsebin vzgojno-izobraževalnega in drugega strokovnega dela, v sprotni pripravi na vzgojno-izobraževalno delo pa je metodična in vsebinska priprava na vzgojno-izobraževalno delo.

 

Šola mora to dokumentacijo hraniti do konca vsakega šolskega leta, obrazec pa ni predpisan.

Letne priprave praviloma vsako leto oddamo ravnateljici/ravnatelju kot dokumentacijo v obliki izpisa na papir, hkrati pa se lahko vodi tudi v elektronski obliki.

Učiteljevo vodilo za letno pripravo je učni načrt za obvezni predmet LIKOVNA VZGOJA in učni načrt za izbirni predmet LIKOVNO SNOVANJE.

 

Posodobljeni učni načrt za predmet likovna vzgoja v osnovi šoli je pripravila Predmetna komisija za posodabljanje učnega načrta za likovno vzgojo. Pri posodabljanju je izhajala iz učnega načrta za predmet likovna vzgoja, določenega na 44. seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje leta 2001. Posodobljeni učni načrt je Strokovni svet RS za splošno izobraževanje določil na 140. seji, 17. februarja 2011.

 

 

"Letna priprava je učiteljev samostojni in inovativni izdelek. Učitelj mora dobro poznati cilje in vsebine okvirnega učnega načrta, obvladati mora likovni jezik, da lahko na njegovi osnovi izdela vzorno letno pripravo, ki ga vse šolsko leto vodi skozi sistematično delo pri problemskem pouku likovne vzgoje in ki mu je tudi v pomoč pri pisanju sprotne priprave za posamezno učno uro." (Tonka Tacol, LIKOVNO IZRAŽANJE, Didaktična izhodišča za problemski pouk likovne vzgoje v devetletni osnovni šoli, Debora, 2003)

 

Želim na začetek te strani

Želim na prvo stran