Zgodovinski imenik župnij

Na začetno stran (home)

Okrajšave

Stran obnovljena: 5.1.2011Uporabljeni viri

Vir, ki se nanaša na eno župnijo oz. kraj, je naveden pri posamezni župniji. Pri večjih mestih so takšni viri zbrani v uvodnem opisu posameznega mesta pod naslovom "skupno".

Najpomembnejši uporabljeni viri:

– Vodnik po matičnih knjigah za območje SR Slovenije, I.–III., Skupnost arhivov Slovenije, Ljubljana 1972; uredila Ema Umek in Janez Kos.

Vodnik po župnijskih arhivih na območju SR Slovenije; izdala skupnost arhivov Slovenije, Ljubljana 1975; uvod sta napisala in knjigo uredila Ema Umek in Janez Kos.

– Vodnik po fondih in zbirkah, Nadškofijski arhiv Ljubljana, 1999; delo vodil Bogdan Kolar.

– Splošni pregled Dravske banovine (po stanju 1.7.1939), Državni statistični urad v Zagrebu, Ljubljana 1939.

– Genealogisches Ortsverzeichnis Slowenien, Felix Gundacker, Dunaj 2002.

– Vsi slovenski gradovi; Leksikon slovenske grajske zapuščine (dopolnjeni ponatis); Ivan Jakič, DZS, Ljubljana 1999.

– Cerkev na Slovenskem, letopis, Nadškofijski ordinariat v Ljubljani, 1971.

– Letopis Cerkve na Slovenskem, Nadškofijski ordinariat v Ljubljani, 1991.

– Letopis Cerkve na Slovenskem, Nadškofija Ljubljana, 2000.

– Letopis Goriške nadškofije 1991, Gorica 1991.

– Letopis Nadškofije Gorica 2006 (Annuario Diocesano), Gorica, 2006.

– Zgodovina Goriške nadškofije 1751–1951, Goriška Mohorjeva družba v Gorici, 1951.

– Indicatore personale e locale dell'Archidiocesi di Gorizia, Gorica 1942.

– Annuario 2000 (Anno del grande giubileo), Diocesi di Trieste, november 2000.

– Opći šematizam Katoličke crkve u Jugoslaviji, Sarajevo 1939.

– Cerkev v Jugoslaviji (Opći šematizam katoličke crkve u Jugoslaviji), Zagreb 1974.

– Tvoja in moja cerkev, Družina Ljubljana, 1982.

– Zgodovina cerkve v Jugoslaviji, M. Miklavčič, Ljubljana 1972 (ponatis).

– Zgodovina Lavantinske škofije (1228–1928), F. Kovačič, Maribor 1928.

– Župnije na Koprskem med obema vojnama, dipl., A. Vovk, Ljubljana, 2000.

– Crkva u Istri; Osobe, mjesta i drugi podaci porečke i pulske biskupije; Pazin; I. izdanje (stanje 1987), III. izdanje (stanje 1998).

– Ljubljanski škofijski list (Laibacher Diöcesanblatt), Ljubljana, 1882–1945.

– Kirchliches Verordnungs-Blatt für die Lavanter Diözese (1859–1918), od 1907–1918 vzporedni naslov: Cerkveni zaukaznik za lavantinsko škofijo; Lavantinske škofije uradni list (1919–1923); Oglasnik lavantinske škofije (1924–1941); Sporočila škofijskega ordinariata lavantinski duhovščini (1945–1955); Oglasnik lavantinske škofije; Škofijski ordinariat Maribor.

– ...... Obvestila............

– Zgodovinski zbornik (priloga Laibacher Diocesanblatt) 1888–1908 (razen od maja 1900 do marca 1907).

– Gradivo za historično topografijo predjožefinskih župnij na Slovenskem: Janez Höfler; Primorska: Oglejski patriarhiat / Goriška nadškofija, Tržaška škofija, Goriški muzej, Nova Gorica 2001.

– Trije popisi cerkva in kapel na Kranjskem in Slovenskem Štajerskem s konca 16. stoletja, Janez Höfler, SAZU, Ljubljana 1982.

– O prvih cerkvah in pražupnijah na Slovenskem, Janez Höfler, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana 1986.

– Slovenska cerkvena pokrajina, F. M. Dolinar, Acta ecclesiastica Sloveniae, 1989/11.

– Cerkveni krajepis ali opis mesta in škofije Justinopolis, ljudsko Koper; Pavel Naldini (redakcija Darko Darovec), Koper 2001.

– Duhovnije v ljubljanski nadškofiji med 1788 in 1806, J. Šilc, Drevesa 2006/1, 4.

Vodnik po matičnih knjigah Nadškofijskega arhiva Ljubljana, T. Krampač, Ljubljana 2008.

– Vodnik po matičnih knjigah Škofijskega arhiva Maribor, A. Hozjan, K. Geršak, Maribor 1999.

– Vodnik po fondih in zbirkah (Nadškofijski arhiv Ljubljana; ur. B. Kolar; Ljubljana 1999.

– Atlas Slovenije, Mladinska knjiga : Geodetski zavod Slovenije, 2005.

– Krajevni leksikon Slovencev v Italiji, I: Tržaška pokrajina (Trst 1990), II: Goriška pokrajina (Gorica 1995); Založništvo Tržaškega tiska; Narodna in študijska knjižnica v Trstu, Slovenski raziskovalni inštitut v Trstu.

– Slovenska krajevna imena v Italiji, Priročnik, Pavle Merkú, Mladika Trst, 1999.

– Slovenska krajevna imena na avstrijskem Koroškem; Pavel Zdovc, Slovenski znanstveni inštitut v Celovcu, 1993.

– Ungarns staatliche Matrikelämter – samt zugeteilten Ortschaften mit ihren ungarischen, deutschen, slawischen und rumänischen Benennungen, F. Riegler, Graz 1904

– Rodbinska imena v beneški Sloveniji; Starogorski, Koledar Goriške Mohorjeve družbe 1956, 81.

– Prezimena i naselja u Istri; Pulj, Reka 1985–1986 (tri knjige).

– Korenine; priimki na murskem polju (1669–1900), J. Makovec, Murska Sobota 1987.

Posebna zahvala gre avtorjem in založnikom, ki so izrecno dovolili, da smo uporabili podatke iz njihovih del:

  · Članom nekdanje Skupnosti Arhivov Slovenije: Arhivu Republike Slovenije, Zgodovinskemu arhivu Ljubljana, Pokrajinskemu arhivu Maribor, Zgodovinskemu arhivu Celje, Pokrajinskemu arhivu Koper in Zgodovinskemu arhivu na Ptuju (založnik Vodnika po matičnih knjigah – 1972 in Vodnika po župnijskih arhivih – 1975);
· Ivanu Jakiču (avtorju leksikona o slovenski grajski zapuščini);
· Jakobu Emeršiču in minoritom na Ptuju (začasni popis minoritskega arhiva, 2009).

  Priimke "domorodcev" so zbrali posamezniki, ki so navedeni pri zbirki priimkov posamezne župnije (če sodelavec ni naveden, sta priimke zbrala avtorja).