ŠOLSKA KNJIŽNICA

Delo šolske knjižnice in knjižničarja je informacijsko, pedagoško ter svetovalno. Uporabniki knjižnice so vsi učenci in delavci šole.  Knjižnica na šoli je odprta v času pouka 7.30–8.00 ter 11.30–14.00 ure. Vodi jo šolska knjižničarka Nevenka Mlinar. V sklopu knjižnično­-informacijskih znanj  na razredni in predmetno stopnji  izvaja  knjižno in knjižnično vzgojo, s pomočjo katere učenci spoznavajo nove knjige ter urejenost knjižnice. Učenci, ki so vpisani v šolsko knjižnico, sodelujejo tudi v mednarodnem knjižnem kvizu. Učenci si v knjižnici lahko izposodijo knjige za domače branje, bralno značko in knjige za razvedrilo in  prosti čas.

UČBENIŠKI SKLAD

V sklopu šolske knjižnice imajo učenci možnost izposoje učbenikov preko učbeniškega sklada. Prijave za izposojo učbenikov izpeljemo ob koncu šolskega leta, naročene komplete učbenikov pa učenci prejmejo prvi teden v septembru.

Za izposojo učenci plačajo tretjino vrednosti novega učbenika v mesecu juniju in oktobru. Skrbnik učbeniškega sklada je Breda Šraj.

KNJIŽNIČNI RED

Knjižnični red je del hišnega reda šole in del dokumentacije šolske knjižnice.

V njem so določene PRAVICE in DOLŽNOSTI uporabnikov.

POSLANSTVO ŠOLSKE KNJIŽNICE

Šolska knjižnica je sestavni del celotnega vzgojno-izobraževalnega dela.

Namenjena je vzgojno-izobraževalnemu procesu, potrebam učencev in učiteljev šole.

Šolska knjižnica s svojo dejavnostjo podpira uporabo knjig in drugih informacijskih virov, leposlovnih in strokovnih, tiskanih in elektronskih, dostopnih in oddaljenih. Ta gradiva dopolnjujejo in bogatijo učbenike, učno gradivo in metode dela. S tem prispeva k informacijskemu opismenjevanju učencev in njihovemu navajanju na vseživljensko učenje.

Šolska knjižnica nudi storitve za učenje, knjige in druge vire, ki omogočajo vsem članom šolske skupnosti, da postanejo kritični misleci in učinkoviti uporabniki informacij različnih oblik, formatov in na različnih nosilcih.

 

ČLANSTVO

Člani šolske knjižnice so vsi učenci šole in vsi zaposleni na šoli.

Člani šolske knjižnice so lahko tudi zunanji uporabniki (učenci, dijaki, študentje, nekdanji delavci šole, drugi…)

Članstvo je brezplačno.

 

IZKAZNICA

Izkaznico prejmejo brezplačno vsi prvošolci v prvi polovici šolskega leta in je veljavna vseh osem oz. devet let šolanja.

Izkaznica je opremljena s kodo in z logotipom šole.

Izkaznica ni prenosljiva.

V primeru izgube ali poškodbe knjižničarka ponovno izda izkaznico brezplačno le dvakrat.

 

ČAS ODPRTOSTI KNJIŽNICE

Urnik knjižnice visi ob vhodu v šolsko knjižnico.

Urnik za izposojo in uporabo računalnika je sledeč: vsak dan od 7.30 do 8.00 in od 11.00 do 14.00.

Knjižničarka si pridržuje pravico do spremembe urnika.

 

IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA (knjige, priročniki, serijske publikacije, neknjižno gradivo)
SPLOŠNA NAVODILA

Knjižnično gradivo je dovoljeno uporabljati v prostorih knjižnice.

Prepovedana je kakršnakoli odtujitev knjižničnega gradiva iz knjižnice brez predhodnega posvetovanja s knjižničarko.

 

IZPOSOJA NA DOM

Na dom se izposojajo knjige in določeni priročniki.

Na dom si je možno izposoditi največ 4 knjige naenkrat.

 

PREZENČNA IZPOSOJA

Na dom se ne izposojajo debelejši priročniki, leksikoni, slovarji, atlasi, splošne enciklopedije in serijske publikacije.

Navedeno knjižnično gradivo sme uporabnik uporabljati v prostorih knjižnice.

 

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA

Šolska knjižnica omogoča tudi medknjižnično izposojo za gradivo, ki ga v knjižnici ni.

Stroške medknjižnične izposoje krije uporabnik.

 

IZPOSOJEVALNI ROKI

Za knjige je rok izposoje 14 dni.

Po preteku tega roka je možno rok izposoje podaljšati še za 14 dni.

Za manjše priročnike, slovarje, splošne enciklopedije je rok izposoje 5 dni, brez možnosti podaljšanja.

Zamudnina oz. odškodnina za nepravočasno vrnjeno knjižnično gradivo se po zakonu ne obračunava.

Enkrat mesečno knjižničarka odda spisek z zamudniki učitelju razredniku, ki jih opozori na nepravočasno vrnjeno knjižnično gradivo.

Učenec z nepravočasno vrnjenim gradivom si ne more izposoditi drugega knjižničnega gradiva.

Uporabnik je dolžan do konca šolskega leta vrniti vse izposojeno gradivo.

V primeru izgube knjige ali drugega knjižničnega gradiva, je uporabnik dolžan poravnati izgubo z novo, če je možno enako, knjigo ali drugim gradivom.

 

FOTOKOPIRANJE

Na učenčevo prošnjo lahko knjižničarka ali tajnica preslika le šest (6) strani naenkrat.

Učenec dvigne preslikane strani naslednji dan.

 

ODNOS DO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Do knjižničnega gradiva imamo spoštljiv odnos, zato ga ne trgamo, režemo, uničujemo, niti po njem pišemo ali podčrtujemo.

 

OBNAŠANJE V PROSTORIH KNJIŽNICE

Pravila obnašanja v knjižnici visijo na vratih v knjižnici, lahko pa si jih tudi tukaj preberete.

V primeru kršenja pravil, knjižničarka prosi osebo, ki moti, da zapusti knjižnico.

 

UPORABA RAČUNALNIKA

V knjižnici je računalnik namenjen učencem in njihovim potrebam pri učenju, pisanju referatov, iskanju gradiva.

Pravila uporabe računalnika v knjižnici visijo ob računalniku, lahko pa si jih tudi tukaj preberete.