PROGRAM DELA

PREDMETNIK

OSEMLETNA OSNOVNA ŠOLA

 

    Predmet

 

4. r

 

5. r

Slovenski jezik 5 5
Angleški jezik   3
Likovna vzgoja 2 2
Glasbena vzgoja 2 1
Sp. Družbe 3 2
Sp. Narave 2 2
Matematika 5 4
Tehnična vzg.   1
Gospodinjstvo   1
Športna vzg. 3 3

SKUPAJ

22 24
Kulturni dnevi 3 4
Naravosl. dnevi 4 3
Športni dnevi 5 5
Dop. in dod. pouk 2 2
Interesne dej. 2 3
Ure oddelčne s. 0,5 0,5

 

DEVETLETNA OSNOVNA ŠOLA

Predmet

1. r

2. r

3. r

4. r

7. r

8. r

9. r

Slovenščina

6

7

7

5

4

3,5

4,5

Matematika

4

4

5

5

4

4

4

Tuji jezik

 

 

 

2

4

3

3

Likovna v.

2

2

2

2

1

1

1

Glasbena v.

2

2

2

1,5

1

1

1

Družba

 

 

 

2

 

 

 

Geografija

 

 

 

 

2

1,5

2

Zgodovina

 

 

 

 

2

2

2

DIE

 

 

 

 

1

1

 

Spo. okolja

3

3

3

 

 

 

 

Fizika

 

 

 

 

 

2

2

Kemija

 

 

 

 

 

2

2

Biologija

 

 

 

 

 

1,5

2

Naravosl.

 

 

 

 

3

 

 

Nar. in teh.

 

 

 

3

 

 

 

Tehnika in  tehnologija

 

 

 

 

1

1

 

Gospodinj.

 

 

 

 

 

 

 

Športna

vzgoja

3

3

3

3

2

2

2

Izbirni predmet 1

 

 

 

 

2/1

2/1

2/1

Izbirni predmet 2

 

 

 

 

1

1

1

Izbirni predmet 3

 

 

 

 

1

1

1

Oddelčna skupnost

 

 

 

0,5

0,5

0,5

0,5

KD

4

4

4

3

3

3

3

ND

3

3

3

4

3

3

3

Tehniški d.

3

3

3

4

4

4

4

ŠD

5

5

5

5

5

5

5

Dop/dod

1

1

1

1

1

1

 

ŠOLSKI KOLEDAR

KOLIKO DNI BO TRAJAL POUK V ŠOLSKEM LETU 2005/2006

Mesec Delovni dnevi
SEPTEMBER 22
OKTOBER 20
NOVEMBER 18
DECEMBER 17
JANUAR 21
FEBRUAR 17
MAREC 20
APRIL 18
MAJ 21
JUNIJ 11/17
185 dni 9. r 191 dni ostali

KDAJ BODO POČITNICE?

Četrtek, 1. 9. 2005 Začetek pouka
31. 10. - 6. 11. 2005 Jesenske počitnice
26. 12. - 2. 1. 2006 Novoletne počitnice
Sreda, 8. 2. 2006 Slovenski kulturni praznik
27. 2. -  5. 3. 2006 Zimske počitnice
17. 4. 2006 Velikonočni ponedeljek
27. 4. - 2. 5. 2006 Prvomajske počitnice
15. 6. 2006 Zadnji dan pouka 9. r
23. 6. 2006 Zadnji dan pouka 1. - 8. r

POUK

Pouk izvajamo po veljavnih učnih načrtih in letnem delovnem načrtu šole v obsegu predmetnika ter v skladu s smernicami za delo Ministrstva za šolstvo in šport.

Šolo odpiramo ob 5.30 uri, jutranje varstvo za učence 1. r se prične ob 5.30 uri, za učence 2. r ob 7.00, za ostale učence pa je prihod v šolo 15 minut pred pričetkom pouka.

Vhod v šolo je za učence razredne stopnje iz ulice Nova vas, za učence predmetne stopnje je vhod s Ceste na Kremenco. 

Pri iskanju informacij se obiskovalci in starši lahko obrnejo na dežurnega učenca, ki se nahaja v šolski avli.

Naloge dežurnega učenca so:

·         sprejemanje obiskovalcev in dajanje informacij,

·         kontrola ugašanja luči in zaprtja vodovodnih pip v prostorih,

·         posredovanje morebitnih obvestil za učitelje in učence,

·         zagotavljanje urejenosti šolskega prostora,

·         pomoč  pri razdeljevanju malic na razredni stopnji,

·         pomoč dežurnemu učitelju in opravljanje drugih nalog v zvezi z dežurstvom.

ŠOLSKI ZVONEC

PREDURA 7.00–7.45    
1. URA 8.00–8.45 Odmor 8.45–8.50
2. URA 8.50–9.35 Glavni odmor 9.35–10.00
3. URA 10.00–10.45 3. odmor 10.45–10.50
4. URA 10.50-­-11.35 4. odmor 11.35–11.40
5. URA 11.40–12.25 5. odmor 12.25–12.30
6. URA 12.30–13.15 6. odmor 13.15-­-13.35
7. URA 13.35-­-14.20 7. odmor 14.20-­-14.25
8. URA 14.25-­-15.10    

DODATNI IN DOPOLNILNI POUK

Poleg rednega pouka, ki je za vse učence obvezen, nudimo učencem še dodatne ure skupinskega učnega dela.

Učenci z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja, je namenjen dodatni pouk. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, podpira doseganje višjih učnih ciljev. Učenci se vanj vključujejo prostovoljno in po dogovoru z učiteljem. V tem šolskem letu bodo učenci na predmetni stopnji lahko obiskovali dodatni pouk iz slovenskega in angleškega jezika, matematike. Po potrebi bo organiziran tudi dodatni pouk iz fizike in kemije. Poteka po urniku, dogovorjenem v septembru.

Predmet/razred Učitelj Urnik
Slovenščina 5 .r (8) Mateja Šepić  
Matematika 5. r (8) Majda Možina  
Slovenščina 7. r    
Matematika 7. r Janja Arsenović  
Angleški j. 7. r Lidija Križman  
Slovenščina 8. r    
Angleški jezik 5. r Klara Lukan Žilovec  
Matematika 8. r Majda Možina  

Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja, je namenjen dopolnilni pouk. Z drugačnim načinom dela učenci lažje osvojijo temeljne učne cilje. Na predmetni stopnji imajo učenci možnost obiskovati dopolnilni pouk iz slovenščine, angleškega jezika in matematike.  Poteka po urniku, dogovorjenem v septembru.

Predmet Učitelj Urnik
Slovenščina 5. r (8) Mateja Šepić  
angleški jezik 5. r (8) Klara Lukan Žilovec  
Matematika 5. r (8) Majda Možina  
Slovenščina 7. r    
Slovenščina 8. r    
angleški jezik 7. r Lidija Križman  
Matematika 7. r Karmen Marolt  

Nekateri učenci pa kljub razlagi pri dopolnilnem pouku ne dosegajo potrebnega minimalnega znanja. Domačih nalog ne delajo, domači jim ne znajo pomagati. Za te učence organiziramo individualno in skupinsko učno pomoč, ki jo izvajajo strokovni delavci šole. Pomoč se izvaja v šoli, praviloma izven pouka in po vnaprej določenem urniku. Učno pomoč bosta izvajali šolska psihologinja Martina Kuzman in Breda Šraj.

PEVSKI ZBOR

Preko glasbe otrok lažje vstopa v novo okolje. Glasba odpre otroku boljše možnosti razumevanja in medsebojnega komuniciranja.

V tem šolskem letu bosta na šoli delovala dva zbora: OPZ od 1. do 5. razreda  2 uri tedensko in MPZ od 7. do 8. razreda 4 ure tedensko, ki ju bo vodila Barbara Dolgan.

RAZVOJNA STRATEGIJA ŠOLE

Da bi ustvarili pogoje za sodobno izobraževanje, bomo tudi na naši šoli nadaljevali z že začetimi projekti ter si zastavili nekatere nove.

Šola se bo skupaj s strokovnimi delavci v tem šolskem letu vključila v dva mednarodna projekta:

Projekt Vseživljenjskega učenja – Phare 2003 in

Projekt Evropska vas

PROJEKTI NA RAZREDNI STOPNJI

1. razred devetletne OŠ:

Športna značka Zlati sonček,

Knjigobube,

Računanje je igra,

Ekoprojekt,

Bralna značka,

Socialne igre.

2. razred devetletne OŠ:.

Celoletni projekti:

Bralna značka,

Socialne igre,

Knjigobube,

Športna značka Zlati sonček.

3.  razred:

Celoletni projekti:

Knjigobube,

Športna značka Zlati sonček,

Ekoprojekt.

Socialne igre.

4. razred:

4. razred (8)

krajši projekti:

Domača pokrajina z razgledne točke,

Učimo se učiti,

Kolesarski izpit,

Pustni običaji na Slovenskem,

Otroci pesniku Francetu Prešernu.

Celoletni projekti:

Eko šola kot način življenja,

Športni program Krpan,

podružnična šola Bukovje:

Športni program Zlati sonček,

Socialne igre,

Ekoprojekt.

podružnična šola Planina:

krajši projekti:

Kolesarski izpit,

Pustni običaji,

Domača pokrajina z razgledne točke,

Speleološka postaja in Postojnska jama.

celoletni projekti:

Ustvarjanje knjige o Planini in ljudeh,

Športna značka Zlati sonček in  Krpan,

Ekoprojekt,

Socialne igre Učimo se učiti.

Sestavimo mavrico vrednot.

podružnična šola Studeno:

Športni program Zlati sonček,

Socialne igre,

Ekoprojekt.

aktiv podaljšanega bivanja:

Ekologija -­- ločeno zbiranje odpadkov, zbiranje papirja, plastike,

Mi pa radi beremo pravljice,

Živimo zdravo z naravo!

PROJEKTI NA PREDMETNI STOPNJI

V mesecu decembru se bodo učenci skupaj z razredniki in drugimi strokovnimi delavci že tradicionalno predstavili s svojimi izdelki na božično-novoletnem sejmu, ki ga okvirno načrtujemo v četrtek, 16. decembra.

aktiv slovenščine:

bralni projekt s ciljem, da vsi učenci osvojijo bralno značko v 5. in 7. razredu

aktiv biologije – kemije – gospodinjskega pouka:

Projekti  bodo izpeljani v sklopu dejavnosti naravoslovnih dni preko Centra šolskih in obšolskih dejavnosti.

aktiv angleškega jezika:

celoletni projekt »Bookworms«

računalništvo:

V ta program sodijo vse aktivnosti s področja računalništva, ki jih izvajamo na šoli in ki jih bomo tudi v tem šolskem letu še dograjevali.

Te aktivnosti so zlasti:

·         informatizacija dela na šoli,

·         uporaba računalnika pri pouku od 1.  do 9. r,

·         izvajanje izbirnih predmetov s področja računalništva,

·         izvajanja interesnih dejavnosti za učence,

·         osnovne informacije o uporabi računalnika za učitelje in starše.

Dan šole – Globočnikov dan

Dejavnost tega dne je opredeljena v letnih delovnih pripravah aktivov. Dan šole se bo izvedel v petek, 19. maja 2005.

Eko dejavnosti

Nadaljevali in razširili bomo že začrtano pot eko šole na področjih pravilnega ravnanja z odpadki, njihovo predelavo in reciklažo. V projekt bodo vključeni vsi učenci in delavci šole s podružnicami ter predstavniki lokalnih institucij. O delu in problematiki varovanja našega okolja  in  dejavnostih povezanih s projektom bomo  preko medijev obveščali lokalno skupnost ter krajane. Vodja eko šole je profesorica biologije in kemije Suzana Vidmar.

Svetovalna služba

Svetovalno delo bo zajemalo aktivnosti na šestih področjih

- učenje in poučevanje,

- šolska kultura, vzgoja, klima, red,

- telesni, osebni in socialni razvoj,

- šolanje,

- poklicna orientacija,

- socialno-ekonomske stiske.

Povezovanje šole z okoljem

Strokovni delavci šole se bodo skupaj z učenci in pripravljenim  programom vključevali v dejavnosti okolja in potrebe kraja; sodelovali bodo na prireditvah v sklopu KS, podjetij, organizacij in zavodov. Šola se bo vključila tudi v dejavnosti humanitarnih organizacij in svoje delo predstavljala v lokalnih medijih in tudi širše. Zgledno bo nadaljevala sodelovanje z Vrtcem Postojna, šolskimi ambulantami ZD Postojna, Glasbeno šolo in sosednjima šolama v občini. Šola se bo uspešno povezovala tudi s Pedagoškimi fakultetami v Ljubljani, Mariboru in Kopru, Filozofsko fakulteto v Ljubljani ter Pedagoškim inštitutom v Ljubljani.

ŠOLA V NARAVI in NARAVOSLOVNI TABORI

Naravoslovne tabore pa že vrsto let organiziramo preko Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, ki ima svoje domove po vsej Sloveniji in svoje delo izvajajo na visoki strokovni ravni.

V mesecu oktobru bo za učence 4. razredov ((9) v času od 17. 10­-21.10. 2005  organiziran   naravoslovni tabor v okviru CŠOD v domu Fara, v istem terminu se bodo učenci 8. r  udeležili naravoslovnega taboru v domu Planica, v sklopu katerega  bodo za učence organizirane športne in naravoslovne dejavnosti.

Za učence 2. r  bo v času 5. 12.-­9. 12. 2005 naravoslovni tabor organiziran v domu Medved.

22. 5.-27. 5. 2006 bo za učence 4. r (8) organizirana letna šola v naravi v Termah Čatež. Za učence 3. r pa bo organiziran tečaj plavanja z dnevi dejavnosti v septembru v bazenu ZRC Logatec.

Zimsko šolo v naravi s tečajem smučanja bomo za učence 5. r. (8) izvedli na Koroškem  v domu Peca  3. 1.-7. 1. 2006 prav tako  v okviru Centra šolskih in obšolskih dejavnosti.

Za učence 4. r (8) in (9) podružnice Planina  bo 13. 3.-17. 3. 2006   organiziran naravoslovni tabor v domu Čebelica.

Za učence 7.b  bo naravoslovni tabor organiziran v domu Vojsko  29. 5. - 2. 6. 2006, za učence 7. a in 7. c  pa v istem terminu v domu Trilobit.

Učenci 1. in 2. r. podružničnih šol Bukovje, Planina in Studeno  se bodo udeležili 3-dnevnega naravoslovnega tabora  času v

5. 6.-7. 6. 2006 v domu Čebelica, učenci 1. r. matične šole pa se bodo naravoslovnega tabora udeležili v času 7. 6.–9 . 6. 2006 prav tako v domu Čebelica.

Želimo, da se navedenih aktivnosti udeležijo vsi učenci.

ŠOLSKE EKSKURZIJE

RAZRED RELACIJA OKVIRNI DATUM
5. R (8) Slovensko primorje Maj, 2006
7. R Gorenjska Maj, 2006
8. R / Maj, 2006
9. R Posočje september/okt., 2005
9. R Prekmurje Maj, 2006

PODALJŠANO BIVANJE

V šolskem letu 2005/2006 bo na matični šoli organiziranih pet oddelkov  podaljšanega bivanja, oddelek PB v Bukovju in oddelek in pol  PB v Planini, in sicer  od 11.30 ure do 16.00 ure. Učenci, ki obiskujejo podaljšano bivanje, kosijo v šoli. V   času PB potekajo rekreativne dejavnosti, samostojno učenje, pisanje domačih nalog ter usmerjene dejavnosti.

V svoj program so učiteljice vključile tudi promocijo, ki se bo kazala predvsem v razstavah izdelkov učencev, ki so vključeni v podaljšano bivanje, v dnevih odprtih vrat, v sodelovanju z ustanovami v kraju in z jesenskim piknikom. Izpeljali bodo tudi projekte s področja ekologije--ločevanje odpadkov in zbiranje papirja, projekta Mi pa radi beremo in Živimo zdravo z naravo.

Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole, lahko vodja PB predčasno spusti učenca iz šole samo s pisnim dovoljenjem staršev.