Spoštovani starši, dragi učenci!

Šolsko leto 2005/2006 je odprlo svoja vrata. Tudi v tem šolskem letu si vsi skupaj želimo, da bi  z Vami, starši in učenci, uresničili veliko skupnih ciljev in tudi to generacijo otrok naučili ohraniti vrednote, ki so skoraj pozabljene, ter jim nuditi nova znanja, ki jih bodo v življenju nedvomno potrebovali.

Pred Vami je šolska publikacija, s katero Vas želimo na kratko informirati o dejavnostih šole skozi šolsko leto.

Vsako leto je organizacija dela na šoli malo drugačna, predvsem z namenom, da se s svojo ponudbo približamo tako učencem šole kot tudi staršem.

V tem šolskem letu smo s pomočjo ustanoviteljice šole, Občino Postojna, za vse učence, ki obiskujejo pouk na matični šoli v Postojni zagotovili garderobne omarice in tako poskrbeli za varnost in hrambo obutve, oblačil in šolskih pripomočkov učencev v času pouka.

Dragi učenci, želim Vam, da bi se tudi v tem šolskem letu izkazali na vseh področjih še bolje kot v preteklem letu. Želim Vam, da bi  oblikovali podobo in prepoznavnost OŠ Antona Globočnika Postojna predvsem z marljivim učenjem, delom in spoštovanjem do vseh, ki šolo oblikujemo, in da bi svoje delo  ob zaključku šolskega leta kronali z lepim učnim uspehom.

Devetletna osnovna šola daje poleg izobraževanja poudarek tudi vzgoji, vendar se zavedamo, da brez Vaše pomoč, spoštovani starši, tega ne zmoremo. Upam, da bomo korektno in pošteno sodelovali tudi v tem šolskem letu z željo, da s tem pripomoremo k skupnem zadovoljstvu vseh, predvsem pa Vaših otrok, ki nam jih zaupate.

 

                                                           Ravnateljica

                                             Sabina Ileršič Kovšca, prof.

      OSNOVNA ŠOLA ANTONA GLOBOČNIKA

      Cesta na Kremenco 2, 6230 POSTOJNA

Ravnateljica:                    Sabina Ileršič  Kovšca- sabina.ilersic@guest.arnes.si

Pomočnica ravnateljice:              Vladka Lavsegar- os.antona-globocnika-po@guest.arnes.si

Tajnica:                                    Damijana Repe- damijana.repe@guest.arnes.si

 

Telefon ravnateljica:                  05 7000 311

Tajništvo:                                 05 7000 300

Fax:                                         05 726 1 810

Podračun pri UJP:                      01294-6030675497

Matična številka:                        549 682 9000

Davčna številka:                         44439407

 

PODRUŽNICE:

Podružnična šola Bukovje

Bukovje  4, 6230 Postojna

tel.: 05 751 51 26, vodja podružnice: Maja Slejko

 

Podružnična šola Planina

Planina  142, 6232 Planina

tel: 05 756 50 60, vodja podružnice: Nevenka Trenta

 

Podružnična šola Studeno

Studeno 68, 6230 Postojna

tel: 05 751 52 70, vodja podružnice: Tina Primc

 

PREDSTAVITEV ŠOLE

USTANOVITELJ

Ustanovitelj šole je Občina Postojna. Odlok o ustanovitvi, usklajen z novo šolsko zakonodajo, je bil sprejet v aprilu 1997 ter objavljen v Uradnem listu RS,  št. 33/97.

ŠOLSKI  OKOLIŠ

Osnovna šola Antona Globočnika Postojna izvaja program osnovnošolskega izobraževanja za učence iz šolskega okoliša, ki obsega naslednje ulice in naselja: Cesta v Staro vas, Prekomorskih brigad, Stjenkova ulica, Pretnarjeva ulica, Kajuhova ulica, Nova vas, Ulica Dolomitskega odreda, Ulica IX. Korpusa, Cesta na Kremenco, Rožna ulica, Pivška ulica, Ulica Franca Smrduja, Erazmova ulica, Stara vas, vse novo oblikovane ulice na Kremenci I in II, Ovčje staje, Goričica, Volaričeva ulica od številke 10 dalje ter okoliši podružničnih šol Bukovje, Planina in Studeno.

ŠTEVILO UČENCEV IN ODDELKOV

V šolskem letu 2005/2006 bo na matični  šoli   8 oddelkov  1., 2., 3. in 4. razreda devetletne osnovne šole, 2 oddelka 4. razredov osemletne šole, 3 oddelki 5. razredov osemletne osnovne šole, 8 oddelkov 7., 8. in 9. razreda devetletne osnovne šole. Na matični šoli v  Postojni bo v tem šolskem letu 5 oddelkov podaljšanega bivanja. Na podružnični šoli v Bukovju bo v tem šolskem letu 1 kombiniran oddelek  1. in 2. razreda  devetletne osnovne šole in   kombiniran oddelek 3. in 4. razreda devetletne osnovne šole ter oddelek podaljšanega bivanja. V  Planini  bo v tem šolskem letu en kombiniran oddelek 1. in 2.  razreda devetletne osnovne šole, oddelek 4. razreda osemletne šole in kombiniran oddelek 3.in 4.  razreda  devetletne šole  ter 1,5 oddelka podaljšanega bivanja, v Studenem 1 kombiniran oddelek  2. in 3. r razreda devetletne osnovne šole. Pouk bo potekal v eni izmeni. Na razredni stopnji je 180 učencev, na podružnični šoli v Bukovju 16, v Planini 39 in v Studenem 5 učencev. Na predmetni stopnji je 208 učencev. Skupaj bo osnovno šolo v šolskem letu 2003/2004 obiskovalo 450 učencev.

ORGANI UPRAVLJANJA

Svet šole Predstavniki ustanovitelja  
  Alojz Grahor namestnik predsednice
  Stane Pelan član sveta
  Jože Podboj član sveta
  Predstavniki staršev  
  Edo Grželj član sveta
  Ivanka Brus Članica sveta
  Adolf Turk član sveta
  Predstavniki delavcev šole  
  Jana Čelan predsednica sveta
  Martina Sedej Filipčič članica sveta
  Nevenka Trenta članica sveta
  Breda Kovač članica sveta
  Anja Zemljič članica sveta
  učiteljski zbor vodi ga ravnateljica Sabina Ileršič Kovšca
  oddelčni učiteljski zbori Vodijo jih razredničarke.
  Predmetni strokovni aktivi Oblikujejo jih učiteljice posameznih predmetnih področij.
   

svetovalna služba

 

Lea Trebec Tomažič Martina Kuzman

  šolska knjižnica Nevenka Mlinar
 

Svet staršev

predstavniki staršev iz vsakega oddelka matične šole in podružnic Bukovje, Planina, Studeno
 

Edo Grželj

predsednik sveta

 

Ravnateljica šole:  Sabina Ileršič Kovšca

Pomočnica ravnateljice:  Vladka Lavsegar

STROKOVNI ORGANI:

·         Učiteljski zbor:

sestavljajo vsi strokovni delavci šole. Učiteljski zbor razpravlja o učni problematiki učencev na pedagoških konferencah, ki jih sklicuje ravnatelj, ki tudi vodi učiteljski zbor.

·         Oddelčni učiteljski zbor:

sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno– izobraževalno delo v posameznem  oddelku. Po potrebi sodelujejo pri delu tega zbora tudi svetovalni in drugi strokovni delavci.

·         Razrednik:

vodi delo svoje oddelčne skupnosti, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo ter opravlja druge naloge, ki so določene z zakonodajo.

·         Strokovne aktive:

Oblikujejo strokovni delavci, združeni po stroki in predmetu, ki ga poučujejo.

SVET STARŠEV

·         Sestava:  Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka v začetku šolskega leta.

·         Naloge:

-          predlaga nadstandardne programe,

-          daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,

-          daje mnenje o predlogu razvojnega programa in letnega  delovnega načrta,

-          razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno–izobraževalnih problemih,

-          obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno– izobraževalnim delom,

-          voli predstavnike v svet šole,

-          opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

SKUPNOST UČENCEV

Oddelčne skupnosti se povezujejo v skupnost učencev šole. Ustanovijo jo učenci v šolskem parlamentu, ki ga ravnatelj skliče v začetku šolskega leta v mesecu septembru. Skupnost učencev šole ima mentorja. Skupnost učencev šole sprejme letni program dela v skladu s Pravilnikom o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli. Mentorica skupnosti učencev je šolska pedagoginja Lea Trebec Tomažič.

STIKI MED ŠOLO IN STARŠI

Redno sodelovanje staršev s šolo pripomore k pravočasni obveščenosti o otrokovem šolskem delu in uspehu ter reševanju morebitnih učnih, vedenjskih  in drugih težav.

Zato staršem svetujemo:

-          redno sodelujte z razrednikom vašega otroka,

-          redno obiskujte govorilne ure in roditeljske sestanke,

-          sodelujte pri različnih dejavnostih šole: projektnem učnem delu, krožkih, ekskurzijah, delu v razredu, prireditvah …,

-          sprotno spremljajte otrokovo šolsko delo,

-          poskrbite, da bo redno opravljal domače naloge, imel urejene šolske potrebščine in dovolj časa za učenje,

-          pomagajte mu razvijati delovne in učne navade,

-          poskrbite, da bo prihajal v šolo spočit in naspan,

-          bodite razumevajoči, če se bo otrok kdaj znašel v težavah in veselite se z njim vsakega napredka,

-          vzpodbujajte ga k pozitivnim oblikam preživljanja prostega časa in ga odvračajte od brezciljnega pohajanja, posebno v večernih urah,

-          poskrbite, da bo redno obiskoval dopolnilni pouk, učne delavnice ali druge oblike pomoči, ki jih v sklopu svojega delovnega načrta ponuja šola,

-          pri izbiri interesnih dejavnosti mu pomagajte poiskati njemu najbolj ustrezne.

URADNE URE RAVNATELJA ZA STARŠE IN UČENCE

Vsak  torek od 13.00 do 14.00 in v času popoldanskih govorilnih ur po rokovniku v publikaciji.

UČITELJ SVETOVALEC UČENCU - individualne govorilne ure učiteljev za učence bodo od septembra meseca po urniku, ki bo objavljen na oglasni deski v avli šole.

Učitelji bodo tudi v tem šolskem letu 1 uro na teden namenili pogovorom z učenci, ki imajo učne težave pri predmetu, pomagali bodo z nasveti pri izdelavi seminarskih in drugih nalogah.

POPOLDANSKE GOVORILNE URE

Skupne popoldanske govorilne ure so vsak zadnji četrtek v mesecu, razen septembra, decembra in junija, od 15.30 – 16.30 ure. Na popoldanskih govorilnih urah priporočamo tudi udeležbo učencev skupaj s starši.

Cilj tega je:

-          da otroci prevzemajo odgovornost, predvsem ko gre za dogovore kako …, kaj …, koliko se naučiti, pripraviti …,

-          da se drugi NE dogovarjajo o tem kaj bodo otroci počeli,

-          da otroci odločajo, ko gre zanje,

-          da otroci izrazijo svoja pričakovanja.

Prepričani smo, da vse starše zanima, kako se otrok obnaša in kaj dela v šoli. Zato smo se odločili, da bodo razredniki starše obveščali tudi samoiniciativno in jih zaprosili za njihovo organizirano sodelovanje.

RODITELJSKI SESTANKI

Načrtujemo tri roditeljske sestanke, po enega na ocenjevalno obdobje. Na prvem sestanku bomo staršem predstavili novosti in dejavnosti ter program dela v tem šolskem letu. Na sestankih bodo sodelovali razredniki, svetovalni delavki šole ter zunanji predavatelji.

V januarju 2005 bosta organizirana dva  roditeljska sestanka na temo osnovnošolskega izobraževanja. O datumih roditeljskih sestankov boste pravočasno obveščeni.