OSNOVNA ŠOLA

Antona Globočnika

C.na Kremenco 2

6230  POSTOJNA

Tel.: 05 7000 300

Fax.: 05 726 18 10

Matična številka: 5496829000

Davčna številka: SI 44439407

 

 

Datum : 2.3.2006

Štev.    : 64/3/2006

 

 

 

Štev. zbirke

IME ZBIRKE

1.

Evidenca   o poškodbah pri delu

 

2.

Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje

 

3.

Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev

 

4.

Zbirka o plači zaposlenega delavca

 

5.

Evidenca zaposlenih delavcev

 

6.

Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šoli in njihovih starših

 

7.

Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričeval in drugih listinah

 

8.

Zbirka podatkov o članih organov zavoda

 

9.

Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 

10.

Zbirka podatkov v postopku ugotavljanja pripravljenosti otroka za vstop v OŠ

 

11.

Katalog zbirke podatkov o šolski dokumentaciji OŠ

 

12.

Evidenca prejemnikov regresa za šolsko prehrano in šolo v naravi

 

13.

Evidenca o napredovanju zaposlenih

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

OSNOVNA ŠOLA

ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA

Cesta na Kremenco 2

6230   POSTOJNA

 

 

Na podlagi 27. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov vam posredujemo podatke iz

kataloga zbirke osebnih podatkov

 

 

1. Naziv zbirke osebnih podatkov:

Evidenca   o poškodbah pri delu

1.2. Zaporedna številka zbirke: ____1____

2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:

2.1. Matična številka: 5496829000

2.2. Osebno ime, naziv in/ali firma upravljavca:

Osnovna šola Antona Globočnika Postojna

2.3. Naslov prebivališča ali naslov opravljanja dejavnosti ali sedež upravljavca:

 Cesta na Kremenco 2, 6230  POSTOJNA

3. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

Delavci, ki so se poškodovali pri delu.

4. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

Osebni podatki : ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas ( v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra), podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, kolikor ur je delal tistega dne, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja; podatki o poškodbi pri delu; kdaj se je pripetila nesreča; datum, dan v tednu, doba v tednu, doba dneva, kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo, koliko oseb se je poškodovalo, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, ali se je podobna nesreča že prej zgodila že prej na istem delovnem mestu, vir nesreče, vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varstvenih ukrepov; je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu.

5. Namen obdelave:

Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.

6. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:

 Pooblaščeni delavci OŠ Antona Globočnika Postojna in drugi uporabniki.

7. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države (države, ki niso države članice Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora), kam, komu in pravna podlaga iznosa:

   Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.

8. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov (opis postopkov in ukrepov zavarovanja ter navedba naziva notranjih pravnih aktov):

Hranjeno v zavarovani in zaklenjeni omari v tajništvu zavoda, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.

9. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:

Ni povezav.

10. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (le za upravljavce zunaj Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora):

Ni zastopnika.

10.1. Matična številka: ______/__________

10.2. Osebno ime ali naziv in/ali firma zastopnika:

____________________/_______________________________________________________

2.3. Naslov prebivališča ali naslov opravljanja dejavnosti ali sedež zastopnika:

____________________/_______________________________________________________

                                                                                                                         Ravnateljica                      

                                                                                                          Sabina Ileršič Kovšca

                                                                                              (naziv ali funkcija ter osebno

                                                                                                         ime odgovorne osebe)

 

___________________________________________________________________________________________________________

 

 

OSNOVNA ŠOLA

ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA

Cesta na Kremenco 2

6230   POSTOJNA

 

 

Na podlagi 27. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov vam posredujemo podatke iz kataloga zbirke osebnih podatkov

 

1. Naziv zbirke osebnih podatkov:

Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje

1.2. Zaporedna številka zbirke: ___2_____

2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:

2.1. Matična številka: 5496829000

2.2. Osebno ime, naziv in/ali firma upravljavca:

Osnovna šola Antona Globočnika Postojna

2.3. Naslov prebivališča ali naslov opravljanja dejavnosti ali sedež upravljavca:

 Cesta na Kremenco 2, 6230  POSTOJNA

3. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

Učenci, vpisani v Osnovno šolo Antona Globočnika Postojna; starši vpisanih v Osnovno šolo Antona Globočnika Postojna

4. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

Podatki o učencu; ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem; podatki o starših: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli; podatki o napredovanju učenca, podatki o izdanih spričevalih; podatki o izdanih drugih listinah; družinska in socialna anamneza; razvojna anamneza; diagnostični postopki; postopki strokovne pomoči; strokovna mnenja drugih institucij: centrov za socialno, zdravstvenih institucij domov, svetovalnih centrov oziroma vzgojnih posvetovalnic.  

5. Namen obdelave:

Za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz ter za potrebe učno-vzgojnega procesa. Osebni podatki učencev se smejo uporabljati tako, da identiteta ni razvidna.

6. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:

Pooblaščeni delavci OŠ Antona Globočnika, pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport in drugi uporabniki.

7. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države (države, ki niso države članice Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora), kam, komu in pravna podlaga iznosa:

Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.

8. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov (opis postopkov in ukrepov zavarovanja ter navedba naziva notranjih pravnih aktov):

Hranjeno v zavarovani in zaklenjeni omari v pisarni šolske svetovalne službe in tajništvu zavoda, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.

9. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:

Ni povezav.

10. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (le za upravljavce zunaj Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora):

Ni zastopnika.

10.1. Matična številka: ________/_________

10.2. Osebno ime ali naziv in/ali firma zastopnika:

_________________________/__________________________________________________

2.3. Naslov prebivališča ali naslov opravljanja dejavnosti ali sedež zastopnika:

__________________________/_________________________________________________

 

                                                                                                                         Ravnateljica

                                                                                                            Sabina Ileršič Kovšca

                                                                                              (naziv ali funkcija ter osebno

                                                                                                         ime odgovorne osebe)

 

____________________________________________________________________________________________

 

 

OSNOVNA ŠOLA

ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA

Cesta na Kremenco 2

6230   POSTOJNA

 

 

 

Na podlagi 27. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov vam posredujemo podatke iz kataloga zbirke osebnih podatkov

 

1. Naziv zbirke osebnih podatkov:

Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev

1.2. Zaporedna številka zbirke: ___3_____

2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:

2.1. Matična številka: 5496829000

2.2. Osebno ime, naziv in/ali firma upravljavca:

Osnovna šola Antona Globočnika Postojna

2.3. Naslov prebivališča ali naslov opravljanja dejavnosti ali sedež upravljavca:

 Cesta na Kremenco 2, 6230  POSTOJNA

3. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

Učenci, vpisani v Osnovno šolo Antona Globočnika Postojna.

4. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

Podatki o učencu: ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem; podatki o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učenca: telesna višina, volumninoznost telesa, hitrost alternativnih gibov, eksplozivna moč, koordinacija gibanja telesa, fizična vzdržljivost trupa, gibljivost, mišična vzdržljivost ramenskega obroča in rok, sprinterska hitrost in vzdržljivost v submaksimalnem kontinuiranem naprezanju.

5. Namen obdelave:

Za potrebe obveznega izobraževanja in za izvajanje z zakonom določenih nalog. Za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz. Osebni podatki se smejo uporabljati tako, da identiteta učenca ni razvidna.

6. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:

Pooblaščeni delavci OŠ Antona Globočnika Postojna, pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport in drugi uporabniki.

7. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države (države, ki niso države članice Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora), kam, komu in pravna podlaga iznosa:

Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.

8. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov (opis postopkov in ukrepov zavarovanja ter navedba naziva notranjih pravnih aktov):

Hranjeno v zavarovani in zaklenjeni omari v kabinetu učiteljev športne vzgoje in v pisarni šolske svetovalne službe. Kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.

9. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:

Ni povezav.

10. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (le za upravljavce zunaj Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora):

Ni zastopnika.

10.1. Matična številka: ________/_________

10.2. Osebno ime ali naziv in/ali firma zastopnika:

___________________________/________________________________________________

2.3. Naslov prebivališča ali naslov opravljanja dejavnosti ali sedež zastopnika:

___________________________/________________________________________________

 

 

                                                                                                                         Ravnateljica

                                                                                                          Sabina Ileršič Kovšca

                                                                                              (naziv ali funkcija ter osebno

                                                                                                         ime odgovorne osebe)

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

OSNOVNA ŠOLA

ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA

Cesta na Kremenco 2

6230   POSTOJNA

 

 

Na podlagi 27. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov vam posredujemo podatke iz kataloga zbirke osebnih podatkov

 

1. Naziv zbirke osebnih podatkov:

Zbirka o plači zaposlenega delavca

1.2. Zaporedna številka zbirke: ____4____

2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:

2.1. Matična številka: 5496829000

2.2. Osebno ime, naziv in/ali firma upravljavca:

Osnovna šola Antona Globočnika Postojna

2.3. Naslov prebivališča ali naslov opravljanja dejavnosti ali sedež upravljavca:

 Cesta na Kremenco 2, 6230  POSTOJNA

3. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

 Zaposleni delavci

4. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

Osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba dejavnost organizacije (šifra); podatki o delovnem času: možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke, skupaj neopravljene ure, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, neopravljene ure brez nadomestila plače, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa; podatki o plačah: izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, plače iz dobička, neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, nadomestila neto plače v breme drugih, neto plače iz dobička, prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo; delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe: število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem, število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca, odstotek povečanja. 

5. Namen obdelave:

Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač in nadomestil plač.

6. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:

Pooblaščeni delavci OŠ Antona Globočnika Postojna in drugi uporabniki.

7. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države (države, ki niso države članice Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora), kam, komu in pravna podlaga iznosa:

Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.

8. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov (opis postopkov in ukrepov zavarovanja ter navedba naziva notranjih pravnih aktov):

Hranjeno v zavarovani in zaklenjeni omari v računovodstvu šole, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.

9. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:

Ni povezav.

10. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (le za upravljavce zunaj Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora):

Ni zastopnika.

10.1. Matična številka: ________/_________

10.2. Osebno ime ali naziv in/ali firma zastopnika:

_________________________/__________________________________________________

2.3. Naslov prebivališča ali naslov opravljanja dejavnosti ali sedež zastopnika:

___________________________/________________________________________________

 

                                                                                                                         Ravnateljica

                                                                                                          Sabina Ileršič Kovšca

                                                                                              (naziv ali funkcija ter osebno

                                                                                                         ime odgovorne osebe)

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

OSNOVNA ŠOLA

ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA

Cesta na Kremenco 2

6230   POSTOJNA

 

 

 

Na podlagi 27. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov vam posredujemo podatke iz kataloga zbirke osebnih podatkov

 

1. Naziv zbirke osebnih podatkov:

Evidenca zaposlenih delavcev

1.2. Zaporedna številka zbirke: ___5_____

2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:

2.1. Matična številka: 5496829000

2.2. Osebno ime, naziv in/ali firma upravljavca:

Osnovna šola Antona Globočnika Postojna

2.3. Naslov prebivališča ali naslov opravljanja dejavnosti ali sedež upravljavca:

 Cesta na Kremenco 2, 6230  POSTOJNA

3. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

 Zaposleni delavci

4. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče; kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalid, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost organizacije (šifra).

5. Namen obdelave:

Urejanje pravic in obveznosti in delovnega razmerja.

6. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:

Pooblaščeni delavci zavoda.

7. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države (države, ki niso države članice Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora), kam, komu in pravna podlaga iznosa:

Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.

8. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov (opis postopkov in ukrepov zavarovanja ter navedba naziva notranjih pravnih aktov):

Hranjeno v osebnih mapah zaposlenih v ognjevarni omari v arhivu šole. Kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.

9. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:

Povezano s sistemom ŠKIS Ministrstva za šolstvo in šport.

10. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (le za upravljavce zunaj Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora):

Ni zastopnika.

10.1. Matična številka: ________/_________

10.2. Osebno ime ali naziv in/ali firma zastopnika:

____________________________/_______________________________________________

2.3. Naslov prebivališča ali naslov opravljanja dejavnosti ali sedež zastopnika:

____________________________/_______________________________________________

 

 

                                                                                                                         Ravnateljica

                                                                                                          Sabina Ileršič Kovšca

                                                                                              (naziv ali funkcija ter osebno

                                                                                                         ime odgovorne osebe)

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

OSNOVNA ŠOLA

ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA

Cesta na Kremenco 2

6230   POSTOJNA

 

 

Na podlagi 27. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov vam posredujemo podatke iz kataloga zbirke osebnih podatkov

 

 

1. Naziv zbirke osebnih podatkov:

Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šoli in njihovih starših

1.2. Zaporedna številka zbirke: ___6_____

2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:

2.1. Matična številka: 5496829000

2.2. Osebno ime, naziv in/ali firma upravljavca:

Osnovna šola Antona Globočnika Postojna

2.3. Naslov prebivališča ali naslov opravljanja dejavnosti ali sedež upravljavca:

 Cesta na Kremenco 2, 6230  POSTOJNA

3. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

Učenci, vpisani v OŠ Antona Globočnika Postojna; starši oziroma skrbniki učencev, vključeni v OŠ Antona Globočnika Postojna

4. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

Podatki o učencu: ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem; podatki o starših: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli.

5. Namen obdelave:

Za potrebe obveznega izobraževanja in za izvajanje z zakonom določenih nalog. Za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz-osebni podatki se smejo uporabljati tako, da identiteta učenca ni razvidna.

 

6. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:

Pooblaščeni delavci  šole, pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport ter drugi uporabniki.

 

7. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države (države, ki niso države članice Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora), kam, komu in pravna podlaga iznosa:

Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.

8. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov (opis postopkov in ukrepov zavarovanja ter navedba naziva notranjih pravnih aktov):

Hranjeno v osebni mapi zavarovani in zaklenjeni omari v pisarni svetovalne službe in tajništva zavoda, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.

9. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:

Ni povezav.

10. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (le za upravljavce zunaj Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora):

Ni zastopnika.

10.1. Matična številka: ________/_________

10.2. Osebno ime ali naziv in/ali firma zastopnika:

___________________________/________________________________________________

2.3. Naslov prebivališča ali naslov opravljanja dejavnosti ali sedež zastopnika:

___________________________/________________________________________________

 

 

                                                                                                                         Ravnateljica

                                                                                                          Sabina Ileršič Kovšca

                                                                                              (naziv ali funkcija ter osebno

                                                                                                         ime odgovorne osebe)

 

____________________________________________________________________________________________________

 

OSNOVNA ŠOLA

ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA

Cesta na Kremenco 2

6230   POSTOJNA

 

 

Na podlagi 27. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov vam posredujemo podatke iz kataloga zbirke osebnih podatkov

 

 

1. Naziv zbirke osebnih podatkov:

Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričeval in drugih listinah

1.2. Zaporedna številka zbirke: ____7____

2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:

2.1. Matična številka: 5496829000

2.2. Osebno ime, naziv in/ali firma upravljavca:

Osnovna šola Antona Globočnika Postojna

2.3. Naslov prebivališča ali naslov opravljanja dejavnosti ali sedež upravljavca:

 Cesta na Kremenco 2, 6230  POSTOJNA

3. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

Učenci, vključeni v OŠ; starši oziroma zakoniti zastopniki učencev

4. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

Podatki o učencih: ime in priimek, EMŠO, spol, datum, kraj in država rojstva, naslov prebivališča, državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za delo z učencem; podatki o starših oziroma zakonitih zastopnikih: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli; podatki o napredovanju učenca, izdanih spričevalih in drugih listinah.

 5. Namen obdelave:

Za potrebe obveznega izobraževanja in za izvajanje z zakonom določenih nalog, za potrebe znanstveno-raziskovanega dela in pri izdelavi statističnih analiz-osebni podatki se smejo uporabljati tako, da identiteta učenca ni razvidna.

6. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:

Pooblaščeni delavci OŠ, pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport, drugi uporabniki.

7. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države (države, ki niso države članice Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora), kam, komu in pravna podlaga iznosa:

Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.

8. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov (opis postopkov in ukrepov zavarovanja ter navedba naziva notranjih pravnih aktov):

Hranjeno v zavarovani in zaklenjeni omari v pisarni šolske svetovalne službe in tajništvu zavoda, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.

9. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:

Ni povezav

10. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (le za upravljavce zunaj Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora):

Ni zastopnika.

10.1. Matična številka: ________/_________

10.2. Osebno ime ali naziv in/ali firma zastopnika:

___________________________/________________________________________________

2.3. Naslov prebivališča ali naslov opravljanja dejavnosti ali sedež zastopnika:

___________________________/________________________________________________

 

 

                                                                                                                         Ravnateljica

                                                                                                          Sabina Ileršič Kovšca

                                                                                              (naziv ali funkcija ter osebno

                                                                                                         ime odgovorne osebe)

 

____________________________________________________________________________________________________

 

OSNOVNA ŠOLA

ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA

Cesta na Kremenco 2

6230   POSTOJNA

 

 

 

Na podlagi 27. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov vam posredujemo podatke iz kataloga zbirke osebnih podatkov

 

 

1. Naziv zbirke osebnih podatkov:

Zbirka podatkov o članih organov zavoda

1.2. Zaporedna številka zbirke: ____8____

2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:

2.1. Matična številka: 5496829000

2.2. Osebno ime, naziv in/ali firma upravljavca:

Osnovna šola Antona Globočnika Postojna

2.3. Naslov prebivališča ali naslov opravljanja dejavnosti ali sedež upravljavca:

 Cesta na Kremenco 2, 6230  POSTOJNA

3. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

Člani sveta zavoda, člani sveta staršev

4. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, naslov prebivališča, telefonska številka.

5. Namen obdelave:

Urejanje korespondence in nemoten potek dela sveta zavoda.

6. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:

Pooblaščeni delavci zavoda, Ministrstvo za šolstvo in šport, ustanovitelj šole.

7. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države (države, ki niso države članice Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora), kam, komu in pravna podlaga iznosa:

Osebni podatki se ne iznašajo  v tretje države.

8. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov (opis postopkov in ukrepov zavarovanja ter navedba naziva notranjih pravnih aktov):

Hranjeno v zavarovani in zaklenjeni omari tajništva šole, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.

9. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:

Ni povezav.

10. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (le za upravljavce zunaj Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora):

Ni zastopnika.

10.1. Matična številka: _________/________

10.2. Osebno ime ali naziv in/ali firma zastopnika:

____________________________/_______________________________________________

2.3. Naslov prebivališča ali naslov opravljanja dejavnosti ali sedež zastopnika:

____________________________/_______________________________________________

 

 

                                                                                                                         Ravnateljica

                                                                                                          Sabina Ileršič Kovšca

                                                                                              (naziv ali funkcija ter osebno

                                                                                                         ime odgovorne osebe)

 

 

________________________________________________________________________________________________________

 

 

OSNOVNA ŠOLA

ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA

Cesta na Kremenco 2

6230   POSTOJNA

 

 

 

 

Na podlagi 27. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov vam posredujemo podatke iz kataloga zbirke osebnih podatkov

 

 

1. Naziv zbirke osebnih podatkov:

Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

1.2. Zaporedna številka zbirke: ___9____

2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:

2.1. Matična številka:  5496829000

2.2. Osebno ime, naziv in/ali firma upravljavca:

Osnovna šola Antona Globočnika Postojna

2.3. Naslov prebivališča ali naslov opravljanja dejavnosti ali sedež upravljavca:

 Cesta na Kremenco 2, 6230  POSTOJNA

3. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

Člani sveta zavoda, člani sveta staršev

4. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

Podatki o zavarovancu: ime in priimek, enotna matična številka občana, spol, datum rojstva, stalno prebivališče in naslov (kraj, občina), poklic, šolska izobrazba, podlaga zavarovanja, sektor ( družbeni, zadružni, mešani, zasebni); datum priznanja pravice, datum začetka uveljavljanja pravice, vrsta pravice, ki se  uveljavlja, datum prenehanja pravice.

5. Namen obdelave:

Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja.

6. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:

Pooblaščeni delavci OŠ, ZPIZ

7. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države (države, ki niso države članice Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora), kam, komu in pravna podlaga iznosa:

Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.

8. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov (opis postopkov in ukrepov zavarovanja ter navedba naziva notranjih pravnih aktov):

Hranjeno v zavarovani in zaklenjeni omari v tajništvu zavoda.  Kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.

9. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:

Ni zastopnika.

10. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (le za upravljavce zunaj Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora):

Ni povezav.

10.1. Matična številka: _______/__________

10.2. Osebno ime ali naziv in/ali firma zastopnika:

____________________________/_______________________________________________

2.3. Naslov prebivališča ali naslov opravljanja dejavnosti ali sedež zastopnika:

_____________________________/______________________________________________

 

 

                                                                                                                         Ravnateljica

                                                                                                          Sabina Ileršič Kovšca

                                                                                              (naziv ali funkcija ter osebno

                                                                                                         ime odgovorne osebe)

 

______________________________________________________________________________________________________

 

OSNOVNA ŠOLA

ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA

Cesta na Kremenco 2

6230   POSTOJNA

 

 

Na podlagi 27. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov vam posredujemo podatke iz kataloga zbirke osebnih podatkov

 

 

1. Naziv zbirke osebnih podatkov:

Zbirka podatkov v postopku ugotavljanja pripravljenosti otroka za vstop v OŠ

1.2. Zaporedna številka zbirke: ___10_____

2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:

2.1. Matična številka: 5496829000

2.2. Osebno ime, naziv in/ali firma upravljavca:

Osnovna šola Antona Globočnika Postojna

2.3. Naslov prebivališča ali naslov opravljanja dejavnosti ali sedež upravljavca:

 Cesta na Kremenco 2, 6230  POSTOJNA

3. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

Otroci vpisani v OŠ.

4. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

Podatki o otrocih: ime in priimek, EMŠO, podatki o zdravstveni anamnezi, ki so potrebni za odločanje komisije za ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo.

5. Namen obdelave:

Za potrebe obveznega izobraževanja in za izvajanje z zakonom določenih nalog.

6. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:

Pooblaščeni delavci šole

7. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države (države, ki niso države članice Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora), kam, komu in pravna podlaga iznosa:

Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.

8. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov (opis postopkov in ukrepov zavarovanja ter navedba naziva notranjih pravnih aktov):

Hranjeno v zavarovani in zaklenjeni omari v pisarni svetovalne službe zavoda, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.

9. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:

Ni povezav.

10. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (le za upravljavce zunaj Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora):

Ni zastopnikov.

10.1. Matična številka: ________/_________

10.2. Osebno ime ali naziv in/ali firma zastopnika:

___________________________/________________________________________________

2.3. Naslov prebivališča ali naslov opravljanja dejavnosti ali sedež zastopnika:

___________________________/________________________________________________

 

 

                                                                                                                         Ravnateljica

                                                                                                          Sabina Ileršič Kovšca

                                                                                              (naziv ali funkcija ter osebno

                                                                                                         ime odgovorne osebe)

 

______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

OSNOVNA ŠOLA

ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA

Cesta na Kremenco 2

6230   POSTOJNA

 

 

 

Na podlagi 27. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov vam posredujemo podatke iz kataloga zbirke osebnih podatkov

 

 

1. Naziv zbirke osebnih podatkov:

Katalog zbirke podatkov o šolski dokumentaciji OŠ

1.2. Zaporedna številka zbirke: __11__

2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:

2.1. Matična številka: 5496829000

2.2. Osebno ime, naziv in/ali firma upravljavca:

Osnovna šola Antona Globočnika Postojna

2.3. Naslov prebivališča ali naslov opravljanja dejavnosti ali sedež upravljavca:

 Cesta na Kremenco 2, 6230  POSTOJNA

3. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

Otroci vpisani v OŠ

4. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

Knjige in splošni dokumenti OŠ:matična knjiga, šolska kronika, letno organizacijsko poročilo, letni delovni načrt OŠ, dokumentacija o delu oddelkov v OŠ, dnevnik dela, redovalnica, mapa vzgojnih ukrepov, dokumentacija o učencih v OŠ, vpisni list, matični list, osebna mapa učenca, ki potrebuje pomoč, športno-vzgojni karton, zapisnik komisije za ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo, zapisnik o popravnih, razrednih in predmetnih izpitih učencev, spričevalo z opisnimi ocenami za učence, ki so opisno ocenjeni.

5. Namen obdelave:

Za potrebe obveznega izobraževanja in za izvajanje z zakonom določenih nalog, za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz.

6. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:

Pooblaščeni delavci OŠ,

 

7. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države (države, ki niso države članice Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora), kam, komu in pravna podlaga iznosa:

Podatki se ne iznašajo v tretje države.

8. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov (opis postopkov in ukrepov zavarovanja ter navedba naziva notranjih pravnih aktov):

Hrani se v zavarovanih in zaklenjenih omarah v pisarni šolske svetovalne službe in tajništvu zavoda, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalnikov.

9. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:

Ni povezav.

10. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (le za upravljavce zunaj Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora):

Ni zastopnika

10.1. Matična številka: _____/____________

10.2. Osebno ime ali naziv in/ali firma zastopnika:

________________________/___________________________________________________

2.3. Naslov prebivališča ali naslov opravljanja dejavnosti ali sedež zastopnika:

__________________________/_________________________________________________

 

 

                                                                                                                         Ravnateljica

                                                                                                          Sabina Ileršič Kovšca

                                                                                              (naziv ali funkcija ter osebno

                                                                                                         ime odgovorne osebe)

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

OSNOVNA ŠOLA

ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA

Cesta na Kremenco 2

6230   POSTOJNA

 

 

 

Na podlagi 27. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov vam posredujemo podatke iz kataloga zbirke osebnih podatkov

 

 

1. Naziv zbirke osebnih podatkov:

Evidenca prejemnikov regresa za šolsko prehrano in šolo v naravi.

Zaporedna številka zbirke: ___12_____

2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:

2.1. Matična številka: 5496829000

2.2. Osebno ime, naziv in/ali firma upravljavca:

Osnovna šola Antona Globočnika Postojna

2.3. Naslov prebivališča ali naslov opravljanja dejavnosti ali sedež upravljavca:

 Cesta na Kremenco 2, 6230  POSTOJNA

3. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

Otroci upravičeni do regresa za šolsko prehrano in šolo v naravi

4. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

Ime in priimek učenca, naslov učenca, razred in znesek regresirane vsote.

5. Namen obdelave:

Za potrebe obveznega izobraževanja in za izvajanje z zakonom določenih nalog (izvedbe šole v naravi, regresirana šolska prehrana)

6. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:

Pooblaščeni delavci OŠ, delavci Ministrstva za šolstvo in šport in drugi uporabniki ( Center za socialno delo, ustanoviteljica šole)

7. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države (države, ki niso države članice Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora), kam, komu in pravna podlaga iznosa:

 Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.

8. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov (opis postopkov in ukrepov zavarovanja ter navedba naziva notranjih pravnih aktov):

Hranjeno v zavarovanih in zaklenjeni omari v pisarni šolske svetovalne službe in računovodstva zavoda, kodiran pristop v bazo.

9. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:

Ni povezav.

10. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (le za upravljavce zunaj Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora):

Ni zastopnika.

10.1. Matična številka: ______/___________

10.2. Osebno ime ali naziv in/ali firma zastopnika:

__________________________/_________________________________________________

2.3. Naslov prebivališča ali naslov opravljanja dejavnosti ali sedež zastopnika:

___________________________/________________________________________________

 

 

 

                                                                                                                         Ravnateljica

                                                                                                          Sabina Ileršič Kovšca

 

                                                                                              (naziv ali funkcija ter osebno

                                                                                                         ime odgovorne osebe)

 

_______________________________________________________________________________________________

 

 

OSNOVNA ŠOLA

ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA

Cesta na Kremenco 2

6230   POSTOJNA

 

 

 

Na podlagi 27. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov vam posredujemo podatke iz kataloga zbirke osebnih podatkov

 

 

1. Naziv zbirke osebnih podatkov:

Evidenca o napredovanju zaposlenih

Zaporedna številka zbirke: ___13_____

2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:

2.1. Matična številka: 5496829000

2.2. Osebno ime, naziv in/ali firma upravljavca:

Osnovna šola Antona Globočnika Postojna

2.3. Naslov prebivališča ali naslov opravljanja dejavnosti ali sedež upravljavca:

 Cesta na Kremenco 2, 6230  POSTOJNA

3. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

Vsi zaposleni na OŠ Antona Globočnika Postojna

4. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

Odločbe vseh zaposlenih o napredovanju: ime in priimek zaposlenega, naslov zaposlenega, datum napredovanja, naziv, plačilni razred.

5. Namen obdelave:

Urejanje pravic zaposlenih iz delovnega razmerja.

6. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:

Pooblaščeni delavci OŠ in delavci Ministrstva za šolstvo in šport.

7. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države (države, ki niso države članice Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora), kam, komu in pravna podlaga iznosa:

Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.

8. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov (opis postopkov in ukrepov zavarovanja ter navedba naziva notranjih pravnih aktov):

Hranjeno v zavarovani in zaklenjeni omari v tajništvu in računovodstvu zavoda, v osebnih mapah delavcev v ognje varni omari arhiva. 

9. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:

Ni povezav.

10. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (le za upravljavce zunaj Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora):

Ni zastopnika.

10.1. Matična številka: ________/_________

10.2. Osebno ime ali naziv in/ali firma zastopnika:

___________________________/________________________________________________

2.3. Naslov prebivališča ali naslov opravljanja dejavnosti ali sedež zastopnika:

____________________________/_______________________________________________

 

 

 

 

                                                                                                                         Ravnateljica

                                                                                                          Sabina Ileršič Kovšca

                                                                                              (naziv ali funkcija ter osebno

                                                                                                         ime odgovorne osebe)

 

________________________________________________________________________________________________________