domov Lokavec Obvestila Knjižnica Kontakti  
 


PREDSTAVITEV IZBIRNIH PREDMETOV


Obrazci - izbor izbirnih predmetov:

 
IZBIRNI PREDMETI:

 


GLEDALIŠKI KLUB

Pri izbirnem predmetu Gledališki klub se seznaniš z osnovami dramske igre. Preko socialnih, sodelovalnih, verbalnih iger se izobražuješ v sproščanju, sodelovanju, zaznavanju in zavedanju lastnih občutkov in čustev ter se preko različnih stopenj improvizacije približaš gledališki igri.

Naučiš se:
osnovne tehnike sproščanja in govorne tehnike.

Spoznaš:
kratko zgodovino gledališča,
gledališke žanre,
gledališko prizorišče,
potek gledališkega dogodka od izbora teksta do premiere,
ogledaš si več gledaliških predstav ter
odigraš kratek igrani prizor.

V drugem delu se seznaniš s kratko zgodovino filma, spoznaš znane režiserje in igralce ter si ogledaš nekaj žanrsko različnih filmov.


ITALIJANŠČINA

Italijanščina je triletni predmet, ki se izvaja v 7., 8. in 9. razredu dve uri tedensko. V treh letih učenci okvirno spoznajo:

ITALIJANŠČINA 1
Učenci spoznajo osnovno besedišče v šoli (izraze za šolske prostore, potrebščine, predmete in poklice v šoli, izraze za dneve …). Naučijo se pozdraviti in se predstaviti, spoznajo osnovne poklice, imena živali, dele telesa, športne dejavnosti, osnovne bolezni, opišejo priljubljeno žival. Spoznajo tudi nekaj osnovnih podatkov o Italiji, ter osnovne glagole v sedanjiku.

ITALIJANŠČINA 2
Učenci spoznajo izraze za sorodnike, pohištvo in hišne prostore. Naučijo se osnovnih barv, mesece, letne čase, opišejo svojo sobo ter svoj delovni dan. Spoznajo osnovne izraze za hrano (sadje, zelenjava …), naučijo se napisati preprost recept ter naročanja v restavraciji. Spoznajo izraze za mestne ustanove, prevozna sredstva ter, kako vprašati za pot. Nadgradijo glagol v sedanjiku.

ITALIJANŠČINA 3
Učenci spoznajo preteklik "passato prossimo" in prihodnjik "futuro semplice", opišejo, kako je kdo oblečen. Naučijo se preprostega pogovora v trgovini z oblačili. Spoznajo osnovno besedišče v zvezi z vremensko napovedjo, primerjajo italijansko in slovensko himno ter spoznajo nekaj osnovnih državniških simbolov Slovenije, Italije in EU.


LIKOVNO SNOVANJE

LIKOVNO SNOVANJE 1
Predmet je odlična izbira za učence, ki želijo nadgraditi znanje s področja slikarstva. Slikanje zajema naloge na večjih in raznolikih formatih, mešanje in komponiranje barvnih ploskev ter praktično rabo barv: modno oblikovanje, oprema stanovanja… Kiparstvo zajema klasično oblikovanje z glino, glaziranje in odlivanje v mavec. Risanje poleg risbe s tušem in ogljem ponuja tudi naloge kaligrafije (različne pisave, tudi s kaligrafskimi peresi in uporabo računalnika) in vedno zabavno izdelavo stripa. Obiščemo zanimivejše likovne razstave v domačem kraju.

LIKOVNO SNOVANJE 2
Predmet ponuja veliko eksperimentalne risbe z različnimi orodji (krede, oglje, pero..), risanje na terenu. Učimo se določenih zakonitosti upodabljanja po opazovanju. S pomočjo fotoaparata izvedemo eksperimente gibanja svetlobe v zatemnjenem prostoru. Slikanje zajema naloge na večje in raznolike formate, mešanje in komponiranje barvnih ploskev, domišljijsko slikanje ob glasbi. Kar nekaj ur posvetimo grafičnim tehnikam suhe igle in barvnega linoreza. Ukvarjamo se z grafičnim oblikovanjem in oblikovanjem scenskega prostora (sodelujemo z dramskim krožkom). Obiščemo zanimivejše likovne razstave v domačem kraju.

LIKOVNO SNOVANJE 3
Pri predmetu skozi likovna dela iz umetnostne zgodovine predstavimo nekatere zakonitosti (zlati rez, obrnjena perspektiva..), ki jih najdemo na različnih likovnih področjih. Spoznamo se z osnovnimi načeli kompozicije in se preizkusimo v digitalni fotografiji - izdelke uporabimo za plakate, objavimo jih na šolskih spletnih straneh. Sodelujemo pri pripravi scenskega prostora ob zaključku šolskega leta, učenci oblikujejo glasilo ob koncu 9. razreda. Ukvarjamo se z oblikovanjem lastnega logotipa, ročno in s pomočjo računalnika. Načrtujemo prostorske spremembe in sami oblikujemo prostor (motivno se poslužujemo aktualnih tem). Iz različnih materialov (po izbiri učenca) izvedemo nalogo na področju modernega kiparstva. Obiščemo zanimivejše likovne razstave v domačem kraju.


NAČINI PREHRANJEVANJA

Učenec nadgrajuje vsebine, ki jih pridobi pri rednem pouku gospodinjstva. Spoznava različne prehranjevalne navade ljudi, kakor tudi prehrano v različnih starostnih obdobjih - prehrano dojenčkov, mladostnikov, športnikov,… 
Znanje osvaja predvsem praktično s pripravo najrazličnejših jedi, ki jih tudi preizkusi. Pri predmetu se poglablja znanje, ki je uporabno v vsakdanjem življenju, posebej pa še pri nadaljevanju šolanja na agro-živilskih, gostinsko-turističnih in zdravstvenih šolah.


NEMŠČINA

Nemščina je triletni predmet, ki se izvaja v 7., 8. in 9. razredu dve uri tedensko. V treh letih učenci okvirno spoznajo:

NEMŠČINA 1
Učenci spoznajo osnovno besedišče o šoli (izraze za šolske  potrebščine, predmete, povedo kateri je njihov najljubši predmet in to utemeljijo, opišejo svojo šolo ter spoznajo nemški šolski sistem). Naučijo se pozdraviti in se predstaviti ter nekoga nagovoriti in predstaviti.  Spoznajo osnovne poklice, družinske člane, imena živali, barve, letne čase, imena mesecev, dni, dele dneva, uro, obroke v dnevu in nekaj osnovnih jedi,  prostočasne dejavnosti, spoznajo števila, kratko opišejo mesto in podeželje, znajo tudi opisati svoj vsakdan. Spoznajo tudi nekaj osnovnih podatkov o deželah nemškega govornega območja  ter osnovne glagole v sedanjiku.

NEMŠČINA 2
Učenci spoznajo različne športe in izraze za športno opremo,  izraze za pohištvo in hišne prostore, opišejo svoj dom. Spoznajo osnovne izraze za hrano (sadje, zelenjava …), naštejejo različne trgovine. Naštejejo dele telesa in osnovne bolezni in poškodbe ter zdravila. Spoznajo izraze za mestne ustanove, prevozna sredstva ter, kako vprašati za pot. Znajo povedati kdaj imajo rojstni dan ter kako ga ponavadi praznujejo. Nadgradijo glagol v sedanjiku, spoznajo preteklik.

NEMŠČINA 3
Učenci utrjujejo sedanjik in preteklik  ter spoznajo prihodnjik. Opisujejo nekaj glavnih praznikov. Naučijo se preprostega pogovora na izletu ali potovanju (sprašujejo po informacijah). Na kratko opišejo zdrav življenjski slog, predvsem zdravo prehrano in telesno aktivnost. Spoznajo osnovno besedišče v zvezi z onesnaženostjo in varstvom okolja. Podrobneje  spoznajo dežele nemškega govornega območja.


OBDELAVA GRADIV (LES ali UMETNE SNOVI)

Pri predmetu učenci izdelujejo izdelke (na primer: pručko, škatlico za nakit, stojalo za mobilni telefon, igrače, sestavljanke,…) in tako spoznavajo materiale, njihove lastnosti, postopke obdelovanja in primerna orodja ter stroje za obdelavo. 
Prevladuje individualno praktično delo in delo v manjših skupinah. Pri delu učenci iščejo tudi lastne ideje za izdelke in tako izkazujejo svojo ustvarjalnost.


ODKRIVAJMO PRETEKLOST MOJEGA KRAJA

Pri predmetu učenci razširjajo poznavanje preteklosti domačega kraja. Urijo se v uporabi in razumevanju zgodovinskih virov in zavzemanju kritičnega odnosa do posameznega vira. Učijo se zbiranja informacij v literaturi in drugih medijih. Spoznavajo pomen knjižnic, muzejev in arhivov. Pridobljeno znanje se naučijo predstaviti pisno, ustno in z uporabo različnih drugih tehničnih pripomočkov.


PLAVANJE

Cilji izbirnega predmeta :

 • Seznaniti učence s vsestranskim pomenom plavanja.
 • Naučiti osnovno tehniko treh načinov plavanja : kravl, prsno, hrbtno.
 • Naučiti startne skoke in obrate pri vseh treh disciplinah.
 • Naučiti osnove potapljanja.
 • Naučiti osnove reševanja in samoreševanja iz vode.

 Dobro znanje plavanja nam nudi osnovo za kasnejše rekreativno ukvarjanje s plavanjem skozi vsa življenjska obdobja.


POSKUSI V KEMIJI

PRI PREDMETU UČENCI:

 • utrdijo in poglobijo znanje, razumevanje in uporabo kemijskih vsebin s pomočjo samostojnega eksperimentalnega dela;
 • razvijajo razumevanje bistvenih podrobnosti in razlik med snovmi na osnovi opazovanja in eksperimentiranja;
 • razvijajo spretnosti in veščine za varno in učinkovito delo s snovmi, eksperimentiranje in raziskovanje;
 • seznanijo se z raznolikimi vidiki dela v kemijskem laboratoriju;
 • urijo se v osnovnih tehnikah in operacijah laboratorijskega dela eksperimentalnega dela;
 • usvojijo postopke eksperimentiranja (raziskovalnega) dela: od načrtovanja do izvajanja eksperimentov, opazovanja, zbiranja, beleženja, razvrščanja, analize in predstavitve podatkov (procesiranje podatkov), postavljanja zaključkov in ocenitev smiselnosti rezultatov in zaključkov ter njihovo povezovanje s teorijo in življenjskim okoljem.

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA:

Vsebinski cilji preverjanja in ocenjevanja znanja pri izbirnem predmetu Poskusi v kemiji so opredeljeni kot minimalni in temeljni standardi znanja.

Področja preverjanja in ocenjevanja znanja obsegajo:

 • znanje, razumevanje in uporabo,
 • eksperimentalne spretnosti in veščine,
 • procesiranje podatkov,
 • izdelke učencev.

RAČUNALNIŠTVO

UREJANJE BESEDIL

Urejanje besedil je naravoslovno-tehnični izbirni predmet. Učenci pridobijo temeljna znanja računalniško-informacijske pismenosti.
 
Učenec se bo naučil in spoznal:

 1. zgodovino in zgradbo računalnika,

 2. programsko opremo računalnika,

 3. delati z datotekami in mapami,

 4.  iskati podatke po internetu,

 5. poslati sporočilo po elektronski pošti (tudi s priponko) in na prejeto sporočilo odgovoriti,

 6. delati z urejevalnikom besedila (Microsoft Office Word),

 7. temeljna pravila oblikovanja besedila,

 8. napisati besedilo, ga oblikovati, shraniti in natisniti,

 9. z risarskim programom izdelati točkovno sliko in jo vriniti v besedilo,

 10. izdelati tabelo in pripraviti kazalo literature, slik in vsebine,

 11. vstaviti glavo in nogo dokumenta,

 12. osnove dela v programu Microsoft Excel.

Predmet je prilagojen predznanju učencev in je namenjen tako začetnikom kot tudi učencem, ki že imajo nekaj znanja pri delu z računalnikom. Znanje pridobljeno pri tem predmetu lahko učenci uporabijo pri pisanju seminarskih in raziskovalnih nalog pri drugih predmetih.

MULTIMEDIJA

Multimedija je naravoslovno-tehnični izbirni predmet. Namen predmeta je seznaniti in naučiti učence uporabe računalnika kot multimedijske naprave za obdelavo besedila, slik, zvoka in animacije.

Učenec se bo naučil in spoznal:

 1. kaj je multimedija,
 2. razliko med rastrsko in vektorsko sliko,
 3. uporaba programa za risanje vektorskih slik Inkscape,
 4. obdelave fotografij s slikarskimi programi (Photo Filter),
 5. zakaj je multimedijsko predavanje bolj kakovostno od monomedijskega,
 6. delo s programom za izdelavo računalniških predstavitev PowerPoint (strani, učinki in animacije na predmetih, prehodi med stranmi, zvočni učinki, videoposnetki, oblikovne predloge, barvne sheme ...),
 7. izdelati krajšo risanko in fotoknjigo,
 8. pravila dobrega oblikovanja računalniških predstavitev (oblikovanje besedila, slik in animacij),
 9. pripraviti slikovne iz zvočne podatke in jih učinkovito združiti z besedilom v računalniško predstavitev (delo v Movie Makerju in Audacity).

Predmet je prilagojen učencem, ki že imajo nekaj znanja pri delu z računalnikom. Pridobljeno znanje lahko učenci uporabijo pri izdelavi računalniških predstavitev pri drugih predmetih ali projektih.

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

Računalniška omrežja je naravoslovno-tehnični izbirni predmet. Učenci pridobijo znanje za oblikovanje spletnih strani in postanejo kritični do oblike in vsebin, ki jih dobijo na internetu. 

Učenec se bo naučil in spoznal : 

 1. računalniško omrežje (krajevno in globalno), 
 2. kaj je internet, kaj lahko počneš v njem in naslove v internetu, 
 3. storitve interneta (elektronska pošta, Svetovni Splet - WWW), 
 4. spletni sestavek in jezik HTML z najpogosteje uporabljenimi oznakami, 
 5. uporabo HTMLja in izdelati preprosto stran v s HTMLjem, 
 6. uporabo JavaScripta, 
 7. računalniški program Kompozer in v njem izdelati spletno stran.

Znanje ki ga bodo učenci pridobili pri tem predmetu lahko uporabijo pri izdelavi najrazličnejših spletnih strani.


RETORIKA

Retorika kot izbirni predmet se s hitrimi koraki bliža osnovnošolskim klopem.
Doslej smo v osnovni šoli spretnosti govorništva negovali le z govornimi vajami in priložnostnimi nastopi nekaterih učencev. Sedaj nam je dana priložnost, da učencem ponudimo znanja te plemenite veščine.

Poučevanje retorike v devetem razredu ni samo sebi namen, temveč naj učence in učenke nauči predvsem samostojnega, koherentnega ter kritičnega oblikovanja in izražanja stališč pri drugih predmetih, v teku nadaljnjega izobraževanja, kakor tudi na vseh (drugih) področjih družbenega in zasebnega življenja.


ROKOMET

Rokomet spada med najbolj atraktivne in gledane športne panoge v Evropi. Ta panoga ima tudi v Sloveniji, kot tudi v Ajdovščini dolgoletno tradicijo. Že pred več kot pol stoletja so se v teh krajih z njo ukvarjala tako dekleta, kot fantje. Na sam vrh pa se je povzpela tudi naša šola, ko je leta 2006 osvojila naslov osnovnošolskih državnih prvakov. Ker sem se kot trener državnih reprezentanc udeležil precej tekmovanj na najvišji ravni, bi bilo škoda, če ne bi vsaj delček znanja prenesel tudi na otroke, ki se sicer s to panogo ne ukvarjajo najbolj resno, bi jo pa radi bolje spoznali in uživali v vsej njeni pestrosti in dinamiki.


ŠPORT ZA SPROSTITEV

Predmet obsega 35 ur, namenjen je učencem in učenkam sedmega razreda.

V teh urah se bomo seznanili z nekaterimi športnimi zvrstmi, ki niso prisotne pri urah športne vzgoje. Pri ostalih urah pa bodo zajete vsebine, ki so prisotne v rednem programu, vendar v nekoliko drugačni obliki. Nova športna znanja so izbrana tako, da nam bodo v kasnejšem življenju koristila za smiselno preživljanje prostega časa. Vsebine, s katerimi se bomo ukvarjali, so naslednje: plavanje, planinski pohodi, veslanje, gorsko kolesarjenje, nogomet, odbojka, plezanje, hokej v telovadnici, košarka.

Plavanje, nogomet, hokej, odbojko in košarko bomo realizirali v bazenu, na zunanjih igriščih in v telovadnici šole. Upoštevali bomo načela poštene igre, nekaj časa namenili tudi teoretičnim vsebinam (razlaga pravil, anatomija, fiziologija napora .. ). Nekatere vsebine bomo izvedli predvidoma na športnem taboru.


ŠPORT ZA ZDRAVJE 

Predmet je namenjen učencem in učenkam devetih razredov in obsega 32 ur. V teh urah se bomo podrobneje seznanili z športnimi zvrstmi iz programa redne športne vzgoje in z nekaterimi novimi oblikami športa, ki v rednih urah niso prisotne ali pa so vendar v manjšini. Načrtujemo ure iz naslednjih športnih zvrsti: planinarjenje, lokostrelstvo, namizni tenis, nogomet, balinanje, plavanje ter obiskali bomo tudi fitnes. Med teoretičnimi vsebinami se bomo seznanili s srčnim utripom, delovanjem telesa in z anatomijo telesa.


VZGOJA ZA MEDIJE - RADIO

Izbirni predmet spada v družboslovni sklop izbirnih predmetov in je namenjen učencem 7., 8. in 9. razreda, ki jih zanima novinarstvo in moderatorstvo ter značilnosti radijskega medija. Predmet obsega 35 ur in bo potekal enkrat tedensko.

Kaj bomo počeli?

 1. Obiskali bomo (lokalni) radio.

 2. Sodelovali z radio Nova.

 3. Oblikovanje lastne radijske oddaje.

 4.  Izvedeli, kaj so to novinarski žanri, kako se pripravi radijski program in kakšne veščine mora obvladati radijski voditelj.


ZVEZDE IN VESOLJE

Izbirni predmet "Zvezde in vesolje" je namenjen učencem, ki jih zanima naše mesto v vesolju. Predmet je pisan na kožo radovednim učencem, ki se radi sprašujejo zakaj so stvari takšne kot so. Predmet temelji predvsem na pogovorih, ki jih pogosto podkrepimo in potrdimo z opazovanjem vesolja s kvalitetnim šolskim teleskopom. S šolskim teleskopom lahko lepo vidimo kar nekaj vesoljskih teles kot so: Sonce in njegove pege, Saturn z njegovimi prstani, Jupiter in štiri lune, ki krožijo okrog Jupitra, Venero in njene mene, kraterje na Luni, komete, ki se dovolj približajo Zemlji in nenazadnje galaksije, ki postanejo najbolj zanimive takrat, ko izvemo kaj so. Letos je šola nabavila ccd kamero, ki omogoča prenos slike iz teleskopa na računalniški ekran. Iz didaktičnega vidika je to velika pridobitev, saj lahko na ekranu spremljamo in komentiramo živ posnetek ali posnamemo fotografijo objekta.
Prepričani smo, da razumevanje našega mesta in časa v vesolju lahko pripomore tudi k boljšemu razumevanju in spoštovanju življenja na našem planetu.


 
 
 

OŠ Danila Lokarja Ajdovščina

Domov | Lokavec | Knjižnica | Razno | Obvestila | Povezave | Kontakt| E-tabla