domov Lokavec Obvestila Knjižnica Kontakti  
 


PRILAGOJENI PROGRAM Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM

Na naši šoli od leta 1983  izvajamo osnovnošolski prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom. Prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom je namenjen otrokom s posebnimi potrebami, ki glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje ne morejo doseči izobrazbenega standarda po izobraževalnem programu osnovnošolskega izobraževanja.

V razredu je manj otrok kot v rednih oddelkih OŠ. Program je manj zahteven kot program redne OŠ,  hkrati pa ima tudi nekatere dodatne vsebine, ki so bolj povezane z življenjem. Vsak učenec z lažjo motnjo v duševnem razvoju, ki je vključen v ta program, ima tudi svoj individualizirani program. To pomeni, da so cilji programa prilagojeni vsakemu posamezniku, da bi ta dosegel čim višjo raven razvoja. Opredeljeni so le minimalni standardi znanja, ki jih mora doseči vsak otrok, da lahko napreduje iz razreda v razred. Zahtevnejši cilji s programom niso opredeljeni – učenci lahko na nekaterih področjih dosegajo cilje, ki jih dosegajo tudi njihovi vrstniki v rednem programu OŠ.  Učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju se lahko vključujejo tudi v del programa z enakovrednim standardom (običajni program v redni OŠ z enakovrednim standardom in v prilagojeni program z enakovrednim standardom) – v tako imenovani razširjeni program – v podaljšano bivanje, interesne dejavnosti, jutranje varstvo in druge vsebine razširjenega programa.

Posebnost prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom je med drugim prilagojen predmetnik, ki poleg premetov iz obveznega programa, vsebuje tudi specialno-pedagoška predmeta: računalniško opismenjevanje (za učence od 4. do 6. razreda) in socialno učenje (za učence od 1. do 6. razreda).

 

Vpis učencev na prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom poteka na podlagi odločbe o usmeritvi.

 

V šolskem letu 2011/2012 je v osnovnošolski prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom vključenih 15 učencev, ki so razvrščeni v 3 oddelke: 1. 2. in 3. razred, 5. in 7. razred ter 8. in 9. razred.

 

Naši učenci po končanem osnovnošolskem izobraževanju praviloma nadaljujejo srednješolsko izobraževanje po programu nižjega poklicnega izobraževanja.

Vzgojno-izobraževalno delo šole poteka na osnovi predmetnika in predpisanega učnega načrta za OŠ s prilagojenim programom in izobrazbenim standardom. Pri delu se upoštevajo razlike in posebnosti v funkcioniranju otrok in njihovih interesih, načinu doživljanja in čustvovanja. V okviru pouka se izvaja individualizacija .

 

Predmetnik

 

RAZRED

PREDMETI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Fond ur

Slovenščina

6

7

7

5

5

5

4

4

4

1633

Tuji jezik

 

 

 

 

 

 

2

2

2

204

Likovna vzgoja

1

1

1

2

2

2

2

2

2

519

Glasbena vzgoja

2

2

2

2

1

1

1

1

1

452

Matematika

4

4

5

5

4

4

4

4

4

1318

Tehnika in tehnologija

 

 

 

 

2

3

4

4

4

583

Gospodinjstvo

 

 

 

 

2

2

2

2

2

344

Naravoslovje

 

 

 

3

2

2

2

4

3

550

Spoznavanje okolja

3

3

3

 

 

 

 

 

 

 

Družboslovje

 

 

 

2,5

2,5

2,5

4

2

3

569,5

Športna vzgoja

3

3

3

3

3

3

3

3

3

936

Izbirni predmet

 

 

 

 

 

 

1

1

1

102

Oddelčna skupnost

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

137

Število predmetov

7

7

7

8

10

10

11

11

11

 

Število ur na teden

19,5

20,5

21,5

23

24

25

29,5

30

30

 

Število tednov

35

35

35

35

35

35

35

34

33

33

 

Specialno-pedagoška dejavnost

 

RAZRED

PREDMETI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Fond ur

Računalniško opismenjevanje

 

 

 

1

1

1

 

 

 

105

Socialno učenje

1

1

1

1

1

1

 

 

 

210

SKUPAJ:

1

1

1

2

2

2

 

 

 

315

 

 

 

 

OŠ Danila Lokarja Ajdovščina

Domov | Lokavec | Knjižnica | Razno | Obvestila | Povezave | Kontakt| E-tabla