domov Lokavec Obvestila Knjižnica Kontakti  
 


DODATNI POUK
Učenci obiskujejo tudi dodatni pouk, ki seveda ni interesna dejavnost. Pri urah dodatnega pouka iz slovenščine, tujega jezika, matematike, fizike, kemije, glasbene vzgoje, športne vzgoje, likovne vzgoje ter tehnike in tehnologije se pripravljajo tudi za šolska in regijska ter državna tekmovanja. Predvsem pa poglabljajo svoje znanje.

DOPOLNILNI POUK
Namenjen je učencem, ki česa ne razumejo, so bili dalj časa odsotni ali pa želijo dodatno razlago. Če predlog za obiskovanje dopolnilnega pouka oblikujejo učitelji, so ga učenci dolžni obiskovati.

NADARJENI UČENCI
Delo z nadarjenimi učenci je področje, ki ga na šoli že nekaj let načrtujemo in izvajamo, ter mu posvečamo določen del pozornosti. Menimo namreč, da so tudi nadarjeni učenci potrebni večje pozornosti, saj si ne smemo dovoliti, da bi se njihov potencial izgubljal v vsakdanjem povprečju.

Nadarjenost zajema otrokove potenciale, zmogljivosti, ki mu omogočajo velike dosežke na najrazličnejših področjih.
Kako poteka odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v 9-letni osnovni šoli?
1. stopnja: evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni je konec 3. razreda ter tudi kasneje, če so bili učenci prej morda spregledani.
Poteka na osnovi različnih kriterijev: učni uspeh, dosežki, učiteljevo mnenje, tekmovanja, hobiji, mnenje šolske svetovalne službe.
2. stopnja: seznanitev in mnenje staršev. Šolska svetovalna služba skupaj z razrednikom seznani starše, da je bil njihov otrok predlagan in kasneje spoznan za nadarjenega.
3. stopnja: identifikacija nadarjenih učencev. Zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev. Vključuje naslednja merila: ocena učitelja, test sposobnosti, test ustvarjalnosti, ki ga izvede in ovrednoti psiholog.
Kot nadarjeni so identificirani tisti učenci, ki so vsaj na enem od kriterijev dosegli nadpovprečen rezultat.

V tem šolskem letu bomo nadaljevali z naslednjimi aktivnostmi:
" opravljali bomo nadaljnje evidentiranje in po potrebi testiranje med učenci;
" pripravili, izvajali in evalvirali bomo individualne programe dela za učence, za katere smo ugotovili, da so nadarjeni;
" pripravili bomo različne delavnice za učence 1. in 2. triletja.

RAZISKOVALNE NALOGE
Učenci in učitelji v tretjem triletju devetletke tudi raziskujejo.
V raziskovalne skupine pri slovenščini, zgodovini, biologiji, gospodinjstvu, tehniki in tehnologiji, etnologiji, sociologiji se vključujejo učenci, ki jih predmetno področje posebno zanima.

INDIVIDUALNO DELO
Z učenci s posebnimi potrebami delajo strokovni delavci predpisano število ur, določenih z odločbo.
PUT – individualna in skupinska pomoč učencem z učnimi težavami. 
DSP
– dodatna strokovna pomoč. Namenjena je učencem, ki jim na predlog staršev (postopek usmerjanja) ministrstvo prizna dodatne ure.
DNU
– individualno in skupinsko delo z nadarjenimi učenci.  

UČENJE NA DOMU
Zgodi se, da otrok zboli in mora biti v domači negi več časa. Naša šola že več let uspešno dela s takimi učenci. Dom za nekaj časa spremenimo v učilnico. Delo je uspešno, saj je individualno. Učenci dobro napredujejo, sodelovanje z družino je vedno odlično.

 

 

OŠ Danila Lokarja Ajdovščina

Domov | Lokavec | Knjižnica | Razno | Obvestila | Povezave | Kontakt| E-tabla