1. VSEBINA
 2. Projektna naloga vsebuje 37 fotografij domačega kraja in tri karte. Vse fotografije so bile posnete v novembru in decembru 2000, razen fotografije Grobeljskega drevoreda, ki je iz maja 2000. Vsebina je razdeljena v naslednja poglavja:

   1.     Lega domačega kraja
   2.     Panoramski razgled in opis naselij
   3.     Relief in kamninska zgradba
   4.     Podnebje
   5.     Prsti in rastlinstvo
   6.     Vodovje
   7.     Kmetijstvo
   8.     Industrija
   9.     Storitvene dejavnosti
   10.     Promet
   11.     Zanimivosti
   12.     Zaključek

Pri vsakem poglavju s puščico navzdol lahko preverite svoje znanje. Naloge, ki jih vsebuje testni del projektne naloge “Pokrajinska podoba domačega kraja”, so prilagojene učnemu načrtu za geografijo v 8. razredu osnovne šole. Marsikatere naloge se ne nanašajo neposredno na naš domači kraj, ampak so splošno-izobraževalne narave. Z njimi preverjamo poznavanje geografskih pojmov in pojavov, obenem pa želimo spomniti, da ti pojavi v naši pokrajini obstajajo.