1. NALOGA

 

Poimenuj ravninski predel Ljubljanske kotline, na katerem so nastala naselja Rodica, Jarše, Količevo in Vir pri Domžalah!

* Kamniškobistriška ravan

* Ljubljansko polje

* Ljubljansko barje

2. NALOGA

Imenuj visokogorske, sredogorske, hribovite in ravninske pokrajine, s katerimi se naša ravnina stika na severu in vzhodu ter ravnine Ljubljanske kotline, v katere prehaja na jugu in zahodu?

Vzhod

* Posavsko hribovje

* Kamniško-Savinjske Alpe

* Kranjsko polje

Zahod

* Posavsko hribovje

* Kamniško-Savinjske Alpe

* Kranjsko polje

Sever

* Posavsko hribovje

* Kamniško-Savinjske Alpe

* Kranjsko polje

Jug

* Posavsko hribovje

* Kamniško-Savinjske Alpe

* Kranjsko polje

3. IN 4. NALOGA

Oglej si karto in ugotovi, na katerem bregu Kamniške Bistrice ležijo naselja! Za vsako naselje vpiši lego glede na levi ali desni breg reke!

Jarše

* levi

Vir

* levi

Rodica

* levi

Količevo

* levi

V kateri nadmorski višini se nahaja Kamniškobistriška ravan? Označi ustrezen višinski pas v spodnji tabeli!

* 201-400 m

* 401-600 m

* 601-800 m

5. NALOGA

v_4m.jpg (11062 bytes)

v_5m.jpg (11062 bytes)

v_6m.jpg (11062 bytes)

 Oglej si razgled s šolske strehe proti severu in opredeli pokrajine ali posamezne pokrajinske dele po tipu površja (visokogorje, sredogorje, hribovje, gričevje, ravnina, osamelec)!

Kamniško-Savinjske Alpe

* osamelec

* hribovje

* sredogorje

* visokogorje

Menina planina

* osamelec

* hribovje

* sredogorje

* visokogorje

Homški hrib

* osamelec

* hribovje

* sredogorje

* visokogorje

Kamniškobistriška ravan

* osamelec

* hribovje

* sredogorje

* visokogorje

6. NALOGA

v_9m.jpg (11062 bytes)

v_11m.jpg (11062 bytes)

Posavsko hribovje na vzhodu oblikujejo tako imenovane Posavske gube, ki se v reliefu kažejo kot vrsta podolžnih slemen in vmesnih podolij. Zaradi kasnejših geomorfoloških procesov se današnji relief marsikje ne sklada z geološko zgradbo. Imenuj (prometno zelo pomembno) dolino, kjer je relief ravno nasproten Posavskim gubam!

7. NALOGA

v_12m.jpg (11062 bytes)

v_13m.jpg (11062 bytes)

Kako se imenuje grič vzhodno od Domžal, skrajni odrastek Posavskega hribovja?

8. NALOGA

 

Označi prevladujoči proces, ki je v geološki preteklosti izoblikoval Kamniškobistriško ravan!

 Notranje sile

* vulkansko delovanje

* gubanje kamninskih plasti

* potresi

Zunanje sile

* rečna erozija in akumulacija

* kraška erozija in akumulacija

* vetrna erozija in akumulacija

9. NALOGA

 

V kvartarju so reke v kotline nanosile velike količine kamninskega gradiva. Označi, katere kamnine danes gradijo zgornje in katere spodnje plasti (40 do 50 m globoko) na našem delu Kamniškobistriške ravni?

v_3.jpg (47037 bytes)

Zgornje plasti

* prod in pesek

* konglomerat

* dolomit

 Spodnje plasti

* prod in pesek

* konglomerat

* dolomit

10. NALOGA

Kot drugod v kotlinah se tudi pri nas v nesprijetih usedlinah zadržuje padavinska voda, ki je eden najpomembnejših virov pitne vode. Za domžalski vodovod črpajo vodo iz 44,8 m globoke vrtine na Mengeškem polju. Napiši, kako imenujemo tako vodo?

11. NALOGA

Povečaj si sliko in ugotovi, kako imenujemo pojav, ko zaradi nizkih temperatur trava in drugo zelenje pomrzne?

 

v_15m.jpg (11062 bytes)

12. NALOGA

Kako imenujemo značilno razporeditev zraka v hladni polovici leta, ko se v (Ljubljansko) kotlino uleže težji mrzel zrak in nastane gosta megla, medtem ko je v višjih legah toplejši zrak in jasno, sončno vreme?

13. NALOGA

Naše območje se uvršča v celinsko podnebje osrednje Slovenije. Opredeli ta tip podnebja tako, da označiš povprečne temperature najtoplejšega in najhladnejšega meseca!

Povprečne temperature najtoplejšega meseca

* med 15 in 20 C

* med 20 in 22 C

 

Povprečne temperature najhladnejšega meseca

* med 0 in -3 C

* pod -3 C

14. NALOGA

Za celinsko podnebje osrednje Slovenije je značilen subkontinentalni padavinski režim. V katerem letnem času pade največ padavin?

* jeseni (oktober - november)

15. NALOGA

Na kakšni matični podlagi je nastala prst na Mengeškem polju, nam razkrivajo skeletni delci, ki so prsti primešani tudi v zgornji plasti. Povečaj si sliko in imenuj te skeletne delce v prsti na preorani njivi!

v_16m.jpg (11062 bytes)

16. NALOGA

Naravno gozdno rastlinstvo je na Kamniškobistriški ravni skoraj povsem izkrčeno. Kakšni gozdovi bi poraščali ravan, če jih ne bi ljudje v davni preteklosti izkrčili za poselitev in kulturna zemljišča?

* gozdovi hrasta in belega gabra

* subalpinski smrekovi gozdovi

* poplavni logi črne jelše

17. NALOGA

V edini zaplati gozda na našem območju, v neposredni bližini zaselka Groblje, gozd ni povsem naraven. Povečaj si sliko in ugotovi, katera drevesna vrsta mu je primešana?

v_17m.jpg (11062 bytes)

18. NALOGA

 Dopolni besedilo!

Kamniška Bistrica izvira v osrčju Alp, teče po Kamniškobistriški ravni in se pod naseljem Beričevo izlije v reko . Na tej poti se vanjo izlije več pritokov (na sliki sotočje z umetno strugo Pšate).

19. NALOGA

 Pomisli, v katero morje se izlivajo vode Kamniške Bistrice in označi povodje, v katero spada porečje Kamniške Bistrice?

* črnomorsko

20. NALOGA

v_18m.jpg (11062 bytes)

Kateri rečni režim ima Kamniška Bistrica v Kamniku?

* dežni

* snežno-dežni

* dežno-snežni

 

21. NALOGA

 Opiši ta rečni režim. V tabeli označi, kdaj ima Kamniška Bistrica najvišjo vodo (1. višek, 2. višek) in kdaj najnižjo (1. nižek, 2. nižek) ter kaj pogojuje vodostaj v določenem letnem času!

Pomlad

* 2. nižek

* 1. višek

* 2. višek

Poletje

* 2. nižek

* 1. višek

* 2. višek

Jesen

* 2. nižek

* 1. višek

* 2. višek

Zima

* 2. nižek

* 1. višek

* 2. višek

22. NALOGA

Oglej si brežine rečne struge Kamniške Bistrice na zgornji sliki. Kako imenujemo gradbeniški poseg, pri katerem uravnajo rečno strugo in utrdijo rečne bregove, da bi preprečili izpodkopavanje brežin in pogosto spreminjanje oziroma prestavljanje rečne struge?

v_19m.jpg (11062 bytes)

* melioracija

* regulacija

* akumulacija

23. NALOGA

Kateri vodni objekti so vodno moč mlinščic izrabljali nekoč in kateri danes? 

 

v_20m.jpg (11062 bytes)

vm_67m.jpg (11062 bytes)

Nekoč

* čistilne naprave

* čolnarne

* mlini in žage

Danes

* čistilne naprave

* čolnarne

* mlini in žage

24. NALOGA

v_21m.jpg (11062 bytes)

Energijske vire delimo na obnovljive in neobnovljive. Slaba stran neobnovljivih je, da se zaloge teh sčasoma izčrpajo. V katero skupino energijskih virov uvrščamo vodno energijo?

* obnovljivi energijski viri

25. NALOGA

v_7m.jpg (11062 bytes)

 

v_8m.jpg (11062 bytes)

Oglej si zgornji sliki naselij (del Spodnjih Jarš na levi in Groblje na desni sliki). Glede na razporeditev hiš ugotovi tip naselja!

 Spodnje Jarše

* obcestno naselje

* razloženo naselje

* zaselek

* samotne kmetije

 Groblje

* obcestno naselje

* razloženo naselje

* zaselek

* samotne kmetije

26. NALOGA

v_38m.jpg (11062 bytes)

v_39m.jpg (11062 bytes)

 Naselja delimo na mestna, podeželska in urbanizirana podeželska naselja. Oglej si sliki naselij Vira (levo) in Količevega (desno). V katerega od omenjenih tipov naselij bi ju uvrstil(a)?

* mestno naselje

* urbanizirano podeželsko naselje

27. NALOGA

Naselja na našem območju so glede na število prebivalcev različno velika. V vsak velikostni razred uvrsti po eno naselje z našega območja!

 do 500 prebivalcev

501 do 1000 prebivalcev

1001 in več prebivalcev

 

* Vir

* Rodica

* Spodnje Jarše

* Srednje Jarše

* Zgornje Jarše

28. NALOGA

 Kateri naš kraj je v času od 1961 do 1991 doživel največji porast števila prebivalstva in kateri največji upad števila prebivalstva?

 Največji porast števila prebivalcev (1961-1991)

* Vir

* Rodica

* Spodnje Jarše

* Srednje Jarše

* Zgornje Jarše

 Največji upad števila prebivalcev (1961-1991)

* Vir

* Rodica

* Spodnje Jarše

* Srednje Jarše

* Zgornje Jarše

29.NALOGA

 

Koliko tisoč prebivalcev je štelo mesto Domžale ob popisu leta 1991?

30. NALOGA

v_16m.jpg (11062 bytes)

V čigavi lasti je večina kmetijskih zemljišč na našem območju?

* zasebni (posamezni kmetje)

* zadružni (skupine kmetov)

31. NALOGA

Glede na vloženo delo ločimo ekstenzivno in intenzivno kmetijstvo. Oglej si polje na zgornji sliki in presodi, v katero vrsto kmetijstva se uvršča!

* ekstenzivno kmetijstvo

32. NALOGA

Kateri dve kmetijski kulturi prevladujeta na poljih Mengeškega polja?

* krompir in oljna repica

* koruza in pšenica

* fižol in solata

33. NALOGA

v_80m.jpg (11062 bytes)

K posameznim industrijskim izdelkom dopiši imena tovarn! Izbiraj med imeni: Induplati, Helios, Papirnica in Tosama.

Karton

Komplet za prvo pomoč

Šotor in senčnik

Zaščitni premaz za les

34. NALOGA

Industrijska podjetja so po drugi svetovni vojni doživela lastninsko preoblikovanje - nacionalizacijo, po osamosvojitvi Slovenije leta 1991, ob prehodu na tržno gospodarstvo, pa denacionalizacijo. Tipično takšno podjetje pri nas je Papirnica Količevo. V čigavo last preide podjetje v posameznem procesu?

Nacionalizacija

* zasebno lastništvo

Denacionalizacija

* zasebno lastništvo

35. NALOGA

Uvrsti dejavnosti, ki jih prikazujejo slike, v primarne (kmetijske), sekundarne (industrijske), terciarne (storitvene) in kvartarne (upravne)!  

v_1m.jpg (11062 bytes)

* sekundarne

* terciarne

* kvartarne

v_16m.jpg (11062 bytes)

* sekundarne

* terciarne

* kvartarne

v_26m.jpg (11062 bytes)

* sekundarne

* terciarne

* kvartarne

v_30m.jpg (11062 bytes)

* sekundarne

* terciarne

* kvartarne

* sekundarne

* terciarne

* kvartarne

v_43m.jpg (11062 bytes)

* sekundarne

* terciarne

* kvartarne

36. NALOGA

V katerih dejavnostih je zaposlenega največ in v katerih najmanj aktivnega prebivalstva našega območja?

Največ

* sekundarne

* terciarne

* kvartarne

Najmanj

* sekundarne

* terciarne

* kvartarne

37. NALOGA

v_28m.jpg (11062 bytes)

v_29m.jpg (11062 bytes)

Oglej si zgornji dve sliki. Opazuj tudi pokrajino na obzorju. Ugotovi, iz katere smeri (navedi večje mesto) prihajajo avtomobili na cesti in na kateri relaciji vozi vlak na sliki?

Avtomobili prihajajo iz smeri

* Celje

* Kamnik

* Trbovlje

Železniška proga

* Kamnik - Ljubljana

* Kamnik - Mengeš

* Rodica - Dob

38. NALOGA

Okoli 80 % zaposlenih prebivalcev naših naselij, se dnevno vozi v bližnja ali bolj oddaljena zaposlitvena središča. Kako z drugo besedo imenujemo dnevno potovanje zaposlenih in šolske mladine iz kraja bivanja v drug kraj?

39. NALOGA

Zgornja slika prikazuje zelo obremenjeno glavno cesto mimo Rodice in Domžal, ki je sestavni del slovenskega cestnega križa. Kako še drugače imenujemo ta cestni krak, ki povezuje mesta Koper, Ljubljano in Maribor? 

v_30m.jpg (11062 bytes)

* Jadranska magistrala

* Ilirika

* Slovenika

40. NALOGA

 

Velik del prometa, ki se vozi po tej cesti, le prečka našo državo, začetek in cilj teh potovanj pa je drugi državi. Kako imenujemo tako vrsto prometa? 

* cestni križ

* tranzit

* depozit

41. NALOGA

 

Kaj teče po ceveh, ki so položene čez strugo Mlinščice na Rodici?

* elektrika

* zemeljski plin

* nafta

* komunalne odplake

42. NALOGA

v_32m.jpg (11062 bytes)

Po čem je znana grobeljska cerkev?

* koncerti, freske

* visok zvonik

* zakopan zaklad

43. NALOGA

v_33m.jpg (11062 bytes)

V grobeljskem drevoredu raste 141 dreves. Kateri drevesni vrsti pripada velika večina dreves (91%)?

* divji kostanj

* ostrolistni javor

* lipa, lipovec

* hrast dob

Koliko znaša obseg najdebelejšega drevesa v grobeljskem drevoredu? Označi najbližjo vrednost!

 

* 2,5 metra

* 5 metrov

* 10 metrov

44. NALOGA

v_34m.jpg (11062 bytes)

 

Kaj danes spominja na obratovanje nekoč številnih mlinov in žag na mlinščicah ob Kamniški Bistrici?

 

* mlinski kamni

* umetni padci, jezovi

* mostovi

45. NALOGA

v_45m.jpg (11062 bytes)

v_47m.jpg (11062 bytes)

Na katero obdobje spominjajo spominska obeležja na slikah?

* prva svetovna vojna

* druga svetovna vojna

* vojna za osamosvojitev Slovenije

46. NALOGA

v_35m.jpg (11062 bytes)

v_48m.jpg (11062 bytes)

Navedi razlog, zaradi katerega sta bili postavljeni nabožni znamenji na sliki?

* kuga

* obisk papeža

* obnova mlina

* križev pot

47. NALOGA

v_50m.jpg (11062 bytes)

 

Navedi razlog, zaradi katerega sta dala Matija in Julijana Slabič leta 1896 v bližini svojega mlina v Spodnjih Jaršah dala zgraditi kapelico!

 

* kuga

* obisk papeža

* obnova mlina

* križev pot

48. NALOGA

v_36m.jpg (11062 bytes)

Katere objekte izginjajoče kmečke stavbne dediščine si lahko ogledamo v naših krajih?

* kozolci in toplarji

* sušilnice za sadje

* čebelnjaki

DETEKTIV

TOČKOVNIK

Dosegel si:točk od 82 možnih.