1. NALOGA

 

 

Poimenuj ravninski predel Ljubljanske kotline, na katerem so v preteklosti nastala naselja Rodica, Jarše, Količevo in Vir pri Domžalah!

* Kamniškobistriška ravan

* Ljubljansko polje

* Ljubljansko barje

2. NALOGA

Imenuj visokogorske, sredogorske, hribovite in ravninske pokrajine, s katerimi se naša ravnina stika na severu in vzhodu ter ravnine Ljubljanske kotline, v katere prehaja na jugu in zahodu?

Vzhod

* Posavsko hribovje

* Kamniško-Savinjske Alpe

* Kranjsko polje

Zahod

* Posavsko hribovje

* Kamniško-Savinjske Alpe

* Kranjsko polje

Sever

* Posavsko hribovje

* Kamniško-Savinjske Alpe

* Kranjsko polje

Jug

* Posavsko hribovje

* Kamniško-Savinjske Alpe

* Kranjsko polje

3. IN 4. NALOGA

Oglej si karto in ugotovi, na katerem bregu Kamniške Bistrice ležijo naša naselja! Za vsako naselje vpiši lego glede na “levi” ali “desni” breg naše reke!

Jarše

* levi

Vir

* levi

Rodica

* levi

Količevo

* levi

V kateri nadmorski višini se nahaja Kamniškobistriška ravan? Označi ustrezen višinski pas v spodnji tabeli

* 201-400 m

* 401-600 m

* 601-800 m

5. NALOGA

v_4m.jpg (11062 bytes)

v_5m.jpg (11062 bytes)

v_6m.jpg (11062 bytes)

 Oglej si razgled s šolske strehe proti severu in opredeli pokrajine ali posamezne pokrajinske dele po tipu površja (visokogorje, sredogorje, hribovje, gričevje, ravnina, osamelec)!

Kamniško-Savinjske Alpe

* osamelec

* hribovje

* sredogorje

* visokogorje

Menina planina

* osamelec

* hribovje

* sredogorje

* visokogorje

Homški hrib

* osamelec

* hribovje

* sredogorje

* visokogorje

Kamniškobistriška ravan

* osamelec

* hribovje

* sredogorje

* visokogorje

6. NALOGA

v_9m.jpg (11062 bytes)

v_11m.jpg (11062 bytes)

Posavsko hribovje na vzhodu oblikujejo tako imenovane Posavske gube, ki se v reliefu kažejo kot vrsta podolžnih slemen in vmesnih podolij. Zaradi kasnejših geomorfoloških procesov se današnji relief marsikje ne sklada z geološko zgradbo. Imenuj (prometno zelo pomembno) dolino, kjer je relief ravno nasproten Posavskim gubam!

7. NALOGA

v_12m.jpg (11062 bytes)

v_13m.jpg (11062 bytes)

Kako se imenuje grič vzhodno od Domžal, skrajni odrastek Posavskega hribovja?

8. NALOGA

 

Označi po dva prevladujoča procesa, ki sta v geološki preteklosti izoblikovala Kamniškobistriško ravan!

 Notranje sile

* vulkansko delovanje

* gubanje kamninskih plasti

* potresi

Zunanje sile

* rečna erozija

* kraška erozija

* odlaganje gradiva (akumulacija)

9. NALOGA

 

V kotline so reke v kvartarju nanosile velike količine kamninskega gradiva. Označi, katere kamnine danes gradijo zgornje in katere spodnje plasti (40 do 50 m globoko) na našem delu Kamniškobistriške ravni?

v_3.jpg (47037 bytes)

Zgornje plasti

* prod in pesek

* konglomerat

* dolomit

 Spodnje plasti

* prod in pesek

* konglomerat

* dolomit

10. NALOGA

Kot drugod v kotlinah se tudi pri nas v nesprijetih usedlinah zadržuje padavinska voda, ki je eden najpomembnejših virov pitne vode. Za domžalski vodovod črpajo vodo iz 44,8 m globoke vrtine na Mengeškem polju. Napiši, kako imenujemo tako vodo?

11. NALOGA

Povečaj si sliko zgoraj in ugotovi, kako imenujemo pojav, ko zaradi nizkih temperatur trava in drugo zelenje pomrzne?

 

v_15m.jpg (11062 bytes)

12. NALOGA

Kako imenujemo značilno razporeditev zraka v hladni polovici leta, ko se v Ljubljansko kotlino uleže težji mrzel zrak (in nastaja gosta megla), medtem ko je v višjih legah toplejši zrak in jasno, sončno vreme?

 

 

13. NALOGA

Naše območje uvrščajo v celinsko podnebje osrednje Slovenije. Opredeli ta tip podnebja tako, da označiš povprečne temperature najtoplejšega in najhladnejšega meseca!

Povprečne temperature najtoplejšega meseca

* med 15 in 20 C

* med 20 in 22 C

 

Povprečne temperature najhladnejšega meseca

* med 0 in -3 C

* pod -3 C

14. NALOGA

Za celinsko podnebje osrednje Slovenije je značilen subkontinentalni padavinski režim. V katerem letnem času pade največ padavin v tem padavinskem režimu?

* jeseni (oktober - november)

15. NALOGA

Na kakšni matični podlagi je nastala dokaj tanka plast prsti (tipa rendzina) na Mengeškem polju, nam razkrivajo skeletni delci, ki so prsti primešani tudi v zgornji plasti. Povečaj si sliko in imenuj skeletne delce v prsti na preorani njivi!

v_16m.jpg (11062 bytes)

16. NALOGA

Naravno rastlinstvo je na Kamniškobistriški ravni skoraj povsem izkrčeno. Kakšni gozdovi so pred tem poraščali to ravnan?

* gozdovi hrasta in belega gabra

* subalpinski smrekovi gozdovi

* poplavni logi črne jelše

17. NALOGA

V edini zaplati gozda na našem območju, v neposredni bližini zaselka Groblje, gozd ni povsem naraven. Povečaj si sliko in ugotovi, katera drevesna vrsta mu je primešana?

v_17m.jpg (11062 bytes)

18. NALOGA

 Dopolni besedilo!

Kamniška Bistrica izvira v osrčju Alp, teče po Kamniškobistriški ravni in se pod naseljem Beričevo izlije v reko . Na tej poti se vanjo izlije več pritokov (na sliki sotočje z umetno strugo Pšate).

19. NALOGA

 Pomisli, v katero morje se izlivajo vode Kamniške Bistrice in označi povodje, v katero spada porečje Kamniške Bistrice?

* črnomorsko

20. NALOGA

v_18m.jpg (11062 bytes)

Kateri rečni režim ima Kamniška Bistrica v Kamniku?

* dežni

* snežno-dežni

* dežno-snežni

 

21. NALOGA

 Opiši ta rečni režim. V tabeli označi, kdaj ima Kamniška Bistrica najvišjo vodo (1. višek, 2. višek) in kdaj najnižjo (1. nižek, 2. nižek) ter kaj pogojuje vodostaj v določenem letnem času!

Pomlad

* 2. nižek

* 1. višek

* 2. višek

Poletje

* 2. nižek

* 1. višek

* 2. višek

Jesen

* 2. nižek

* 1. višek

* 2. višek

Zima

* 2. nižek

* 1. višek

* 2. višek

22.NALOGA

Oglej si brežine rečne struge Kamniške Bistrice na zgornji sliki. Kako imenujemo gradbeniški poseg, pri katerem uravnajo rečno strugo in utrdijo rečne bregove, da bi preprečili izpodkopavanje brežin in pogosto spreminjanje oziroma prestavljanje rečne struge?

v_19m.jpg (11062 bytes)

* melioracija

* regulacija

* akumulacija

23. NALOGA

Kateri vodni objekti so vodno moč mlinščic izrabljali nekoč in kateri danes? 

 

v_20m.jpg (11062 bytes)

vm_67m.jpg (11062 bytes)

Nekoč

* čistilne naprave

* čolnarne

* mlini in žage

Danes

* čistilne naprave

* čolnarne

* mlini in žage

24. NALOGA

v_21m.jpg (11062 bytes)

Energijske vire delimo na obnovljive in neobnovljive. Slaba stran neobnovljivih je, da se zaloge teh sčasoma izčrpajo. Imenuj skupino energijskih virov uvrščamo vodno energijo!

* obnovljivi energijski viri

 

 

 

25. NALOGA

v_7m.jpg (11062 bytes)

v_8m.jpg (11062 bytes)

Oglej si zgornji sliki naselij (dela Spodnjih Jarš na levi sliki in zaselka Groblje na desni sliki) in glede na razporeditev stanovanjskih hiš ugotovi tip naselja!

 Spodnje Jarše

* obcestno naselje

* razloženo naselje

* zaselek

* samotne kmetije

 Groblje

* obcestno naselje

* razloženo naselje

* zaselek

* samotne kmetije

26. NALOGA

v_38m.jpg (11062 bytes)

v_39m.jpg (11062 bytes)

 Naselja delimo na podeželska in mestna ter urbanizirana podeželska naselja. Oglej si sliki naselij Vira (levo) in Količevega (desno). V katerega od omenjenih tipov naselij bi ju uvrstil(a)?

* mestno naselje

* urbanizirano podeželsko naselje

27. NALOGA

Naselja na našem območju so glede na število prebivalcev različno velika. V vsak velikostni razred uvrsti po eno naselje z našega območja!

 do 500 prebivalcev

501 do 1000 prebivalcev

1001 in več prebivalcev

 

* Vir

* Rodica

* Spodnje Jarše

* Srednje Jarše

* Zgornje Jarše

28. NALOGA

 Kateri naš kraj je v času od 1961 do 1991 doživel največji porast števila prebivalstva, in kateri največji upad števila prebivalstva?

 Največji porast števila prebivalcev (1961-1991)

* Vir

* Rodica

* Spodnje Jarše

* Srednje Jarše

* Zgornje Jarše

 Največji upad števila prebivalcev (1961-1991)

* Vir

* Rodica

* Spodnje Jarše

* Srednje Jarše

* Zgornje Jarše

29.NALOGA

 

Koliko tisoč prebivalcev je štelo mesto Domžale ob popisu leta 1991?

30. NALOGA

v_16m.jpg (11062 bytes)

V čigavi lasti je večina kmetijske zemlje na našem območju?

* zasebni (posamezni kmetje)

* zadružni (skupine kmetov)

34.NALOGA

 

Glede na vloženo delo ločimo ekstenzivno in intenzivno kmetijstvo. Oglej si polje na zgornji sliki in presodi, v katero vrsto kmetijstva glede na to delitev se uvršča!

* ekstenzivno kmetijstvo

 

35.NALOGA

 

Kateri dve kmetijski kulturi prevladujeta na poljih Mengeškega polja?

* krompir in sladkorna repica

* koruza in pšenica

* fižol in solata

 

36.NALOGA

Slike 24v_24m.jpg (11062 bytes)

Slika41v_41m.jpg (11062 bytes)

Slika42v_42m.jpg (11062 bytes)

K posameznim industrijskim izdelkom dopiši imena tovarn! Izbiraj med imeni: Induplati, Helios, Papirnica in Tosama

Karton

Komplet za prvo pomoč

Šotor in senčnik

Zaščitni premaz za les

37.NALOGA

Kolikšen delež aktivnega prebivalstva zaposluje industrija povprečno v naših naseljih in kolikšen je povprečni delež v Sloveniji (leta1993)? K ustrezni povprečni vrednosti vpiši “X” za naša naselja in “Slovenija” za povprečje v Sloveniji.

Naša naselja

* nad 40 do 50 %

* nad 50 do 60 %

* nad 60 %

Slovenija

* nad 40 do 50 %

* nad 50 do 60 %

* nad 60 %

38.NALOGA

Industrijska podjetja so po drugi svetovni vojni doživela lastninsko preoblikovanje: nacionalizacijo, po osamosvojitvi Slovenije leta 1991, ob prehodu na tržno gospodarstvo, pa denacionalizacijo. Kako se je spremenilo lastništvo podjetij v posameznem procesu? Izbiraj med naslednjim lastništvom podjetij: “državno” in “zasebno”?

Nacionalizacija

* zasebno

Denacionalizacija

* zasebno

39.NALOGA

Oglej si strugo Mlinščice v Spodnjih Jaršah. Zanimiva je zaradi pregrade, ki je nekdaj služila za izkoriščanje vodne moči dvema vodnima obratoma. Imenuj jih! 

Sliki 25 Slika 26v_26m.jpg (11062 bytes)

40.NALOGA

Dejavnosti delimo v primarne (kmetijske), sekundarne (industrijske), terciarne in kvartarne. Katere izmed spodaj naštetih uvrščamo med “terciarne” in katere med “kvartarne” dejavnosti? 

Storitve

* kvartarne

Državna uprava

* kvartarne

Trgovina

* kvartarne

Promet

* kvartarne

Šolstvo

* kvartarne

Turizem

* kvartarne

Zdravstvo

* kvartarne

Kultura

* kvartarne

41.NALOGA

Kolikšen delež aktivnega prebivalstva zaposlujejo terciarne dejavnosti v naših naseljih in kolikšen je povprečni delež v Sloveniji (leta1993)? K ustrezni povprečni vrednosti vpiši “X” za naša naselja in “Slovenija” za povprečje v Sloveniji.

Naši kraji

* nad 15 do 20 %

* nad 20 do 25 %

* nad 25 do 30 %

Slovenija

* nad 15 do 20 %

* nad 20 do 25 %

* nad 25 do 30 %

42.NALOGA

Kolikšen delež aktivnega prebivalstva zaposlujejo kvartarne dejavnosti v naših naseljih in kolikšen je povprečni delež v Sloveniji (leta1993)? K ustrezni povprečni vrednosti vpiši “X” za naša naselja in “Slovenija” za povprečje v Sloveniji.

Naši kraji

* nad 15 do 20 %

* nad 20 do 25 %

* nad 25 do 30 %

Slovenija

* nad 15 do 20 %

* nad 20 do 25 %

* nad 25 do 30 %

43.NALOGA

Ali prepoznaš katero od naših gostišč na sliki?

Slike 27, 43, 44

 

 

,

44.NALOGA

Okoli 80 % zaposlenih, ki živijo v naših naseljih, se dnevno vozi v bližnja ali bolj oddaljena zaposlitvena središča. Kako z drugo besedo imenujemo dnevno potovanje zaposlenih in šolske mladine iz kraja bivanja v drug kraj?

45.NALOGA

Sliki 28 in 29

 

Oglej si zgornji dve sliki. Opazuj tudi pokrajino na obzorju. Ugotovi, iz katere smeri (navedi večje mesto) prihajajo avtomobili na cesti in na kateri relaciji vozi vlak na sliki?

Smer avtomobilov

* Celje

* Kamnik

* Trbovlje

Železniška proga

* Kamnik - Ljubljana

* Kamnik - Mengeš

* Rodica - Dob

46.NALOGA

Sliki 30v_30m.jpg (11062 bytes)

Slika31v_31m.jpg (11062 bytes)

Zgornja slika prikazuje zelo obremenjeno glavno cesto mimo Rodice in Domžal, ki je sestavni del slovenskega cestnega križa. Kako še drugače imenujemo ta cestni krak, ki povezuje mesta Koper, Ljubljano in Maribor? 

* Koridor Barcelona Kijevo

* KoprLjMarobor

* Slovenika

47.NALOGA

Velik del prometa, ki se vozi po tej cesti, samo prečka našo državo in ima začetek in cilj v drugi državi. Kako imenujemo tako vrsto prometa? 

* tonalit

* tranzit

* depozit

* mitnica

48.NALOGA

Kaj teče po ceveh, ki so položene čez strugo Mlinščice na Rodici?

* voda

* elektrika

* plin

* komunalne odplake

49.NALOGA

Po čem je znana grobeljska cerkev? 

* koncerti, freske

* visok, daleč vidnen zvonik

* mumija Janeza Svetokrižkega

Slike 32v_32m.jpg (11062 bytes)

50.NALOGA

Koliko znaša obseg najdebelejše lipe v grobeljskem drevoredu? Označi najbližjo vrednost!

* 3 metre

* 5 metrov

* 10 metrov

* 11,32 metra

Slika 33v_33m.jpg (11062 bytes)

51.NALOGA

Kaj je ostalo od nekdaj številnih mlinov in žag na našem območju? Navedi vsaj tri ostaline, ki si jih lahko opazujemo na naši Mlinski učni poti?

* razgledni stolpi, prepadne stene

* umetni padci, jezovi, zapornice, mlinska kolesa

* nepreskrbljene družine, socialni nemir, revolucionarna obeležja

Slika 34v_34m.jpg (11062 bytes)

52.NALOGA

Slike 45v_45m.jpg (11062 bytes)

Slika46v_47m.jpg (11062 bytes)

Slika47v_11m.jpg (11062 bytes)

Na katero obdobje spominjajo spominska obeležja na slikah?

* prva svetovna vojna

* druga svetovna vojna

* vojna za osamosvojitev Slovenije

53.NALOGA

Navedi razlog, zaradi česar sta bili postavljeni nabožni znamenji na sliki?

* obisk Konglomerata

* kuga

* obnova mlina

Sliki 35v_35m.jpg (11062 bytes)

Slika48v_48m.jpg (11062 bytes)

54.NALOGA

 

Navedi razlog, zaradi katerega sta dala Matija in Julijana Slabič leta 1896 zgraditi Slabičevo kapelico!

* tifus

* obnova mlina

* prihodu iz 30 letne vojne

 Slika 49v_49m.jpg (11062 bytes)

Slikain 50v_50m.jpg (11062 bytes)

55.NALOGA

 

Katere objekte izginjajoče stavbne dediščine si lahko ogledamo v naših krajih? Navedi vsaj dve vrsti objektov!

* kozolce in toplarje

* obrambne nasipe in utrdbe

* rimsko cesto in drevored

Slika 36v_36m.jpg (11062 bytes)

DETEKTIV

TOČKOVNIK

Dosegel si:točk.