1.NALOGA

Karta 1

Poimenuj ravninski predel Ljubljanske kotline, na katerem so v preteklosti nastala naselja Rodica, Jarše, Količevo in Vir pri Domžalah!

* Kamniškobistriška ravan

* Ljubljanska kotlina

* Veliki mah

 

2.NALOGA

Imenuj visokogorske, sredogorske in hribovite pokrajine, s katerimi se naša ravnina stika na severu in vzhodu ter ravnine Ljubljanske kotline, v katere prehaja na jugu in zahodu?

Vzhod

* Posavsko hribovje

* Kamniško-Savinjske Alpe

* Kranjsko polje

Zahod

* Posavsko hribovje

* Kamniško-Savinjske Alpe

* Kranjsko polje

Sever

* Posavsko hribovje

* Kamniško-Savinjske Alpe

* Kranjsko polje

Jug

* Posavsko hribovje

* Kamniško-Savinjske Alpe

* Kranjsko polje

2.NALOGA

 

 

 

 

 

2.NALOGA

 

 

 

 

 

3.NALOGA

Karta 2.

 Oglej si karto in ugotovi, na katerem bregu Kamniške Bistrice ležijo naša naselja! Za vsako naselje vpiši lego glede na “levi” ali “desni” breg naše reke!

 Jarše

* levi

 Vir

* levi

Rodica

* levi

Količevo

* levi

4.NALOGA

 

V kateri nadmorski višini se nahaja Kamniškobistriška ravan? Označi ustrezen višinski pas v spodnji tabeli

* 201-400 m

* 401-600 m

* 601-800 m

5.NALOGA

Slike 4, 5 in 6.

   

Slike 9, 10 in 11.

   

 Oglej si razgled s šolske strehe proti severu in opredeli pokrajine ali posamezne pokrajinske dele po tipu površja (visokogorje, sredogorje, hribovje, gričevje, ravnina, osamelec)!

Kamniško-Savinjske Alpe

* osamelec

* sredogorje

* hribovje

* visokogorje

Menina planina

* osamelec

* sredogorje

* hribovje

* visokogorje

Homški hrib

* osamelec

* sredogorje

* hribovje

* visokogorje

Kamniškobistriška ravan

* osamelec

* sredogorje

* hribovje

* visokogorje

 

 

6.NALOGA

Posavsko hribovje na vzhodu oblikujejo tako imenovane Posavske gube, ki se v reliefu kažejo kot vrsta podolžnih slemen in vmesnih podolij. Zaradi kasnejših geomorfoloških procesov se današnji relief marsikje ne sklada z geološko zgradbo. Imenuj (prometno zelo pomembno) dolino, kjer je relief ravno nasproten Posavskim gubam!

 

Sliki 12 in 13.

7.NALOGA

Kako se imenuje grič vzhodno od Domžal, skrajni odrastek Posavskega hribovja?

Slika 14

8.NALOGA

Katere notranje in zunanje sile so oblikovale Kamniškobistriško ravan? Navedi prevladujoči proces delovanja notranjih in dva prevladujoča procesa zunanjih sil!

 

Notranje sile

* rečna erozija

Zunanje sile

* rečna erozija

 

9.NALOGA

Katere kamnine gradijo zgornje in katere spodnje plasti Kamniškobistriške ravni?

Zgornje plasti

* prod

* tonalit

* dolomit

Spodnje plasti

* prod

* tonalit

* dolomit

 

10.NALOGA

Vodo za domžalski vodovod črpajo iz 44,8 m globoke vrtine na Mengeškem polju. Kako imenujemo tako vodo?

Slika 15

11.NALOGA

Povečaj si sliko zgoraj in ugotovi, kako imenujemo pojav, ko zaradi nizkih temperatur trava in drugo zelenje pomrzne?

12.NALOGA

Naše območje uvrščajo v celinsko podnebje osrednje Slovenije. Opredeli ta tip podnebja tako, da označiš povprečne temperature najtoplejšega in najhladnejšega meseca!

Povprečne temperature najtoplejšega meseca:

* med 15 in 20 C

* med 20 in 22 C

Povprečne temperature najhladnejšega meseca:

* med 0 in -3 C

* pod -3 C

 

13.NALOGA

Za celinsko podnebje osrednje Slovenije je značilen subkontinentalni padavinski režim. V katerem letnem času pade največ padavin v tem padavinskem režimu?

* jeseni (oktober - november)

14.NALOGA

Kako imenujemo značilno razporeditev zraka pozimi, ko se v Ljubljansko kotlino usede težji mrzel zrak (in nastaja gosta megla), medtem ko je v višjih legah toplejše in sončno vreme?

Sliki 16 in 17.

15.NALOGA

Tip prsti, ki se pojavlja na Kamniškobistriški ravni, je rendzina. Povečaj si sliko in ugotovi, kaj leži na preorani njivi!

16.NALOGA

Drugi tip prsti je nekoliko debelejša, bolj razvita evtrična rjava prst. Kakšno starost jih pripisujejo strokovnjaki?

* 2.000.000 let

* 1.000.000 let

* 10.000 let

17.NALOGA

Naravno rastlinstvo je na Kamniškobistriški ravni skoraj povsem izkrčeno. Kakšni gozdovi so pred tem prevladovali na tej ravnini?

* gozdovi hrasta in belega gabra

* gozdovi

* gozdovi

18.NALOGA

V edini zaplati gozda na našem območju gozd ni povsem naraven. Katera drevesna vrsta mu je primešana?

Sliki 18 in 19

19.NALOGA

Imenuj reko, v katero se izliva voda Kamniške Bistrice?

20.NALOGA

Pomisli, v katero morje se izlivajo vode Kamniške Bistrice in spodaj napiši, v katero povodje spada porečje Kamniške Bistrice?

* črnomorsko

21.NALOGA

Kateri rečni režim ima Kamniška Bistrica v Kamniku?

* dežno - snežni

* c

* d

22.NALOGA

Opiši ta rečni režim. V tabelo vpiši, kdaj ima Kamniška Bistrica najvišjo vodo (1. višek, 2. višek) in kdaj najnižjo (1. nižek, 2. nižek) ter kaj pogojuje tak vodostaj! Izbiraj med naslednjimi razlogi: deževje, taljenje snega, izhlapevanje in snežni zadržek

Pomlad

* 2. nižek

* 1. višek

* 2. višek

Poletje

* 2. nižek

* 1. višek

* 2. višek

Jesen

* 2. nižek

* 1. višek

* 2. višek

Zima

* 2. nižek

* 1. višek

* 2. višek

 

23.NALOGA

Oglej si brežine rečne struge Kamniške Bistrice na zgornji sliki. Kako imenujemo gradbeniški poseg, pri katerem utrdijo rečne bregove in uravnajo rečno strugo, da bi preprečili izpodkopavanje brežin in pogosto spreminjanje oziroma prestavljanje rečne struge?

* b

* regulacija

* d

Sliki 7 in 8.

24.NALOGA

Oglej si zgornji sliki naselij (dela Spodnjih Jarš in zaselka Groblje) in glede na razporeditev stanovanjskih hiš ugotovi tip naselja!

Spodnje Jarše

* obcestno

Groblje

* obcestno

 

Sliki 38 in 39.

25.NALOGA

Naselja običajno delimo na podeželska in mestna ter urbanizirana podeželska naselja. Oglej si sliko naselja Količevo. V katerega od omenjenih tipov naselij bi jih uvrstil(a)?

* mestno

* urbanizirano podeželsko

26.NALOGA

Naselja na našem območju so glede na število prebivalcev različno velika. V vsak velikostni razred uvrsti po eno naselje z našega območja!

do 500 prebivalcev

501 do 1000 prebivalcev

1001 in več prebivalcev

 

27.NALOGA

Kateri naš kraj je v času od 1961 do 1991 doživel največji porast števila prebivalstva, in kateri največji upad števila prebivalstva?

Spodnje Jarše

* Vir

* Spodnje Jarše

* Rodica

* Zgornje Jarše

Groblje

* Vir

* Spodnje Jarše

* Rodica

* Srednje Jarše

 

Slika 40.

28.NALOGA

Koliko tisoč prebivalcev je štelo mesto Domžale ob popisu leta 1991?

 

Sliki 20 in 21.

 

29.NALOGA

Od kod do kod sta speljani levoobrežna Mlinščica in desnoobrežna Mlinščica? Navedi najbližje kraje! 

Levoobrežna Mlinščica

Desnoobrežna Mlinščica

 

30.NALOGA

Kateri vodni objekti so vodno moč mlinščic izrabljali prevladovali nekoč in kateri danes? 

Nekoč

* pekarne

* železarne in kovačnice

* mlini in žage

Danes

* trgovine

* mlini in žage

* hidroelektrarne

 

31.NALOGA

Energijske vire lahko delimo na obnovljive in neobnovljive. Slaba stran neobnovljivih je, da se zaloge teh sčasoma izčrpajo. Imenuj skupino energijskih virov, v katero po tej delitvi uvrščamo vodno energijo!

* obnovljivi energijski viri

32.NALOGA

Kolikšen delež aktivnega prebivalstva zaposluje kmetijstvo povprečno v naših naseljih in kolikšen je povprečni delež v Sloveniji (leta1993)? K ustrezni povprečni vrednosti vpiši “X” za naša naselja in “Slovenija” za povprečje v Sloveniji.

Naša naselja

* nad 3 do 5 %

* nad 5 do 8 %

* nad 8 %

Slovenija

* nad 3 do 5 %

* nad 5 do 8 %

* nad 8 %

 

33.NALOGA

V čigavi lasti je večina kmetijske zemlje na našem območju? 

* zasebni (posamezni kmetje)

* zadružni

34.NALOGA

 Glede na vloženo delo ločimo ekstenzivno in intenzivno kmetijstvo. Oglej si polje na zgornji sliki in presodi, v katero vrsto kmetijstva glede na to delitev se uvršča!

* ekstenzivno kmetijstvo

35.NALOGA

 Kateri dve kmetijski kulturi prevladujeta na poljih Mengeškega polja?

* krompir in sladkorna repica

* koruza in pšenica

* fižol in solata

Slike 24, 41 in 42.

36.NALOGA

K posameznim industrijskim izdelkom dopiši imena tovarn! Izbiraj med imeni: Induplati, Helios, Papirnica in Tosama.

 

Karton

Komplet za prvo pomoč

Šotor in senčnik

Zaščitni premaz za les

 

37.NALOGA

Kolikšen delež aktivnega prebivalstva zaposluje industrija povprečno v naših naseljih in kolikšen je povprečni delež v Sloveniji (leta1993)? K ustrezni povprečni vrednosti vpiši “X” za naša naselja in “Slovenija” za povprečje v Sloveniji.

Naša naselja

* nad 40 do 50 %

* nad 50 do 60 %

* nad 60 %

Slovenija

* nad 40 do 50 %

* nad 50 do 60 %

* nad 60 %

 

38.NALOGA

 Industrijska podjetja so po drugi svetovni vojni doživela lastninsko preoblikovanje: nacionalizacijo, po osamosvojitvi Slovenije leta 1991, ob prehodu na tržno gospodarstvo, pa denacionalizacijo. Kako se je spremenilo lastništvo podjetij v posameznem procesu? Izbiraj med naslednjim lastništvom podjetij: “državno” in “zasebno”?

Nacionalizacija

* zasebno

Denacionalizacija

* zasebno

 

Sliki 25.

39.NALOGA

Oglej si strugo Mlinščice v Spodnjih Jaršah. Zanimiva je zaradi pregrade, ki je nekdaj služila za izkoriščanje vodne moči dvema vodnima obratoma. Imenuj jih! 

Slika 26.

40.NALOGA

Dejavnosti delimo v primarne (kmetijske), sekundarne (industrijske), terciarne in kvartarne. Katere izmed spodaj naštetih uvrščamo med “terciarne” in katere med “kvartarne” dejavnosti? 

Storitve

* kvartarne

Državna uprava

* kvartarne

Trgovina

* kvartarne

Promet

* kvartarne

Šolstvo

* kvartarne

Turizem

* kvartarne

Zdravstvo

* kvartarne

Kultura

* kvartarne

 

41.NALOGA

Kolikšen delež aktivnega prebivalstva zaposlujejo terciarne dejavnosti v naših naseljih in kolikšen je povprečni delež v Sloveniji (leta1993)? K ustrezni povprečni vrednosti vpiši “X” za naša naselja in “Slovenija” za povprečje v Sloveniji.

 

Naši krajiSlovenija

* nad 15 do 20 %

* nad 20 do 25 %

* nad 25 do 30 %

 

42.NALOGA

Kolikšen delež aktivnega prebivalstva zaposlujejo kvartarne dejavnosti v naših naseljih in kolikšen je povprečni delež v Sloveniji (leta1993)? K ustrezni povprečni vrednosti vpiši “X” za naša naselja in “Slovenija” za povprečje v Sloveniji.

Naši kraji

* nad 15 do 20 %

* nad 20 do 25 %

* nad 25 do 30 %

Slovenija

* nad 15 do 20 %

* nad 20 do 25 %

* nad 25 do 30 %

 

 

Slike 27, 43, 44: 

43.NALOGA

Ali prepoznaš katero od naših gostišč na sliki? , ,

Sliki 28 in 29. 

44.NALOGA

Okoli 80 % zaposlenih, ki živijo v naših naseljih, se dnevno vozi v bližnja ali bolj oddaljena zaposlitvena središča. Kako z drugo besedo imenujemo dnevno potovanje zaposlenih in šolske mladine iz kraja bivanja v drug kraj?

45.NALOGA

Oglej si zgornji dve sliki. Opazuj tudi pokrajino na obzorju. Ugotovi, iz katere smeri (navedi večje mesto) prihajajo avtomobili na cesti in na kateri relaciji vozi vlak na sliki?

Smer avtomobilov

* Celje

* Kamnik

* Trbovlje

Železniška proga

* Kamnik - Ljubljana

* Kamnik - Mengeš

* Rodica - Dob

 

 

Sliki 30 in 31. 

46.NALOGA

Zgornja slika prikazuje zelo obremenjeno glavno cesto mimo Rodice in Domžal, ki je sestavni del slovenskega cestnega križa. Kako še drugače imenujemo ta cestni krak, ki povezuje mesta Koper, Ljubljano in Maribor? 

 

* Koridor Barcelona Kijevo

* KoprLjMarobor

* Slovenika

 

47.NALOGA

Velik del prometa, ki se vozi po tej cesti, samo prečka našo državo in ima začetek in cilj v drugi državi. Kako imenujemo tako vrsto prometa? 

 

* tonalit

* tranzit

* depozit

* mitnica

 

48.NALOGA

Kaj teče po ceveh, ki so položene čez strugo Mlinščice na Rodici?

Železniška proga

* voda

* elektrika

* plin

* komunalne odplake

 

Slike 32 

49.NALOGA

Po čem je znana grobeljska cerkev? 

 

* koncerti, freske

* visok, daleč vidnen zvonik

* mumija Janeza Svetokrižkega

 

Slika 33

50.NALOGA

Koliko znaša obseg najdebelejše lipe v grobeljskem drevoredu? Označi najbližjo vrednost!

 

* 3 metre

* 5 metrov

* 10 metrov

* 11,32 metra

 

Slika 34

51.NALOGA 

Kaj je ostalo od nekdaj številnih mlinov in žag na našem območju? Navedi vsaj tri ostaline, ki si jih lahko opazujemo na naši Mlinski učni poti?

 

* razgledni stolpi, prepadne stene

* umetni padci, jezovi, zapornice, mlinska kolesa

* nepreskrbljene družine, socialni nemir, revolucionarna obeležja

 

 

 

Slike 45, 46 in 47

52.NALOGA 

Na katero obdobje spominjajo spominska obeležja na slikah?

 

* prva svetovna vojna

* druga svetovna vojna

* vojna za osamosvojitev Slovenije

 

Sliki 35 in 48

53.NALOGA 

Navedi razlog, zaradi česar sta bili postavljeni nabožni znamenji na sliki?

 

* obisk Konglomerata

* kuga

* obnova mlina

 

Sliki 49 in 50

54.NALOGA 

Navedi razlog, zaradi katerega sta dala Matija in Julijana Slabič leta 1896 zgraditi Slabičevo kapelico!

 

* tifus

* obnova mlina

* prihodu iz 30 letne vojne

Slika 36:

55.NALOGA 

Katere objekte izginjajoče stavbne dediščine si lahko ogledamo v naših krajih? Navedi vsaj dve vrsti objektov!

 

* kozolce in toplarje

* obrambne nasipe in utrdbe

* rimsko cesto in drevored

 

TOČKOVNIK

DETEKTIV