matematika      fizika
         kemija

             tit

 

 

spoz. okolja

  naravoslovje

           biologija

 


slovenščina

ang. 1.-5. r.

ang. 6.-9. r.

  nemščina

 

 

 
  zgodovina -     umetnost

   geografija

   družba

 

rač. opismen.
did. igre, dke
          glasba

          šport

 

 

     

 

 

  Vaje za 6. do 9. r.

 

Decimalna števila

Enačbe

Geometrijska telesa

Koreni

Koti (merjenje, računanje)

Linearna funkcija

Merske enote

Dolžina, Ploščina, Prostornina,

Masa, Čas, Denar,

Enote (mešano)

Obseg in ploščina

Štirikotnik, Trikotnik,

Krog, Mešano

Pitagorov izrek

Podobni trikotniki

Potence

Površina in prostornina

Procenti

Racionalna števila

Računam spretno

Razmerja in sorazmerja

Ulomki

Osnovni pojmi

Ulomki in dec. števila

Računske operacije z ulomki

Veččleniki

Večkratniki in delitelji

 

Dodatni pouk, logika, razvedrilna
matematika

Igre s števili

Logične igre

Igre z liki in telesi

 

i-Učbeniki
 

Brez knjige (obsežna zbirka vaj)

 

Vaje za 1. do 5. razred

 

Racionalna števila