matematika      fizika
         kemija

             tit

 

 

spoz. okolja

  naravoslovje

           biologija

 


slovenščina

angleščina

 

  nemščina

 

 

 
  zgodovina -     umetnost

   geografija

   družba

 

rač. opismen.
did. igre
          glasba

          dke

 

 

     

 

 

 

Grammar (slovnica)

 

Present Simple

To be

To have got

Present Simple (za 6. razred)

Present Simple (za 7. do 9. razred)

Present Continuous
Present Simple or Present Continuous

 

Past Simple

Past Continuous
Past Simple or Past Continuous

Present Perfect Simple  

Present Perfect Continuous
Pres. Perf. Sim. or Pres. Perf. Contin.
Past Simple or Pres. Perfect Simple

Going to Future

 

Will Future

Will Future , Going to Future or
Present Continuous (future plans)

 

Modal verbs

Passive
Conditional sentences
 

Irregular verbs

Infinitive, Past Tense, prevod

Infinitive, Past Tense, Past Participle,
prevod

 

Mixed tenses

Adjectives

Plural

Possession

Prepositions
Pronouns
Quantifiers

Questions
Question tags

There is / are

 

Touchstone (vaje po enotah)


NPZ

 

 

Vocabulary (besedišče za 6. do 9. r.)

Angleščina za 4. razred

Angleščina za 5. razred

 

 

Past Simple or Present Perfect Simple

 

 

Explanations and exercises (razlage in vaje)

choose

(izberi)

exercise 1, exercise 2, exercise 3, exercise 4

fill in

(vstavi)

exercise 5

 

 

Correct or incorrect (pravilno ali napačno)

choose

(izberi)

exercise 1