Osnovna šola Janka Kersnika Brdo

 

 
 

Katalog informacij javnega značaja

 

Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda:

Osnovna šola Janka Kersnika Brdo
Brdo 5
1225 Lukovica

Tel: 01 7235 020    Fax: 01 7235 036

Odgovorna uradna oseba:

dr. Anja Podlesnik Fetih
Tel: 01 7235 020
anja.fetih@guest.arnes.si

Datum prve objave kataloga:

16. 11. 2006

Datum zadnje spremembe:

19. 10. 2018

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

 http://www.osjkb.si/02_sola/ijz.htm

 

 

 

Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda:

Osnovnošolsko izobraževanje

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Osnovna šola Janka Kersnika Brdo, Brdo 5, 1225 Lukovica

Podružnična šola Blagovica, Blagovica 33, 1223 Blagovica

Podružnična šola Krašnja, Krašnja 14a, 1225 Lukovica

Vzgojno-varstvena enota Medo, Prevoje pri Šentvidu 170, 1225 Lukovica
Dva oddelka VVE Medo delujeta na lokaciji Krašnja 14a, 1225 Lukovica.

Organigram zavoda

Organigram zavoda

2.b  Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

dr. Anja Podlesnik Fetih
Tel: 01 7235 020
anja.fetih@guest.arnes.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi

Državni predpisi

Predpisi EU

Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov

V postopku ni nobenega predloga predpisov.

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

  • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred.

  • Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja.

  • Postopki priznavanja tujega izobraževanja.

  • Napredovanje delavcev v plačilne razrede.

  • Napredovanje strokovnih delavcev v nazive.

  • Imenovanje ravnatelja.

  • Sprejem Letnega delovnega načrta.

  • Sprejem Poročila o realizacij LDN.

  • Sprejem Poslovnega poročila.

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

Jih ni.

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda (v pripravi).

 

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

Večina informacij je dostopna prek spleta http://www.osjkb.si  ob vsakem času.

Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.