KDO SO OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI IN KAJ DOLOČA ZAKON?

 

ZAKON O USMERJANJU OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

 

 

 

1. člen

S tem zakonom se ureja usmerjanje otrok, mladoletnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami (otroci s posebnimi potrebami) ter se določajo načini in oblike izvajanja vzgoje in izobraževanja.

 

2. člen

Otroci s posebnimi potrebami po tem zakonu so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.[1]


 

OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI, USMERJENI V IZOBRAŽEVALNI PROGRAM OSNOVNE ŠOLE S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN Z DODATNO STROKOVNO POMOČJO

 

 

 

 

V izobraževalni program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo so usmerjeni otroci, za katere komisije za usmerjanje presodijo, da imajo takšne razvojne in učne zmožnosti, da bodo predvidoma s prilagojenim  izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo dosegli vsaj minimalne cilje oz. standarde znanja, določene v učnih načrtih za vse predmete v predmetniku osnovne šole za razred, v katerega se vključuje otrok s posebnimi potrebami.

 

Ravnatelj na šoli imenuje strokovno skupino, ki za otroka s posebnimi potrebami izdela individualizirani program. Strokovno skupino sestavljajo strokovni delavci šole (ravnatelj, učitelj, psiholog, defektolog) in drugi strokovnjaki, ki sodelujejo pri izvajanju individualiziranega programa. K pripravi individualiziranega programa se povabi tudi otrokove starše, saj morajo biti seznanjeni s programom delom, se s programom strinjati ter program podpisati. V individualiziranem programu se določi oblike dela na posameznih področjih oz. pri predmetih, načine izvajanja dodatne strokovne pomoči, prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji, preverjanju in ocenjevanju znanja, napredovanju in časovni razporeditvi pouka. S predvidenimi prilagoditvami naj bi otroku s posebnimi potrebami omogočili doseči vsaj minimalne cilje in standarde znanja razreda, v katerega bo vključen.

 

 

Večina otrok, ki ima odločbo o usmerjanju v osnovno šolo s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, je opredeljenih kot UČENCI S PRIMANJKLJAJI NA POSAMEZNIH PODROČJIH UČENJA.

 

Primanjkljaji na posameznih področjih učenja: gre za skupino primanjkljajev (motenj), ki se kažejo z zaostankom v zgodnjem razvoju in/ali v izrazitih težavah na katerem koli od naslednjih področij: pozornost, pomnjenje, mišljenje, koordinacija, komunikacija, branje, pisanje, pravopis, računanje, socialna kompetentnost in čustveno dozorevanje. Primanjkljaji vplivajo na posameznikovo sposobnost interpretiranja zaznanih informacij in/ali povezovanja informacij ter tako ovirajo učenje šolskih veščin (branja, pisanja, pravopisa, računanja). Težave, motnje pri učenju, ki sodijo v to skupino, so notranje, nevrofiziološke narave in niso primarno pogojene z vidnimi, slušnimi ali motoričnimi okvarami, motnjami v duševnem razvoju, čustvenimi motnjami ali neustreznimi okoljskimi dejavniki, čeprav se lahko pojavljajo skupaj z njimi. [2]


 

Viri:

 

-         Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami – ZUOPP (Uradni list RS, št. 54/00 z dne 16. 6. 2000)

-         Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami – ZUOPP (Uradni list RS, št. 118/06 z dne 17. 11. 2006)

-         Navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo – Primanjkljaji na posameznih področjih učenja; Zavod RS za šolstvo, 2008

 

Povezave:

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_ZAKO2062.html

http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/ministrstvo/Publikacije/Navodila_Primanjkljaji_podrocja_ucenja.pdf

 [1] Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami - ZUOPP (Uradni list RS, št. 54/00 z dne 16. 6. 2000)

   Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami- ZUOPP (Uradni list RS, št. 118/06 z dne 17. 11. 2006)

[2] Navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo –  Primanjkljaji na posameznih področjih učenja; Zavod RS za šolstvo, 2008.