DISLEKSIJA

 

 

 

 

Specifične motnje branja in pisanja poimenujemo tudi z izrazom specifične bralno-napisovalne motnje, legastenija ali z, v zadnjem času vse bolj uveljavljenim izrazom, disleksija. Motnje so lahko komaj zaznavne ali pa močno izražene. Težave otrok z disleksijo se odražajo na področjih in pri dejavnostih, ki zahtevajo prevajanje in ravnanje s simboli (branje, pisanje, matematika, glasba).

 

Disleksija je notranje (nevrofiziološko) pogojena motnja, ki jo spremljajo motnje oz. posebnosti v nekaterih procesih spoznavanja. Gre za motnjo, pri kateri gre za skupek simptomov, ki se pojavljajo pri približno 10 odstotkih povprečno ali nadpovprečno inteligentnih otrok.

 

Možganska zgradba in živčne povezave, ki so potrebne za procesiranje informacij, se pri osebah z disleksijo namreč lahko razvijajo drugače. Moteni so procesi predelovanja posameznih jezikovnih informacij, kar povzroča težave pri prepoznavanju posameznih glasov in težave s sintetiziranjem, analiziranjem ter odstranjevanjem glasov in drugih enot govornega toka.  Vse to pa ne pomeni, da imajo ti otroci v primerjavi z vrstniki manjši potencial za učenje, pač pa da se učijo drugače, kar od njih zahteva več truda. Motnje z leti ne izginejo, so vseživljenjske; je pa pri osebah z disleksijo pogosto opaziti nadarjenost, ki se lahko kaže v odličnem vizualnem predstavljanju, ustvarjalnosti ali inovativnosti.

 

Znake disleksije lahko opazimo že v predšolskem obdobju. Čim več naštetih oblik vedenja ima predšolski otrok, tem verjetneje se bo v šoli spopadal s težavami opismenjevanja (T. Žerdin, 2003):

 

 

Ø    Otrok  začne pozno govoriti, pozneje kot večina drugih otrok začne izgovarjati glasove, poimenovati predmete in stvari ter oblikovati povedi.

Ø    Nekatere glasove (najpogosteje sičnike in šumnike) dlje časa izgovarja popačeno, zamenjuje samoglasnike a in e ter o in a.

Ø    V nekem obdobju lahko začne otrok močno jecljati, kar mine samo po sebi ali pa se ponovi.

Ø    Poslušanje zgodb ga ne zanima, lahko pa ga za dlje časa pritegne gledanje televizije ali druga lastna dejavnost.

Ø    Je pozabljiv.

Ø    Počasi se odziva na določene naloge.

Ø    Knjige ga ne zanimajo.

Ø    Ne zanima se za črke, ne sprašuje, kako se kakšna črka imenuje ali kaj kje piše.

Ø    Ne preizkuša se v prerisovanju črk.

Ø    Nespretno uporablja pisalo.

Ø    Dolgo časa dela se ne ve, ali je otrok desničen ali levičen.

Ø    Težave ima pri nalogah, ki zahtevajo finomotorične spretnosti (zavezovanje vezalk).

Ø    Hitro se naveliča dejavnosti, ki zahtevajo vztrajnost, usmerjeno pozornost; lahko pa dolgo vztraja pri kakšni gibalni dejavnosti.

Ø    Pri dejavnosti, ki ga pritegne, se ne utrudi, pri drugih pa zelo hitro obnemore.

 

Starši takšno vedenje v predšolskem obdobju velikokrat prezrejo, zato se težave odkrijejo šele v šoli, takrat, ko bi se moral otrok naučiti brati in pisati, pa mu to povzroča precejšnje težave. Motnjam pri branju in pisanju so pridruženi še pomanjkanje pozornosti, težave pri delu s simboli, slaba jezikovna razvitost, dezorientacija, motnje v doživljanju časa in prostora ter slabo pomnjenje zaporedij.

 

Vsak otrok z disleksijo ima drugačne simptome, zaradi česar je motnjo včasih težko prepoznati. Psiholog Gavin Reid navaja nekaj specifičnih značilnosti zanje na posameznih področjih (iz Učenci s specifičnimi učnimi težavami, str. 22, 23):

 

 

Govor

 

Ø    zamenjevanje podobnih glasov;

Ø    slaba izgovorjava;

Ø    težave pri povezovanju glasov v besede;

Ø    slabo zavedanje rime;

Ø    slabe slovnične strukture;

Ø    težave pri poimenovanju.

 

 

Črkovanje

 

Ø    težko si zapomnijo pravila črkovanja;

Ø    pri črkovanju delajo fonološke napake (npr. »k« namesto »g«);

Ø    črke niso v pravilnem zaporedju;

Ø    nedosledna raba nekaterih črk s podobnimi glasovi (npr. »s« in »z«);

Ø    težave s končnicami (npr. »u« namesto »l«);

Ø    zamenjevanje ali spuščanje samoglasnikov;

Ø    težave pri besedah z dvojnimi soglasniki ali dvojnimi samoglasniki (npr. oddaja, priimek).

 

 

Branje

 

Ø    težave pri prepoznavanju glasov v besedah;

Ø    težave s pravilnim zaporedjem glasov in številk v besedah;

Ø    zamenjava besed med glasnim branjem (npr. prebere miza namesto zima; kolomotiva namesto lokomotiva);

Ø    težave pri ustvarjanju rim, težko si zapomnijo rime in njihovo zaporedje;

Ø    lahko imajo težave, ko želijo izgovoriti posamezne glasove v besedi;

Ø    obračajo, izpuščajo ali dodajajo črke;

Ø    pri branju se »izgubi«;

Ø    težave z navajanjem zaporedja črk v abecedi;

Ø    težave pri izgovarjanju večzložnih besed;

Ø    slabše veščine prepoznavanja besed;

Ø    branje je običajno počasno, neritmično, zatikajoče;

Ø    odpor do branja;

Ø    razumevanje prebranega besedila je običajno boljše kot branje posamezne besede.

 

 

Pisanje

 

Ø    včasih neobičajna drža pri sedenju ali neobičajen prijem pisala;

Ø    počasno pisanje;

Ø    odpor do pisanja daljšega besedila;

Ø    nedosledna raba velikih in malih začetnic;

Ø    nedosleden stil pisanja;

Ø    težave pri pomnjenju pravopisnih pravil.

 

 

Spomin

 

Ø    slab kratkoročni spomin (npr. težko si zapomnijo sezname podatkov);

Ø    slab dolgoročni spomin, ki je lahko posledica slabe pozornosti med učenjem ali slabih organizacijskih strategij.

 

 

 

Organizacija

 

Ø    slabe organizacijske strategije pri učenju;

Ø    slabo načrtovanje urnikov, organiziranja pripomočkov, potrebščin, ki so potrebne za učenje.

 

 

Gibanje

 

Ø    slabša koordinacija;

Ø    pogosto spotikanje, padanje, zaletavanje v pohištvo v razredu.

 

 

Poznavanje težav otrok z disleksijo nam omogoča zgodnejšo diagnozo. Če težave odkrijemo dovolj zgodaj, lahko ustrezno ukrepamo in na razvoj vplivamo z ustrezno obravnavo ter tako preprečimo hujše posledice. Zavedati se moramo, da otrok, ki je sicer na nekaterih področjih uspešen, ne more pa se naučiti brati in pisati tako hitro kot vrstniki, ni len, pač pa za usvajanje veščin  potrebuje več časa in posebne metode in oblike dela.

 

 

KAKO POMAGATI?

Šola otroku z disleksijo predstavlja utrujajočo izkušnjo, ves čas mora izvajati dejavnosti, ki so zanj težke. Zato je še toliko bolj pomembno, da razumemo naravo njegovih težav.

 

Ključni dejavnik uspešnega učenja je pozitiven občutek lastne vrednosti. Otroku moramo omogočiti doživeti uspeh, pridobiti pozitivno izkušnjo. Pri težjih oblikah disleksije je otroka mogoče usmeriti kot otroka s posebnimi potrebami, s čimer mu omogočimo prilagajanje podajanja, utrjevanja in preverjanja znanja (npr. preverjanje po manjših sklopih, ustno ocenjevanje), uporabo pripomočkov (npr. pisanje na računalnik, uporaba tabel, preglednic) ter individualno dodatno strokovno pomoč na šoli.

 

Izvajalci dodatne strokovne pomoči (defektologi oz. specialni pedagogi) razvijajo otrokova močna področja, kompenzatorne funkcije, s pomočjo raznih besednih iger razvijajo besednjak ter jezikovne funkcije, pomagajo učencu pridobivati ustrezne strategije učenja in reševanja nalog, izvajajo vaje sproščanja in usmerjanja pozornosti, predlagajo prilagoditev gradiva, učnih pripomočkov in vzgojno-izobraževalnega procesa ter svetujejo učiteljem in staršem.

 

 

 

Starši pa lahko otroku veliko pomagajo že s tem, da ga cenijo takšnega, kot je, da razumejo njegove težave, so potrpežljivi, mu nudijo vso podporo ter partnersko sodelujejo s šolo. Pomembno je, da ustvarijo takšno domače okolje, ki spodbuja otrokovo motivacijo, ustvarja pozitiven odnos do šole in do učenja nasploh. Koristno je, da vedo, kaj se v šoli dogaja, kaj se otrok uči in da v sodelovanju s šolo ugotovijo, katere dejavnosti so za otroka koristne in jih nato izvajajo tudi doma,  npr: urjenje pozitivnega mišljenja, branje v paru, predstavitev novih informacij v majhnih korakih, povezava novega  s predznanjem, pomoč pri iskanju ključnih točk snovi, utrjevanje novega gradiva na različne načine (spominske igre, miselni vzorci), upoštevanje otrokovega stila učenja …

 

 

 

Ne smemo pa pozabiti, da je ob vseh vajah zelo pomembno krepiti ostala otrokova močna področja, na katerih se lahko dokazuje in tako sprejema in dojema sebe tudi kot sposobno osebo.

 

Gavin Reid pravi: »Rezultati se bodo pokazali – morda bo trajalo dolgo in bodo prišli nepričakovano – toda pokazali se bodo, kajti uspeh JE dosegljiv za vse otroke in odrasle z disleksijo.«

 

 

 

 

 

Nekaj internetnih naslovov, ki so vam lahko v pomoč pri iskanju informacij o disleksiji:

 

http://www.drustvo-bravo.si/web/

http://www.ncld.org/

http://www.ldonline.org/

http://www.ldac-taac.ca/index-e.asp

http://www.dyslexia.com/

http://www.dyslexiaaction.org.uk/

 

 

 

Viri:

 

Davis, R. D., Braun, E. M. (2008): Dar disleksije. V.B.Z. Ljubljana.

 

Kavkler, M., Košak Babuder M., Magajna, L., Reid, G., Viola, S.G. (2007): Učenci s specifičnimi učnimi težavami: Skriti primanjkljaji – skriti zakladi.  (Reid, G.: Disleksija: Napotki za učitelje in starše). Bravo Društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami. Ljubljana. Str. 18–72.

 

Koncept dela Učne težave v osnovni šoli (2005). Ministrstvo za šolstvo in šport. Urad za razvoj šolstva. Ljubljana.

 

Reid, Gavin (2002): Nekaj v prijateljsko pomoč. Vodnik za starše otrok z disleksijo. Bravo Društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami. Ljubljana.

 

Specifične učne težave otrok in mladostnikov (2002). Prepoznavanje, razumevanje, pomoč. (Černe,T.: Obravnava otroka in mladostnika s specifično motnjo branja in pisanja). Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše. Ljubljana. Str. 135–154.

 

 

Žerdin, T. (2003): Motnje v razvoju jezika, branja in pisanja. Kako jih odkrivamo in odpravljamo. Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana in Društvo Bravo. Ljubljana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Pripravila Suzana Erjavec