DELO DEFEKTOLOGA

1. IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI

Delo temelji na neposrednem delu z učenci z učnimi težavami, ki so po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Delo poteka po individualiziranih programih, ki nastajajo v sodelovanju s strokovno skupino.

 

2. SODELOVANJE V STROKOVNI SKUPINI

 

V sodelovanju z učitelji in šolsko svetovalno službo poteka načrtovanje, izvajanje in vrednotenje individualiziranega programa.

 

 

3. SODELOVANJE S STARŠI

 

Sodelovanje s starši poteka na rednih ali individualnih govorilnih urah: seznanjanje z značilnostmi otroka, poročanje o napredku, predstavitev najbolj učinkovite metode za delo z otrokom,  priporočila za domače delo …

 

 

4. SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI, STROKOVNJAKI

- Priprava predlogov za prilagoditve in poročil za strokovno komisijo, ki otroka usmerja.

- Sodelovanje z drugimi strokovnjaki, ki obravnavajo otroka (logoped), izmenjava informacij o učencih, upoštevanje njihovih mnenj in priporočil.

 

 

5. IZVAJANJE PREVENTIVNEGA PROGRAMA

- Prikaz pravilnega sedenja pri delu in pravilne drže pisala;

- vaje za grafomotoriko;

- vaje za koncentracijo, zmanjševanje hiperaktivnosti.

Pripravila Suzana Erjavec