OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA JESENICE
Katalog informacij javnega značaja

Opomba: podčrtane alineje so POVEZAVE na uradne strani državnih ustanov!

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice, C. Cirila Tavčarja 21, 4270 Jesenice
Odgovorna uradna oseba: Branka Ščap prof. RP, ravnateljica
Datum prve objave kataloga: 14. 01. 2010
Datum zadnje spremembe: 09. 09. 2010
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www2.arnes.si/~oskrtc3s/tone/
Druge oblike kataloga: /

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Podatki o organizaciji organa: 
Kratek opis delovnega področja organa: Osnovnošolsko izobraževanje
  Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice, Tavčarjeva 21,  4270 Jesenice
Š
tevilka TR: 01241 - 6030654038
Davčna številka šole:      SI 56149425
Matična številka šole:     5719089

 Tel.: 04 58 33-250
 Fax: 04 58 33-290

os-tone.cufar@guest.arnes.si
2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij: 
  Branka Ščap prof. RP, ravnateljica OŠ Toneta Čufarja Jesenice, tel.: 04 58 33 252
Pristojna oseba: Branka Ščap prof. RP, ravnateljica; branka.scap@guest.arnes.si
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov): 
Notranji predpisi in pravilniki: Akt o ustanovitvi
  Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane
  Pravilnik o subvencioniranju šole v naravi
  Pravilnik o statusu športnika oz. kulturnika
  Katalog zbirk osebnih podatkov OŠ Toneta Čufarja Jesenice
  Dogovor o preprečevanju in odpravljanju posledic mobbinga v družbi
  Pravilnik šolskega sklada
  Pravilnik o poslovanju šolske knjižnice
  Vzgojni načrt šole
  Pravilnik o osebni varovalni opremi
  Kodeks ravnanja javnih uslužbencev
  Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
   
Državni predpisi: Zakon o  osnovni šoli
  Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
  Zakon o kolektivni pogodbi v javnem sektorju
  Zakon o zavodih
  Zakon o šolski inšpekciji
  Zakon o delovnih razmerjih
  Zakon o javnih uslužbencih
  Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih uslužbencih
  Kolektivna pogodba za javni sektor
  Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS
  Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
  Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
  Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
  Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
  Pravilnik o razvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
  Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
  Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
  Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
  Zakon o javnih naročilih
  Zakon o knjižničarstvu
  Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije
  Zakon o varstvu osebnih podatkov
  Zakon o dostopu dio informacij javnega značaja
  Zakon o splošnem upravnem postopku
  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli
  Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ
  Pravilnik o dokumentaciji
  Pravilnik o šolskem koledarju
  Pravilnik o zbiranju osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zbiranju osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
  Pravilnik o publikaciji
  Pravilnik o podrobnejših pogojih za organizacijo nivojskega pouka v 9-letni OŠ
  Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
  Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah
  Pravilnik o spremembi Pravilnika  o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah
  Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
  Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli
  Pravilnik o financiranju šole v naravi
   
Predpisi Evropske Unije: Predpisi EU
2.d. Seznam predlogov predpisov (preko državnega oz. lokalnega registra predpisov) 
Predlogi predpisov: Preusmeritev na trenutno predlagane predpise
   
2.e. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 
Seznam strateških in programskih sklopov: Letni delovni načrt
  Poslovno poročilo
  Finančno poročilo
  Publikacija
  Učbeniški sklad
   
2. f. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajalnih postopkov
 
  Prijavno sprejemni postopek za vpis v 1. razred
  Napredovanje delavcev v nazive in plačne razrede
  Postopki priznavanja tujega izobraževanja
  Priprava, razpis in sklepanja delovnih razmerij
  Priprava pravilnikov ob spremembi šolske zakonodaje
  Imenovanja komisij
  Urejanje finančnih zadev
   
Vrste postopkov, ki jih organ vodi: Imenovanje ravnatelja
  Sprejemanje letnega delovnega načrta
  Sprejemanje poslovnega in finančnega poročila
  Sprejemanje realizacije LDN
  Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja
   
2.g. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 
Seznam evidenc: Preusmeritev na seznam evidenc na spletni strani Informacijskega pooblaščenca
   
2.h. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 
Seznam zbirk Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda (v pripravi)
   
2.i. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. seznam posameznih dokumentov 
Sklopi informacij - sledijo razčljenjenemu
opisu delovnega področja organa
 Objave že posredovanih informacij javnega značaja
  Urnik za šolsko leto 2009-2010
  Šolski koledar za šolsko leto 2009-2010

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov: Večino informacij je dostopno preko spleta (podčrtan tekst).
  Informacije so dostopne preko spleta ob vsakem času, fizično pa ob poslovnem času na sedežu šole.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja oziroma tematskih sklopov:  
  Potrdilo o šolanju
  Seznam učencev
  Šolski urniki
  Vzgojni ukrepi
  Izpis iz evidence

 5. Stroškovnik in cenik
Cena za posredovanje informacij javnega značaja:
Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen.