IZBIRNI PREDMETI 2015/2016

 
 

 


LIKOVNO SNOVANJE – LS1,2,3

 

http://www.o-razkrizje.ms.edus.si/images/j0237555.gif

 

Likovno snovanje je enoletni izbirni predmet, vezan na razred:

Likovno snovanje I – 7. razred, likovno snovanje II – 8. razred, Likovno snovanje III – 9. razred. Izvaja se po dve strnjeni uri na 14 dni, skupaj letno 35 (32) ur.

 

S svojimi vzgojno-izobraževalnimi nalogami dopolnjuje vsebine rednega predmeta likovne umetnosti. Likovna umetnost pomaga otroku pri razvoju njegove celotne osebnosti. Vsebine so zasnovane po posameznih likovnih področjih na temeljih likovnega pojmovanja, ki jih učenec nadgrajuje glede na svoje sposobnosti. Učenci praktično in teoretično razvijajo občutljivost likovnega mišljenja, opazovanja, zaznavanja, domišljijo, vizualni spomin in ročne spretnosti na področjih risanja, slikanja in kiparstva.

 

LIKOVNO SNOVANJE I – 7. r. – vsebina:

·         Kompozicija likovnega dela

·         Prikazovanje površin

·         Nastanek in vrsta pisav 

·         Učinkovanje barvnih ploskev

·         Moda

·         Oblikovanje kipov iz različnih materialov

 

LIKOVNO SNOVANJE II – 8. r. – vsebina:

·         Prikazovanje likovnega prostora

·         Vidno-vizualno ravnovesje – računalniško oblikovanje

·         Nastanek črte z gibanjem točke – dig. fotografija

·         Glasba in likovni motiv

·         Plakat – rač. oblikovanje

·         Barvna grafika

·         Umetnost oblikovanja prostora

·         Od pojma do znaka – moj zaščitni znak

 

LIKOVNO SNOVANJE III – 9. r. – vsebina:

·         Zlati rez

·         Obrnjena perspektiva – aspektiva

·         Kip in ambient

·         Načrtovanje prostorskih sprememb v dom. okolju (računalniško oblikovanje in dig. fotografija)

·         Vizualni mediji – fotografija

 

Ocenjevanje: letno mora učenec pridobiti vsaj 3 ocene iz likovnih izdelkov.

 


MATEMATIČNA DELAVNICA – MD7,8,9

 

 

Kaj?      Matematika malo drugače

Kdaj?    1 ura na teden v 7., 8. in 9. razredu

Koliko? 35 ur na leto (32 ur – 9. razred)

Komu? Namenjena učenkam in učencem različnih matematičnih sposobnosti (se prilagodi                 interesom in sposobnostim prijavljenih).

Kako?   Pri predmetu matematična delavnica se učenci  ukvarjajo z dejavnostmi,

              povezanimi z matematiko, ter izmenjujejo svoje ideje in razumevanje

              matematike s sovrstniki in z učiteljem.

Cilji:    - učencem na zanimiv način skušamo prikazati uporabo znanj, obravnavanih    

              pri rednem pouku

            - vključujemo tudi izkustveno učenje vsebin, s katerimi se učenci srečajo

              kasneje pri rednem pouku matematike

            - matematične vsebine navezujemo na doživljanje učencev

            - matematična znanja poglabljamo v smereh, ki niso neposredno povezane z

              delom pri pouku matematike.

Vsebine:   - 7. razred: logika,štetje, nenavadna aritmetika, tlakovanja

                  - 8. razred: zgodovina matematike, drugačna geometrija, miselne igre,

                                    geometrija s prepogibanjem papirja

                  - 9. razred: diofantske enačbe, telesa in prostor, matematična šifriranja, fraktali.

Metode: - aktivne oblike dela

         - samostojno ali skupinsko preiskovanje

         - aktivno pridobivanje izkušenj:risanje,tlakovanje,igranje,modeliranje

 

Ocenjevanje: najmanj tri ocene: ustne in na osnovi izdelkov.


NEMŠČINA - NI 1, 2, 3

 

Nemščina je triletni predmet, ki se izvaja po 2 uri tedensko. Namenjen je učencem 7., 8. in 9. razreda, ki imajo interes, voljo in jezikovne sposobnosti za usvajanje drugega tujega jezika in/ali nameravajo šolanje nadaljevati na gimnaziji ali sorodnih šolah z dvema tujima jezikoma.

 

Pri sodobnem pouku nemškega jezika, ki je usmerjen k učencu, njegovemu jezikovnemu razvoju in postopni samostojnosti, se razvijajo vse štiri jezikovne sposobnosti: slušno in bralno razumevanje ter ustno in pisno sporočanje. To pomeni, da znajo pri pouku in zunaj šole v skladu s svojimi potrebami in željami okoliščinam primerno uspešno uporabljati tuj jezik.

 

V 7. razredu spoznavamo osnovno besedišče, slovnične strukture in preprosta besedila (predstavitev sebe/svoje družine, številke, osnovni glagoli, živali …).

V 8. razredu je snov že zahtevnejša (športi, modalni glagoli, svojilni in osebni zaimki, 3. in 4. sklon …).

V 9. razredu pa znanje še poglobimo in razširimo (mesto, pretekli in prihodnji čas, poimenovanja srednjih šol …).

 

Ocenjevanje je pisno in ustno. Učenec pridobi najmanj tri ocene na leto.


OBDELAVA GRADIV – LES (OGL)

Enoletni izbirni predmet je namenjen učencem 7., 8. in 9. razreda in obsega 35 (32) ur.

Izbirni predmet daje priložnost učencem, da s pridnimi rokami izdelajo uporabne in dekorativne izdelke ter razvijajo svojo ustvarjalnost in veselje do dela.

Učenci nadgradijo svoje znanje o lesu ter svojo radovednost usmerjajo v iskanje, razvrščanje tehničnih in tehnoloških postopkov, potrebnih za izdelavo določenega predmeta. Učenci ozavestijo pomen varne uporabe delovnih pripomočkov pri oblikovanju lesa. Učijo se ustvarjalnega sodelovanja v skupini in dopuščanja sošolcu, da izrazi svoje mnenje. Učenci se navajajo na kritično vrednotenje tehnične in tehnološke rešitve, tehnična znanja povezujejo in iščejo boljše tehnološke rešitve v domačem in poklicnem okolju.

Učenci so pri predmetu trikrat ocenjeni – ustno, ocena izdelka z dokumentacijo in/ali ocena projektne naloge.


OBDELAVA GRADIV – UMETNE SNOVI (OGU)

 

Izbirni predmet je namenjen učencem 7., 8. in 9. razreda. Učenec ga lahko obiskuje eno leto v okviru 35 ur oziroma 32 ur - če je devetošolec.

 

Učenci širijo svoje znanje o umetnih snoveh ter svojo radovednost usmerjajo v iskanje, razvrščanje tehničnih in tehnoloških postopkov, potrebnih za izdelavo določenega predmeta. Učenci ozavestijo pomen varne uporabe delovnih pripomočkov pri izdelovanju izdelkov iz umetnih snovi. Učijo se ustvarjalnega in konstruktivnega sodelovanja v skupini. Navajajo se na kritično vrednotenje, tehnična znanja povezujejo in iščejo boljše tehnološke rešitve v domačem in poklicnem okolju.

 

Učenci so pri predmetu trikrat ocenjeni: ustno, z oceno izdelka in/ali projektne naloge.

 


POSKUSI V KEMIJI – POK

http://www.o-razkrizje.ms.edus.si/poskem_files/image002.jpg

Razred: 9.

Število ur: 32 ur

Pri izbirnem predmetu Poskusi v kemiji se razvija in poglablja naravoslovna pismenost, različne spretnosti in veščine, ki so potrebne za pripravo in izvedbo poskusov.

KAJ BOMO DELALI?

         ·            izvajali številne poskuse oziroma eksperimente v skupinah in tudi samostojno;

         ·            utrdili, dopolnili in poglobili znanja, spretnosti in veščine, ki ste jih pridobili pri pouku kemije in naravoslovja;

         ·            spoznali metode varnega eksperimentalnega dela v kemiji, razvijali eksperimentalne spretnosti in pristop, ki vključuje postavljanje hipotez, opazovanje in opisovanje pojavov, preizkušanje, zbiranje in beleženje opažanj in rezultatov, ter povezovanje s teorijo in življenjskim okoljem;

         ·            obiskali eno od strokovnih inštitucij - po dogovoru.

KAKO BOMO OCENJEVALI?

Ker je bistvo tega predmeta praktično delo, bomo ocenjevali:

        ·            spretnosti in veščine;

        ·            odnos do dela;

        ·            učenčevo upoštevanje varnosti pri izvajanju eksperimentov;

        ·            izdelke učencev (poročila, plakat ali seminarska naloga).

Učenci, če vas eksperimentalno delo veseli in želite dopolniti svoje veščine pri opravljanju poskusov, se odločite za izbirni predmet POSKUSI V KEMIJI.


RAČUNALNIŠTVO

Urejanje besedil -  Multimedija - Računalniška omrežja

(UBE - MME - ROM)

http://slovar.bigbang.si/assets/images/televizorji/smart.jpg

Izbirni predmet Računalništvo sestavljajo trije sklopi, ki se medsebojno nadgrajujejo in dopolnjujejo. Sklopi so v nadaljevanju sicer razvrščeni glede na razrede, vendar jih lahko obiskujejo učenci kateregakoli razreda, ki bi si želeli znanje iz določenega področja pridobiti ali izpopolniti. Izjeme pri tem so učenci, ki so določen sklop že obiskovali in si ga zato ne morejo še enkrat izbrati. Predmet se izvaja po dve strnjeni uri na 14 dni, skupaj letno 35 (32) ur.

 

Prvi sklop je Urejanje besedil. Učenci si z njim pridobijo osnovna znanja, ki so potem tudi nujno potrebna za normalno delo v drugem in tretjem sklopu. Drugi in tretji sklop pa obsegata Multimedijo in Računalniška omrežja.

 

 

7. r.: Urejanje besedil - UBE

V prvem sklopu – Urejanje besedil – se učenci seznanijo z računalnikom, spoznajo njegovo notranjo zgradbo ter pridobijo osnovna znanja, ki jih potrebujejo za delo z računalnikom. Pri tem je poudarek na praktičnem znanju zapisovanja, sestavljanja, oblikovanja in posredovanja besedila.

Učenci  pridobivajo izkušnje predvsem s praktičnim delom:

- ogledajo si notranjost računalnika in spoznajo njegove notranje komponente;

- spoznajo operacijske sisteme;

- naučijo se dela s programom Slikar (narišejo slike, jih vstavijo v besedilo);

- oblikujejo besedilo (robovi, številčenje strani, zgradba dokumenta);

- prijavijo se na elektronsko pošto in si odprejo svoj brezplačni elektronski predal.

Poleg učenja in obvladovanja različnih tehničnih postopkov je pri urejevanju besedila velik poudarek tudi na razvoju občutka za obliko, doslednost in natančnost, načinu pristopa k problemu in raznolikosti dela.

 

8. r.: Multimedija - MME

Multimedija predstavlja drugega od treh sklopov izbirnega predmeta Računalništvo. V tem sklopu se učenec uči predvsem učinkovite predstavitve informacije. Spozna, kako različno se lahko ista informacija predstavi in katera predstavitev jo naredi bolj učinkovito.
Spoznava, kje vse v vsakdanjem življenju je to prisotno in kako vpliva na njegovo življenje.

Učenci pridobivajo izkušnje predvsem s praktičnim delom:

- spoznajo program Power Point ali Impress;

- samostojno izdelajo predstavitev določene teme;

- učijo se zbirati podatke in pri tem uporabljati tudi optični čitalnik in digitalni fotoaparat;

- spoznajo pomen barv in kako te vplivajo na sporočilnost posamezne predstavitve;

- učijo se izpeljati predstavitev pred skupino.

Poleg učenja in obvladovanja različnih tehničnih postopkov  je pri spoznavanju multimedije in predstavitev velik poudarek tudi na razvoju kritičnega odnosa do sprejete informacije, kreativnosti, samostojnem delu in delu v skupini.

 

9. r.: Računalniška omrežja - ROM

Računalniška omrežja predstavljajo tretji sklop izbirnega predmeta Računalništvo. Pri tem izbirnem predmetu je pozornost  usmerjena predvsem v spoznavanje interneta, njegovo zgradbo, storitve in načine iskanja podatkov. Z delom v omrežju spoznajo pojem informacije – njeno vlogo, težo in pomen, ki ga ima pravilna informiranost v današnjem svetu.

Učenci  pridobivajo izkušnje predvsem s praktičnim delom:

- izdelajo spletno stran – ob tem spoznavajo načine izdelave ter pristop k snovanju;

- spletno stran postavijo na spletni strežnik in se ob tem učijo dela na oddaljenih računalnikih;

- učijo se iskanja informacij z uporabo iskalnikov;

- učijo se uporabe elektronskih virov;

- delajo z elektronsko pošto;

- komunicirajo preko interneta.

Poleg učenja in obvladovanja različnih tehničnih postopkov je pri spoznavanju interneta velik poudarek tudi na razvoju kreativnosti, strpnosti do drugačnosti in drugih, medsebojnem sodelovanju, zavedanju sveta okoli sebe in naše vloge v njem, samostojnem delu in konstruktivnem pristopu k reševanju problemov.

 

Ocenjevanje zajema učenčevo kreativnost, zavzetost in izdelek sam. Pridobiti mora 3 ocene letno.


RETORIKA - RET

Retorika je enoletni izbirni predmet, namenjen učencem 9. razreda. Izvaja se eno uro na teden, skupaj 32 ur. 

Pri izbirnem predmetu retorika se učenci učijo javnega nastopanja in izražanja svojih stališč. Učenci spoznajo, kaj je retorika, koristnost in uporabnost retorike, način oblikovanja dialoga. Seznanijo se s tem, kaj je argumentacija in kako prepričati sogovornika. Ločijo med slabim in dobrim argumentom.

Naučijo se različnih tehnik retorike, kako oblikovati nastop, zlasti kako biti sproščen in prepričljiv ter v svoji interpretaciji natančen in razumljiv.

S spoznavanjem sestavnih delov retorične tehnike učenci razumejo, kako lahko oblikujejo prepričljive govore. Učenci poslušajo, berejo in razčlenjujejo besedila drugih in tvorijo lastna govorjena in pisna besedila. S tem razvijajo svoje sporazumevalne spretnosti v različnih govornih položajih.

 

V šolskem letu učenci pridobijo dve oceni za samostojni govorni nastop in eno za razčlenitev govora.


ASTRONOMIJA: SONCE, LUNA IN ZEMLJA - SLZ

Je enoleten predmet iz sklopa astronomije, namenjen 7., 8. ali 9. razredu. Izvaja se 35 (32) ur letno.

 

Astronomija obsega tri enoletne izbirne predmete: Sonce, Luna, Zemlja; Zvezde in vesolje ter Daljnogledi in planeti. Vsi so vsebinsko in praktično tesno povezani med seboj. 

 

Astronomija je veda, ki omogoča nenehno odkrivanje novega, včasih za nas nemogočega.

Kdo od vas je že razmišljal o potovanju na Luno s svojo raketo? Bi lahko živeli na Luni? Kako dolga sta tam dan in noč? So na Luni res morja in višje gore kot na Zemlji? Zakaj na Luni nikoli ne sneži?

Od kod Sonce dobiva energijo? Ali mu je bo kdaj zmanjkalo? Ali Sonce res miruje?

Ali veste, kolikšna je temperatura Sonca? Potovanje na Luno si nekateri že lahko privoščijo, blizu Sonca pa si nihče ne upa. 

Se sprašuješ, katera zvezda sveti močneje? Zakaj Luna ne pade na Zemljo? Kje je konec vesolja? Kaj pa, če Sonce ugasne?

 

Pri izbirnem predmetu Sonce, Luna, Zemlja bomo iskali odgovore na ta in podobna vprašanja.

 

                                      

       - Spoznavali bomo osnovni vir svetlobe v našem osončju.

- Opazovali gore in doline na Luni.

- Spoznali, zakaj ima Luna različne »obraze«.

- Preprosto določili oddaljenost Sonca in Lune od nas.

- Naredili sončno uro.

- Spremljali potovanje Lune in Zemlje v vesolju.

- Opazovali dnevno in nočno nebo.

 

Seznanili se bomo tudi z astronomskimi računalniškimi programi in brskali po svetovnem spletu za informacijami ter čudovitimi posnetki, ki jih na Zemljo pošiljajo vesoljske sonde in sateliti. Veliko bo tudi praktičnega dela v razredu in zunaj, tudi v času izven rednega pouka – po dogovoru.

 

Učenci pridobijo najmanj tri ocene: ustne in na osnovi izdelkov.


ŠOLSKO NOVINARSTVO - ŠNO

 

Šolsko novinarstvo je enoletni izbirni predmet iz sklopa slovenščina, namenjen učencem od 7. do 9. razreda, in se izvaja enkrat na teden (letno 35 ur). Dopolnjuje predmet slovenščino, povezuje pa se z mnogimi predmeti in področji, predvsem z vzgojo za medije, knjižnično, likovno in tehnično vzgojo, računalništvom, tujimi jeziki, zgodovino, geografijo, etnologijo ter etiko in družbo.

Predmet se navezuje na bogato izročilo osnovnošolskih novinarskih in dopisniških krožkov ter uredništev šolskih glasil.

Učenci:

-          kritično presojajo in vrednotijo izdelke medijev,

-          prebirajo in razčlenjujejo časopisni in revialni tisk, sledijo radijskemu in televizijskemu programu ter si oblikujejo kritičen odnos do medijev (vzgoja za medije),

-          ustvarjajo razredni in šolski časopis, pripravljajo oddaje na šolskem radiju, dokumentirajo različne dejavnosti,

-          objavljajo svoje prispevke v mladinskem tisku, njim namenjenih rubrikah v časopisih, posebnih oddajah radijskih postaj,

-          proučujejo raznolike socialne zvrsti jezika, posebej slovenska narečja in interesne govorice,

-          snemajo narečne zgodbe in jih zapisujejo v narečnem jeziku.

 

Učenci so pri predmetu trikrat ocenjeni. Spremlja se njihovo delo in kreativnost. Ocenjujejo se izdelki, pripravljena besedila, pomoč pri nastajanju in lektoriranju šolskega časopisa.

 


ŠPORT

V sklopu šport izvajamo tri enoletne izbirne predmete: Šport za sprostitev za 7. razred, Šport za zdravje za 8. razred in Izbrani šport za 9. razred. Izvajamo jih po dve strnjeni uri vsakih 14 dni, skupaj 35 (32) ur letno.

Pri izbirnih predmetih športa zasledujemo cilje:

·         Skrb za skladen telesni razvoj ter navajanje na zdravo življenje (splošna kondicijska pripravljenost, kakovostno preživljanje prostega časa, ravnovesje med učenjem, športno dejavnostjo, počitkom, spanjem, sposobnost prenašanja naporov, kompenzacija negativnih učinkov sodobnega življenja, zdrava prehrana, nadomeščanje izgubljene tekočine, skrb za telesno držo in skladno postavo).

·         Razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti, osvajanje in izpopolnjevanje novih športnih znanj, seznanjanje s teoretičnimi vsebinami, prijetno doživljanje športa, oblikovanje in razvoj stališč, navad in načinov ravnanja.

·         Krepitev občutka samozavesti in zaupanja vase.

·         Oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev (spodbujanje k medsebojnemu sodelovanju, spoštovanju športnega obnašanja, strpnosti in pridobivanju trajnih športnih navad).

·         Pozitivno doživljanje športa, ki bogati posameznika.

ŠPORT ZA SPROSTITEV – ŠSP (7. razred)

·         Vsebine: Igre z žogo (odbojka, košarka, nogomet …), namizni tenis, badminton, aerobika in ples, plavanje, splošne teoretične vsebine in medpredmetne povezave.

 

ŠPORT ZA ZDRAVJE  -  ŠZZ (8. razred)

·         Vsebine: Igre z žogo (odbojka, košarka, nogomet, rokomet …), namizni tenis, badminton, aerobika in ples, plavanje, planinstvo, splošne teoretične vsebine in medpredmetne povezave.

IZBRANI ŠPORT – IŠP (9. razred)

       •      Vsebine: Vsako leto razpišemo drug šport po izbiri učencev, splošne teoretične vsebine in medpredmetne povezave.

 

Učenci pridobijo 3 ocene iz praktičnega in teoretičnega znanja.

 

Izbirni predmeti iz sklopa šport potekajo večinoma v telovadnici naše šole.

 


 

TURISTIČNA VZGOJA - TVZ

 

Turistična vzgoja je enoletni izbirni predmet, namenjen učencem od 7. do 9. razreda. Izvaja se 35 (32) ur letno.

 

Namen predmeta:

§  vzgajati učence za pozitiven odnos do turizma in turistov,

§  vzbuditi zanimanje učencev za turizem kot možno področje njihovega prihodnjega poklica,

§  spodbujati učence, da bodo ohranjali našo naravno in kulturno dediščino.

 

Vsebine predmeta:

§  osnovni pojmi o turizmu in vrste turizma,

§  osnove za razvoj turizma v domačem kraju (naravni in družbeni dejavniki),

§  turizem kot gospodarska dejavnost (njegova povezanost z drugimi dejavnostmi, vpliv turizma na gospodarski razvoj),

§  odnos do gostov (turistični bonton),

§  turistično oglaševanje in informiranje,

§  skrb za razvoj turizma,

§  vodenje po domačem kraju oziroma pokrajini.

 

Izvajanje predmeta:

V pouk bodo vključuje tudi aktivne metode učenja, kot so:

http://www.elitatour-ua.com/wp-content/uploads/2014/04/Turist_-_e-to_zvuchit_gordo.jpg

priprava razstave, pregled in uporaba literature, fotografiranje, kartiranje kulturnih spomenikov v domačem okolju, izdelava PP predstavitve ali plakata, kratko vodenju po domačem kraju, priprava radijskega oglasa, izdelava prospekta in zloženke za domači kraj.

 

Ocene:

Učenec v celem šolskem letu pridobi najmanj 3 ocene na osnovi ustnega ocenjevanja in/ali ocenjevanja izdelkov, kot so plakati, referati ali PowerPoint predstavitve na določeno temo in podobno.


 

VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI - VNN

Izbirni predmet je namenjen učencem 7., 8. in 9. razreda. Učenec ga lahko obiskuje eno leto v okviru 35 ur oziroma 32 ur - če je devetošolec.

Nesreče so stalen spremljevalec našega življenja, a nas vedno znova presenetijo in le dobra opremljenost z znanjem in izkušnjami nam daje moč, da pravilno ukrepamo. Učenci pri izbirnem predmetu spoznajo ukrepe za preprečevanje nesreč in načine delovanja pred, med in po nesreči. Seznanijo se z ogroženostjo ljudi, živali, rastlin in okolja zaradi naravnih in drugih nesreč. Učenci spoznajo nastanek in razvoj organiziranih oblik za zaščito in reševanje (gasilci, Slovenska vojska, humanitarne organizacije). Da bo učenje produktivnejše in zanimivejše, bomo v pouk vključili tudi terensko delo z ogledi organiziranih oblik za reševanje in zaščito.

Učenec je v šolskem letu trikrat ocenjen (ustna ocena, referat oz. plakat in praktično delo).


VERSTVA IN ETIKA - VE1, 2, 3

Predmet Verstva in etika je razdeljen v tri sklope. Prvi sklop je za 7., drugi za 8. in tretji za 9 razred. Izvaja se eno uro tedensko oz. 35 (32) ur letno.

Predmet je namenjen učencem, ki imajo doma (krščansko) religiozno vzgojo in obiskujejo (cerkveni) verouk, pripadnikom drugih religij in učencem brez domače religiozne vzgoje ter opredelitve. Pri predmetu se posveča pozornost vsem  svetovnim religijam, največja pozornost pa je namenjena krščanstvu. Izbirni predmet navaja in pripravlja učence, da zrelo premišljujejo ter se sproščeno in spoštljivo pogovarjajo o religiji ter osebnih in družbenih vprašanjih, ob katerih se pojavlja.

Ocene se pridobivajo ustno in s projektnimi nalogami.


VZGOJA ZA MEDIJE – TISK (TIS)

 

Enoletni izbirni predmet Vzgoja za medije – TISK v obsegu 35 (32) ur lahko izberejo učenci v 7., 8. ali 9. razredu.

 

V okviru predmeta želimo medijsko opismeniti učence za kritično in ustvarjalno uporabo sporočil v medijsko zasičeni družbi.

Splošni cilji: kritično analizirati, ocenjevati in izdelovati raznovrstne medijske oblike, postati informacijsko in funkcionalno pismeni ter uporabljati medioteke, analizirati lastne navade spremljanja medijev, biti aktivni državljani in ne le pasivni potrošniki in razvijali lastnosti, ki so pogoj za razvoj pozitivne samopodobe posameznika ter za samostojno družbeno delovanje:

1. komunikacijske veščine,

2. sposobnost ločevanja realnosti in fikcije,

3. sposobnost izražanja mnenja in razpravljanja,

4. sposobnost sprejemanja različnih mnenj,

5. v praksi spoznati, kako se oblikujejo novice in novinarski žanri v posameznih medijih.

 

Učenci:

· spoznajo skupne značilnosti množičnih medijev,

· spoznajo razlike med različnimi načini in oblikami sporočanja: novinarska, umetniška, publicistična besedila, dokument, fotografija, video, film, glasba, internet,

· znajo razlikovati oglaševanje ter propagando od novinarskega sporočanja,

· razumejo, da mediji sveta ne zrcalijo, ampak ga konstruirajo in ustvarjajo,

· aktivno sodelujejo pri nastanku šolskih glasil.

 

Učenci med letom pridobijo najmanj 3 ocene: ustne in na osnovi izdelkov.

 

 

Copyright Š 2010 oš frana kranjca, celje / all rights reserved.

 

 

Št. obiskov: