OŠ Frana Kranjca Celje

Hrašovčeva ul. 1

3000 Celje                                                                                                    Celje, 11. junija 2010

 

Spoštovani starši!

 

V maju 2010 je bil sprejet Zakon o šolski prehrani (Ur.list RS, št. 43/2010), ki na novo ureja organizacijo in subvencioniranje prehrane v osnovnih šolah.

 

Z organizacijskega vidika zakon določa:

·         šole zagotavljajo prehrano učencem v dneh, ko poteka pouk,

·         organizirajo jo v skladu s pravili, ki jih sprejme svet zavoda do 25. 8 .2010,

·         upoštevati morajo smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih,

·         ne smejo imeti nameščenih prodajnih avtomatov za distribucijo hrane in pijače,

·         s PRIJAVO NA ŠOLSKO PREHRANO (priložen obrazec) nastopi obveznost učencev oziroma njihovih staršev (spoštovati pravila, plačevati prispevke, pravočasno odjavljati obroke, plačati polno ceno obroka, če le ta ni pravočasno odjavljen).

 

Subvencioniranje:

·         ceno malice določi minister s sklepom za vsako šolsko leto (ob uveljavitvi zakona: 0,80 EUR),

·         splošna subvencija pripada vsem, ki se prijavijo na malico, in trenutno znaša 0,50 EUR,

·         dodatno subvencijo lahko dobijo učenci, katerih starši zanjo zaprosijo in izpolnjujejo določen kriterij (če dohodek na družinskega člana, ugotovljen v odločbi za dodelitev otroškega dodatka, ne presega 30 % povprečne plače v RS),   

·         pri dodelitvi dodatne subvencije lahko šola v izjemnih primerih upošteva tudi druge okoliščine (dolgotrajna bolezen, smrt v družini, izguba zaposlitve, naravne in druge nesreče), vendar si mora predhodno pridobiti soglasje centra za socialno delo,

·         država zagotavlja sredstva za subvencioniranje kosila za socialno najbolj ogrožene učence (kriterij je dohodek na družinskega člana do 5 % povprečne plače v RS).

 

Na osnovi prijave pripada vsem učencem splošna subvencija, dodatna subvencija in subvencija za kosilo pa bosta dodeljeni s sklepom. 

 

Če je prijava oddana pred začetkom šolskega leta, učencu pripada splošna subvencija od prvega šolskega dne dalje, sicer pa od naslednjega dne po oddaji prijave. Sklepe o dodatni subvenciji je potrebno izdati v 30 dneh od prejema popolne vloge oziroma do 31. avgusta za vloge, prejete v juniju in juliju za naslednje šolsko leto.

 

Da bomo lahko pravočasno uredili vse obveznosti in vašemu otroku zagotovili subvencijo, prosimo, da izpolnjeno PRIJAVO NA ŠOLSKO PREHRANO vrnete najkasneje do 18. junija 2010 - oddate jo razredniku.   

 

Če želite uveljavljati dodatno subvencijo, prijavi priložite dokazilo o dohodku na družinskega člana (fotokopijo odločbe o otroškem dodatku) oziroma utemeljitev izjemnih okoliščin, ki so podlaga za upravičenost.

 

 

 

Copyright Š 2004 oš frana kranjca, celje / all rights reserved.

 

 

Št. obiskov: