Vrtenine

Rotacijska telesa oz. vrtenine nastanejo z vrtenjem poljubnega lika okrog osi, ki leži v isti ravnini kot lik.

Pri tem se vsaka točka giblje po krožnici.
Daljice, ki so vzporedne osi vrtenja, opisujejo plašč valja, daljice, ki so na os pravokotne opisujejo krog, ostale pa plašč stožca ali prisekanega stožca.

Če želimo računati s telesom, ki pri vrtenju nastane, je pomembno, da narišemo solidno sliko po zgornjih navodilih in telo (vsaj v mislih opišemo). Za računanje površine seštejemo posamezne ploskve, ki telo omejujejo, pri računanju volumna pa seštejemo ali odštejemo posamezne dele, ki telo sestavljajo.

Z naslednjimi aktivnimi slikami si lahko pomagaš pri opisovanju posameznih teles.
Dobro bi bilo, če najprej poskušaš telo sam narisati in šele potem prekontroliraš, kaj je nastalo, tako, da lik na sliki zavrtiš (premakneš točko na drsniku levo zgoraj). Lahko tudi samo klikneš točko na drsniku in nato uporabljaš smerne tipke.
Nato telo opiši - sestavljeno je iz tega in onega, omejujejo ga te in te ploskve, določi količine (polmer krogov višine valjev in stožcev, stranice stožcev) in izračunaj površino in prostornino.

Rešitve: opise teles in rezultate dobiš s klikom ustreznega gumba. 

1
Osnovnica meri a=5 cm, višina pa b=8 cm.
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)
Nastane valj s polmerom a in višino b.
P=130π cm2, V=200π cm3
2
Osnovnica pravokotnika a=3 cm, njegova višina b=5 cm, os je vzporedna višini in od nje oddaljena d=4 cm.
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

Nastane "cev" - valj, ki ima luknjo v obliki valja. Polmer večjega valja je a+d, polmer manjšega (luknje) pa d, višina obeh valjev je imaka višini pravokotnika.

Telo omejujeta dva krožna kolobarja ter plašča obeh valjev, volumen pa bomo dobili kot razliko volumnov obeh valjev.

P=175π cm2, V=165π cm3
3
Pravokotni trikotnik s katetama a=12 cm in b=5 cm zavrtimo okrog daljše katete.
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)
Nastane stožec, ki ima za polmer osnovne ploskve krajšo kateto, njegova višina je druga kateta, stranica stožca je enaka hipotenuzi trikotnika.
P=8π cm2, V=100π cm3
4
Pravokotni trikotnik s krajšo kateto a=4 cm in kotom ob njej β=700 zavrtimo okrog hipotenuze.
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

Dobimo dvojni stožec. Polmer obeh stožcev je enak vc, stranici sta enaki katetama trikotnika, višini stožcev sta enaki pravokotnima projekcijama katet na hipotenuzo.

Površino dobimo tako, da seštejemo plašča obeh stožcev, volumen pa je enak vsoti obeh volumnov.

r=vc= 3.8 cm, b=11 cm, c=11.7 cm

P=177 cm2

V=πr2a1+πr2b1= πr2(a1+b1)=πr2c=519.1 cm3

5
Trapez z osnovnicama a=11 cm, c=7 cm in b=v=3 cm zavrtimo okrog daljše osnovnice.
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

Dobimo valj, na vrhu katerega sedi stožec. Oba imata polmer enak višini trapeza, višina valja je enaka c, višina stožca pa (a-c). Stranica stožca je enaka kraku d v trapezu.

Za površino potrebujemo en krog, plašč valja in plašč stožca, volumen pa je enak vsoti volumnov obeh teles. 

d=5 cm, P= 66π cm2, V=75π cm3
6

Podoben trapez kot prej zavrtimo okrog krajše osnovnice.

a=13 cm, c=10 cm, d=v=4 cm 

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

Tokrat dobimo valj z luknjo v obliki stožca. Oba polmera sta enaka višini trapeza, višina valja je a, višina stožca (a-c), stranica stožca b.

Za površino sestejemo osnovno ploskev - krog, plašč valja in plašč stožca, volumen pa je enak razliki med volumnoma valja in stožca. 

b=5 cm, P=140π cm2, V=192π cm3
7

Pravilni šestkotnik zavrtimo okrog osi, ki poteka skozi središče in dve nasprotni oglišči

a=8 cm

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

Tokrat dobimo valj, ki se končuje z dvema stožcema. Polmer je enak višini enakostraničnega trikotnika, višina vsakega stožca je polovica te dolžine, višina valja je enaka stranici šestkotnika.

Površina je vsota vseh treh plaščev, volumen vsoti vseh treh volumnov. 

P=696.5 cm2

V=1554.2 cm3

8
Enakokraki trikotnik s kotom ob vrhu 1200 in krakom 4 cm zavrtimo okrog enega kraka.
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

Dobimo stožec, ki ima v osnovni ploskviluknjo v zopet v obliki stožca. Polmer obeh je višina na krak, stranica večjega stožca je osnovnica trikotnika, stranica drugega je krak. Višina manjšega stožca je , višina drugega je za a večja.

Telo omejujeta samo oba plašča, njegov volumen pa je enak razliki med volumnoma. 

c=6.93 cm, r=3.46 cm, P=118.93 cm2, V=50.27 cm3