IZBIRNI PREDMETI NA

OŠ HAJDINA

Vsa vprašanja, ki jih imate v zvezi z izbirnimi predmeti, lahko zastavite v šolski klepetalnici (klikni)

ponirek.jpg (38213 bytes)

 

 

 

 

RAČUNALNIŠTVO

Mentor: Andreja Novak

OPREDELITEV PREDMETA:

rac.gif (48573 bytes)

Računalništvo je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, ki ga učenci in učenke devetletne osnovne šole lahko izberejo v tretji triadi, to je v 7., 8. in/ali 9. razredu. Učenci lahko izbirajo med tremi računalniškimi predmeti:

Vsakemu  je namenjeno 35 ur (1 ura tedensko).

Pri teh predmetih pridobivajo temeljna znanja računalniške pismenosti, ki so potrebna pri nadaljnjem izobraževanju in vsakdanjem življenju.

Program je zasnovan nivojsko – prilagojen je predznanju učencev in je namenjen tako začetnikom kot tudi učencem, ki že imajo nekaj znanja pri delu z računalnikom, saj svoje znanje nadgrajujejo z zahtevnejšimi vsebinami.

Učenci v prvem letu  pridobijo osnovno računalniško pismenost. Te osnove nadgrajujejo s sklopom multimedija in v 8.razredu in s sklopom računalniška omrežja v 9 razredu.

Vsak učenec dela za svojim računalnikom ter samostojno ali v skupini izdela svoj izdelek (projektna naloga, raziskovalna naloga, elektronske prosojnice, spletna stran).

Izbirni predmet računalništvo v osnovni šoli je  dobra podlaga za predmet informatika na srednji šoli ter za praktično uporabo računalnika v vsakdanjem življenju.

CILJI:

 

 

LOGIKA

Mentor: Andreja Novak

OPREDELITEV PREDMETA:

Logika se je razivjala v tesni povezavi z matematiko in filozofijo. Njeni začetki segajo v antično Grčijo in Indijo. Pojavljala se je v obliki razprav, kjer so udeleženci skušali ovreči nasprotnikove trditve.

Možnost ponovne uvedbe logike v šole se je ponudila s pojavom večjega števila zbirk zabavnih logičnih nalog in računalniških programov za poučevanje logike.

Logika je veda, ki proučuje metode in postopke za razlikovanje pravilnega od napačnega sklepanja. Uporabljamo jo pri matematiki, učenju jezikov, naravoslovju, tehniki in v  vsakdanjem življenju. Pomaga nam razvijati sposobnosti logičnega mišljenja, natančnega izražanja in zagovarjanja svojih stališč.

Splošni cilji predmeta:

 

 

MATEMATIČNE DELAVNICE

Mentor: Kristina Žuran

OPREDELITEV PREDMETA:

moebius.jpg (20498 bytes)

Matematična delavnica sestoji iz treh enoletnih izbirnih predmetov (Matematična delavnica 7, Matematična delavnica 8, Matematična delavnica 9), ki se zaporedoma navezujejo na vsebine pouka matematike sedmega, osmega oz. devetega razreda devetletke. Učenec lahko obiskuje ta predmet npr. v 7. in 9. razredu, ni nujno vsa tri leta.

Predmet je namenjen učenkam in učencem različnih matematičnih sposobnosti.

Čeprav se ta predmeto pomembno navezuje na pouk matematike pa obstajajo med obema premetoma temeljne razlike. Pri rednem pouku matematike je nekoliko večji povdarek na oblikovanju matematičnih pojmov in pridobivanju proceduralnih in problemskih znanj, pri matematičnih delavnicah pa gre predvsem za zanimiv način uporabe matematičnega znanja, več je izkustvenega učenja vsebin, znanje matematike se poglablja v smereh, ki niso neposredno povezane z delom pri pouku matematike. Drugačne so tudi metode dela. Gre predvsem za aktivne oblike dela, prilagojene interesom in sposobnostim učencev. Veliko je samostojnega ali skupinskega preiskovanja, aktivnega pridobivanja izkušenj npr. z risanjem, tlakovanjem, igranjem, modeliranjem z materiali, izdelava plakatov, reševanje razvedrilnih nalog (križanke, logične besedilne naloge, labirinti, …), različni zapisi števil, naloge z vžigalicami, ugibanje števil zaporedja, kjer si učenec izmisli neko pravilo, … itd.

Učenci oblikujejo pozitiven odnos do matematike, pridobivajo izkušnje in jih povezujejo z matematičnimi znanji, razvijajo sposobnosti opazovanja, spremljanja lastnega načina razmišljanja, prostorsko predstavljivost.  Tudi ocenjevanje je prilagojeno oblikam dela in se bistveno razlikuje od ocenjevanja pri rednem pouku.

 

ŠPORTNO PODROČJE

Mentor: Tatjana Pačnik

OPREDELITEV PREDMETA:

sport.JPG (18082 bytes)

Učenci lahko izbirajo med tremi športnimi predmeti (naravoslovno tehnični sklop): Šport za sprostitev, Šport za zdravje, Izbrani šport. Program se izvaja v 7., 8. in 9. razredu in mu je namenjenih 35 ur pouka. Je vsebinsko, organizacijsko in metodično zaokrožen v tri samostojne dele. Učenci lahko izbirajo tudi med štirimi  plesnimi vsebinami (družboslovno-humanistični sklop): Ples, Standardni plesi in Družabni in starinski plesi.

CILJI:

 

 

 

VERSTVO IN ETIKA

Mentor: Jože Lah

OPREDELITEV PREDMETA: 

verstvo.gif (8118 bytes)

Učencem nudi možnost, da širijo svoje znanja o verstvih in etiki in tako spoznavajo druge kulture in verstva v primerjavi s krščanstvom.

CILJI:

 

 

 

OBDELAVA GRADIV

Mentor: Damjan Kobale

OPREDELITEV PREDMETA:

gradiva.JPG (37505 bytes)

Je triletni predmet, ki se izvaja v 7., 8. in 9. razredu. Učenci lahko izbirajo med tremi predmeti: Obdelavo lesa, umetnih mas in kovin. Učencem ponuja nova spoznanja o tehnoloških lastnostih posameznih gradiv in praktična znanja pri uporabi orodij za njihovo obdelavo.

CILJI:

 

 

 

ŠOLSKO NOVINARSTVO

Mentor: Majda Korošec

OPREDELITEV PREDMETA:

novinar.JPG (55589 bytes)

Je enoletni predmet in se lahko izvaja v 7., 8. ali 9. razredu. Namenjena mu je ena ura pouka tedensko. Nadgrajuje predmet slovenščine. Je del sklopa treh izbirnih predmetov (Literarni klub, Šolsko novinarstvo, Gledališki klub).

CILJI:

 

 

 

LIKOVNO SNOVANJE

Mentor: Romana Kiselak

OPREDELITEV PREDMETA:

likovno.JPG (20797 bytes)

Dopolnjuje vsebine likovne vzgoje. Vsebine predmeta se povezujejo s pojmi iz likovne teorije, zgodovine, umetnosti in likovne tehnologije.

CILJI:

 

 

ANGLEŠČINA

Mentor: Tatjana Lukovnjak

OPREDELITEV PREDMETA:

angl.JPG (43586 bytes)

Je triletni predmet, ki se izvaja dve uri na teden, in sicer: v 7., 8. in 9. razredu. V 7. in 8. - 70 ur, v 9. - 64 ur.

Pri pouku se uporabljajo učbeniki Project 1, 2, delovni zvezeki, kaseta ipd.

Splošno izobraževalni pomen - uporabnost v

CILJI:

NEMŠČINA

Mentor: Branka Gaiser

OPREDELITEV PREDMETA:

Je triletni predmet, ki se izvaja dve uri na teden, in sicer: v 7., 8. in 9. razredu. V 7. in 8. - 70 ur, v 9. - 64 ur.

Pri pouku se uporabljajo učbenik, delovni zvezeki, kaseta ipd.

Splošno izobraževalni pomen - uporabnost v

CILJI:

 

 

GLASBENA DELA

Mentor: Marija Meklav

OPREDELITEV PREDMETA:

glas.JPG (28801 bytes)

Je enoletni program, v katerem učenci spoznajo pesem, samospev, sonato, simfonijo, koncert, opero, musical, skladbe ustvarjalcev iz ljudske glasbe.Udeležujejo se tudi glasbenih prireditev.

CILJI:

 

 

 

 

GEOGRAFIJA

Mentor: Irena Mušič Goznik

OPREDELITEV PREDMETA:

zemlja.JPG (26338 bytes)

Učenci lahko izbirajo med dvema predmetoma iz področja geografije, in sicer Življenje človeka na Zemlji v 8. razredu ter Raziskovanje domačega kraja v 9. razredu. Oba predmeta sta enoletna.

CILJI:

 

 

RASTLINE IN ČLOVEK

Mentor: Mateja Draškovič

OPREDELITEV PREDMETA:

rastl.JPG (40309 bytes)

Je enoletni program v obsegu 35 ur. Učenci poglobijo in razširijo spoznanje o soodvisnosti živali in rastlin. S tem spoznavajo pomen rastlin v človekovem vsakdanjem življenju in izoblikujejo pozitiven odnos do njih.

CILJI:

 

ASTRONOMIJA

Mentor:Damjan Kobale

OPREDELITEV PREDMETA:

astro.gif (13172 bytes)

je triletni predmet, ki se izvaja v 7., 8. in 9.razredu.Učenci lahko izbirajo med tremi astronomskimi predmeti: (Luna,Zemlja, Sonce), (Daljnogledi in planeti) in (Zvezde in vesolje). Pri astronomiji si učenci pridobijo temeljna znanja pri raziskovanju Osončja in galaksij z uporabo teleskopa, spoznavajo zakonitosti gibanja Lune in Zemlje okrog Sonca.

CILJI:

Učenci:

 

 

RETORIKA

Učitelj: Silva Hajšek

OPREDELITEV PREDMETA:

retorika.GIF (7304 bytes)

Namen retorike je, učence seznaniti z etiko dialoga, razliko med slabimi in dobrimi argumenti, oblikami prepričljivih govorov, ki so odvisni seveda od značajev (govorcev)  in strasti (poslušalcev) in zgodovino retorike. Je enoletni program, predviden za učence  9. razreda.

CILJI:

 

 

RAZISKOVANJE DOMAČEGA OKOLJA

Učitelj:  Mateja Draškovič

OPREDELITEV PREDMETA:

Enoletni predmet (razred: 7., 8., 9), pri katerem spoznajo odnose med živimi bitji in njihovim okoljem ter načine onesnaževanja kopnega, vode in zraka. Spoznajo vpliv sodobnega gospodarjenja na naravne ekosisteme in bivalno okolje človeka.

 

SODOBNA PRIPRAVA HRANE

Učiteljica: Vesna Mesarič Lorber

OPREDELITEV PREDMETA

Pri izbirnem predmetu Sodobna priprava hrane učence poučujemo o prehrani glede na zagotavljanje in ohranjanje zdravja. Učijo se o pomembnosti varne, varovalne in zdrave prehrane ter načina priprave. Je enoletni izbirni predmet in se lahko izvaja v 7., 8. in 9. razredu. Namenjenih mu je 35 ur pouka.

CILJI PREDMETA

Učenci: