VIRI IN LITERATURA

  1. Brinovec, S., Košak, M. in Senegačnik, J. 1997. Slovenija. Zemljepis za 8. r.OŠ. Ljubljana, MK.
  2. Drozg, V., 1995. Morfologija vaških naselij v Sloveniji. Geogarphica Slovenica 27. Ljubljana, Inštirut za geogafijo, 183 str.
  3. Drozg, V. , 2007. Prispevek h gospodarski geografiji Slovenije. Revija za geografijo 1-2, 2007, str. 67-88. Ljubljana.Povzeto na URL naslovu http://www.ff.uni-mb.si/zalozba-in-knjigarna/ponudba/ zbirke-in-revije/revija-za-geografijo/clanki/stevilka-1-2-2007/012-06_drozg.pdf, dne 2.10.2014
  4. Kladnik, D. in Ravbar, M. (2003). Členitev slovenskega podeželja. Geografija Slovenije, knjiga 8. Ljubljana, Geografski inštitut Antona Melika. Povzeto na URL naslovu  http://giam2.zrc-sazu.si/sites/default/files/9616500384.pdf, dne 1.10.2014
  5. Klemenčič, V., 2002. Procesi deagrarizacije in urbanizacije slovenskega podeželja. Dela, 17, str. 1-5
  6. Popis kmetijstva 2010, SURS, Ljubljana 2012. http://www.stat.si/doc/pub/kmetija.pdf
  7. Statistični letopisi RS, različni letniki, na URL http://www.stat.si/publikacije/pub_letopis_prva.asp, SURS.
  8. Senegačnik, J., Drobnjak, B. in Otič,M., 2000. Živim v Sloveniji. Učbenik za 8. r.OŠ. Ljubljana, Modrijan.
  9. Slovenija v številkah, različni letniki, SURS. Povzeto na URL http://www.stat.si/publikacije/pub_slovenija.asp
  10. Verdev, H. 2011. Raziskujem Slovenijo. Učbenik za geografijo v 9. r. OŠ. Ljubljana, Rokus Klett.